สิ่งอำนวยความสะดวกในรีสอร์ท
Trip Highlight

 • ตระการตาวิวทิวทัศน์สุดอลังการของยอดเขาเอเวอเรสท์ 
 • ชมพระอาทิตย์ตกและพระอาทิตย์ขึ้นบนเทือกเขานากาก๊อต
 • ชมความงดงามของ หุบเขาโภครา หรือ โพคารา
 • ล่องเรือชมพายชมความงดงามในทะเลสาบเฟวา
 • เยี่ยมชม เมืองปาทัน เมืองเก่ามรดกโลก
 • พักโรงแรมบนเขานาการ์ก็อต 1 คืน บนความสูง 2,200 เมตร
 • สัมผัสกับบรรยากาศที่สะอาดบริสุทธิ์เหนือเทือกเขาหิมาลัย
Details
ประเทศ: เนปาล
ระยะเวลา: 6 วัน 5 คืน
รวมมื้ออาหาร: 14 มื้อ
สายการบิน: Thailionair
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินดอนเมือง
ช่วงเวลาเดินทาง: ก.พ.-มี.ค.63
รหัสสินค้า: SLBKKNPASIA026D5N

BOOKING

Booking Seat Available Month Period Depart Return Airline Price
เต็ม 0 March 17-22Mar 2020 SL220
12:05-14:00
SL221
15:00-19:30
26,900 THB
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ – กาฐมัณฑุ
THE FERN DESIDENCY HOTEL หรือเทียบเท่า
2 กาฐมัณฑุ - หมู่บ้านบันดิปูร์
BANDIPUR MTN RESORT หรือเทียบเท่า
3 หมู่บ้านบันดิปูร์ – เมืองโภครา
HOTEL DA YATRA หรือเทียบเท่า
4 โภครา – กาฐมัณฑุ (บินภายในประเทศ) - ภัคตะปูร์- เมืองนากาก็อต
COUNTRY VILLA RESORT หรือเทียบเท่า
5 นากาก็อต – กาฐมัณฑุ
THE FERN DESIDENCY HOTEL หรือเทียบเท่า
6 กาฐมัณฑุ – กรุงเทพฯ -

วันแรก: ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ – กาฐมัณฑุ

 • 08.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 (ผู้โดยสายขาออก) ประตู 7 เคาน์เตอร์สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระ
 • 11.50 น. ออกเดินทางสู่ เมืองกาฐมัณฑุ KATHMANDU โดย สายการบินThai Lion Air เที่ยวบินที่ SL220 (ใช้เวลาประมาณ 3 ชม.) *ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง* หมายเหตุเวลาของประเทศเนปาลช้ากว่าประเทศไทย 1.15 ชั่วโมง
 • 14.00 น. ถึง...ท่าอากาศยานตรีภูวัน เมืองกาฐมัณฑุ (KATHMANDU) เป็นเมืองหลวงของประเทศเนปาล และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดด้วย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระ เรียบร้อยแล้ว
 • นำท่านชม เมืองกาฐมัณฑุ เป็นเมืองหลวงของประเทศเนปาล และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดเพราะที่นี่คือจุดศูนย์รวมทั้งการค้า การเดินทาง วัฒนธรรม และสถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญ ซึ่งเราจะเห็นโบราณสถานที่สวยงามตั้งอยู่ในเมืองกาฐมาณฑุมากมาย หุบเขากาฐมาณฑุตั้งอยู่ที่ความสูง 1,336 เมตรเหนือระดับน้าทะเล จุดรวมแหล่งวัฒนธรรมเนวารีโบราณ สร้างอารยะธรรมที่สาคัญขึ้นบน 3 เมือง ซึ่งได้แก่ กรุงกาฐมาณฑุ ปาตัน และบัคตาปุูร์
 • นำท่านชม ปศุปฏินารถ (PASHUPATINATH TEMPLE) ที่สร้างขึ้นโดยพระเจ้าภูบาลสิงห์แห่งราชวงศ์มัลละ ในปี ค.ศ. 1696 เพื่อถวายองค์พระศิวะ ในภาคองค์ปศุปติ หรือ เจ้าแห่งเวไนยสัตว์ และที่สาคัญคือ วัดปศุปตินาถได้ถูกจัดให้เป็นมรดกโลกแล้วในปี พ.ศ. 2522…วัดนี้มีสัญลักษณ์ของเทพเจ้า “ตรีมูรติ” อยู่มากมาย ซึ่งหมายถึงพระพรมเป็นผู้สร้าง พระวิษณุหรือพระนารายณ์เป็นผู้รักษา และพระศิวะเป็นผู้ทำลาย โดยเฉพาะศิวะลึงค์ เป็นเครื่องหมายบุรุษเพศ สัญลักษณ์ของพระศิวะจะพบเห็นมากที่สุด เป็นวัดฮินดูที่สำคัญมากที่สุดในเนปาลตั้งอยู่ริมแม่น้าภัคมาติ ท่านมีโอกาสเห็นพิธีกรรมทางศาสนาฮินดู ณ วัดแห่งนี้

 • จากนั้น ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ย่านทาเมล (THAMEL) เป็นศูนย์กลางความเจริญของกรุง กาฐมาณฑุ สองข้างทางเต็มไปด้วย โรงแรมที่พักราคาถูก ร้านอาหารนานาชาติ ร้านขายของ ร้านอินเตอร์เน็ต ฯลฯ จึงเป็นจุดพักของนักท่องเที่ยวที่เพิ่งเดินทางมาถึงเนปาลเพื่อการวางแผนท่องเที่ยวในที่ต่างๆ นอกจากนี้ย่านทาเมลยังเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่ขึ้นชื่อโดยเฉพาะสินค้าจาพวกหัตถกรรมพื้นเมือง เครื่องประดับที่ทำจากหินต่างๆ และอุปกรณ์สำหรับการเดินปีน ลักษณะคล้ายกับถนนข้าวสารของเมืองไทย แต่สินค้าหลากหลายกว่าเยอะ ถนนข้าวสารบ้านเรา อาทิ ผ้าพาสมีน่า กระเป๋าเสื้อผ้า และของที่ระลึกอีกมากมาย ซึ่งสามารถต่อรองราคาได้
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง - พร้อมชมการแสดงทางวัฒนธรรมของชาวเนปาลี ลิ้มรสอาหารพิเศษ โม โม เกี๊ยวซ่าเนปาลแท้ๆ ที่มีชื่อเสียงสำหรับนักท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของประเทศเนปาล
 • พักที่โรงแรม THE FERN DESIDENCY HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สอง: กาฐมัณฑุ - หมู่บ้านบันดิปูร์

 • 06.30 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 • 08.00 น. นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านบันดิปูร์ (BANDIPUR) โดยอยู่ห่างจากกรุงกาฐมัณฑุ ไปทางทิศตะวันตกประมาณ 143กิโลเมตร (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4ชั่วโมง) หมู่บ้านบันดิปูร์ หมู่บ้านศักดิ์สิทธิ์ของชาว ฮินดู หมู่บ้านท่องเที่ยวเล็กๆ แต่มากไปด้วยเสน่ห์ ของประเพณี วัฒนธรรม และวิถีความเป็นอยู่ ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาสูงชันบันดิปูร์ แปลเป็นไทยง่ายๆก็คือเมืองบัณฑิต หรือเมืองของผู้รู้ หมู่บ้านบนยอดเขา ท่ามกลางขุนเขาที่รายล้อม หมู่บ้านบันดิปูร์ ตั้งอยู่ บนระดับความสูง 1,030 เมตร โดยบริเวณรอบๆหมู่บ้านนั้นโดดเด่นไปด้วยทัศนียภาพที่โอบล้อมไปด้วยขุนเขาและม่านหมอก รวมไปถึงทิวทัศน์ที่สวยงามของเทือกเขาหิมาลัย ที่สามารถมองเห็นจากตัวหมู่บ้านได้ อย่างชัดเจน
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ รีสอร์ท
 • จากนั้น อิสระเดินชมทิวทัศน์ในหมู่บ้านตามอัธยาศัย การไปสำรวจ หมู่บ้านโดยเริ่มต้นที่ถนนสายหลักที่สองข้างทางเต็มไปด้วย อาคารบ้านเรือนสูง 2-3 ชั้น ที่ตั้งเรียงรายไปตลอดสองข้างทาง ซึ่งเป็นหลักฐานที่สามารถยืนยันได้ว่า ครั้ง หนึ่งหมู่บ้านเล็กแห่งนี้ ได้เคยเป็นเมืองการค้าโบราณที่เจริญรุ่งเรืองมาก่อน
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ รีสอร์ท
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก BANDIPUR MTN RESORT หรือเทียบเท่า


วันที่สาม: หมู่บ้านบันดิปูร์ – เมืองโภครา

 • 06.30 น. รับประทานอาหารเช้า ณ รีสอร์ท
 • 08.00 น. นำท่านเดินทางสู่ เมืองโภครา โดยรถโค้ชปรับอากาศ (ประมาณ 4 ชั่วโมง) ระหว่างทางท่านจะได้เห็น ทิวทัศน์ที่งดงามและวิถีชีวิตของชาวชนบทในประเทศเนปาลเส้นทางสายนี้มีชื่อเสียงมากในด้านความงดงามทางธรรมชาติ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ชอบเดินทางโดยรถมากกว่าทางเครื่องบิน “หุบเขาโภคร” สูงกว่า ระดับน้าทะเล 900 เมตร และโอบล้อมไปด้วยทิวเขาและป่าที่เขียวขจีเป็นทิวทัศน์ที่งดงามที่สุด จึงมีลักษณะพิเศษไม่เหมือนใคร ขึ้นไปท่านจะได้เห็น เทือกเขาอานาปุระ ที่สูงตระหง่านเสียดฟ้ากว่า 8,000 เมตรเมื่อได้สัมผัสยากนักที่จะลืมเลือนและน่าประทับใจในโภครายามเย็น โดยเฉพาะบริเวณรอบๆ ทะเลสาบมีร้านอาหารและร้านค้ากระจัดกระจายอยู่แบบเรียบง่ายและเป็นกันเอง ไว้คอยต้อนรับผู้มาเยือนตลอดทั้งปี
 • ถึงหุบเขาโภครารับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านชมความงดงามของ หุบเขาโภครา หรือโพคารา (POKHARA VALLEY) เป็นเมืองแห่งมนต์เสน่ห์ ท่ามกลางวงล้อมของหุบเขาอรรณาปูรณะ
 • ชม น้ำตกเดวิด (DAVI’S FALL) ที่มหัศจรรย์ ไหลลงเหวลึก ต้องก้มมองซึ่งตั้งชื่อตามนายเดวิทชาวสวิสที่ตกลงไปตายเนื่องจากโดนกระแสน้ำพัด
 • ชม ศูนย์อพยพชาวทิเบต (TIBETAN REFUGEE CAMP) สัมผัสความเป็นอยู่ของชาวทิเบตที่อพยพมาอยู่ทางตอนเหนือของเนปาล นอกจากนี้ท่านยังจะได้ ชมการทอพรมด้วยมือ อิสระให้ท่านได้ชมวิวเมืองโภคราและช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
 • จากนั้นนำท่าน ล่องเรือพายในทะเลสาบเฟวา (PHEWA LAKE) ทะเลสาบน้าจืดขนาดใหญ่ ภาพทะเลสาบความงามของเฟวาสะท้อนภาพยอดเขามัจฉาปูชเรที่มีรูปร่างคล้ายหางปลานั้น เป็นภาพที่มีมนต์ขลังยิ่งนัก ตรงกลางทะเลสาบเป็นที่ตั้งของวัดบาลาฮี ซึ่งมีสถูปสีขาวชื่อวัดบาลาฮีลอยเด่นตัดกับพื้นน้าสีเขียวมรกต
 • นำท่านสักการะ วัดบาลาฮี (BARAHI TEMPLE)วัดที่มีเทพธิดาอจิมา เทพธิดาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในเมืองโภครา ทุกวันเสาร์จะมีการบูชายัญสัตว์แด่เทพธิดาลังที่สุด
 • จากนั้น อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยในโภครา ยามเย็นบริเวณรอบๆทะเลสาบมีร้านอาหารและร้านค้ากระจัดกระจายอยู่แบบเรียบง่ายและเป็นกันเองไว้คอยต้อนรับผู้มาเยือนตลอดทั้งปี
 • 19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรม
 • พักที่โรงแรม HOTEL DA YATRA หรือเทียบเท่า


วันที่สี่: โภครา – กาฐมัณฑุ (บินภายในประเทศ) - ภัคตะปูร์- เมืองนากาก็อต

 • 04.00 น. เดินทางไป ซางรางก๊อต SARANGKOT เปลี่ยนเป็นรถตู้ คันละประมาณ 7-8ท่าน/คัน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30นาที จุดชมวิวที่ตั้งอยู่บนยอดเขาไปทางทิศตะวันตกประมาณ 5 กม.เป็นจุดชมวิวอีกแห่งหนึ่งที่ท่านจะได้ ชมพระอาทิตย์ขึ้น เห็นแสงสีทองตัดกับยอดเขาหางปลาและเทือกเขาอานาปูระได้อย่างสวยงามยิ่ง พร้อมจิบชากาแฟอุ่นๆในบรรยากาศที่โอบล้อมด้วยเทือกเขาหิมะอย่างสบายอารมณ์.
 • 07.30 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม - บุฟเฟต์นานาชาติ
 • 08.00 น. เดินทางสู่ สนามบินภายในประเทศเมืองโภครา เพื่อเดินทางสู่ เมืองกาฐมัณฑุ
 • 09.45 น. เดินทางสู่ เมืองกาฐมัณฑุ โดย สายการบิน โดยสายการบิน BUDDHA AIRLINES เทียวบิน 606 *ใช้เวลาประมาณ 30 นาที
 • 10.25 น. ถึงเมือง กาฐมัณฑุ หลังตรวจรับสาภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร *หมายเหตุ !!! สายการบิน ในประเทศ BUDDHA AIRLINES สามารถโหลดสัมภาระได้ ท่านละไม่เกิน 15 กิโลกรัม ไม่จำกัดจำนวนใบ ท่านใดที่สัมภาระเกิน 15 กิโลกรัม สามารถนำกระเป๋าใบเล็ก เพื่อแบ่งสัมภาระ ที่ไม่จำเป็น ฝากไว้บนรถบัสได้ *
 • 12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
  13.00 น. นำท่านชม ภัคตะปูร์ (BHAKTAPUR) เมืองมรดกทางวัฒนธรรมแห่งหุบเขากาฐมาณฑุ เมืองภัคตะปูร์ เป็น 1 ใน 7 กลุ่ม ของมรดกทางวัฒนธรรม ในเขตหุบเขากาฐมาณฑุ (BHAKTAPUR VALLEY) ซึ่งองค์การยูเนสโก (UNESCO) ได้รับการยกย่องให้ เป็นมรดกโลก ในปี 1979 เนื่องจากได้รับการยอมรับว่าเป็นเมืองโบราณที่มีความเก่าแก่ และมีชื่อเสียงในด้านสถาปัตยกรรม อนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ และ ศิลปะวัฒนธรรมอันดีเยี่ยม ปัจจุบันถือว่าเป็นเมืองแห่งวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมมากในหมู่นักท่องเที่ยว จนได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองแห่งอัญมณีทางวัฒนธรรมของเนปาล เมืองปักตะปูร์ หมายถึงเมืองแห่งความภักดีต่อพระเป็นเจ้า ที่มีความสำคัญและสวยงาม
 • นำท่านเข้ชมภายในตัวเมือง คือ จัตุรัสบักตะปูร์ดูรบาร์ (BHAKTAPUR DURBAR SQUARE) สถานที่ท่องเที่ยวที่มี ความสาคัญมากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองบักตะปูร์ เนื่องจากบริเวณจัตุรัสนั้นเป็นที่ตั้งของอาคารและสิ่งก่อสร้างที่มีสถาปัตยกรรมที่งดงาม รวมไปถึงสถานที่สาคัญๆของเมืองมากมาย ในอดีตเคยเป็นราชธานีในหุบเขา เป็นเมืองที่เจริญบนเส้นทางการค้าสู่ธิเบตชม ย่านเดอร์บาสแควร์ หรือย่านพระราชวังบักตาปูร์ อันเป็นที่ตั้งของวัง ชมพระราชวัง 55 พระแกล(หน้าต่าง) ประตูทองคำ ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมอันงดงาม
 • ชม ลานสรงน้าหรือซุนดารี (SUNDARI)
 • นำท่านเข้าชม วัดเนียตาโปลา (NYATAPOLA) เป็นศาสนสถานที่สูงที่สุดในเนปาล มีด้วยกัน 5 ชั้น สูง 98 ฟุต สองข้างบันไดทางขึ้นมีรูปปั้นหินขนาด ใหญ่ สลักเป็นรูปสัตว์และเทพอารักขา เชื่อกันว่าปั้นแต่ละคู่มีอานาจหยุดสิ่งชั่วร้ายที่มารุกราน วัดนี้ สร้างขึ้นถวายแด่เทพแห่งเนียตะโปลา ผู้ที่มีพลังสูงสุดหรือสิทธิลักษมี (SIDDHI LAKSHMI) ซึ่งเป็ นเทวี ลัทธิ ตันตระ พระเจ้าภูปฏินทรา มัลละ สร้างวัดนี้ในปี ค.ศ. 1702
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองนากาก็อต NARKAKOT (ประมาณ 1 ชม.) เทือกเขานากาก๊อต ในอ้อมกอดของหิมาลัยเมืองที่ชมพระอาทิตย์ตกและพระอาทิตย์ขึ้นได้ สวยงาม และเป็นจุดชมทัศนียภาพของ เทือกเขาหิมาลัยได้ อย่างชัดเจน นากาก็อต เป็นเมืองตากอากาศของชาวเนปาลี สัมผัสธรรมชาติ เทือกเขาหิมาลัย รถไต่ระดับความสูงของเทือกเขาที่คดโค้งและมีทิวทัศน์นาคันบันไดที่สวยงามอย่างยิ่งตะวันลา ที่นากาก็อตหากอากาศดีจะสามารถเห็นยอดเขาเอเวอร์เรส (MOUNT EVEREST) ด้วย ระหว่างท่านจะได้ชมการปลูกผักทานาแบบขั้นบันได พบกับเทือกเขาหิมาลัยฝั่งตะวันออกประกอบด้วยยอดเขา GANESH, LANGTAN ฯลฯ เป็นแนวยาวนับร้อยกิโลเมตร ในระหว่างทางชมพระอาทิตย์ตก พักโรงแรมบนเขานาการ์ก็อต 1 คืนนี้ด้วยความสูง 2,200 เมตรจากระดับน้าทะเล เป็นจุดชมวิวที่สวยงามมาก
 • รับประทานอาหารค่า ณ โรงแรม อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
 • ที่พัก ณ COUNTTRY VILLA RESORT หรือเทียบเท่า


วันที่ห้า: นากาก็อต – กาฐมัณฑุ

 • ตื่นแต่เช้าตรู่ ชมพระอาทิตย์รุ่งอรุณเหนือเทือกเขาหิมาลัยจากที่พักของท่าน หรือเดินเล่นสูดอากาศบริสุทธิ์ถ้าทัศนะวิสัย ปลอดโปร่งท่านจะได้เห็น ยอดเขาเอเวอเรสท์ (MT.EVEREST) ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในโลก (สูง 8,848 เมตร) เปรียบได้ ว่าเป็น มงกุฎของโลก ณ ที่นี้ท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศหนาวเย็นอันสดชื่นของธรรมชาติ ที่สะอาดบริสุทธิ์เหนือเทือกเขาหิมาลัย ท่านจะได้เห็นภูเขาเปลี่ยนสีทองเปล่งประกาย สวยงาม จนไม่อาจจะกระพริบตาได้ และที่นี่ยังสามารถมองเห็นภูเขาหิมาลัยโดยรอบซึ่งประกอบด้วยยอดเขา 5 ยอด จากจำนวนยอดเขา 10 ยอดที่สูงที่ในโลกได้แก่ ยอดเขาเอเวอร์เรสท์ ( EVEREST) โลดเส (LHOTSE) โชยู (CHO YU) มาลาคู (MAKALA) และมานาสรู (MAMASLU ) *หมายเหตุ ใน วันที่อากาศโปร่งใส่ท่านสามารถที่จะเห็นเทือกเขาหิมาลัยตลอดแนวตั้งแต่ฝั่งตะวันออกถึง ตะวันตกเลยทีเดียว ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศวันนั้นเป็นสำคัญ*
 • 07.30 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 • 08.30 น. นำท่านเยือน เมืองปาทัน หรือปาทานเมืองเก่ามรดกโลก (PATAN CITY) เป็นเมืองโบราณ สร้างในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ช่วงศตวรรษที่ 3 ปาตันได้ชื่อว่าเป็นเมืองคู่แฝดของกรุงกาฐมาณฑุ ได้รับการขนานนามว่าเมืองแห่งความงาม (CITY OF BEAUTY) เป็นเมืองที่รู้จักกันในนามของเมืองแห่งศิลปะอีกด้วย โดยเฉพาะ ชื่อเสียงทางศูนย์กลางงานหัตถศิลป์ของชาวทิเบตอพยพ มีชื่อเสียงในเรื่องพระพุทธรูป นับเป็นนครโบราณที่ยังมีชีวิตภายในเมืองเต็มไปด้วยวัดทางศาสนาฮินดูและสิ่งปลูกสร้างในพุทธศาสนา สืบเนื่องมาจากความหลากหลายของวัฒนธรรมในยุคกลางทาให้ทั้งศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธเฟื่องฟูในแถบนี้ เมืองปะฏันนี้ นับเป็นผลงานสถาปัตยกรรมและการวางผังเมืองชิ้นเอกแบบเนวารี มีถนนโบราณตัดตามแนวเหนือ-ใต้ และ ตะวันออก-ตะวันตกแบ่งเมืองออกเป็น4 ส่วน โดยมีจัตุรัสปาตันดูร์บาร์ และพระราชวังปาตันเป็นศูนย์กลาง นำท่านชมรูปปั้นของพระเจ้าภูปฏินทรามัลละ,
 • ชมนำท่านชม วิหารทองคำ
 • หลังจากนั้นชม พระราชวังเก่า ที่เป็นที่ทำพิธีเถลิงราชสมบัติของกษัตริย์ในอดีต
 • นำท่านชมวัดตะเลจูบาวานี (TELEJU BHAWANI) สร้างขี้นในปี ค.ศ. 1666 อุทิศให้กับเทพประจำราชวงศ์ มีเทวรูปศิวะและพระนางปารวตีประดับอยู่บนยอดทวารทอง (ปัจจุบันถูกพวกฮิปปี้ ขโมยออกนอกประเทศไปแล้ว)
 • ชมวัดกฤษณะ (KRISHNA TEMPLE) ตัววัดเป็นหินสร้างแบบซิกขาร์ (SHIKHARA/ ศิขร)
 • ได้เวลาอันสมควรนาท่านสู่ภัตตาคาร
 • 12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
 • จากนั้นนำท่านเข้าชม สยมภูวนาถ สวะยัมภูนาถหรือวัดลิง (SWAYAMBHUNATH) เป็นเจดีย์ของชาวพุทธ (BUDDHIST CHAITYA) ที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของโลก กล่าวกันว่าน่าจะมีอายุถึง 2,000 ปีเลยทีเดียว สร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้ามานะเทวะในปี พ.ศ. 936 สิ่งที่น่าสนใจภายในวัดคือ ส่วนตรงฐานของสถูปซึ่งมีดวงตาเห็นธรรมหรือ WISDOM EYES ของพระพุทธเจ้าอยู่โดยรอบทั้ง 4 ด้าน ตั้งอยู่บนยอดเขาห่างจากกรุงกาฐมาณฑุไปทางทิศตะวันตก 3 กิโลเมตร ตัวสถูปตั้งอยู่บนเนินเขาเล็กๆ สูงประมาณ 77 เมตร เหนือระดับน้าทะเลของหุบเขากาฐมาณฑุ จึงทำให้ทิวทัศน์เหนือหุบเขาที่แสนงดงาม สถูปแห่งนี้เป็นสถูปที่เก่าแก่ที่สุดของเนปาล อีกทั้งยังเป็นสถานที่ที่มีการผสมผสานระหว่างศาสนาพุทธกับฮินดู โดยองค์การยูเนสโกได้ทาการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี พ.ศ. 2522
 • จากนั้นนำท่านเข้า ชมเขตเมืองเก่านครกาฐมัณฑุ ที่ได้รับการก่อตั้งขึ้นในราชวงศ์ลิจฉวี ซึ่งขึ้นครองบัลลังก์ในปี ค.ศ. 300 ที่นี่เป็นศูนย์กลางของนครกาฐมัณฑุโบราณ
 • นำท่านสู่ กาฐมาณฑุ ดูร์บาร์สแควร์ (KATHMANDU DURBAR SQUARE) หรือเรียกว่า จัตุรัสกาฐมาณฑุดูร์บาร์แห่งนี้ประกอบไปด้วยวัดและปราสาทที่เก่าแก่ซึ่งแสดงภาพความเจริญรุ่งเรืองทางด้านศาสนาและวัฒนธรรมของชาวเนปาล เนื่องจากเป็นสถานที่ราชาภิเษกขึ้นครองราชย์สถานที่น่าสนใจที่ควรไปชมได้แก่ วัดตะเลชุ สร้างโดยกษัตริย์มเหนทรามัลละ ในปี พ.ศ. 2092 และจัตุรัสแห่งนี้ยังได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี พ.ศ. 2522 อีกด้วย
 • ชม กาฐมณฑปหรือเรือนไม้ ซึ่งเป็นที่มาของชื่อเมือง อาคารไม้นี้สร้างขึ้นเมื่อศตวรรษที่ 12 บนจุดที่เส้นทางการค้าสำคัญสองเส้นตัดกัน และใช้เป็นศูนย์กลางของชุมชนในการแลกเปลี่ยนซื้อขาย การพัฒนาของตัวเมืองเกิดขึ้นในรัศมีรอบ ๆ พระราชวังเก่า
 • ชม วัดกุมารีหรือกุมารีฆระ (TEMPLE OF KUMARI GHAR) หรือที่พานักเทพธิดาที่มีชีวิตชาวเนปาลเชื่อกันว่ากุมารีคืออวตารของเทพธิดาพรมจรรย์
 • ชม วัดตะเลจู (TELEJU TEMPLE) สร้างอุทิศให้กับองค์สำคัญประจำราชวงศ์คือเทวีตะเลจูบะวานี เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งไม่เปิดให้ผู้ใดเยี่ยมกราย นอกจากองค์กษัตริย์และนักบวชที่มีสมณะศักดิ์สูง ชาวฮินดูสามารถเข้าทาพิธีได้ปีละหนึ่งครั้ง ในช่วงดุรกาปูจา (DURGA PUJA) ระหว่างเทศกาลดาเซยน์ (DASAIN)
 • นำท่านชม ประตูหนุมาน (HANUMAN GHOKA) ประตูที่เป็นที่ตั้งของพระองค์เทพหนุมาน สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1672 ตัวเทพได้รับหารเจิมชาดเสียจนเป็นสีแดงเข้มใต้ร่มฉัตร
 • รับประทานอาหารค่ำณ ภัตตาคารฮิมไทย – เมนูอาหารไทย
 • เข้าที่พัก THE FERN DESIDENCY HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่หก: กาฐมัณฑุ – กรุงเทพฯ

 • 09.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
 • นำท่านสู่ มหาเจดีย์โพธิ์นาถหรือพุทธนาถ (BOUDHANATH) เจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในเนปาลบนเจดีย์มีดวงตาเห็นธรรมของพระพุทธเจ้าทั้งสี่ทิศ บริเวณรอบวัดเป็นแหล่งชุมชนของชาวพุทธมหายานจากทิเบตที่อพยพเข้ามาเมื่อปีพ.ศ. 2502 จึงจะเห็นพระทิเบตและคนทั่วไปยืนแกว่งล้อมนต์พร้อมกับสวดมนต์อยู่ทั่วไป องค์การยูเนสโกขึ้นได้ทะเบียนสถานที่แห่งนี้เป็นมรดกโลกในปี พ.ศ.2522

 • 11.30 น. นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ตรีภูวัน เมืองกาฐมัณฑุ
 • 15.00 น. เหิรฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินที่ SL221 *ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง*
 • 19.30 น. ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ และความประทับใจไม่รู้ลืม...

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป-กลับตามที่ระบุไว้ในรายการโดยสายการบิน Thai Lion Air และสายการบินภายในประเทศ โดย BUDDHA AIRLINES ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าโรงแรมพักห้องคู่ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่ายานพาหนะและค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมภาษีสนามบินทุกแห่งตามที่กาหนดไว้ในรายการ
 • ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท ต่อท่าน(วงรักษาพยาบาลเงินไม่เกิน 500,000 บาท) แต่ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจากัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าวีซ่าเนปาล 1,000.-บาท (Thai Passport)
 • ค่าจัดทำหนังสือเดินทาง (PASSPORT) และค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าถ่ายรูป/ถ่ายวีดีโอ ที่ต้องจ่ายเพิ่มในสถานที่ท่องเที่ยวพิเศษต่างๆ, ค่าอาหาร, ค่าเครื่องดื่มที่สั่งนอกเหนือ
 • จากรายการ
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีออกใบกำกับภาษี)
 • ค่าน้ำหนักเกินพิกัดตามสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัม / ท่าน จำนวน ไม่เกิน 2 ชิ้น / ท่าน
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ และผู้ช่วย จำนวน 6 วัน /ท่าน (รวมเป็นเงินบาท 2,000 บาท/ ท่านตลอดรายการ)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทยแล้วความประทับใจในบริการ
  การให้ทิปตามธรรมเนียม ทางบริษัทฯมิได้มีผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นขึ้นอยู่กับการพิจารณาของท่านเพื่อเป็นกาลังใจให้กับไกด์ และคนขับรถ

RELATED ARTICLES

เที่ยวเนปาล ตามรอยอารยธรรมเนปาล

เที่ยวเนปาลมรดกโลก ชมพระราชวังกาฏมัณฑุ เฝ้าเทพธิดากุมารี สัมผัสเทือกเขาหิมาลัย สักการะสถูป สยมภูวนาทดวงตาแห่งธรรม ชมเมืองโบราณ เมืองปาทัน อารยธรรมปัคตาปูร์

25 จุดหมายปลายทางที่ดีที่สุดในปี 2019 จาก Tripadvisor

Tripadvisor หนึ่งในเว็บไซต์ข้อมูลดีๆ ที่รวบรวมความคิดเห็นจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก ได้สรุปออกมาแล้วว่า 25 จุดหมายปลายทางที่ดีที่สุด ที่ควรค่าแก่การเดินทางไปเที่ยวมากที่สุดในปี 2019 นั้น คือที่ใดบ้างมาดูกันเลย

มรดกโลกของประเทศเนปาล

ลุมพินีวัน เป็นพุทธสังเวชนียสถานที่สำคัญแห่งที่ 1 ใน 4 สังเวชนียสถานของชาวพุทธ หุบเขากาฐมาณฑุ และเทือกเขานากาก๊อต

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!