กลับด้านบน เพิ่มเพื่อนคลิก! @wonderfulpackage คลิกโทร 02-792-9292
สิ่งอำนวยความสะดวกในรีสอร์ท
Trip Highlight
 • สัมผัสความโรแมนติกของเทือกเขาหิมาลัย
 • ตระการตาวิวทิวทัศน์สุดอลังการของเทือกเขานากาโก๊ต
 • รับแสงแรกจากดวงอาทิตย์ท่ามกลางเทือกเขาหิมาลัย
 • ชมความยิ่งใหญ่ของ วิหารนาตโปลา วิหารที่สูงที่สุดของเนปาล
 • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ตลาดทาเมล
 • ชมการแสดงพื้นเมืองที่สวยงามของนาปาล
 • เยี่ยมวัด วัดสวยมภูนารถ วัดพุทธนารถ  วัดปศุปฏินาถ 
Details
ประเทศ: เนปาล
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
รวมมื้ออาหาร: 8 มื้อ
สายการบิน: Thailionair
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินดอนเมือง
ช่วงเวลาเดินทาง: พ.ย.62-มี.ค.63 (ปีใหม่)
รหัสสินค้า: SLBKKNPASIA4D3N

BOOKING

Booking Seat Available Month Period Depart Return Airline Price
จอง 5 December 5-8Dec 2019 SL220
11:50-14:00
SL221
15:00-19:30
20,900 THB
จอง 5 December 7-10Dec 2019 SL220
11:50-14:00
SL221
15:00-19:30
20,900 THB
จอง 5 December 19-22Dec 2019 SL220
11:50-14:00
SL221
15:00-19:30
19,900 THB
จอง 5 December 28-31Dec 2019 SL220
11:50-14:00
SL221
15:00-19:30
22,900 THB
จอง 5 December 29 Dec 2019-1 Jan 2020 SL220
11:50-14:00
SL221
15:00-19:30
22,900 THB
จอง 5 December 30 Dec 2019-2 Jan 2020 SL220
11:50-14:00
SL221
15:00-19:30
22,900 THB
จอง 5 February 7-10Feb 2020 SL220
11:50-14:00
SL221
15:00-19:30
20,900 THB
จอง 5 February 20-23Feb 2020 SL220
11:50-14:00
SL221
15:00-19:30
18,900 THB
จอง 5 March 19-22Mar 2020 SL220
11:50-14:00
SL221
15:00-19:30
18,900 THB
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 สนามบินดอนเมือง – เมืองกาฐมัณฑุ – เทือกเขานากาโก๊ต (Nagarkot Mountain)
Niva Niwa Lodge หรือเทียบเท่า
2 บักตาปูร์ –วิหารนาตโปลา – วัดปศุปฏินารถ - ตลาดทาเมล
Himalaya Hotel หรือเทียบเท่า
3 โพธินาถ - วัดสวยมภูนารถ - จัตตุรัสดูบาร์
Himalaya Hotel หรือเทียบเท่า
4 กาฐมัณฑุ - สนามบินดอนเมือง -

วันแรก: สนามบินดอนเมือง – เมืองกาฐมัณฑุ – เทือกเขานากาโก๊ต (Nagarkot  Mountain)  

 • 07.30 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 (ผู้โดยสายขาออก) ประตู 7 เคาน์เตอร์สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระ
 • 11.50 น. เดินทางสู่ เมืองกาฐมัณฑุ โดย สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินที่ SL220 *ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง
 • 14.00 น. ถึง ท่าอากาศยานตรีภูวัน เมืองกาฐมัณฑุ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว (เวลาที่เนปาลช้าประเทศไทย 1 ชั่วโมง 15 นาที) เป็นประเทศเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเทือกเขาหิมาลัย และถูกห้อมล้อมด้วยภูเขาสูงมากมาย
 • นำคณะผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ตัว นครกาฐมัณฑุ และให้ท่านได้เพลิดเพลินกับความงามของสองข้างทางในเมืองหลวงของเนปาล
 • นำท่านเดินทางสู่ เทือกเขานากาโก๊ต (Nagarkot Mountain) ซึ่งตั้งอยู่บนยอดขอบกระทะของหุบเขากาฐมันฑุ บนพื้นที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 2,200 เมตร ท่ามกลางอากาศที่เย็นสบาย ซึ่งท่านจะได้ดื่มด่ำกับธรรมชาติที่สวยงาม และแสนจะโรแมนติกของเทือกเขาหิมาลัยตลอดแนวตั้งแต่ฝั่งตะวันออกจรดฝั่งตะวันตก ซึ่งมีแนวทิวเขายาวนับพันกิโลเมตร โดยในวันที่อากาศปลอดโปร่ง ท่านอาจจะได้เห็นภาพที่สวยงามของ “ยอดเขา เอเวอร์เรส” ได้อย่างชัดเจน
 • เข้าที่พักเหนือยอดเขา ชมยามเย็นอันสวยงามเมื่อสีสันของท้องฟ้าสีครามเข้มของฤดูหนาวค่อยเปลี่ยนสีสันไปเรื่อยๆ ทอแสงเรืองอร่ามไปท่ามกลางเทือกเขาสูงที่รายรอบนากากอต สลับซับซ้อนสวยงามเหมือนยืนอยู่กลางมงกุฏเพชรตัดด้วยสีขาวของหิมะที่ยังคงเห็นเลือนลางแม้ยามรัตติกาลจะเริ่มคืบคลานเข้ามา
 • รับประทานอาหารค่ำท ณ ภัตตาคาร - ท่ามกลางบรรยากาศที่แสนจะสดชื่นและสบาย ท่านที่มีอารมณ์อันสุนทรีย์คืนนี้ไม่ควรพลาดโอกาสชมดาวเต็มท้องฟ้า เหนือยอดเขานากากอตที่พักที่สูงที่สุดในทริปนี้ (สูง 2,164 เมตร)
 • พักที่โรงแรม Niva Niwa Lodge หรือเทียบเท่า


วันที่สอง: บักตาปูร์ –วิหารนาตโปลา – วัดปศุปฏินารถ - ตลาดทาเมล

 • 05.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้าอันสดชื่น รับแสงแรกแห่งดวงอาทิตย์ ในวันที่อากาศดีท่านจะได้ชมความงดงามที่สุดจะบรรยายเมื่อแสงสีทองดังเส้นไหมค่อยทอแสงพ้นขอบเส้นเทือกเขาหิมาลัยอันสูงชันโดยรอบสุ่ท้องฟ้า ทอแสงสีรุ้งกระทบกับแนวเส้นหิมะเหนือเทือกเขาสูงเกิดประกายสีรุ้งตลอดแนวเทือกเขาสวยงามากเพียงไม่นานเทือกเขาหิมาลัยทั้งสายก็แปรเปลี่ยนเหมือนดังมีใครนำผ้าทองผืนใหญ่มาปกคลุมไว้เกือบทั้งแนวเขา และค่อย ๆ แปรเปลี่ยนทีละน้อย จนเห็นประกายสีขาวสดใสของหิมะที่ทับถมอยู่ หากท่านมีโอกาสท่านอาจจะได้ชมยอดเขาเอเวอร์เรสแม้จะเพียงจุดเล็ก ๆ แต่ก็ภาคภูมิใจที่ได้มาชม “ที่นี่ถ้าท้องฟ้าสดใสท่านจะสามารถเห็นยอดของเทือกเขาหิมาลัยอันประกอบไปด้วย ยอดเขา 5 ยอด จากจำนวนยอดเขา 10 ยอดที่สูงที่ในโลกได้แก่ ภูเขา เอเวอร์เรสท์ (EVEREST) โลดเส ( LHOTSE) โชยู( CHO YU) มาลาคู ( MAKALA) และ มานาสรู (MAMASLU)”

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านเดินทางกลับเข้าสู่เมือง กาฐมัณฑุ
 • อีกครั้งหนึ่งระหว่างทางจะนำท่านชม เมืองบักตาปูร์ นครหลวงแห่งที่ 2 ของประเทศ ซึ่งปัจจุบันได้ขึ้นทะเบียนกับองค์กรสหประชาชาติเพื่อเป็นมรดกโลก เมืองนี้มีความงามด้านไม้แกะสลัก งานไม้ที่ขึ้นชื่อคือรูปสลักหน้าต่างเป็นรูปนกยูง ซึ่งตัวนกจะแกะให้นูนสูงจากตัวเนื้อไม้และโดยรอบยังฉลุลวดลวยต่างๆเอาว้อีกด้วย
 • นำท่านสู่ย่านเขตเมืองเก่านำท่านชม พระราชวังโบราณ แห่งเมืองบักตาปูร์ ที่ได้สร้างตามแบบศิลปะแบเนปาลขนานแท้ ประทับใจไปกับความสวยโดเด่นของประตูทองคำ หน้าต่าง 55 พระแกลในแต่ละบานฉลุลวดลายโปร่งตามแบบอินเดีย ตัวพระราชวังแห่งนี้ได้ถูกทำลายเมื่อครั้งเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อปี 1934 ต่อมาได้ถูกบูรณะขึ้นด้วยเงินทุนจากทาง UNESCO ตรงขอบประตูทางเข้าของพระราชวังมีการนำแผ่นทองคำมาห่อหุ้ม จนได้สมญานามว่าประตูทองคำ แผ่นทองคำนี้มีการจำหลักรูปเทพเจ้าและของศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ผู้ที่เดินเข้าออก
 • นำท่านเดินเข้าไปชมด้านในของตัวอาคาร ท่านจะพบประตูอีกบานหนึ่งซึ่งบนซุ้มประตูมีเครื่องและแกะสลักเป็นลวดลายอ่อนช้อยวิจิตรบรรจง ซึ่งมีอยู่เพียงชิ้นเดียวในโลกเท่านั้น สืบเนื่องจากเมื่อช่างผู้ทำได้ดสร็จแล้วพระราชาจะมีพระบัญชาให้ตัดมือทั้ง 2 ข้างทิ้ง และควักนัยต์ตาทั้ง 2 ของช่างผู้นั้นออก ถัดจากที่แห่งนี้ไม่ไกลจะมีห้องสรง ซึ่งเป็นสระน้ำขนาดใหญ่ ซึ่งมีชื่อเรียกว่า “สระนาคบากศก์” ด้านบนจะมีพญานาคใหญ่แผ่เบี้ยออกเพื่อปกปักรักษาและอำนวยพรให้กับพระมหากษัตริย์ น้ำในสระนี้เล่ากันว่าเมื่อถึงฤดูหนาว น้ำในสระจะอุ่น เมื่อเข้าฤดูร้อนน้ำในสระจะเย็น
 • นำท่านเดินออกจากตัวพระราชวังเพื่อชมความยิ่งใหญ่ของ วิหารนาตโปลา ซึ่งมีความสูงถึง 98 ฟุต หรือประมาณ 30 เมตร ถือได้ว่าเป็นวิหารที่สูงที่สุดในประเทศเนปาล แต่ละชั้นของบันได จะมีรูปปั้นของเทพต่างๆอาทิ พญาครุฑ, ยักษ์, คนทัณฑ์ เป็นต้น หากพอมีเวลานำท่านไปชม หมู่บ้านช่างปั้นหม้อ เพราะนอกจากเมืองนี้ขึ้นชื่อเรื่องงานไม้แล้วเรื่องงานปั้นก็งดงามไม่แพ้กันให้ท่านได้ชม วัดพระแม่อุมาเทวี ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่งดงามที่สุดในเนปาล
 • รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ศาสนสถานฮินดูสำคัญวัดหนึ่ง ซึ่งชาวฮินดูที่พำนักในประเทศต่างๆ ต้องถือโอกาสสักครั้งหนึ่งในชีวิตที่จะมากราบนมัสการเพื่อขอพร ณ ที่แห่งนี้เพราะเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์อย่างมากวัดนั้นคือ วัดปศุปฏินาถ (Pasupatinath) ทั้งนี้เนื่องด้วยเราซึ่งเป็นพุทธศาสนิกชนจึงไม่อาจได้รับอนุญาตให้เข้าชมความงามภายในได้ แต่เราสามารถจะได้ชมความงามบางส่วนจากภายนอก อีกทั้งท่านจะได้ชมพิธีกรรมที่ประกอบอยู่ภายนอกสถานที่แห่งนี้
 • จากนั้นนำท่านสู่ย่าน ตลาดทาเมล แหล่งช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองนานาชนิดที่ใหญ่ที่สุดขงนครหลวง อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้านานาชนิดเป็นของฝากที่ระลึกตามอัธยาศัย เช่น ลูกปัด, สร้อยคอที่ร้อยจากหินฒ ผ้าทอพื้นเมือง, พรมจากขนจามรี, ตุ๊กตาไม้แกะสลัก, เครื่องเขิน ฯลฯ หรือหากท่านชื่นชอบสินค้าเบรนด์เนมเชิญท่านช้อปปิ้ง ย่าน NEW ROAD ที่มีสินค้าชั้นนำของแท้จากทั่วทุกมุมโลกจำหน่ายในราคาสุดพิเศษ อาทิ ผ้าตัดสูทจากอิตาลี, อังกฤษ และญี่ปุ่น กระเป๋าเดินทางชั้นนำอง Samsonite, Delsey แว่นตาจาก Dunhill, Roadastock ปากกาดูปองต์, มองบลังต์, น้ำหอม และเครื่องสำอางชั้นนำ จากยุโรป ฯลฯ
 • รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร - พร้อมทั้งชมการแสดงพื้นเมืองที่สวยงาม เป็นการเพิ่มอรรถรสในการรับประทานอาหารค่ำของท่าน
 • พักที่โรงแรม Himalaya hotel หรือเทียบเท่า


วันที่สาม: โพธินาถ - วัดสวยมภูนารถ - จัตตุรัสดูบาร์

 • โปรแกรมแนะนำ: สัมผัสเทือกเขาหิมาลัยและยอดเขาเอเวอร์เรสต์อย่างใกล้ชิด ด้วยการขึ้นเครื่องบินชมเขาสร้างสรรคประสบการณ์ที่ไม่ควรพลาด (Mountain sightseeing flight) เมื่อท่านได้มาเยือนประเทศเนปาลคุณจะมีโอกาสได้ขึ้นไปบนจุดสูงที่สุดและตระการตาที่สุดในโลก Everest Scenic Mountain Flight หรือ นั่งเครื่องบินชมยอดเขา สัมผัสเทือกเขาหิมาลัยและยอดเขาเอเวอร์เรสต์อย่างใกล้ชิด สร้างสรรค์ประสบการณ์ที่ไม่ควรพลาด เมื่อท่านได้มาเยือนประเทศเนปาลคุณจะมีโอกาสได้ขึ้นไปบนจุดสูงที่สุดและตระการตาที่สุดในโลก (จ่ายเพิ่มท่านละ 230 USD.)

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าชม วัดสวยมภูนารถ (SWAYAMBHUNATH) ซึ่งเป็นวัดทางพุทธศาสนาที่สำคัญ ตั้งอยู่บนยอดเขาทางทิศตะวันตกของเมืงอกาฐมัณฑุ โดยมีอายุมากกว่า 2,500 ปีมาแล้ว วัดแห่งนี้ยังมีอีกชื่อหนึ่งว่า วัดลิง (MONKEY TEMPLE) เพราะทั่วบริเวณวัดแห่งนี้เต็มไปด้วยลิงซึ่งจะลงมาเก็บเมล็ดข้าวที่ชาวเนปาลนำมาถวายที่วัดเป็นอาหารนมัสการเจดีย์สวยมภูนารท ซึ่งถือว่าเจดีย์นี้เป็นเจดีย์ที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศเนปาล ที่ตัวเจดีย์ตรงบริเวณยอดฐานจะมีรูปดวงตาของพระพุทธเจ้า ชาวเนปาลมีความเชื่อที่ว่าพระเนตรของพระพุทธเจ้าจะยังคอยมองดูโลกมนุษย์และมีจุดเล็กๆตรงกลางระหว่างคิ้ว ชาวเนปาลเชื่อว่าเป็นดวงตาที่ 3 ซึ่งหมายถึงดวงตาแห่งธรรม และเครื่องหมายที่ตรงจมูกคือเลข 1 โดยในเนปาลคือสัญลักษณ์ของความเป็นหนึ่งหรือเอกภาพ
 • จากนั้นนำท่านนมัสการ วัดพุทธนารถ (Bouddhanat) วัดนี้มีเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในเนปาล ตั้งอยู่ในหมู่บ้านของชาวธิเบตที่ได้อพยพมา ภายนอกวัดโดยเฉพาะตามบ้านเรือนต่างๆจะประดับประดาด้วยธงทิวสีต่างๆ เพื่อเป็นการบูชาธาตุดิน น้ำ ลม ไฟ และอากาศ ในผืนผ้าจะลงอักขระซึ่งเชื่อกันว่าเมื่อลมพัด 1 ครั้ง เท่ากันเราได้สวดมนต์ 1 จบ และมนต์ที่สวดนั้นสุดยอดของ 84,000 พระธรรมขรรค์ ภายในวัดนอกจากมีพระมหาเจดีย์ประดิษฐานอยู่กลางวัดแล้วยังมีพระอารามที่ประดิษฐานพระอวโลกิเตศวรหรือเจ้าแม่กวนอิมปางพันมือองค์ใหญ่อยู่ภายใน อารามนี้องค์ดาไลลามะ เคยเสร็จมาประทับเมื่อครั้งลี้ภัยมาจากธิเบตก่อนที่จะไปประทับเป็นการถาวรที่เมืองดาลัมศาลา ในประทเศอินเดีย หากท่านใดประสงค์จะสวดมนต์ 84,000 พระธรรมขรรค์แบบทางลัด ก็เชิญท่านร่วมหมุนกงล้อยักษ์ โดยท่านต้องเดินตามเข็มนาฬิกาเป็นจำนวน 3 รอบ ภายในกงล้อได้มีการบรรจุมนตรา 84,000 พระธรรมขรรค์ไว้ภายในเช่นกัน
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเดินทางสู่ เมืองปาทัน (Patan) เมืองที่มีความงดงามจนได้สมญานามว่า ลลิตปุร์ เมืองนี้ขึ้นชื่อทางด้านทองเหลือง ดินแดนแห่งศิลปะอันวิจิตร 1 ใน 4 นครโบราณแห่งหุบเขากาฐมัณฑุ เมืองนี้มีวัดที่สำคัญอยู่ 2 แห่ง
 • วัดแรก คราบาฮ์ (Kwa Bahal) หรือวิหารทองคำ – วิหารเงิน วิหารเป็นวัดทางพุทธศาสนา หลังคามีตราประดับอย่างสวยงามด้วยแผ่นทองคำติดเป็นทางยาวจากยอดหลังคาจรดพื้น บนแผ่นทองคำยังการแกะสลักลวดลายให้ดูสวยงดงามดูแปลกตาแผ่นทองนี้เชื่อว่า ทอดลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึง รองรับพระบาทองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสร็จกลับมายังโลกมนุษย์หลังโปรดพระมารดา อีกทั้งผู้ที่นับถือพุทธศาสนาและพำนักอยู่ในละแวกนี้จะไม่ฆ่าสัตว์ และยังนำมา ปล่อยที่วัดนี้เป็นจำนวนมากมีทั้งนก เต่า และหนู ส่วนผู้ที่เข้าชมก็ไม่อนุญาติให้นำสิ่งของที่ทำจากหนังสัตว์
 • เข้าไปภายในวัดนี้ วัดที่ 2 คือ เจดีย์มหาพุทธ (Maha Budha) เจดีย์แห่งนี้เลียนแบบองค์เจดีย์พุทธคยาในเมืองพุทธคยา ประทเศอินเดีย ตัวเจดีย์ประดับด้วยพระพุทธรูปปั้นรอบองค์กว่า 10,000 องค์ รอบองค์เจดีย์ประดับด้วยกระเบื้องดินเผาสลักรูปพระพุทธเจ้าปางขัดสมาธินับพันชิ้นเรียงรายจนถึงยอดบน ด้านข้างจะมีวิหารองค์น้อยจำลองรูปสลักตอนประสูติของพระ พุทธเจ้า ที่ได้จำลองจากเมืองลุมพินี ให้ท่านได้แวะซื้อของที่ระลึกในหมู่บ้านหัตกรรม ซึ่งจะมีร้านค้าต่าง ๆ อาทิ ร้านจำหน่ายเครื่องประดับ ร้านจำหน่ายพรมของชาวทิเบตที่อพยพมาพำนักในเนปาล พรมที่นี่มีชื่อเสียงมากและเป็นสินค้าส่งออกที่สร้างรายได้ที่ดี นอกจากนี้ยังมีร้านที่จำหน่ายสินค้าจำพวกไม้และงานทองเหลือง ฯลฯ ที่นี่ราคาอาจไม่ถูกนักแต่คุณภาพดีและเป็นสถานที่ส่งเสริมงานจากกลุ่มแม่บ้าน
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม
 • พักที่โรงแรม Himalaya hotel หรือเทียบเท่า


วันที่สี่: กาฐมัณฑุ - สนามบินดอนเมือง

 • 07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม
 • นำท่านสัมผัสกับอีกบรรยากาศหนึ่งของการท่องเที่ยวโดยการเดินเที่ยวชมโดยรอบๆของเมืองเก่าที่ยังคงรักษาไว้ซึ่งสภาพความเป็นอยู่แบบดั้งเดิมรวมถึงตึกรามบ้านช่อง ท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวิตความเ ป็นอยู่ของผู้คนในเมืองอย่างใกล้ชิด ชม พระราชวังหนุมานโดก้า (HANUMAN DHOKA) นอกจากนี้บริเวณโดยรอบจะเต็มไปด้วยวัดที่น่าสนใจมากมายชมวังกุมารเทวีวังของเด็กชาวเนปาลที่ถูกคัดเลือกขึ้นมาเป็นกุมารเทวีเพื่อให้มาปกปักรักษาบ้านเมืองตามตำนานแวะให้ท่านถ่ายรูป ณ ชมเรือนไม้เก่าแก่ที่มีชื่อว่า กาฐมณฑป (KASTHAMANDAP)
 • 11.30 น. นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ตรีภูวัน เมืองกาฐมัณฑุ
 • 15.00 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินดอนเมือง โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินที่ SL221 *ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง
 • 19.30 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป-กลับตามที่ระบุไว้ในรายการโดยสายการบิน Thai Lion Air
 • ค่าโรงแรมพักห้องคู่ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่ายานพาหนะและค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมภาษีสนามบินทุกแห่งตามที่กาหนดไว้ในรายการ
 • ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท ต่อท่าน(วงรักษาพยาบาลเงินไม่เกิน 500,000 บาท) แต่ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจากัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าวีซ่าเนปาล 1,000.-บาท (Thai Passport)
 • ค่าจัดทำหนังสือเดินทาง (PASSPORT) และค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าถ่ายรูป/ถ่ายวีดีโอ ที่ต้องจ่ายเพิ่มในสถานที่ท่องเที่ยวพิเศษต่างๆ, ค่าอาหาร, ค่าเครื่องดื่มที่สั่งนอกเหนือ
 • จากรายการ
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีออกใบกำกับภาษี)
 • ค่าน้าหนักเกินพิกัดตามสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัม
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ และผู้ช่วย จำนวน 4 วัน /ท่าน (รวมเป็นเงินบาท 1,500 บาท/ ท่านตลอดรายการ)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทยแล้วความประทับใจในบริการ
 • การให้ทิปตามธรรมเนียม ทางบริษัทฯมิได้มีผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นขึ้นอยู่กับการพิจารณาของท่านเพื่อเป็นกาลังใจให้กับไกด์ และคนขับรถ

RELATED ARTICLES

25 จุดหมายปลายทางที่ดีที่สุดในปี 2018 จาก Tripadvisor

Tripadvisor หนึ่งในเว็บไซต์ข้อมูลดีๆ ที่รวบรวมความคิดเห็นจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก ได้สรุปออกมาแล้วว่า 25 จุดหมายปลายทางที่ดีที่สุด ที่ควรค่าแก่การเดินทางไปเที่ยวมากที่สุดในปี 2018 นั้น คือที่ใดบ้างมาดูกันเลย

เที่ยวเนปาล ตามรอยอารยธรรมเนปาล

เที่ยวเนปาลมรดกโลก ชมพระราชวังกาฏมัณฑุ เฝ้าเทพธิดากุมารี สัมผัสเทือกเขาหิมาลัย สักการะสถูป สยมภูวนาทดวงตาแห่งธรรม ชมเมืองโบราณ เมืองปาทัน อารยธรรมปัคตาปูร์

25 สุดยอดจุดหมายปลายทางที่ต้องไปเยือนในปี 2015 โดย Tripadvisor

25 สุดยอดจุดหมายปลายทางที่ต้องไปเยือนในปี 2015 โดย Tripadvisor จะเป็นที่ไหนบ้างนั้น มาดูกันเลย

มรดกโลกของประเทศเนปาล

ลุมพินีวัน เป็นพุทธสังเวชนียสถานที่สำคัญแห่งที่ 1 ใน 4 สังเวชนียสถานของชาวพุทธ หุบเขากาฐมาณฑุ และเทือกเขานากาก๊อต

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!