กลับด้านบน เพิ่มเพื่อนคลิก! @wonderfulpackage คลิกโทร 02-792-9292
Trip Highlight
 • ถ่ายรูปกับสวนศิลปะสุดฮิป Anyang Art Park
 • ตระการตากับมรดกโลกป้อมฮวาซอง
 • สนุกสุดเหวี่ยงที่สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ เล่นได้ทุกเครื่องเล่นไม่จำกัดรอบ
 • ชมวิวทิวทัศ360 องศาบนโซลทาวเวอร์
 • เที่ยวชมพระราชวังเคียงบ๊อคคุง
 • พิเศษ !! ให้ท่านถ่ายรูป สวมชุดประจำชาติเกาหลี ชุดฮันบก
 • เปิดประสบการณ์ใหม่ทำคิมบับด้วยตัวท่านเอง
 • ช้อปปิ้งย่านตลาดเมียงดง
Details
ประเทศ: เกาหลีใต้
ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน
รวมมื้ออาหาร: 10 มื้อ + อิสระ 1 มื้อ
สายการบิน: Thai Airasia X
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินดอนเมือง
ช่วงเวลาเดินทาง: ส.ค. - ต.ค. 62
รหัสสินค้า: KRDMKICNXJQE01

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ(ท่าอากาศยานดอนเมือง) -
2 อินชอน – โรงถ่ายละคร YONGIN MBC DRAMA – วัดวาวูจองซา - Anyang Art Park – ซูวอน
JM/NEW M HOTEL หรือเทียบเท่า
3 ป้อมฮวาซอง - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – Cosmetic Shop - โซลทาวเวอร์
GALAXY/DIAMOND RICH/INTER CITY HOTEL หรือเทียบเท่า
4 พระราชวังเคียงบ๊อคคุง - หมู่บ้านบุกชอนฮันอก – ศูนย์โสม - ศูนย์สมุนไพรเกาหลี - Duty Free –Star Park - ตลาดเมียงดง
GALAXY/DIAMOND RICH/INTER CITY HOTEL หรือเทียบเท่า
5 ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ ทำคิมบับ+ฮันบก - ถนนฮงอิก – ซุปเปอร์มาร์เก็ต - อินชอน -
6 อินชอน - กรุงเทพ (ท่าอากาศยานดอนเมือง) -

วันแรก : กรุงเทพฯ(ท่าอากาศยานดอนเมือง) 

 • 18.00 น. คณะมาพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง ผู้โดยสารขาออกชั้น 3 ประตู 4 เคาน์เตอร์ 4 เช็คอินของสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทและหัวหน้าทัวร์พร้อมอำนวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน
 • 21.05 น. นำท่านเดินทางสู่ สาธารณรัฐเกาหลีใต้โดย สายการบิน Thai Air Asia X เที่ยวบินที่ XJ704 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ
  5-6 ชั่งโมง)
 • **ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่องเนื่องจากต้องเป็นไปตามระบบของสายการบินซึ่งระบบการจองที่นั่งเป็นแบบสุ่มที่นั่งว่างหากท่านมีความประสงค์ที่จะระบุที่นั่งบนเครื่อง หรือเปลี่ยนที่นั่ง จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม สามารถดูอัตราค่าบริการได้จากท้ายรายการนี้**

วันที่สอง : อินชอน – โรงถ่ายละคร  YONGIN MBC DRAMA – วัดวาวูจองซา -  Anyang Art Park – ซูวอน

 • 04.35 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง (เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น)
 • นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
 • นำท่านชม โรงถ่ายละคร YONGIN MBC DRAMA หรือ ยงอินแดจังกึมพาร์ค (YonginDaejanggeum Park) ตั้งอยู่ในเขตชออิน เมืองยงอิน จังหวัดคย็องกี เช่น จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ ลีซานจอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน ทงอีจอมนางคู่บัลลังก์ เป็นต้น เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างเอ็มบีซีกับเมืองยงอินที่ตกลงกันสร้างฉากกลางแจ้งเพื่อใช้ในการถ่ายทำละครเริ่มก่อสร้างในปี พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005) และเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมครั้งแรกในปี พ.ศ. 2554 (ค.ศ. 2011) ประกอบด้วยอาคารต่าง ๆ ที่จำลองมาจากยุคสามราชอาณาจักรเกาหลี ยุคราชวงศ์โครยอ และยุคราชวงศ์โชซ็อน
 • จากนั้น นำท่านสู่ วัดวาวูจองซา วัดที่มีเศียรพระพุทธรูปไม้สลักขนาดใหญ่มากสีทองอร่าม นับเป็นรูปสลักจากไม้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร----เมนูทัลคาลบี้
 • นำท่านชม Anyang Art Park สวนศิลปะสุดฮิป อิสระให้ท่านเยี่ยมชมพร้อมเช็คอินจุดถ่ายภาพที่แต่ละจุดมีลักษณะโดดเด่นเฉพาะตัวทั้งหมด 25 จุด กับงานศิลปะดีไซน์สวยแปลกตาฝีมือของนักออกแบบนานาประเทศชื่อดังอีกด้วย
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร----เมนูบูลโกกิ
 • พักที่โรงแรม JM/NEW M HOTEL ระดับ 3 ดาว เมืองซูวอน หรือเทียบเท่า


วันที่สาม : ป้อมฮวาซอง - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – Cosmetic Shop - โซลทาวเวอร์

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • ชม ป้อมฮวาซอง ซึ่งได้รับจดทะเบียนให้เป็นมรดกโลก ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่ 21 เมื่อปี พ.ศ. 2528 ที่เมืองเนเปิลส์ ประเทศอิตาลี กำแพงป้อมฮวาซองมีความยาวถึง 5.5 กิโลเมตร มีป้อมปราการหรือประตูเมืองทั้งหมด 4 ทิศ ประกอบด้วยเชิงเทิน 48 หลังและมีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่และงดงาม
 • นำท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ถูกขนานนามว่าดิสนีย์แลนด์เกาหลีเป็นสวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ โดยมีบริษัทซัมซุงเป็นเจ้าของ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาให้ท่านได้อิสระเที่ยวชมท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารีชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลกที่นี่ท่านจะพบเจ้าป่าสิงโตและเสือสามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างเป็นสุข ชมความน่ารักของหมีที่สามารถสื่อสารกับคนขับรถได้เป็นอย่างดี หรือเข้าสู่ดินแดนแห่งเทพนิยาย สวนสี่ฤดู ซึ่งจะปลูกดอกไม้เปลี่ยนไปตามฤดูกาล อีกทั้งยังสามารถสนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิดอาทิเช่น สเปซทัวร์ รถไฟเหาะและหนอนสะบัด ชมสวนดอกไม้ซึ่งกำลังบานสะพรั่งอวดสีสันเต็มสวน (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ เดือนมีนาคม - เมษายน เป็นสวนดอกทิวลิป, เดือนพฤษภาคม - เดือนมิถุนายน เป็นดอกกุหลาบ, เดือนสิงหาคม - เดือนกันยายน เป็นสวนดอกลิลลี่, เดือนตุลาคม - เดือนพฤศจิกายน เป็นสวนดอกเบญจมาศ) ชมกิจกรรมและการแสดงต่างๆ ที่จัดตามตารางประจำวันด้วยบัตรเข้าชมแบบ ONE DAY TICKET เล่นได้ทุกเครื่องเล่นไม่จำกัดรอบ เลือกชมและเลือกซื้อช้อบปิ้งในร้านค้าของที่ระลึกต่างๆอย่างมากมาย
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร----เมนูคาลบี้
 • นำท่านชม COSMETIC SHOP ศูนย์รวมเครื่องสำอางชื่อดังของเกาหลี เช่น Rojukiss, Missha เป็นต้น จากนั้นนำท่านสู่ โซลทาวเวอร์ 1 ใน 18 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลกมีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน้ำทะเลท่านสามารถชมทัศนียภาพของกรุงโซลจากยอดโซลทาวเวอร์ได้รอบทิศ 360 องศาโดยสามารถมองได้ถึงเขาพูกักซันและถ้าหันไปยังทิศตรงข้าม ก็จะเห็นไกลไปถึงแม่น้ำฮันกัง **ไม่ราคารวมค่าขึ้นลิฟท์ **
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร----เมนูโอซัมบุลโกกิ
 • พักที่โรงแรม GALAXY/DIAMOND RICH/INTER CITY HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า


วันที่สี่ : พระราชวังเคียงบ๊อคคุง - หมู่บ้านบุกชอนฮันอก – ศูนย์โสม - ศูนย์สมุนไพรเกาหลี - Duty Free –Star Park - ตลาดเมียงดง

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านชม พระราชวังเคียงบ๊อคคุง พระราชวังเก่าแก่ที่สุดของราชวงศ์โชซอน สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1394 โดยใช้เป็นศูนย์กลางการปกครองในสมัยโบราณ โดยเป็นทั้งที่ประทับและฐานอำนาจของพระเจ้าแทโจและต่อเนื่องมาถึงกษัตริย์ในราชวงศ์โชซอล พระที่นั่งคึนชองจอนถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นที่ว่าราชการต่อมาคณะปกครองเกาหลีของญี่ปุ่นได้สร้างอาคารรัฐสภาขนาดยักษ์ขึ้นคั่น แสดงถึงความต้องการตัดความผูกพันระหว่างพระราชวงศ์กับราษฎร
 • จากนั้นนำท่าน หมู่บ้านบุกชอนฮันอก หรือบางคนเรียกว่าหมู่บ้านบุคชอนฮันอ๊กเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของเกาหลีท่ามกลางตึกรามบ้านช่องที่ทันสมัยของกรุงโซล
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร----เมนูไก่ทอดเกาหลี
 • นำท่านสู่ ศูนย์โสม ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปี ซึ่งถือว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ชมวงจรชีวิตของโสมพร้อมให้ท่านได้เลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่ที่สุดและราคาถูกกว่าไทยถึง 2 เท่า เพื่อนำไปบำรุงร่างกาย หรือฝากญาติผู้ใหญ่ที่ท่านรักและนับถือ
 • จากนั้นนำท่านชม ศูนย์ยาสมุนไพรเกาหลี ให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชม สมุนไพรฮอตเกนามูของเกาหลี ที่นำมาแปรรูปเป็นรูปแบบต่างๆ ที่มีสรรพคุณรักษาโรค และบำรุงร่างกาย
 • นำท่าน ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ห้าง Duty Free
 • จากนั้นนำท่านชม Star Park ให้ท่านไดสัมผัสบรรยายการโดยรอบ STAR PRAK บนพื้นทางเดินของที่นี่ได้รวมรอยประทับฝ่ามือ พร้อมลายเซ็น ดารา นักร้อง ไอดอล ดังไว้มากมายเช่น ลีจุนกิ, ปาร์ค ชินฮเยยุนอึนฮเย เป็นต้น และยังสามารถถ่ายรูปคู่ดารานักแสดงที่ท่านชื่นชอบขนาดเท่าตัวจริงได้อีกด้วย
 • จากนั้นให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ณ ตลาดเมียงดง แหล่งรวมวัยรุ่นย่านสยามสแควร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นแหล่งรวมเครื่องสำอางค์ชื่อดัง อาทิ Etude, Skinfood, The Face Shop, Misshaเป็นต้น
 • อิสระอาหารค่ำ1 มื้อ (ให้ทุกท่านได้อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย)
 • พักที่โรงแรม GALAXY/DIAMOND RICH/INTER CITY HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า


วันที่ห้า : ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ ทำคิมบับ+ฮันบก - ถนนฮงอิก – ซุปเปอร์มาร์เก็ต -  อินชอน 

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านชม ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง ซึ่งผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลีซึ่งจะใช้ต้นสนเข็มแดงจากยอดเขาที่ประเทศเกาหลีเหนือมาผลิตโดยใช้เทคโนโลยีพร้อมกับการวิจัยที่ประเทศเกาหลีใต้ออกมาเป็นน้ำมันสนเข็มแดง ภูมิประเทศของประเทศเกาหลีเป็นภูเขาประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ โดยกว่าจะมาเป็นน้ำมันสนเข็มแดงได้ 1 แคปซูลต้องใช้ใบสนเข็มแดงประมาณ 2.7 กิโลกรัม มาสกัดเอาน้ำมันมาผลิตและวิจัยออกมาเป็นน้ำมันสนนี้
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร----เมนูจิมดัก
 • จากนั้นนำท่านสู่ พิพิธภัณฑ์สาหร่าย พร้อมให้ท่านทำคิมบับ พิเศษ !! ให้ท่านถ่ายรูป สวมชุดประจำชาติเกาหลี ชุดฮันบก
 • จากนั้นให้ท่าน ช๊อปปิ้งถนนฮงอิก แหล่งวัยรุ่นย่านฮงแด มหาวิทยาลัยฮงอิก
 • จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งที่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งมีสินค้าต่างๆ มากมายให้เลือกซื้อหาเป็นของฝาก เช่น กิมจิ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป สาหร่าย ขนมขบเคี้ยว ลูกอม ผลไม้ตามฤดูกาลและของที่ระลึกต่างๆ
 • ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน เพื่อนำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร----เมนูชาบูชาบู


วันที่หก : อินชอน -  กรุงเทพ (ท่าอากาศยานดอนเมือง) 

 • 00.20 น. นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Air Asia X เที่ยวบินที่ XJ703 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5-6 ชั่วโมง)
 • 04.20 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขสินค้า

**ราคานี้สำหรับลูกค้าที่ถือพาสปอร์ตไทยเท่านั้น!! **

อัตรานี้รวม

 • ค่าบัตรโดยสารชั้นทัศนาจรไป – กลับ (ตั๋วกรุ๊ป) รวมภาษี สนามบินและภาษีน้ำมันไว้เรียบร้อยแล้ว
 • ค่าที่พัก 3 คืน ห้องละ 2 - 3 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • หัวหน้าทัวร์หรือมัคคุเทศก์ท้องถิ่นผู้ชำนาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท เสียชีวิต 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
 • สัมภาระน้ำหนักไม่เกินท่านละ 20 กก.

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัม
 • วีซ่าเข้าประเทศเกาหลี ในกรณีที่ผู้เดินทางถือหนังสือเดินทางต่างด้าว หรือ ประเทศที่ที่ต้องทำวีซ่าเข้าประเสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าท่านละ 1,750 บาท สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทำเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ (รวมท่านละ 1,750 บาท/ท่าน/ทริป)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

RELATED ARTICLES

10 อันดับสุดยอดสถานที่ท่องเที่ยวของ ASIA

10 อันดับสุดยอดสถานที่ท่องเที่ยวของ ASIA : มัลดีฟส์ ปักกิ่ง ฮ่องกง สิงคโปร์ บาหลี โตเกียว โซล เกียวโต กรุงเทพ ภูเก็ต

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!