กลับด้านบน เพิ่มเพื่อนคลิก! @wonderfulpackage คลิกโทร 02-792-9292
Trip Highlight
 • ชมมรกดกโลกโดยยูเนสโก้ วัดโทไดจิ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ
 • เดินเล่นชมอุโมงค์ต้นไม้ ถนนต้นสน
 • เชคอินเสริมดวงชะตา ศาลเจ้าชิราฮิเงะ
 • ถ่ายภาพในโลเคชั่นสวยๆที่สวนป่าไผ่ 
 • ผ่อนคลายกับการ “แช่น้ำแร่ธรรมชาติ” หรือ “ออนเซ็น”
 • ตื่นตาตื่นใจกับโชว์สาธิตระบำพื้นเมือง Odori Dance
 • ตระการตากับความยิ่งใหญ่ของภูเขาไฟฟูจิ 
 • ชมทุ่งดอกโคเชีย ที่สวนฮิตาชิ ซีไซค์ พาร์ค
Details
ประเทศ: ญี่ปุ่น
ระยะเวลา: 7 วัน 4 คืน
รวมมื้ออาหาร: 10 มื้อ + อิสระ 4 มื้อ
สายการบิน: Thai Airways
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: ก.ย.-ต.ค.62
รหัสสินค้า: JPGQKIXTG002

BOOKING

Booking Seat Available Month Period Depart Return Airline Price
เต็ม 0 September 11-17Sep 2019 TG622
23:59-07:30
TG661
00:20-04:50
44,900 THB
เต็ม 0 September 20-26Sep 2019 TG622
23:59-07:30
TG661
00:20-04:50
44,900 THB
เต็ม 0 September 25 Sep 2019-1 Oct 2019 TG622
23:59-07:30
TG661
00:20-04:50
44,900 THB
จอง 4 October 8-14Oct 2019 TG622
23:59-07:30
TG661
00:20-04:50
47,900 THB
จอง 4 October 9-15Oct 2019 TG622
23:59-07:30
TG661
00:20-04:50
47,900 THB
จอง 4 October 17-23Oct 2019 TG622
23:59-07:30
TG661
00:20-04:50
47,900 THB
จอง 4 October 20-26Oct 2019 TG622
23:59-07:30
TG661
00:20-04:50
48,900 THB
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินคันไซ TG622 (23.59-07.30) -
2 สนามบินคันไซ (โอซาก้า) – นารา – วัดโทไดจิ - เกียวโต – อาราชิยาม่า – ป่าไผ่-สะพานโทเก็ตสึเคียว–ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-ช้อปปิ้งสถานีรถไฟเกียวโต
KYOTO HOTEL หรือเทียบเท่า
3 ทะเลสาบบิวะ – ศาลเจ้าชิราฮิเงะ – ถนนต้นสน Metasequoia Namiki – ช้อปปิ้งมิตซุย เอาท์เลต แจ๊สดรีม – กุโจฮาจิมัง – แช่ออนเซ็น
GUJO HACHIMAN HOTEL หรือเทียบเท่า
4 เมืองเก่ากุโจฮาจิมัง – พิพิธภัณฑ์กุโจฮาจิมัง – ชมการสาธิตระบำพื้นเมือง - ร้านมีด – หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ
TAKAYAMA HOTEL หรือเทียบเท่า
5 ทะเลสาบคาวากูชิโกะ – กิจกรรมชงชา – ภูเขาไฟฟูจิ – กรุงโตเกียว – ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ
TOKYO HOTEL หรือเทียบเท่า
6 สวนฮิตาชิ ซีไซด์ พาร์ค – ชมทุ่งโคเชีย (ตามสภาพอากาศ) – โตเกียว – ย่านชิบูย่า – ย่านโอไดบะ – ห้างไดเวอร์ซิตี้ - สนามบินฮาเนดะ -
7 สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพฯ TG661 (00.20-04.50) -

วันแรก : กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินคันไซ TG622 (23.59-07.30)

 • 20.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก
 • 23.59 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินคันไซ โอซาก้า โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG622

วันสอง : สนามบินคันไซ (โอซาก้า) – นารา – วัดโทไดจิ - เกียวโต – อาราชิยาม่า – ป่าไผ่-สะพานโทเก็ตสึเคียว–ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-ช้อปปิ้งสถานีรถไฟเกียวโต

 • 07.30 น. เดินทางถึง สนามบินคันไซ (โอซาก้า) ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อย (เวลาที่ประเทศญี่ปุ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) สำคัญมาก!!ไม่อนุญาตให้นำอาหารสดจำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญี่ปุ่น หากฝ่าฝืนมีโทษจับปรับ
 • นำท่านเดินทางสู่ นารา อดีตเมืองหลวงเก่าของชาวญี่ปุ่น ที่ตั้งขึ้นมาในปี 710 ปัจจุบันนี้ยังคงมีสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์มากมาย รวมไปถึงวัดวาอารามที่เก่าแก่ที่สุดอีกด้วย
 • นำท่านชม วัดโทไดจิ (Todaiji) วัดหลวงพ่อโตแห่งเมืองนารา หรือ ไดบุทสึ เป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากที่สุด จุดเด่น คืออาคารหลักของวัดแห่งนี้ เป็นอาคารไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก หลวงพ่อโตประดิษฐานด้านในอาคารหลักนี้ ตัวอาคารมีความสูงถึง 15 เมตร วัดแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 752 ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก้และยังมีสวนด้านหน้าวัดที่มีเจ้ากวางน้อยใหญ่ที่เดินควักไขว่ไปมา ซึ่งท่านสามารถให้อาหารกวางเหล่านั้นด้วยขนมแซมเบ้ที่มีจำหน่ายราคาประมาณ 150 เยน
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านเดินทางสู่ เกียวโต อดีตเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น
 • นำท่านเดินทางสู่ อาราชิยาม่า เป็นเมืองที่มีธรรมชาติอันงดงามทุกฤดู เต็มไปด้วยเสน่ห์ ตั้งอยู่ทางตะวักตกของเกียวโต สถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์แห่งญี่ปุ่น
 • ชมสวนป่าไผ่ เป็นเส้นทางเดินเล็กๆที่ตัดผ่านในกลางสวนป่าไผ่ สามารถเดินเล่นหรือขี่จักรยายผ่านก็ได้ ให้บรรยากาศที่แปลกและหาได้ยาก ยิ่งถ้าช่วงไหนที่มีแสงอาทิตย์รอดผ่านตัวป่าไผ่ลงมายังพื้นด้านล่างก็จะยิ่งสวยมาก โดยเฉพาะถ้ามีลมพัดมาพร้อมกันก็จะเป็นเสียงกิ่งก้านของต้นไผ่กระทบกันไปมา บริเวณใกล้ๆจะเป็นร้านขายของพื้นเมืองที่ทำมาจากต้นไม้ เช่น ตะกร้าไม้ไผ่, ถ้วย, กล่องใส่ของ หรือเสื้อสานจากไผ่ เป็นร้านดั้งเดิมของคนท้องถิ่น
 • นำท่านชม สะพานโทเก็ตสึเคียว หรือฉายาสากลว่า Moon Crossing Bridge นั้นถือเป็นสัญลักษณ์ของอาราชิยาม่า สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยเฮอัน มีความยาวร่วม 200 เมตร สะพานแห่งนี้ทอดข้ามแม่น้ำโฮะซึ โดยมีภูเขาอาราชิยาม่าเป็นวิวอันงดงามอยู่เบื้องหลัง จากนั้นนำท่านสู่ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ หรือ ศาลเจ้าจิ้งจอกเป็นศาลเจ้าชินโตที่มีความสำคัญแห่งหนึ่งของเมืองเกียวโต มีชื่อเสียงโด่งดังจาก ประตูโทริอิสีแดง ที่เรียงตัวกันข้างหลังศาลเจ้าจำนวนหลายหมื่นต้นจนเป็นทางเดินได้ทั่วทั้งภูเขาอินาริ เชื่อกันว่าเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์โดยเทพอินาริ (หรือ พระแม่โพสพ) จะเป็นตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์ การเก็บเกี่ยวข้าว รวมไปถึงพืชผลไร่นาต่างๆ และมักจะมีจิ้งจอกเป็นสัตว์คู่กาย (บ้างก็ว่าท่านชอบแปลงร่างเป็นจิ้งจอก) จึงสามารถพบเห็นรูปปั้นจิ้งจอกมากมายด้วยเช่นกัน ศาลเจ้าแห่งนี้มีความเก่าแก่มากถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ก่อนสร้างเมืองเกียวโตซะอีก คาดกันว่าจะเป็นช่วงประมาณปีค.ศ. 794 หรือกว่าพันปีมาแล้ว
 • นำท่านช้อปปิ้งกันที่ สถานีรถไฟเกียวโต [JR KYOTO STATION] เป็นสถานีรถไฟสายหลักของเกียวโต มีการออกแบบอาคารให้ดูสมัยใหม่ และยังเป็นแหล่งศูนย์รวมร้านค้า ร้านอาหารมากมายตั้งอยู่เรียงรายทั้งด้านในและด้านนอกสถานี แถมที่นี้ยังมีศูนย์การค้า Porta ขนาดใหญ่ให้ได้ช้อปปิ้งกันอีกด้วย
 • อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย (ไม่รวมในรายการ)
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก KYOTO HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่สาม : ทะเลสาบบิวะ – ศาลเจ้าชิราฮิเงะ – ถนนต้นสน Metasequoia Namiki – ช้อปปิ้งมิตซุย เอาท์เลต แจ๊สดรีม – กุโจฮาจิมัง – แช่ออนเซ็น

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบบิวะ ทะเลสาบน้ำจืดตั้งอยู่ในจังหวัดชิงะ เป็นศูนย์รวมของแม่น้ำหลายสายที่ไหลมาบรรจบกันจนกลายเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ครอบคลุมพื้นที่ราว 670 ตารางกิโลเมตร ชื่อเดิมของทะเลสาบคือ “โอมิ” (Omi) ต่อมาเปลี่ยนเป็น บิวะโกะในสมัยเอโดะ และจากข้อมูลของนักวิทยาศาสตร์สรุปได้ว่าทะเลสาบบิวะมีอายุเก่าแก่เป็นอันดับ 3 ของโลกเลยทีเดียว
 • ชมศาลเจ้าชิราฮิเงะ เป็นศาลเจ้าที่ได้รับความสนใจมากในฐานะจุดเสริมดวงชะตา ตั้งอยู่ในเมืองทะคะชิมะ ทางฝั่งตะวันตกของทะเลสาบบิวะ สร้างขึ้นเมื่อราว 1,900 ปีก่อนและเป็นศาลเจ้าที่มีประวัติศาสตร์เก่าแก่ในจังหวัดชิงะ เชื่อกันว่าศาลเจ้าแห่งนี้เป็นที่สถิตย์ของเทพเจ้าที่ให้พรเพื่อให้มีอายุยืนยาว มีเสาโทริอิสีแดงซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของศาลเจ้าตั้งตระหง่านอยู่กลางทะเลสาบเป็นภาพภูมิทัศน์ที่งดงามราวภาพวาด
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  นำท่านสู่ ถนนต้นสน Metasequoia Namiki ถนนเส้นตรงที่ปกคลุมไปด้วยต้นสนพันธุ์ Metasequoia หรือเรียกอีกชื่อว่า ต้นเมต้า ตั้งอยู่ชานเมืองทะคะชิมะ สองข้างทางเต็มไปด้วยต้นเมต้าจำนวนกว่า 500 ต้น แต่ละต้นปลูกเรียงรายอย่างเป็นระเบียบทั้งสองข้างทาง บางช่วงกิ่งก้านของต้นเมต้าจะโน้มเข้าหากัน ราวกับเป็นอุโมงค์ต้นไม้เป็นวิวที่น่าตื่นตาตื่นใจ ความงามของถนนทิวสนนี้สามารถชมได้ทุกฤดู คือในช่วงฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อนทิวสนจะเขียวชอุ่มสวยงาม ส่วนช่วงฤดูใบไม้ร่วงคือประมาณกลางเดือนพฤศจิกายนเป็นช่วงที่ต้นเมต้าผลัดใบเป็นสีส้มเหลือง ส่วนในฤดูหนาวกิ่งก้านของต้นเมต้าจะถูกปกคลุมไปด้วยหิมะขาวโพลนเป็นทัศนียภาพที่งดงามนัก
 • นำท่านสู่ MITSUI OUTLET PARK JAZZ DREAM อยู่ในจังหวัดมิเอะ เอาท์เล็ตขนาดใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น มีสินค้าแบรนด์เนมมากมายให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกชมเลือกซื้อกันตามอัธยาศัย
 • สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ เมืองกุโจ ที่ตั้งอยู่เกือบกึ่งกลางของจังหวัดกิฟุนั้น เป็นเมืองที่ยังหลงเหลือความงดงามของเมืองรอบปราสาท มีทั้งเมืองเก่าที่เรียงรายกัน และรางน้ำที่สวยงาม
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก GUJO HACHIMAN HOTEL หรือเทียบเท่า
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • เชิญท่านผ่อนคลายกับการ “แช่น้ำแร่ธรรมชาติ” หรือ “ออนเซ็น” เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า ช่วยระบบหมุนเวียนโลหิตและช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลั่ง


วันที่สี่ : เมืองเก่ากุโจฮาจิมัง – พิพิธภัณฑ์กุโจฮาจิมัง – ชมการสาธิตระบำพื้นเมือง - ร้านมีด – หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านสู่ เมืองเก่ากุโจฮาจิมัง เมืองที่หลงเหลือบรรยากาศแบบย้อนยุคสมัยอดีต กุโจฮาจิมังมีรางน้ำจำนวนมากจนถูกเรียกว่าเมืองแห่งสายน้ำ ซึ่งจะได้ยินเสียงน้ำไหลสะท้อนไปทั่วทั้งตัวเมือง ด้วยบรรยากาศที่ทำให้หวนนึกถึงอดีตทำให้ทั้งเมืองเสมือนกับเป็นอีกโลกหนึ่งก็ว่าได้ เพียงแค่เดินในเมืองแห่งนี้ ก็จะสามารถสัมผัสบรรยากาศราวกับย้อนเวลาไปอดีตได้อย่างแน่นอน ชม พิพิธภัณฑ์กุโจฮาจิมัง ที่รวบรวมเสน่ห์ของเมืองกุโจฮาจิมังเอาไว้ นักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้วิธีการร่ายรำกุโจโอโดริ ซึ่งเป็นการร่ายรำประจำเมืองที่ในทุกช่วงฤดูร้อนจะมีการจัดเทศกาลการร่ายรำสุดยิ่งใหญ่ 1 ใน 3 ของญี่ปุ่นขึ้น โดยจะจัดต่อเนื่องกันถึง 33 คืน ตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคมถึงต้นเดือนกันยายน นอกจากนี้ยังมีโซนเรียนรู้ประวัติศาสตร์และการร่ายรำจากผู้รู้อย่างใกล้ชิด รวมถึงจุดจำหน่ายขนมและของฝากประจำเมืองกุโจอีกด้วย
 • ชมโชว์ การสาธิตระบำพื้นเมือง Odori Dance คือการเต้นรำชนิดหนึ่งของญี่ปุ่น ผู้แสดงจะแต่งกายสีสันสดใสมาร่วมเต้นรำ เครื่องดนตรีประกอบไปด้วย ชามิเซ็ง, กลองไทโกะ และขลุ่ย ธีมหลักของงานก็คือการบ้าไปด้วยกัน หรือ อาจจะมีชื่อเรียกอีกอย่างว่างานเต้นของคนบ้านั้นเอง
 • จากนั้นแวะ ร้านมีด Hamono-ya Sansu เป็นร้านที่ผลิตมีดต้นแบบของเมืองเซกิ ซึ่งมีประวัติยาวนานกว่า 75 ปี สถานที่ที่ผลิตมีดได้คมสุด ๆ อีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงเรื่องการตีดาบญี่ปุ่นอย่างดาบเซกิ สำหรับที่ร้านซันชูนี้มีเครื่องใช้ของมีคมต่าง ๆ มากมายกว่า 3,000 ชิ้น ไม่ว่าจะเป็นมีดหรือกรรไกรตัดแต่งกิ่งและสวน กรรไกรตัดเล็บ กรรไกรหลากขนาด หรือมีดสำหรับทำครัวหลากหลายรูปแบบที่ช่วยให้การเตรียมวัตถุดิบของคุณง่ายยิ่งขึ้น ท่านสามารถชมการแสดงดาบของวิชาอิไอกิริ ได้แบบใกล้ๆ ด้วยการใช้ดาบซามูไรฟันฉับเดียวต้นไผ่ขาดเป็น 2 ท่อน
  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านชม หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ได้รับยกย่องให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ในปี 1995 โดยลักษณะบ้านเรือนของที่นี่สร้างเป็นแบบสไตล์กัสโซ-สึคุริ ซึ่งเป็นสไตล์ญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม บ้านแต่ละหลังมุงด้วยฟางข้าว สร้างขึ้นโดยชาวบ้านที่ร่วมมือกันในชุมชนและโครงสร้างของบ้านจะสร้างโดยไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียวแต่ยังคงความแข็งแรงสามารถรองรับหิมะที่ตกทับหลังคาอย่างหนักได้ในช่วงฤดูหนาวเป็นอย่างดี ให้ท่านสัมผัสบรรยากาศแบบญี่ปุ่นดั้งเดิมอย่างใกล้ชิดพร้อมเก็บภาพเป็นที่ระลึกหรือเลือกเดินซื้อสินค้าที่เป็นของฝากกันตามอัธยาศัย
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก TAKAYAMA HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่ห้า : ทะเลสาบคาวากูชิโกะ – กิจกรรมชงชา – ภูเขาไฟฟูจิ – กรุงโตเกียว – ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบคาวากูจิโกะ เป็นหนึ่งในห้าทะเลสาบล้อมรอบภูเขาไฟฟูจิ ซึ่งทะเลสาบแห่งนี้เป็นที่นิยมสำหรับนักท่องเที่ยวมาหาที่พักผ่อนในบริเวณนี้มากกว่าทะเลสาบที่เหลืออีกสี่แห่ง ดังนั้นรอบๆ บริเวณนี้จึงเต็มไปด้วยโรงแรม, ร้านอาหาร, และร้านขายของที่ระลึกมากมาย
 • เชิญท่านสัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวญี่ปุ่นด้วย การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น โดยการชงชาตามแบบญี่ปุ่นนั้น มีขั้นตอนมากมาย เริ่มตั้งแต่การชงชา การจับถ้วยชา และการดื่มชา ทุกขั้นตอนนั้นล้วนมีรายละเอียดที่ประณีตและสวยงามเป็นอย่างมาก และท่านยังมีโอกาสได้ลองชงชาด้วยตัวท่านเองอีกด้วย ซึ่งก่อนกลับให้ท่านอิสระเลือกซื้อของที่ฝากของที่ระลึกตามอัธยาศัย
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ที่มีความสูงเหนือจากระดับน้ำทะเล 3,776 เมตร ถือว่าเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของประเทศญี่ปุ่น ทั้งยังเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยือนญี่ปุ่นตลอดทุกฤดูกาล
 • นำท่านขึ้นสู่ชั้นที่ 5 ของภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) ที่ทุกท่านจะได้เห็นถึงความสวยงามของตัวภูเขาและวิวโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิให้ทุกท่านได้ถ่ายภาพความประทับใจเก็บไว้ และเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกซึ่งเป็นสัญลักษณ์รูปภูเขาไฟฟูจิในหลากหลายบรรยากาศได้อีกด้วย
 • นำท่านเดินทางสู่ มหานครโตเกียว เมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น เป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในโลกเมืองหนึ่งจึงทำให้กรุงโตเกียวเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การคมนาคม และเทคโนโลยี
 • นำท่านสู่ ย่านชินจูกุ แหล่งบันเทิงและแหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ เป็นศูนย์รวมแฟชั่นเก๋ๆ เท่ห์ๆ ของเหล่าบรรดาแฟชั่นนิสต้า และเป็นจุดนัดพบยอดนิยมของหนุ่มสาวชาวญี่ปุ่น อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้ามากมาย อาทิ เสื้อผ้า, รองเท้าแฟชั่นทันสมัย, นาฬิกา, เครื่องสำอาง, สินค้าแบรนด์เนมทั้งใหม่และมือสอง หรือจะเป็นร้านขายของเล่นผู้ใหญ่, ร้าน 100 เยน นอกจากนี้ที่นี่ท่านสามารถเดินเที่ยวในยามราตรีได้ด้วย เนื่องจากมีร้านค้าต่างๆเช่น ร้านอาหารหลากหลายประเภท ร้านคาราโอเกะ เครื่องเล่นปาจิงโกะ ที่เป็นที่นิยมมากสำหรับคนญี่ปุ่น ให้ท่านได้เลือกชมเลือกซื้อกันอย่างจุใจ
 • อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างเต็มที่
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก TOKYO HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่หก : สวนฮิตาชิ ซีไซด์ พาร์ค – ชมทุ่งโคเชีย (ตามสภาพอากาศ) – โตเกียว – ย่านชิบูย่า – ย่านโอไดบะ – ห้างไดเวอร์ซิตี้ - สนามบินฮาเนดะ

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านเดินทางสู่ อิบารากิ ชมสวนฮิตาชิ ซีไซค์ พาร์ค (Hitachi Seaside Park) สวนดอกไม้ขนาดใหญ่ที่มีเนื้อที่กว้าง 1,187.5 ไร่ เป็นสวรรค์ของคนรักดอกไม้เพราะเต็มไปด้วยไม้ดอกนานาชนิดที่จะหมุนเวียนเปลี่ยนกันบานให้นักเที่ยวได้ชมตลอดทั้งปี ชมทุ่งดอกโคเชีย [ตามสภาพอากาศ] เป็นไม้พุ่มที่จะเปลี่ยนสี 3 ฤดู โดยช่วงแรกจะเป็นสีเขียวในช่วงหน้าร้อนประมาณเดือนกรกฏาคม หลังจากนั้นจะเปลี่ยนเป็นสีแดงในช่วงต้นฤดูใบไม้ร่วง และจากแดงเป็นเหลืองน้ำตาลในช่วงฤดูใบไม้ร่วงประมาณเดือนกันยายน – เดือนตุลาคม ด้วยบรรยากาศที่แตกต่างกัน กลายเป็นสิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวชมทั้งสองฤดูกาล
 • จากนั้นเดินทางกลับสู่ กรุงโตเกียว
 • ช้อปปิ้งที่ ย่านชิบูย่า แหล่งช้อปปิ้งสตรีทที่ยิ่งใหญ่สุดๆในโตเกียว รายล้อมไปด้วยห้างฯต่างๆและร้านค้ามากมาย มีห้างฯ SHIBUYA 109 ที่รวบรวมร้านค้าแฟชั่นไว้ รวมทั้งมีรูปปั้น “ฮาจิโกะ” หรือเจ้าหมาแสนซื่อสัตย์ ที่เฝ้ารอคอยเจ้านายหน้าสถานีชิบูย่า ตราบจนวันตายของมัน
 • อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาในการช้อปปิ้ง
 • นำท่านสู่ ย่านโอไดบะ เมืองที่ตั้งอยู่บนเกาะที่เกิดจากการนำ หิน ทราย มาถมทะเลจนกลายเป็น เกาะจำลองขนาดใหญ่บริเวณอ่าวโตเกียว
 • แวะช้อปปิ้งที่ห้างสรรพสินค้า DiverCity Tokyo Plaza ห้างที่เปรียบเสมือนแลนด์มาร์คของโอไดบะ มีหุ่นยนต์ยูนิคอร์นกันดั้ม ยืนตระหง่านอยู่หน้าห้าง รวมถึงห้างสรรพสินค้าอควาซิตี้ ห้างดังของย่านนี้ที่ไม่ควรพลาด เพราะทั้งร้านค้าไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าต่างๆ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ และโรงภาพยนตร์ที่มีถึง 13 โรงด้วยกัน จุดเด่นของที่นี่อยู่ที่ชั้น 5 เป็น ราเม็ง ฟู๊ด ทีมพาร์ค รวบรวมราเม็งชนิดต่างๆจากทั่วประเทศญี่ปุ่นมาไว้ที่นี่ สำคัญด้านหน้าของห้างสรรพสินค้าสามารถมองเห็นสะพานสายรุ้งได้อย่างชัดเจน
 • อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาในการช้อปปิ้ง
 • สมควรแก่เวลานำท่านสู่ สนามบินฮาเนดะ เพื่อทำการเช็คเอกสารและสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับ


วันที่เจ็ด : สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพฯ TG661 (00.20-04.50)

 • 00.20 น. เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG661
 • 04.50 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขสินค้า

** ราคานี้สำหรับลูกค้าที่ถือพาสปอร์ตไทย เท่านั้น!! **

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุ
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน)
  ** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2ห้องคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป **
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม **ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป ทางสายการบินไทย มีการปรับลดน้ำ
 • ค่าหัวหน้าทัวร์ คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปพนักงานขับรถและไกด์ 1,500 บาทต่อท่าน ตลอดการเดินทาง

RELATED ARTICLES

5 ศาลเจ้าแก้นก ! คนโสดควรไป ขอคู่ญี่ปุ่น ณ โตเกียวแดนปลาดิบ

จีบใครก็กินแห้ว ชอบใครเขาก็มีคู่ มาตรงนี้เลยจ้า เอาใจคนสถานะ "โสด" กันเยอะ เที่ยวคนเดียวเหงาปะล๊าาา? จะพาไปศาลเจ้าแก้นก ไปขอคู่ญี่ปุ่น คราวนี้ถึงเวลาต้องได้คู่กับเค้าบ้างล่ะ

ทำไมใครๆ ถึงอยากไป ...หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ที่ญี่ปุ่น

หลากหลายเหตุผลที่ควรรู้เอาไว้ ว่าทำไมใครๆ ถึงอยากไป ...ชิราคาวาโกะ เมืองมรดกโลกแห่งญี่ปุ่น

ไปญี่ปุ่นซื้ออะไรดีที่ 5 ตลาดนัดมือสองในโตเกียว

ช้อปปิ้งญี่ปุ่น 5 ตลาดนัดมือสองในโตเกียว ช้อปง่าย ดีต่อตังค์ในกระเป๋า กับ 5 แห่งต่อไปนี้ที่คนชอบช้อปปิ้งไปญี่ปุ่นแล้วต้องไปเดินให้ได้

ไปญี่ปุ่น ส่องรอบทิศ ชีวิตติดโอซาก้า

"ไปญี่ปุ่นทั้งที ต้องลงที่โอซาก้า" คำพูดนี่ยังใช้ได้อยู่เสมอ อีกหนึ่งเมืองญี่ปุ่นในดวงใจ ไปเที่ยวโอซาก้ากี่ครั้งก็ยังโดน ยังใช่เหมือนเดิม ด้วยว่าเป็นแหล่งช้อปปิ้ง ร้านอาหารที่มีปูตัวใหญ่ยักษ์เป็นโลโก้ ป้ายกูลิโกะที่มีอายุยาวนานเว่อร์

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!