กลับด้านบน เพิ่มเพื่อนคลิก! @wonderfulpackage คลิกโทร 02-792-9292
Trip Highlight
 • สัมผัสประสบการณ์ล่องเรือตัดน้ำแข็งที่เมืองมอนเบทสึ
 • ชมขบวนพาเหรดนกเพนกวิน สวนสัตว์อาซาฮีคาว่า
 • ชมหมู่บ้านเทพนิยาย นิงเกิ้ลเทอเรส เมืองฟุราโน่
 • สนุกกับกิจกรรมลานหิมะ ชิคิไซโนะโอกะ 
 • สัมผัสความโรแมนติกของ คลองโอตารุ 
Details
ประเทศ: ญี่ปุ่น
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
รวมมื้ออาหาร: 7 มื้อ + อิสระ 6 มื้อ
สายการบิน: Thai Airasia X
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินดอนเมือง
ช่วงเวลาเดินทาง: ก.พ.63
รหัสสินค้า: JPGQCTSXJ006

BOOKING

Booking Seat Available Month Period Depart Return Airline Price
เต็ม 0 February 2-6Feb 2020 XJ620
02:10-10:40
XJ621
11:55-18:00
ปกติ 42,900 บาท
42,900 THB
เต็ม 0 February 15-19Feb 2020 XJ620
02:10-10:40
XJ621
11:55-18:00
ปกติ 42,900 บาท
36,900 THB
จอง 4 February 19-23Feb 2020 XJ620
02:10-10:40
XJ621
11:55-18:00
ปกติ 42,900 บาท
36,900 THB
จอง 4 February 22-26Feb 2020 XJ620
02:10-10:40
XJ621
11:55-18:00
ปกติ 42,900 บาท
36,900 THB
เต็ม 0 February 26 Feb 2020-1 Mar 2020 XJ620
02:10-10:40
XJ621
11:55-18:00
ปกติ 42,900 บาท
42,900 THB
จอง 4 February 29 Feb 2020-4 Mar 2020 XJ620
02:10-10:40
XJ621
11:55-18:00
ปกติ 42,900 บาท
36,900 THB
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – สนามบินชิโตเสะ ฮอกไกโด XJ620 (23.55-08.40) - ฮอกไกโด (สนามบินชิโตเสะ) – ฟุราโน่ – หมู่บ้านเทพนิยาย -
2 นิงเกิลเทอเรส – อาซาฮีคาว่า – ชมสุนัขลากเลื่อน – กิจกรรมลานสกี ชิคิไซโนะโอกะ – อิออนมอลล์
SMILE HOTEL ASAHIKAWA หรือเทียบเท่า
3 เมืองมอนเบทสึ – ล่องเรือตัดน้ำแข็ง – อาซาฮีคาว่า – หมู่บ้านราเม็ง - ถนนคนเดินเฮวะโดริ
SMILE HOTEL ASAHIKAWA หรือเทียบเท่า
4 สวนสัตว์อาซาฮียาม่า - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – นาฬิกาไอน้ำโบราณ –ร้านกาแฟฮัลโหลคิตตี้ – ซัปโปโร – ร้านจำหน่ายของฝาก – มิตซุยเอาท์เลตพาร์ค - บุฟเฟ่ต์ปู 3 ชนิด
T-MARK HOTEL SAPPORO หรือเทียบเท่า
5 ภูเขาไฟโชวะชินซัน – ฟาร์มหมีสีน้ำตาล – เมืองโนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ – ซัปโปโร – ย่านทานูกิโคจิ และ ซูซูกิโนะ
T-MARK HOTEL SAPPORO หรือเทียบเท่า
6 สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) XJ621 (09.55-15.10) -

วันแรก: กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – สนามบินชิโตเสะ ฮอกไกโด XJ620 (23.55-08.40)  - ฮอกไกโด (สนามบินชิโตเสะ) – ฟุราโน่ – หมู่บ้านเทพนิยาย 

 • 20.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 3 ประตู 4 เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเซียเอ็กซ์ โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัท คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง
 • สำหรับกรุ๊ปที่เดินทางตั้งแต่วันที่ 27 ต.ค.62 – 27 มี.ค. 63 มีการเปลี่ยนแปลงเวลาบิน(ขาไป) เป็นเวลา 02.10 น.
 • 23.55 น. ออกเดินทางสู่ ฮอกไกโด (สนามบินชิโตเสะ) โดย สายการบินไทยแอร์เอเซียเอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ 620 (บริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

วันที่สอง: นิงเกิลเทอเรส – อาซาฮีคาว่า – ชมสุนัขลากเลื่อน – กิจกรรมลานสกี ชิคิไซโนะโอกะ – อิออนมอลล์

 • 02.10 น. ออกเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ620 (บริการอาหารร้อนบนเครื่อง)
  10.40 น. เดินทางถึง สนามบินชิโตเซะ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าเวลาประเทศไทย 2 ชม.)
 • 08.40 น. เดินทางถึง สนามบินชิโตเสะ (ฮอกไกโด) ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อย (เวลาที่ญี่ปุ่น เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) [สำคัญมาก!!ไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญี่ปุ่นหากฝ่าฝืนมีโทษจับปรับได้]
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองฟุราโน่ เป็นเมืองเล็กๆ ที่มีอากาศเย็นและแห้งประกอบกับดินเป็นดินภูเขาไฟ จึงเหมาะแก่การเพาะปลูกทางการเกษตร โดยเฉพาะดอกไม้ แต่ในช่วงเวลาที่เป็นหิมะ ก็จะเป็นลานหิมะขนาดใหญ่สุดลูกหูลูกตาสวยมาก เมืองที่ตั้งอยู่ในกลางเกาะฮอกไกโด
 • แวะชมความน่ารักของ หมู่บ้านเทพนิยาย นิงเกิ้ลเทอเรส (NINGLE TERRACE) เป็นหมู่บ้านงานฝีมือและทางเดินไม้ในป่าที่เหมือนกับศิลปะในเทพนิยาย ซึ่งประกอบด้วยร้านค้า 15 ร้าน ที่จำหน่ายสินค้าแบบออริจินัลของท้องถิ่น ตั้งอยู่ใจกลางหมู่บ้าน ทำให้ดูเหมือนเป็นหมู่บ้านกลางป่า คล้ายหมู่บ้านในเทพนิยาย
 • จากนั้นเดินทางสู่ เมืองอาซาฮีคาว่า เมืองใหญ่เอันดับ 2 รองจากซัปโปโร ยังได้ชื่อว่าเป็นหลังคาของฮอกไกโด และเป็นเมืองที่หนาวที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นอีกด้วย
 • ชมความน่ารักของ สุนัขลากเลื่อน (DOG SLED) ณ ลานสกีหิมะขาวโพลน อิสระให้ท่านถ่ายรูปกับสุนัขลากเลื่อน ฟรี!! นอกจากสุนัขแล้ว ยังมีสัตว์อื่นๆ อีกมากมายหลายชนิด
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านสู่ ลานสกี ชิคิไซโนะโอกะ ภายในลานสกีมีกิจกรรมต่างๆมากมาย อิสระให้ท่านได้สนุกสนานและเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ ภายในลานสกี ไม่ว่าจะเป็นการเช่า SNOW MOBILE, บาบาน่าสโนว์ เป็นต้น (ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์, ชุดสำหรับเล่นสกี และ เครื่องเล่นทุกชนิด) **กิจกรรมเล่นหิมะ ณ ลานสกี ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ และ ปริมาณของหิมะ** จากนั้นแวะช้อปปิ้ง อิออน มอลล์ อาซาฮิคาว่า (AEON MALL ASAHIKAWA) ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ของฮาซาฮิคาว่า อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของฝาก ของที่ระลึกกัน อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้ และขนมขึ้นชื่อของญี่ปุ่น อย่าง คิทแคท สามารถหาซื้อได้ที่นี่เช่นกัน
 • อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย (ไม่รวมในรายการ)
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก SMILE HOTEL ASAHIKAWA หรือเทียบเท่า


วันที่สาม: เมืองมอนเบทสึ – ล่องเรือตัดน้ำแข็ง – อาซาฮีคาว่า – หมู่บ้านราเม็ง - ถนนคนเดินเฮวะโดริ

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองมอนเบ็ทสึ เมืองชายฝั่งทะเลตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะฮอกไกโด และเป็นจุดเริ่มต้นอีกแห่งในการออกเรือตัดน้ำแข็ง
 • นำท่านสัมผัสประสบการณ์ ล่องเรือตัดน้ำแข็ง (Ice Breaker) โดยเรือจะวิ่งตัดทะเลน้ำแข็งออกไปนอกชายฝั่งทะเลโอคอทสก์ นำนักท่องเที่ยวไปชมก้อนน้ำแข็งที่ลอยมาจากขั้วโลกเหนือ ในช่วงปลายฤดูหนาวเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม หากโชคดีอาจจะได้เห็นสัตว์ทะเลที่มาจากฝั่งทะเลตอนเหนือ เช่น อินทรีย์ทะเลสเตลเลอร์ (STELLER’S SEA EAGLE) และแมวน้ำลายจุด เดิมเรือนี้ใช้เพื่อสำรวจน้ำมันในรัฐอลาสก้า เริ่มนำมาใช้ เป็นกิจกรรมท่องเที่ยวตั้งแต่ปี 2004 การล่องเรือแต่ละรอบใช้เวลา 45 นาที ถึง 1 ชั่วโมง **เนื่องจากเป็นช่วงไฮซีซั่น จะระบุประเภทของเรือและท่าเรืออีกครั้งก่อนเดินทาง ทั้งนี้จุดขึ้นเรือตัดน้ำแข็งมี 2 จุดที่สามารถชมได้คือที่จุดมอนเบ็ทสึท่าเรือกะนิงโกะสเตชั่น และที่อะบะชิริท่าเรือออโรร่า เทอร์มินอล**
 • นำท่านเดินทางกลับ อาซาฮีคาว่า แวะ หมู่บ้านราเม็งอาซาฮีคาว่า ซึ่งเมืองแห่งนี้ มีประวัติศาสตร์การทำราเมงมาอย่างยาวนาน นับตั้งแต่ยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 และมีน้ำซุปแบบฉบับของตัวเอง โดยหมู่บ้านราเมง ถือกำเนิดมาในปี 1996 เพื่อให้เหล่านักท่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัสรสชาติแบบดั้งเดิมของร้านราเมงที่มีชื่อเสียงทั้ง 8 ร้านได้อย่างเต็มที่
 • อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ หมู่บ้านราเม็ง
 • นำท่านสู่ ถนนคนเดินเฮวะโดริ (HEIWA-DORI SHOPPING STREET) ถนนสายนี้นับได้ว่าเป็นถนนคนเดินสายแรกของญี่ปุ่น โดยเริ่มกันมาตั้งแต่ปี 1972 มีร้านค้า ร้านอาหารตั้งอยู่เรียงรายมากมาย สองข้างทางยาวออกไปจากสถานี JR ASAHIKAWA ถึง 1 กิโลเมตร ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
 • อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย (ไม่รวมในรายการ)
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก SMILE HOTEL ASAHIKAWA หรือเทียบเท่าวันที่สี่: สวนสัตว์อาซาฮียาม่า - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – นาฬิกาไอน้ำโบราณ –ร้านกาแฟฮัลโหลคิตตี้ – ซัปโปโร – ร้านจำหน่ายของฝาก – มิตซุยเอาท์เลตพาร์ค - บุฟเฟ่ต์ปู 3 ชนิด

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านสู่ สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า สวนสัตว์แห่งนี้ได้ถูกออกแบบให้กลมกลืนกับธรรมชาติที่สัตว์นานาชนิดอาศัยอยู่ ซึ่งจะส่งผลให้มีสุขภาพจิตที่ดีและและสอดคล้องตามธรรมชาติที่เป็นอยู่ นักท่องเที่ยวจะได้รับความสุขในการเข้าชม ภายใน สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า มีส่วนต่างๆ ที่น่าสนใจมากมายโดยมีจุดเด่นที่มีสัตว์น้อยน่ารักนานาชนิด ทั้งจำพวกสัตว์เมืองหนาวและเมืองร้อน เช่น สัตว์ป่าพื้นเมืองของฮอกไกโด อย่างกวาง นกอินทรี หมาป่า และสัตว์อื่นๆจากทั่วทุกมุมโลก เช่น หมีขั้วโลก ลิง แมวใหญ่ และยีราฟ และสิ่งที่พลาดไม่ได้ก็คือ อุโมงค์แก้วผ่านสระว่ายน้ำของเหล่าเพนกวิน และโดมแก้วขนาดเล็กที่อยู่ตรงกลางของโซนหมีขั้วโลกและหมาป่า ผู้เข้าชมจะมองเห็นได้อย่างชัดเจน สวนสัตว์แห่งนี้เป็นแห่งแรกที่มีการจัดให้นกเพนกวินออกเดินในช่วงฤดูหนาว ท่านจะได้ ชมความน่ารักของขบวนพาเหรดเพนกวิน แบบใกล้ชิดอีกด้วย
 • นำท่านเดินทางสู่ โอตารุ ศูนย์กลางการค้าทางนํ้าที่โดดเด่นที่สุดในเกาะฮอกไกโด ซึ่งมีตึกรามบ้านช่องเป็นทรงตะวันตกสืบเนื่องมาจากอิทธิพลของรัสเซียหลังจากที่ได้ทำการค้ากับญี่ปุ่นในสมัยก่อน
 • อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
 • สัมผัสความโรแมนติกของ คลองโอตารุ คลองแห่งนี้ได้รับคำขนานนามว่าเป็นจุดที่โรแมนติกที่สุด ถือเป็นสัญลัษณ์ของเมืองโอตารุ
 • นำท่านชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี อาคารเก่าแก่สองชั้น ที่ภายนอกถูกสร้างขึ้นจากอิฐแดง แต่โครงสร้างภายในทำด้วยไม้สร้างขึ้นในปี 1910 ปัจจุบันนับเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่และควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้เป็นสมบัติของชาติ และที่นี่ยังมีกล่องดนตรีมากมายหลากหลายแบบให้ท่านได้เลือกชมเลือกซื้อเป็นของฝาก
 • ท่านยังสามารถถ่ายรูปคู่กับ นาฬิกาไอน้ำโบราณ สไตล์อังกฤษที่เหลืออยู่เพียง 2 เรือนบนโลกเท่านั้น
 • ฝั่งตรงข้ามยังมี ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ เพลิดเพลินกับบรรยากาศน่ารักๆ ของตัวการ์ตูนแมวชื่อดัง คิตตี้ ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าและถ่ายรูปตามอัธยาศัย
 • จากนั้นให้ท่านเดินเล่น ถนนซาไกมาจิ นับเป็นถนนที่มีเสน่ห์และเต็มเปี่ยมไปด้วยเอกลักษ์ เนื่องจากตัวถนนเองได้รับการอนุรักษ์มาอย่างดีเยี่ยม จนกลายมาเป็นถนนแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังของเมืองโอตารุ มีร้านค้า ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านขายของที่ระลึก ร้านเสื้อผ้า และพิพิธภัณฑ์ต่างๆมากมาย
 • นำท่านสู่ ร้านจำหน่ายของฝากของที่ระลึก ที่อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองซัปโปโร ภายในมีสินค้าลดราคามากมาย ให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อสินค้าภายในร้าน
 • นำท่านสู่ มิตซุย เอาท์เลต พาร์ค (MITSUI OUTLET PARK) ศูนย์รวมแฟชั่นทันสมัยแหล่งรวมพลของสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังจากทั่วโลก อาทิ Coach Armani, Ralph Lauren, Seigo เพียบพร้อมด้วยสินค้าสำหรับทุกคนตั้งแต่สินค้าแฟชั่นหญิงชาย และเด็ก จนถึงอุปกรณ์กีฬา นอกจากนี้ภายในห้าง ยังมีศูนย์อาหารขนาดใหญ่ ที่จุได้ 650 ที่นั่ง และมี Hokkaido Roko Farm Bridge ซี่งเป็นพื้นที่ที่มีสินค้าท้องถิ่นและสินค้าจากฟาร์มสดมาขาย
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร - พิเศษ!! ปู 3 ชนิดของฮอกไกโด ปูทาราบะ ปูขน ปูซูไว
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก T-MARK HOTEL SAPPORO หรือเทียบเท่า


วันที่ห้า: ภูเขาไฟโชวะชินซัน – ฟาร์มหมีสีน้ำตาล – เมืองโนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ – ซัปโปโร – ย่านทานูกิโคจิ และ ซูซูกิโนะ

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่าน ชมภูเขาไฟโชวะชินซัน ซึ่งมีอนุสาวรีย์บุรุษไปรษณีย์ผู้ค้นพบความเคลื่อนไหวและการเกิดขึ้นมาใหม่ของภูเขาไฟเกิดใหม่ประมาณปี ค.ศ.1944 -1945 ภูเขาไฟน้องใหม่ที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของผิวโลกในปี1946 ซึ่งระเบิดปะทุติดต่อกันนานถึง 2 ปีจนกลายมาเป็นภูเขาโชวะชินซัน ดังที่เห็นอยู่ปัจจุบัน อยู่ในความดูแลของรัฐบาลในฐานะเป็น “อนุสรณ์ทางธรรมชาติแห่งพิเศษ” พร้อมบันทึกภาพเป็นที่ระลึก
 • จากนั้นชม ฟาร์มหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน สถานที่เพาะพันธุ์หมีสีน้ำตาลที่มีตั้งแต่เจ้าหมีตัวเล็กๆไปจนถึงหมีตัวโต หมีที่นี่ได้รับการดูแลและฝึกให้คุ้นเคยกับคน ท่านจะได้เห็นภาพที่น่ารักของน้องหมีโชว์ลีลาอ้อนขออาหารจากนักท่องเที่ยว ที่นี่นักท่องเที่ยวสามารถป้อนอาหารเหล่าหมีทั้งหลายด้วย ขนมปัง และแอปเปิ้ล มีจุดจำหน่ายด้านใน
 • นำท่านชม ทะเลสาบโทยะ เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่รูปวงกลม มีเส้นรอบวงยาวประมาณ 40 กิโลเมตร เกิดจากปากปล่องภูเขาไฟ ตั้งอยู่ใกล้กับทะเลสาบชิโกสึ ทะเลสาบแห่งนี้มีความพิเศษตรงที่น้ำจะไม่แข็งตัวในช่วงฤดูหนาว มีทิวทัศน์ที่งดงาม
 • อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
  นำท่านสู่ เมืองโนโบริเบทสึ เมืองที่มีชื่อเสียงเรื่องน้ำแร่ธรรมชาติของฮอกไกโด
 • ชม หุบเขานรกจิโกกุดานิ หรือเรียกอีกอย่างว่า “หุบเขานรก” อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ SHIKOTSU-TOYA เมือง NOBORIBETSU ที่เรียกว่าหุบเขานรกนั้นเพราะที่นี่มีทั้งบ่อโคลนและบ่อน้ำร้อนที่เดือดตามธรรมชาติกระจายไปทั่วบริเวณเสมือนนรกที่มีกระทะทองแดงที่มีควันร้อนๆอยู่ตลอดเวลา และถือเป็นแหล่งกำเนิดน้ำแร่และออนเซ็นที่มีชื่อเสียงที่สุดบนเกาะฮอกไกโด ทางเข้าหุบเขาจะมีสัญลักษณ์เป็นยักษ์สีแดงตัวใหญ่ถือตะบองคอยต้อนรับ เป็นยักษ์ที่คอยคุ้มกันภัยให้ผู้มาเยือน ดังนั้นทุกบริเวณพื้นที่ของที่นี่ ไม่ว่าจะเป็นร้านขายของที่ระลึก ห้องน้ำจะมีป้ายต่างๆที่มีสัญลักษณ์รูปยักษ์ให้เห็นโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์
 • จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองซัปโปโร อิสระช้อปปิ้ง ถนนทานุกิโคจิ เป็นย่านช้อปปิ้งเก่าแก่ ที่เปิดให้บริการยาวนานกว่า 100 ปี จุดเด่นของย่านนี้คือการสร้างหลังคาที่คลุมทั่วตลาด สามารถมาเดินช้อปปิ้งได้อย่างสบายใจ นอกจากนี้ยังมีร้านค้ามากถึง 200 ร้าน โดยมีความยาวประมาณ 1 กิโลเมตร ส่วนสินค้าก็มีทั้งเสื้อผ้าและรองเท้าแบรนด์ดังอย่าง UNIQLO, NEW BALANCE, ADIDAS, PUMA เป็นต้น และที่จะพลาดไม่ได้เลยก็คือร้าน DAISO ที่ทุกอย่างราคา 100 เยน รวมไปถึงร้าน DONKI ที่มีขายทุกอย่างตั้งแต่เครื่องใช้ไฟฟ้าไปถึงเครื่องสำอาง
 • จากนั้น ช้อปปิ้งย่าน ซูซูกิโนะ เป็นย่านบันเทิงที่ใหญ่ที่สุดในฮอกไกโด เต็มไปด้วยร้านค้ามากมายและร้านอาหาร ถือเป็นย่านที่คึกคักและมีชีวิตชีวาที่สุดของเมืองซัปโปโร อยู่ถัดลงมาทางใต้จากสวนโอโดริราวๆ 500 เมตรและอยู่รอบๆ สถานีรถไฟใต้ดิน SUSUKINO ในเวลาค่ำคืนบรรดาป้ายไฟโฆษณาบนตึกต่างๆในย่านนี้จะเปิดไฟสีสันละลานตาดึงดูดลูกค้ากันเต็มที่ บริเวณนี้มีร้านอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทิงเริงรมย์ยามราตรี ย่านซูซูกิโนะมีชื่อเรียกที่รู้จักกันดีว่าเป็น “ตรอกราเมง” เพราะบริเวณนี้มีร้านราเมงให้เลือกทานกันมากมาย ไม่ว่าจะเป็น มิโสะราเมง ชิโอะราเมง เคอร์รี่ราเมง เป็นต้น โดยมีราคาเริ่มต้นเพียงชามละ 750 เยนเท่านั้น
 • อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย ( ไม่รวมในรายการ)
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก T-MARK HOTEL SAPPORO หรือเทียบเท่า


วันที่หก: สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) XJ621 (09.55-15.10)

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (หรือเซ็ตอาหารเช้าแบบกล่อง)
  นำท่านเดินทางสู่ สนามบินชิโตเสะ เพื่อตรวจเช็คเอกสารและเช็คอินเตรียมตัวเดินทางกลับ
 • สำหรับกรุ๊ปที่เดินทางตั้งแต่วันที่ 27 ต.ค.62 – 27 มี.ค. 63 มีการเปลี่ยนแปลงเวลาบิน(ขากลับ) เป็นเวลา 11.55 น.
  11.55 น. นำท่านกลับสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ621 บริการอาหารเช้าและน้ำดื่มบนเครื่อง
  18.00 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
 • 09.55 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยแอร์เอเซียเอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ 621 (รับประทานอาหารเช้าพร้อมเครื่องดื่มบนเครื่อง)
 • 15.10 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องจองและซื้อตั๋วล่วงหน้า โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน)
  ** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2ห้องคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป **
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม
 • ค่าหัวหน้าทัวร์ คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปพนักงานขับรถและไกด์ 1,500 บาทต่อท่าน ตลอดการเดินทาง

RELATED ARTICLES

เปิดวาร์ป 8 ที่เที่ยวในรัสเซีย

หลายๆ คนอาจจะเคยเที่ยวรัสเซียกันมาบ้างแล้ว แต่การเดินทางก็ต้องเจออุปสรรคเยอะแยะ ไปเที่ยวทั้งทีเจอทั้งลมทั้งฝน ก็คงไม่สนุกใช่ไหมละ? งั้นมาเปิดแพลน 8 สถานที่เที่ยวในรัสเซีย เที่ยวช่วงไหนดีถึงจะเวิร์กกันจ้า เที่ยวช่วงไหนจะเหมาะกับฤดูกาล

Fun & Learn เที่ยวไปด้วยเรียนไปด้วย ติดปีกความรู้ เอาใจคนวัยใส

วัยที่เหมาะกับการเรียนรู้ไม่มีวันหยุดนิ่ง จะให้หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมันก็คงเดิมๆ ชวนไปเปิดประสบการณ์กับโลกกว้างใหญ่ ที่ยังมีอะไรๆ ให้เรียนรู้ได้อีกเยอะ ไปติดปีกความรู้ท่องโลกกันเถอะ คัดมาที่เด็ดๆ ที่เด็กๆ ได้เที่ยวไปด้วยเรียนไปด้วย เด็กๆ ชอบ วัยรุ่นก็ชอบ

ข้อควรระวังก่อนแช่ออนเซ็น

ล้าจากงานมาแบบนี้ ลองไปนอนแช่ออนเซ็นกันหน่อยสิ อาบน้ำแร่ แช่ออนเซ็น ผ่อนคลายเส้นเอ็นกันบ้าง นั่งเก้าอี้ทำงานท่าเดียวทั้งวัน เส้นยึดรวมกันจนเป็นออฟฟิตซินโดรมแล้ว ไปนอนแช่ออนเซ็นให้คลายปวดเมื่อย นอนแช่ให้ตัวเปื่อยกันไปเลย

อาบน้ำแร่แช่ออนเซ็น ออนเซ็นมีกี่ประเภทนะ..มาดูกัน

ล้าจากงาน เกร็งขาเวลายืนบนบีทีเอส ตามไปผ่อนคลายแบบ "เดอะเบส" ที่ออนเซ็นกันดีกว่า ไปอาบน้ำแร่ แช่น้ำร้อนให้ตัวเปื่อย เผื่อจะหายเหนื่อยไปได้บ้าง แต่เอ๊ะ! จะไปแช่ออนเซ็นแบบไหนดีน้า ลองไปรู้จักประเภทออนเซ็นแช่น้ำอุ่นๆ กันก่อนดีกว่า

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!