กลับด้านบน เพิ่มเพื่อนคลิก! @wonderfulpackage คลิกโทร 02-792-9292
Trip Highlight
 • นั่งกระเช้าอาซาฮีดาเกะ ชมความงามของช่วงใบไม้เปลี่ยนสีแบบพาโนราม่า
 • สนุกสนานกับกิจกรรมทำแยมด้วยตัวท่านเอง ที่ ฟูราโน่ แยมการ์เด้น
 • ผ่อนคลายกับการอาบน้ำแร่ธรรมชาติในสไตล์ญี่ปุ่น “ออนเซ็น”
 • ชมความสวยงามที่มีหนึ่งเดียวในฮอกไกโด บ่อน้ำสีฟ้า หรือ BLUE POND
 • เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง และปู 3 ชนิดของฮอกไกโด ปูทาราบะ ปูขน ปูซูไว
 • เพลิดเพลินกับแหล่งช้อปปิ้ง ย่านเจอาร์ทาวเวอร์ ย่านทานูกิโคจิ และ มิตซุยเอาท์เลตพาร์ค
Details
ประเทศ: ญี่ปุ่น
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
รวมมื้ออาหาร: 10 มื้อ + อิสระ 2 มื้อ
สายการบิน: Thai Airways
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: 10 - 15 ตุลาคม 2562
รหัสสินค้า: JPCTSTGPKG0214

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินชิโตเสะ TG670 (23.45-08.30) -
2 ฮอกไกโด (สนามบินชิโตเสะ) – ฟูราโน่แยมการ์เด้น (กิจกรรมทำแยมด้วยตัวท่านเอง) - บิเอะ - บ่อน้ำสีฟ้า – แช่ออนเซ็น
HOTEL BEARMONTE หรือเทียบเท่า
3 คามิคาว่า – กระเช้าอาซาฮีดาเกะ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – อาซาฮีคาว่า – สวนสัตว์ฮาซาฮียาม่า – หมู่บ้านราเม็ง – ซัปโปโร ช้อปปิ้งย่านทานูกิโคจิ
KEIO PLAZA HOTEL SAPPORO หรือเทียบเท่า
4 คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – นาฬิกาไอน้ำโบราณ – ถนนซาไกมาจิ - โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ – ช้อปปิ้ง JR Tower
KEIO PLAZA HOTEL SAPPORO หรือเทียบเท่า
5 ซัปโปโร ทีวีทาวเวอร์ - เนียบรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกาซัปโปโรศาลเจ้าฮอกไกโด – มิตซุยเอาท์เลตพาร์ค – ชิโตเสะ
GRAND TERRACE CHITOSE HOTEL หรือเทียบเท่า
6 สนามบินชิโตเสะ – สนามบินสุวรรณภูมิ TG671 (10.30-15.30) -

วันแรก : กรุงเทพฯ – ฮอกไกโด (สนามบินชิโตเสะ)

 • 20.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 อาคารผู้โดยสารขาออก ประตู 4 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องเอกสาร การเช็คอินและโหลดกระเป๋าสัมภาระ
 • 23.45 น. ออกเดินทางสู่ ฮอกไกโด (สนามบินชิโตเสะ) ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 670


วันที่สอง : สนามบินชิโตเสะ ฮอกไกโด – เมืองฟูราโน่  – ฟูราโน่ แยมการ์เด้น – บิเอะ – บ่อน้ำสีฟ้า – แช่ออนเซ็น

 • 08.30 น. เดินทางถึง สนามบินชิโตเสะ (ฮอกไกโด) ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อย (เวลาที่ญี่ปุ่น เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองฟูราโน่ เมืองที่อยู่ในแอ่งกระทะ ห้อมล้อมด้วยเทือกเขาไทเซ็ทสึและเทือกเขายูบาริ ทำให้ เมืองฟูราโน่มีอากาศเย็นและแห้งประกอบกับดินแถบนั้นเป็นดินภูเขาไฟ จึงเหมาะแก่การเพาะปลูกผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ชม ฟูราโน่ แยมการ์เด้น เปิดทำการตั้งแต่ปี 1986 ภายในร้านอัดแน่นไปด้วยแยมหลากหลายชนิด เป็นร้านขายของฝากที่สามารถเลือกชมเลือกชิมแยมได้ถึง 38 ชนิด แยมของที่นี่จะใช้วัตถุดิบที่ผลิตขึ้นในฮอกไกโด และมีบางส่วนใช้ผลผลิตที่ปลูกและเก็บเกี่ยวจากไร่ของทางร้านเอง สินค้ายอดฮิตของที่นี่คือ Haskap Jam (หรือ Honeysuckle) ซึ่งทำมาจากผลไม้ที่เติบโตตามธรรมชาติในฮอกไกโดเท่านั้นหรือแยมสตรอเบอร์รี่ที่วางขายตลอดทั้งปี หรือแยมเมล่อนเข้มข้นที่ทำจากเมล่อนฟุราโน่ *** พิเศษสุดให้ทุกท่านร่วมกิจกรรมทำแยมด้วยตัวท่านเอง
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • บ่ายนำท่านสู่ เมืองบิเอะ เมืองเล็ก ๆ ที่ตั้งอยู่บริเวณตอนกลางของเกาะฮอกไกโด มีความสวยงามที่ตั้งอยู่บนเนินเขา สองข้างทางเต็มไปด้วยทุ่งข้าวบาร์เล่ย์ นับเป็นสถานที่ที่สวยงามเหมาะกับการถ่ายรูปและบันทึกไว้ในความทรงจำ
 • จากนั้นนำท่านชมความสวยงามที่มีหนึ่งเดียวในฮอกไกโด บ่อน้ำสีฟ้า หรือ BLUE POND พบกับความอัศจรรย์ธรรมชาติที่สร้างสรรค์ความสวยงามแปลกตา ของน้ำในบ่อที่เป็นสีฟ้า Aquamarine บ่อน้ำที่เกิดขึ้นเพราะความบังเอิญหลังการสร้างเขื่อน เพื่อป้องกันการเกิดโคลนถล่มจากภูเขา ซึ่งมีความแตกต่างจากบ่อน้ำตามธรรมชาติอื่นๆ และยังมีตอไม้สูงที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทำให้มีความสวยงามแปลกตาอีกแบบ
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL BEARMONTE หรือเทียบเท่า
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • หลังอาหารเชิญท่านผ่อนคลายกับการอาบน้ำแร่ธรรมชาติในสไตล์ญี่ปุ่น หรือที่เรียกว่า “ออนเซ็น” ซึ่งชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อว่าน้ำแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยรักษาโรคภัยไข้เจ็บและช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลั่ง

วันที่สาม : คามิคาว่า – นั่งกระเช้าอาซาฮีดาเกะ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – อาซาฮีคาว่า – สวนสัตว์อาซาฮียาม่า - หมู่บ้านราเม็ง – ซัปโปโร – ช้อปปิ้งย่านทานูกิโคจิ

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านชมความงามของช่วงใบไม้เปลี่ยนสีก่อนใครด้วยการ นั่งกระเช้าอาซาฮีดาเกะ เป็นกระเช้าสำหรับขึ้นไปยังภูเขาอาซาฮีดาเกะ (สูง 2291 เมตร) ซึ่งเป็นยอดที่สูงที่สุดให้ฮอกไกโด ให้ท่านได้ชมความงามของต้นไม้ต่างๆอย่างเช่นตระกูลต้นเมเปิลทั้งหลาย จะเริ่มผลัดเปลี่ยนสีเป็น สีเหลือง และสีแดง ซึ่งเป็นสัญญาณบอกให้รู้ว่าฤดูใบไม้ร่วงของญี่ปุ่นได้มาเยือนแล้ว ซึ่งภาพของภูเขาที่ถูกปกคลุมไปด้วยใบไม้เปลี่ยนสี เป็นหนึ่งทิวทัศน์อันงดงามของญี่ปุ่นที่ได้รับความนิยมอย่างมาก
 • เดินทางสู่ เมืองอาซาฮิกาว่า เมืองใหญ่อันดับ 2 รองจากซัปโปโร
 • นำท่านชม สวนสัตว์อาซาฮียาม่า สวนสัตว์แห่งนี้มีชื่อเสียงมากตรงที่ทางสวนสัตว์อนุญาตให้ท่านได้เข้าชมสัตว์นานาชนิดจากหลากหลายมุมมอง จนกลายเป็นเอกลักษณ์สำคัญ ไฮไลท์คือ “อุโมงค์แก้วเพนกวิน” ซึ่งจะเป็นอุโมงค์ที่จะผ่านบริเวณสระว่ายน้ำของฝูงเพนกวินทั้งหลาย ทำให้เราเหมือนได้เข้าไปใกล้ชิดกับเจ้าเพนกวินได้ อีกส่วนหนึ่งก็คือ “โดมแก้วขนาดเล็ก” ซึ่งจะตั้งอยู่ตรงกลางของโซนหมีขั้วโลกและหมาป่า ทำให้เราได้เห็นสัตว์ที่ไม่ได้เห็นง่ายๆอย่างหมีขั้นโลกและหมาป่ากันแบบระยะใกล้ชิดเลยทีเดียว
 • จากนั้นนำท่านสู่ หมู่บ้านราเม็ง แหล่งรวบรวมราเม็งแสนอร่อย มีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์และได้รับการกล่าวถึงกันมาก โดยถือกำเนิดขึ้นในปี 1996 ที่นี่มีร้านราเม็งชื่อดังถึง 8 ร้าน ที่แสดงฝีมือการปรุงให้ลูกค้าได้ลิ้มลองและยังมีเรื่องราวความเป็นมาของราเม็งจัดแสดงให้ชมอีกด้วย
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ หมู่บ้านราเม็ง
  (โดยมอบเงินสดมูลค่า 1,000 เยน/ท่าน ท่านสามารถเลือกราเม็งได้ตามความชอบ)
 • บ่ายนำท่านเดินทางสู่ ซัปโปโร เมืองหลักของเกาะฮอกไกโด เป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจ การค้าขายและความเจริญ
 • นำท่านช้อปปิ้งสินค้าย่านดัง ย่านทานูกิโคจิ โร ช้อปปิ้งอาเขตบนถนนคนเดินที่มีหลังคากินความยาว 7 บล็อกถนน ตั้งขวางในแนวตะวันออก-ตะวันตกอยู่ระหว่างสถานี Subway Odori และ Susukino มีร้านค้าตั้งเรียงรายอยู่กว่า 200 ร้านค้า ให้ท่านได้ช้อปอย่างจุใจ หรือเลือกเดินตรอกราเมน ย่านซูซูกิโนะ ที่เต็มไปด้วยร้านอาหารและสถานบันเทิงยามราตรี
 • อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาในการช้อปปิ้ง
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก KEIO PLAZA HOTEL SAPPORO หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ : คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – นาฬิกาไอน้ำโบราณ – ถนนซาไกมาจิ –  ซัปโปโร  -  โรงงานช็อกโกแลต 

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านเดินทางสู่ โอตารุ ศูนย์กลางการค้าทางนํ้าที่โดดเด่นที่สุดในเกาะฮอกไกโด ซึ่งมีตึกรามบ้านช่องเป็นทรงตะวันตกสืบเนื่องมาจากอิทธิพลของรัสเซียหลังจากที่ได้ทำการค้ากับญี่ปุ่นในสมัยก่อน
 • นำท่านไปสัมผัสความโรแมนติกของ คลองโอตารุ คลองแห่งนี้ได้รับคำขนานนามว่าเป็นจุดที่โรแมนติกที่สุด ถือเป็นสัญลัษณ์ของเมืองโอตารุ
 • นำท่านชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี อาคารเก่าแก่สองชั้น ที่ภายนอกถูกสร้างขึ้นจากอิฐแดง แต่โครงสร้างภายในทำด้วยไม้สร้างขึ้นในปี 1910 ปัจจุบันนับเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่และควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้เป็นสมบัติของชาติ และที่นี่ยังมีกล่องดนตรีมากมายหลากหลายแบบ ให้ท่านได้เลือกชมเลือกซื้อเป็นของฝาก
 • และท่านยังสามารถถ่ายรูปคู่กับ นาฬิกาไอน้ำโบราณ สไตล์อังกฤษที่เหลืออยู่เพียง 2 เรือนบนโลกเท่านั้น
 • จากนั้นให้ท่านเดินเล่นถนนซาไกมาจิ นับเป็นถนนที่มีเสน่ห์และเต็มเปี่ยมไปด้วยเอกลักษ์ เนื่องจากตัวถนนเองได้รับการอนุรักษ์มาอย่างดีเยี่ยม จนกลายมาเป็นถนนแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังของเมืองโอตารุ มีร้านค้า ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านขายของที่ระลึก ร้านเสื้อผ้า และพิพิธภัณฑ์ต่างๆมากมาย
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • บ่ายนำท่านเดินทางกลับ ซัปโปโร ชม โรงงานช็อกโกแลต ชิโรอิ โคอิบิโตะ ตัวอาคารของโรงงานถูกสร้างขึ้นในสไตล์ยุโรปที่ล้อมรอบไปด้วยสวนดอกไม้ ให้ท่านได้เลือกซื้อช็อกโกแลตแบบต่างๆ ซึ่งผลิตจากนมสดของเกาะฮอกไกโด รวมทั้งขนมอร่อยๆ ที่มีชื่อเสียงของที่นี่กลับไปเป็นของฝาก
 • จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ย่านเจอาร์ ทาวเวอร์ (JR Tower) อาคารสรรพสินค้าขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อกับสถานี JR ซัปโปโร ที่รวมเอาสถานที่ต่างๆไว้ด้วยกัน อาทิเช่น ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์, ออฟฟิศ, จุดชมวิว T38 , ศูนย์การค้าใต้ดินมีร้านขายของฝากจาก ฮอกไกโด มีศูนย์อาหารสไตล์ธีมพาร์ค ราเมนรีพับลิค ซัปโปโร ให้ท่านได้สนุกสนามกับการเลือกซื้อของฝากกันเต็มที่
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง และปู 3 ชนิดของฮอกไกโด ปูทาราบะ ปูขน ปูซูไว
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก KEIO PLAZA HOTEL SAPPORO หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า : ซัปโปโร ทีวีทาวเวอร์ - ทำเนียบรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกาซัปโปโร – ศาลเจ้าฮอกไกโด – มิตซุย เอาท์เลตพาร์ค

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านชม ซัปโปโร ทีวีทาวเวอร์ หอคอยใจกลางเมืองซัปโปโร ที่มีความสูง 150 เมตร โดยชั้นที่สูงที่สุดสามารถชมวิวเมืองซัปโปโรได้ตั้งอยู่ในความสูง 90 เมตร สามารถขึ้นไปชมบรรยากาศของเมืองซัปโปโรจากมุมสูงได้อีกด้วย
 • นำท่านชมทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอาคารสไตล์นีโอบาร็อค อเมริกา ที่เลียนแบบมาจากอาคารทำเนียบรัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซูเซตส์ สหรัฐอเมริกา ที่ใช้อิฐมากกว่า 2.5 ล้านก้อน เป็นอิฐที่ทำมาจากหมู่บ้านซิโรอิชิและโทโยชิร่า ผ่านชม หอนาฬิกาซัปโปโร ตั้งอยุ่ท่ามกลางกลุ่มตึกสูงสมัยใหม่ เป็นหอนาฬิกาที่เก่าแก่มากและเป็นอีกสัญลักษณ์ที่สำคัญของเมืองซัปโปโร สร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2421 เดิมทีเป็นโรงฝึกงานของมหาวิทยาลัยฮอกไกโดแต่ได้ปรับเปลี่ยนสร้างเป็นหอนาฬิกาและมีระฆังตีบอกเวลาตั้งแต่ พ.ศ.2424 จนถึงปัจจุบันก็ยังสามารถบอกเวลาได้
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • บ่ายนำท่านสักการะ ศาลเจ้าฮอกไกโด หรือเดิมชื่อ ศาลเจ้าซัปโปโร เปลี่ยนเพื่อให้สมกับความยิ่งใหญ่ของเกาะศาลเจ้าชินโตนี้คอยปกปักษ์รักษา ให้ชนชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุขถึงแม้จะไม่ได้มีประวัติศาสตร์อันยาว นานเก่าแก่นับพันปี แต่ที่นี่ก็เป็นที่สำหรับให้คนท้องถิ่นได้กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สิงสถิตย์อยู่ ณ ศาลเจ้าแห่งนี้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจสืบไป
 • จากนั้นนำท่านสู่ มิตซุย เอาท์เลต พาร์ค (MITSUI OUTLET PARK) ศูนย์รวมแฟชั่นทันสมัยแหล่งรวมพลของสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังจากทั่วโลก อาทิ Coach Armani, Ralph Lauren, Seigo เพียบพร้อมด้วยสินค้าสำหรับทุกคนตั้งแต่สินค้าแฟชั่นหญิงชาย และเด็ก จนถึงอุปกรณ์กีฬา และสินค้าทั่วไป นอกจากนี้ภายในห้าง ยังมีศูนย์อาหารขนาดใหญ่ ที่จุได้ 650 ที่นั่ง และมี Hokkaido Roko Farm Bridge ซี่งเป็นพื้นที่ที่มีสินค้าท้องถิ่นและสินค้าจากฟาร์มสดมาขาย
 • อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก GRAND TERRACE HOTEL CHITOSE หรือเทียบเท่า


วันที่หก : สนามบินชิโตเสะ – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านเดินทางสู่ สนามบินชิโตเสะ เพื่อตรวจเช็คเอกสารและเช็คอินเตรียมตัวเดินทางกลับ
 • 10.30 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG671
 • 15.30 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) สายการบิน และ เส้นทางตามที่ระบุไว้เท่านั้น
 • ค่าภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมใดๆเพิ่มในภายหลัง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง
 • ค่าพาหนะรับ-ส่ง และค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการที่ระบุไว้เท่านั้น
 • ค่าโรงแรมที่พักตามระบุในรายการหรือเทียบเท่า ห้องพักห้องละ 2-3 ท่านเท่านั้น
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท ของบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด
 • หัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวคอยดูแลอำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทางไปกลับพร้อมลูกค้า 1 ท่าน
 • สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ
 • บริการน้ำดื่มบนรถบัสวันละ 1 ขวด

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนดคือ 20 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

RELATED ARTICLES

เที่ยวเทศกาลใบไม้เปลี่ยนสีที่ซัปโปโร Sapporo Autumn Fest 2017

ไปเที่ยวญี่ปุ่นช่วงนี้คุ้มสองต่อ ได้ชมสีสันหลากสีของใบไม้ที่ค่อยเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีแดง ส้ม เหลือง จะหาสีสวยๆ แบบนี้ก็ต้องช่วงนี้แหละ ใครมีแพลนไปเที่ยวฮอกไกโดช่วงนี้พอดี ก็จะได้ชมงาน Sapporo Autumn Fest 2017

โอตารุ สวยทะลุจอแม้ในวันที่ไม่มีหิมะ

"โอตารุ" เมืองเล็กแสนน่ารัก ที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากซับโปโร หากมีโอกาสมาซับโปโรก็ควรแวะเวียนมาที่นี่เป็นอย่างยิ่ง ซึ่งภาพของ "โอตารุ" ที่ทุกคนติดตากันนั้นก็คือภาพของหิมะริมคลองโอตารุ เเสงไฟประดับประดาริม 2 ฟากฝั่ง หิมะโปรยปราย หนาวจนปากสั่นแต่ช่วงนี้หิมะกำลังจะหมดไปแล้ว เลยอยากจะนำเสนออีกมุมนึงของเมืองโอตารุว่าไม่จำเป็นต้องมีหิมะก็เที่ยวได้

เค้าไปทำอะไรกันที่ฮอกไกโด? แพลนไปเที่ยวญี่ปุ่นฮอกไกโดกันเถอะ

ถ้าถามว่าไปฮอกไกโดจะเที่ยวไหนดี ก็คงจะรู้กันบ้างแล้วมีที่ไหนน่าสนใจบ้าง แต่ถามว่าไปที่นั่นแล้วทำอะไรกันบ้าง นั่นสิ เค้าทำอะไรกันที่ฮอกไกโด ต้องตามไปดู

เที่ยวหลายประเทศแบบคุ้มๆ กับทริปไต้หวัน - ญี่ปุ่น

เที่ยวหลายประเทศ เที่ยวทีเดียว 2 ประเทศ ไปไหนได้บ้าง? ก็นานๆ จะมีโอกาสได้เดินทางไปต่างประเทศสักที อยากจะไปให้คุ้มๆ หน่อย แบบว่าทริปเดียวได้ 2 ประเทศเลยจะมีมั้ยนะ แนะนำทริปนี้ Taipei - Hokkaido ไปทีเดียวได้ทั้งญี่ปุ่น และไต้หวัน

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!