กลับด้านบน เพิ่มเพื่อนคลิก! @wonderfulpackage คลิกโทร 02-792-9292
Trip Highlight
 • ไหว้นมัสการเทพเจ้ากวนอูที่วัดกวนอู
 • ขอพรเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพื่อเป็นสิริมงคลที่ REPULSE BAY
 • ทึ่งกับความสวยงามของวิวทิวทัศน์ของอ่าววิคตอเรีย
 • ชมนิทรรศการเกี่ยวกับเมืองเซินเจิ้นที่พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น
 • ชมวัดแชกงหมิว วัดกังหันนำโชค
 • ชมโชว์น้ำพุ 3 มิติ แสงสีเสียงที่งดงามตระการตา
 • ช้อปปิ้งศูนย์การค้าชั้นเลิศย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน
Details
ประเทศ: ฮ่องกง
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
รวมมื้ออาหาร: 5 มื้อ
สายการบิน: Cathay Pacific
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: ก.ค-ต.ค.62
รหัสสินค้า: HKBKKHKGCXWSC1

BOOKING

Booking Seat Available Month Period Depart Return Airline Price
จอง 6 October 11-13Oct 2019 CX654
15:00-18:50
CX709
22:25-00:20
13,900 THB
จอง 6 October 12-14Oct 2019 CX654
15:00-18:50
CX709
22:25-00:20
14,900 THB
จอง 6 October 18-20Oct 2019 CX654
15:00-18:50
CX709
22:25-00:20
13,900 THB
จอง 6 October 19-21Oct 2019 CX654
15:00-18:50
CX709
22:25-00:20
13,900 THB
จอง 6 October 25-27Oct 2019 CX654
15:00-18:50
CX617
21:35-23:30
11,900 THB
จอง 6 October 26-28Oct 2019 CX654
15:00-18:50
CX709
22:25-00:20
11,900 THB
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - เซินเจิ้น
FX HOTEL / LEE GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่า
2 เซินเจิ้น - ช้อปปิ้งหลอหวู่ - วัดกวนอู - พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น - โชว์น้ำพุ 3 มิติ
FX HOTEL / LEE GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่า
3 ซิตี้ทัวร์ - อ่าววิคตอเรีย - Repulse Bay - วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งถนนนาธาน - ฮ่องกง - กรุงเทพฯ -

วันแรก : กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - เซินเจิ้น

 • 12.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ M สายการบินคาเธย์แปซิฟิค เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก ***กรุณาใช้กระเป๋าล้อลากเพื่อความสะดวกในการข้ามด่าน***
 • 15.15 น. ออกเดินทางโดยสายการบินคาเธย์แปซิฟิคเที่ยวบินที่ CX654 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
 • 18.50 น. ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย
 • 10.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ Mสายการบินคาเธย์ แปซิฟิคเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
 • 12.35 น. ออกเดินทาง โดยสายการบินคาเธย์ แปซิฟิคเที่ยวบินที่ CX754 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
 • 16.30 น. ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย
 • นำท่านนั่งรถโค้ชปรับอากาศข้ามสะพานชิงหม่าสู่ฝั่งเกาลูน ฮ่องกงตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยอยู่ติดกับมณฑลกว่างตง (กวางตุ้ง) โดยมาเก๊าอยู่ทางฝั่งตะวันตกห่างไปราว 61 กิโลเมตร ฮ่องกงเดิมเป็นเพียงหมู่บ้านประมงเล็กๆ แห่งหนึ่ง ในเขตอำเภอซินอัน เมืองเซินเจิ้น หลังจากจีนพ่ายแพ้ในสงครามฝิ่น เกาะฮ่องกง และเกาลูนจึงถูกครอบครองโดยอังกฤษในปี 1842 และ 1860 ตามลำดับ ต่อมาภายหลังในปี 1898 อังกฤษได้ทำสัญญาเช่าซื้อพื้นที่ทางตอนใต้ของลำน้ำเซินเจิ้น ซึ่งปัจจุบันเรียกว่า ‘เขตดินแดนใหม่’ รวมทั้งเกาะรอบข้าง ซึ่งมีอาณาบริเวณกว้างใหญ่กว่าเมื่อครั้งอังกฤษเข้ายึดครองในสมัยสงครามฝิ่นเกือบสิบเท่าและนำท่านเดินทางสู่เมืองเซินเจิ้นโดยรถไฟฟ้าหลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว
 • พักที่ FX HOTEL / LEE GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สอง : เซินเจิ้น - ช้อปปิ้งหลอหวู่ - วัดกวนอู - พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น - โชว์น้ำพุ 3 มิติ

 • รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
 • นำท่านเที่ยวชม เมืองเซินเจิ้น เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน เดิมเป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมงธรรมดาอยู่ในมณฑลกวางตุ้ง มีเนื้อที่ 2,020 ตารางกิโลเมตร ตัวเมืองเซินเจิ้นได้รับการวางระบบผังเมืองอย่างดีมีสภาพภูมิทัศน์ และสภาพแวดล้อมที่เป็นระเบียบสวยงาม นำท่านแวะชมหยก สินค้าโอท๊อปของจีน และชิมชาจีน เช่น อู่หลง ผูเออชารสชาติดีขึ้นชื่อของจีน
 • สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางช้อปปิ้งที่ หลอหวู่ สินค้าราคาถูกแหล่งใหญ่ของเซินเจิ้น ซึ่งคนไทยรู้จักในนามมาบุญครองเมืองไทยมีสินค้ามากมายหลายหมวดหมู่ เช่น กระเป๋า รองเท้า นาฬิกา เสื้อผ้า ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากสำหรับคนที่ท่านรักและตัวท่านเอง
 • นำท่านเดินทางสู่ วัดกวนอู Kuan Au Temple ไหว้เทพจ้ากวนอู สัญลักษณ์ของความซื่อสัตย์ ความกตัญญูรู้คุณ ความจงรักภักดี ความกล้าหาญ โชคลาภ บารมี ท่านเปรียบเสมือนตัวแทนของความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวองอาจไม่ครั่นคร้ามต่อศัตรู ท่านเป็นคนจิตใจมั่นคงดั่งขุนเขา มีสติปัญญาเลอเลิศมาก และไม่เคยประมาทการบูชาขอพรท่านก็หมายถึงขอให้ท่านช่วยอุดช่องว่างไม่ให้เพลี่ยงพล้ำแก่ฝ่ายตรงข้าม และให้เกิดความสมบูรณ์ด้วยคนข้างเคียงที่ซื่อสัตย์หรือบริวารที่ไว้ใจได้นั่นเองดังนั้นประชาชนคนจีนจึงนิยมบูชา และกราบไหว้ท่านเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเอง และครอบครัวในทุกๆ ด้าน
 • รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านเที่ยวชม พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น Shenzhen Museum ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ภายในมีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับเมืองเซินเจิ้น มีทั้งโบราณวัตถุ ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วัฒนธรรมและศิลปะ เปิดให้เข้าชมมาตั้งแต่ปี 1988และชมสินค้ายาประจำบ้านของชาวจีน “ยาบัวหิมะ” สรรพคุณหลากหลายแก้น้ำร้อนลวก, แผลไฟไหม้, แก้ริดสีดวง, ฮ่องกงฟุต ฯลฯนำท่านแวะชมผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าไหมจีนที่มีชื่อเสียงโดยเฉพาะผ้าห่มไหมที่ห่มอุ่นในหน้าหนาวและเย็นสบายในหน้าร้อนชมวิธีการนําเส้นไหมออกมาผลิตเป็นสินค้าทั้งใช้เครื่องจักรและแรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด (แปลกแต่จริง) เพื่อมาทําใส้นวมผ้าห่มไหมซึ่งเหมาะกับการซื้อเป็นทั้งของฝากและใช้เอง
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร - พิเศษเมนูอาหารซีฟู้ด+ไวน์แดง
 • นำท่านสู่ย่านธุรกิจหลักของเซินเจิ้นเบย์ พื้นที่ประมาณ 125 ล้านตารางเมตร เป็นโครงการที่แสดงถึงวัฒนธรรมด้านท่องเที่ยว, บันเทิง, ช้อปปิ้ง, ร้านอาหาร, โรงแรม, สโมสรต่างๆ มากมายพร้อมกับชม โชว์น้ำพุ 3 มิติ ประกอบเพลงแสงสีเสียงที่งดงามตระการตา (Shenzhen 3D Water Show OCT)
 • พักที่ FX HOTEL / LEE GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่สาม : ซิตี้ทัวร์ - อ่าววิคตอเรีย - Repulse Bay  - วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งถนนนาธาน - ฮ่องกง - กรุงเทพฯ

 • รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
 • นำท่านเดินทางกลับฮ่องกงโดยรถไฟฟ้า ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว
 • นำท่านเที่ยวเกาะฮ่องกงขึ้นสู่ VICTORIA หนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม เป็นจุดชมวิวที่คุณจะต้องทึ่งกับความสวยงาม อ่าววิคตอเรีย ที่มีชื่อเสียงระดับโลก และตึกระฟ้าที่พุ่งทะยานขึ้นสูงตัดกับแนวเขาเขียวขจีอันแสนสวยงาม เชิญถ่ายรูปตามอัธยาศัย นำท่านชมโรงงานจิวเวอร์รี่ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้รับรางวัลอันดับเยี่ยม
 • นำท่านสู่ หาดทรายรีพลัสเบย์ REPULSE BAY หาดทรายรูปจันทร์เสี้ยวแห่งนี้สวยที่สุดแห่งหนึ่ง และยังใช้เป็นฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์ไปหลายเรื่องมีรูปปั้นของเจ้าแม่กวนอิม และเจ้าแม่ทินโห่วซึ่งทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองชาวประมง โดดเด่นอยู่ท่ามกลางสวนสวยที่ทอดยาวลงสู่ชายหาด นมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพื่อเป็นสิริมงคล ข้ามสะพานต่ออายุซึ่งเชื่อกันว่าข้ามหนึ่งครั้งจะมีอายุเพิ่มขึ้น 3 ปี
 • นำท่านชมสมุนไพรจีน ซึ่งถือเป็นสินค้าเพื่อสุขภาพสามารถเลือกซื้อเป็นของฝากแด่คนทางบ้าน
 • รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านสู่ วัดแชกงหมิว หรือวัดกังหันนำโชควัดนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลซ่าถิ่น ซึ่งถือเป็นชานเมืองของฮ่องกง เป็นวัดเก่าแก่ของฮ่องกงสร้างขึ้นเมื่อ 400 กว่าปีผ่านมาแล้วในสมัยราชวงศ์ชิง ขึ้นชื่อลือชาในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ในด้านของโชคลาภทรัพย์สินเงินทอง โดยมีรูปปั้นเจ้าพ่อแช้ ก๊ง และดาบไร้พ่ายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธ์ประจำวัด ตำนานเล่าว่าในช่วงปลายของราชวงศ์ชิง แผ่นดินจีนเกิดกลียุคมีการก่อจลาจลแข็งเมืองขึ้นทั่วประเทศ และเหตุการณ์นี้ได้ก่อเกิดบุรุษชาตินักรบที่ชื่อว่าขุนพล แช้ ก๊ง ที่ได้ยกทัพไปปราบปรามความวุ่นวายที่เกิดขึ้นแทบทุกสารทิศ และท่านเองก็ได้ชื่อว่าเป็นนักรบที่ได้ชื่อว่าไม่เคยแพ้ใคร เพราะไม่ว่าจะยกทัพไปปราบกบฏที่ไหนก็จะได้รับชัยชนะเสมอ และดาบคู่กายของท่านก็ได้ชื่อว่าเป็นดาบไร้พ่ายเช่นกัน ดาบไร้พ่ายของท่านคนจีนถือว่ามีความเป็นมงคลในด้านของศาสตร์วงจุ้ยในเชิงของการต่อสู้เป็นอย่างสูงธนาคารแบงค์ออฟไชน่าของฮ่องกงถึงกับจำลองดาบของท่านไปก่อสร้างตึกสำนักงานใหญ่ของธนาคารที่มีชื่อว่าตึกใบมีด ซึ่งเป็นตึกที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของเกาะฮ่องกงเลยทีเดียว และวัดแชกง ยังเป็นที่มาของจี้กังหันนำโชคที่มีชื่อเสียงของวงการการท่องเที่ยวฮ่องกง ที่ไม่ว่าทัวร์ไหนที่มาฮ่องกง เป็นต้องเลือกเช่าเลือกซื้อสินค้ามงคลชิ้นนี้ เพื่อเสริมสร้างบารมีและศิริมงคลให้กับชีวิตด้วยกันทั้งสิ้น
 • นำท่านเดินทางสู่แหล่งช้อปปิ้งที่ย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมสินค้าแบรนด์เนมจากทั่วทุกมุมโลก ท่านจะได้เลือกซื้อสินค้าประเภทต่างๆอย่างเต็มอิ่มจุใจ ไม่ว่าคุณจะมีรสนิยมแบบไหนหรืองบประมาณเท่าใดศูนย์การค้าชั้นเลิศของฮ่องกงมีทุกสิ่งที่คุณต้องการ ศูนย์การค้าที่กว้างขวางเหล่านี้เป็นแหล่งรวมห้องเสื้อที่จำหน่ายสินค้าแบรนด์เนมของดีไซเนอร์นานาชาติชื่อดังจากทั่วทุกมุมโลก อีกทั้งยังเป็นที่ที่คุณสามารถจะอิ่มเอมกับอาหารชั้นเลิศบรรยากาศหรูเลือกอร่อยกับร้านอาหารรสเด็ดของฮ่องกง หรือเลือกช้อปปิ้งที่ โอเชี่ยนเทอร์มินัล แหล่งรวมสินค้า Brand Name ชั้นนำที่มีให้เลือกชม และช้อปมากกว่า 700 ร้าน อาทิ ESPRIT, EMPORIO ARMANI, GIORGIO, ARMANI, DKNY, MARK & SPENSOR ของฝากคุณหนูที่ Toy’s Us

 • สมควรแก่เวลาเดินทางสู่สนามบิน
  21.35 น. ออกเดินทางโดยสายการบินคาเธย์แปซิฟิคเที่ยวบินที่ CX617 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
  23.30 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
  19.50 น. ออกเดินทางโดยสายการบินคาเธย์แปซิฟิคเที่ยวบินที่ CX703 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
  21.15 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
  22.25 น. ออกเดินทางโดยสายการบินคาเธย์แปซิฟิคเที่ยวบินที่ CX709 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
  00.15 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน และภาษีน้ำมัน กรุงเทพฯ- ฮ่องกง - กรุงเทพฯ (ตั๋วกรุ๊ป)
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 30 กก.
 • ค่าวีซ่าเข้าเมืองจีนเป็นวีซ่ากรุ๊ป (กรณีที่มีวีซ่าจีนอยู่แล้วไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายได้)
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์)
 • มัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ ***รวมตลอดการเดินทางจ่ายทิป 90 หยวน/ท่าน***
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้ำหนักเกิน 30 กก.
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และกรุณาแจ้งล่วงหน้าตั้งแต่ทำการจองกรณีต้องการใบกำกับภาษี
 • ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก
 • ค่าวีซ่าจีนแบบเดี่ยวกรณีด่านตม. แจ้งปิด

RELATED ARTICLES

เที่ยว 2 แห่งได้บุญ 2 เด้ง เที่ยวไหว้พระมาเก๊า ฮ่องกง

ทริปนี้เรียกได้ว่าเจาะลึกสายบุญโดยเฉพาะ หลังจากที่รู้สึกว่าไม่ได้ทำบุญนานมว๊ากก บวกกับตัวเองอยากเที่ยวด้วยเลยตัดสินใจไปเที่ยวทริปนี้ ซึ่งไปทั้งมาเก๊าและฮ่องกง ก็เลยรู้สึกอิ่มบุญล้นเว่อร์ จนอยากจะนำบุญมาฝากทุกคนผ่านรีวิวอันนี้กัน พนมมือแล้วดูรูปไปพร้อมๆกันเลยจ้า

ความสนุกครั้งใหม่! ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ Toy Story

ใกล้จะเข้าช่วงซัมเมอร์แล้ว และแดดจ้าๆ ทำให้เหมาะที่สุดสำหรับปาร์ตี้สาดน้ำที่ Hong Kong Disneyland! วู้ดดี้ บัซ ไลท์เยียร์ แห่ง Toy Story และเหล่าเพื่อนพิกซาร์พร้อมจะเล่นสาดน้ำอยู่นะที่ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์

ขอแฟนแถมเเต้มบุญ วิธีขอเนื้อคู่ ณ วัดหวังต้าเซียน ฮ่องกง

ถามหากันมามากมาย ไหว้พระวัดไหนจะได้คู่ วิธีการขอคู่เป็นยังไง วันนี้ก็เลยจะพาไปผูกด้ายแดงขอคู่ที่ วัดหวังต้าเซียน ฮ่องกง พร้อมบอกวิธีขอเนื้อคู่ บอกเลยกลับมาต้องได้คู่!!

Fun & Learn เที่ยวไปด้วยเรียนไปด้วย ติดปีกความรู้ เอาใจคนวัยใส

วัยที่เหมาะกับการเรียนรู้ไม่มีวันหยุดนิ่ง จะให้หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมันก็คงเดิมๆ ชวนไปเปิดประสบการณ์กับโลกกว้างใหญ่ ที่ยังมีอะไรๆ ให้เรียนรู้ได้อีกเยอะ ไปติดปีกความรู้ท่องโลกกันเถอะ คัดมาที่เด็ดๆ ที่เด็กๆ ได้เที่ยวไปด้วยเรียนไปด้วย เด็กๆ ชอบ วัยรุ่นก็ชอบ

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!