กลับด้านบน เพิ่มเพื่อนคลิก! @wonderfulpackage คลิกโทร 02-792-9292

Trip Highlight
 • ใหม่! บินตรงเที่ยวลี่เจียง "ใช้เวลาเดินทางน้อยลง เที่ยวได้มากขึ้น" ประหยัดเวลาได้มาถึง 12 ชั่วโมง โดยสายการบิน  LUCKY AIR
 • ชมแสงอาทิตย์ยามเช้าที่สะท้อนยอดเขาหิมะเหมยหลี่ ดั่งภูเขาสีทองยอดเขาศักดิ์สิทธิของชาวทิเบต
 • พิชิต ธารน้ำแข็งหมิงหย่ง ธารน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดบนภูเขาหิมะเหมยหลี่ และยังเป็นธารน้ำแข็งที่มีอายุนับล้านปี
 • เที่ยว วัดเฟยไหล วัดสำคัญของทิเบตมีอายุมานานกว่า 1,000 ปี
 • ชม พิพิธภัณฑ์สือหลุนถันเฉิง ด้านได้เก็บบันทึกเรื่องราว ของใช้และวัฒนธรรมต่างๆของชาวทิเบตไว้มากมาย  ผสมผสานสถาปัตยกรรมสมัยใหม่เข้ากับสถาปัตยกรรมสไตล์ทิเบตเข้าไว้ด้วยกัน
 • เยือนดินแดน “แชงกรีล่า ที่ถูกกล่าวขานว่าเป็น สวรรค์บนดิน”
 • ชมโค้งแรกของ แม่น้ำแยงซีเกียง สถานที่ห้ามพลาดเมื่อมาเยือนเมืองจงเตี้ยน
 • เก็บภาพ เมืองโบราณตู๋เค่อจง ย่านเมืองเก่าของเมืองแชงกรีล่า ชมบ้านโบราณสวยๆ ที่มีหลังคาแบบจีนดั้งเดิม
 • ชมชีวิตความเป็นอยู่แบบโบราณที่ยังคงเหลือให้ได้พบเห็นที่ เมืองโบราณลี่เจียง

Details
ประเทศ: จีน
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
รวมมื้ออาหาร: 11 มื้อ
สายการบิน: LUCKY AIR
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: ส.ค. - ต.ค. 62
รหัสสินค้า: CNLJGLJG8L61

BOOKING

Booking Seat Available Month Period Depart Return Airline Price
จอง 30 August 19-23Aug 2019 8L...
13:15-16:30
8L...
10:00-11:25
18,999 THB
จอง 30 August 26-30Aug 2019 8L...
13:15-16:30
8L...
10:00-11:25
18,999 THB
จอง 30 September 2-6Sep 2019 8L...
13:15-16:30
8L...
10:00-11:25
18,999 THB
จอง 30 September 9-13Sep 2019 8L...
13:15-16:30
8L...
10:00-11:25
18,999 THB
จอง 30 September 16-20Sep 2019 8L...
13:15-16:30
8L...
10:00-11:25
18,999 THB
จอง 30 September 23-27Sep 2019 8L...
13:15-16:30
8L...
10:00-11:25
18,999 THB
จอง 30 September 30 Sep 2019-4 Oct 2019 8L...
13:15-16:30
8L...
10:00-11:25
19,999 THB
จอง 30 October 7-11Oct 2019 8L...
13:15-16:30
8L...
10:00-11:25
19,999 THB
จอง 30 October 14-18Oct 2019
(ชดเชยวันคล้ายวันสวรรคต ร.9)
8L...
13:15-16:30
8L...
10:00-11:25
19,999 THB
จอง 30 October 21-25Oct 2019
(วันปิยมหาราช)
8L...
13:15-16:30
8L...
10:00-11:25
19,999 THB
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 สนามบินสุวรรณภูมิ - ลี่เจียง
STARWAY HOTEL
2 ลี่เจียง - เจดีย์จ้วนจิง - โค้งแรกแม่น้ำทรายทอง - เมืองเต๋อชิง
FLYING TEMPLE HOTEL
3 ชมพระอาทิตย์ขึ้น - วัดเฟยไหล - ภูเขาหิมะเหมยหลี่ - ธารน้ำแข็งหมิงหย่ง - แชงกรีล่า
ZANGBAO ZHIJIA HOTEL
4 พิพิธภัณฑ์สือหลุนถันเฉิง - เมืองโบราณตู๋เค่อจง - ช่องแคบเสือกระโจน - ร้านบัวหิมะ - เมืองโบราณลี่เจียง
STARWAY HOTEL
5 ลี่เจียง - กรุงเทพฯ -

วันแรก : สนามบินสุวรรณภูมิ - ลี่เจียง

 • คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน LUCKY AIR พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอินให้กับท่าน
 • ออกเดินทางสู่ เมืองลี่เจียง โดยสายการบิน LUCKY AIR  เที่ยวบินที่ 8L.... (ไม่รวมอาหารบนเครื่อง)                                           
 • เดินทางถึง สนามบินซานอี้ เมืองลี่เจียง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ที่พัก
 • พักที่ STARWAY HOTEL หรือเทียบเท่า 4****

วันที่สอง : ลี่เจียง -แชงกรีล่า-เมืองโบราณจงเตี้ยน+ เจดีย์จ้วนจิง -  เมืองเต๋อชิง - โค้งแรกแม่น้ำทรายทอง  

 • จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ เมืองจงเตี้ยน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) เปรียบได้กับสวรรค์บนดินที่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ปรารถนาจะได้มาสัมผัสบรรยากาศอันหนาวเย็น ระดับ 1- 2 องศา เป็นเมืองที่อยู่ทางตอนเหนือสุดของมณฑลยูนนาน
 • จากนั้นให้อิสระท่านได้เดินเที่ยวในเขต เมืองโบราณจงเตี้ยน ชมถนนคนเดินลัดเลาะเข้าซอยเล็กซอยน้อย ชมบ้านเรือนก่อสร้างแบบโบราณ เลือกซื้อของที่ระลึกแบบทิเบต
 • เที่ยวชม เจดีย์จ้วนจิง หรือเจดีย์รูปทรงระฆัง ให้ท่านสักการะพระจงคาปาพระพุทธรปูแบบศิลปะทิเบตและหมุนระฆังเพื่ออธิษฐานขอพรเพื่อความเป็นสิรมิงคล 
 • นำท่านสู่ เมืองเต๋อชิง หรือ ตี๋ชิง เป็นเมืองทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือสุดของมณฑลยูนนาน ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวทิเบต แหล่งธรรมชาติที่งดงามมากมาย
 • ระหว่างทางท่านจะได้เที่ยวชม โค้งแรกแม่น้ำทรายทอง (จินซาเจียงต้าวัน) หรือ  โค้งแม่น้ำวงพระจันทร์  
 • พักที่ FLYING TEMPLE HOTEL หรือเทียบเท่า 4****


วันที่สาม : ชมพระอาทิตย์ขึ้น - วัดเฟยไหล - ภูเขาหิมะเหมยหลี่ - ธารน้ำแข็งหมิงหย่ง - แชงกรีล่า

 • พาท่าน ชมแสงอาทิตย์ยามเช้าที่สะท้อนยอดเขาหิมะเหมยหลี่ ดั่งภูเขาสีทอง   
 • นำท่านสู่ วัดเฟยไหล อยู่ห่างจากเมืองเต๋อชิงประมาณ 4 กิโลเมตร เป็นวัดทิเบตที่สำคัญอีกวัดหนึ่ง เนื่องจากเป็นวัดที่ชาวทิเบตมักจะเดินทางมาสักการะบูชาภูเขาหิมะอันศักดิ์สิทธิ์ วัดแห่งนี้ยังสามารถมองชมวิวภูเขาหิมะเหมยหลี่ได้อีก
 • พาท่านชมวิว ภูเขาหิมะเหมยหลี่ ภูเขาแห่งนี้ถือถือเป็นส่วนหนึ่งของแนวเทือกเขาหิมาลัยที่ทอดตัวลงมาจากหลังคาโลก 
 • นำท่านขึ้นสู่ ธารน้ำแข็งหมิงหย่ง(ไม่รวมรถกอล์ฟ) ที่ตั้งอยู่ในละติจูดที่ต่ำที่สุดของจีน และยังเป็นธารน้ำแข็งที่มีอายุนับล้านปี ธารน้ำแข็งหมิงหย่งนั้นทอดตัวจากบนภูเขาหิมะเหมยหลี่บนความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 6,740 เมตร 
 • จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถโค้ชกลับสู่ เมืองจงเตี้ยน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.)
 • พักที่ ZANGBAO ZHIJIA HOTEL หรือเทียบเท่า 4****


วันที่สี่ : พิพิธภัณฑ์สือหลุนถันเฉิง - เมืองโบราณตู๋เค่อจง - ช่องแคบเสือกระโจน - ร้านบัวหิมะ - เมืองโบราณลี่เจียง     

 • ชม พิพิธภัณฑ์สือหลุนถันเฉิง ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.2005  ใช้เวลาในการสร้างกว่า 10 ปี ได้สร้างอาคารที่ยิ่งใหญ่ ที่ผสมผสานสถาปัตยกรรมสมัยใหม่เข้ากับสถาปัตยกรรมสไตล์ทิเบตเข้าไว้ด้วยกัน ด้านได้เก็บบันทึกเรื่องราว ของใช้และวัฒนธรรมต่างๆของชาวทิเบตไว้มากมาย 
 • เมืองโบราณตู๋เค่อจง ย่านเมืองเก่า ของเมืองเซียงเก๋อหลี่ลา
 • ชม ช่องแคบเสือกระโจน เป็นช่องหุบเขาเหนือแม่น้ำแยงซี ในมณฑลยูนนาน ประเทศจีน ตั้งอยู่ระหว่างทางแยกของเมืองลี่เจียงและเมืองจงเตี้ยน  
 • แวะ ร้านบัวหิมะ  ท่านยังสามารถชมการสาธิตการรักษาแผลจากไฟไหม้ของโรงงานเป่าฝู่ถังผลิตยาที่ขึ้นชื่อที่สุดของเมืองจีน 
 • แล้วเที่ยวชม เมืองโบราณลี่เจียง ชมความงามของเมืองโบราณที่มีประวัติยาวนานมากว่า 800 ปี  ซึ่งยังคงความงามในอดีตไว้อย่างสมบูรณ์
 • พักที่ STARWAY HOTEL หรือเทียบเท่า 4****


วันที่ห้า : ลี่เจียง  - กรุงเทพฯ              

 • ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน LUCKY AIR  เที่ยวบินที่ 8L... (ไม่รวมอาหารบนเครื่อง)                     
 • เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

สนใจแพ็คเกจทัวร์จีนอื่นๆ เพิ่มเติม คลิก!!

จองตั๋วเครื่องบินจีนราคาถูกกับ WonderfulPackage คลิก!!

เงื่อนไขสินค้า

กรณีคณะออกเดินทางได้

 1. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 30  ท่านออกเดินทาง (โดยมีหัวหน้าทัวร์)
 2. คณะจองไม่ถึงจำนวนผู้ใหญ่ 20 ท่าน ไม่ออกเดินทาง

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 .. / วัน)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องจองและซื้อตั๋วล่วงหน้า)
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองของแต่ละประเทศ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท ของบริษัท MSIG ประกันภัย (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด ส่วนเกินกิโลกรัมละ 500 บาท (โดยประมาณ)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม กรณีให้ส่งขึ้นห้องพัก
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศจีน แบบปกติ 1,650 บาท (ใช้เวลาดำเนินการ 5-7 วันทำการ)
 • ค่าทิปมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม300 หยวน / ลูกค้า 1 ท่าน / ทริป

RELATED PRODUCTS

RELATED ARTICLES

รีวิวจัดเต็ม เที่ยวคุนหมิง ลี่เจียง แชงกรีล่า เต๋อชิน จะเที่ยวกันเองหรือไปทั้งครอบครัวก็ไปได้

รีวิวจัดเต็ม เที่ยวคุนหมิง ลี่เจียง แชงกรีล่า เต๋อชิน แนะนำประสบการณ์การเดินทางไปเที่ยวคุนหมิง นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ กับความประทับใจที่ยากจะลืมเลือน ที่เที่ยวสวยๆ ใกล้ไทยนิดเดียว ชวนกันไปเที่ยวทั้งครอบครัว หรือจะลุยเดี่ยวเที่ยวด้วยตัวเองก็ได้ทั้งนั้น

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!