กลับด้านบน เพิ่มเพื่อนคลิก! @wonderfulpackage คลิกโทร 02-792-9292
Trip Highlight
 • บินกับสายการบินประจำชาติ บริการแบบฟูลเซอร์วิส
 • สัมผัสประสบการณ์ การทดลองเก็บใบชา
 • ใส่ชุดกิโมโนเดินเที่ยวเมืองเกียวโต 
 • เที่ยวชมวัดเทนริวจิ เป็นมรดกโลก หนึ่งเดียวของอาราชิยาม่า
 • นั่งรถไฟหัวกระสุนที่มีความเร็วสูงถึง 360 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
 • สนุกสนานไปกับ ฮักเกจิมะ ซีพาราไดซ์ สวนสนุกแบบธีมพาร์คในรูปแบบของ “เกาะทั้งเกาะ
 • ขอพรเจ้าแม่กวนอิมที่ วัดอาซากุสะ เพื่อความสิริมงคลพร้อมถ่ายรูปกับโคมไฟขนาดยักษ์
 • สนุกสนานกับช้อปปิ้งย่านดัง ชินจูกุ และ โกเท็มบะ เอ้าเล็ท
 • อิ่มอร่อยกับเมนู ขาปูยักษ์ และผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ออนเซ็น
Details
ประเทศ: ญี่ปุ่น
ระยะเวลา: 4
รวมมื้ออาหาร: 9 มื้อ + อิสระ 4 มื้อ
สายการบิน: Thai Airways
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: 11-16 ก.ค.62
รหัสสินค้า: JPKIXNRTTG14

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ - สนามบินคันไซ TG622 (23.59-07.30) -
2 สนามบินคันไซ (โอซาก้า) – เมืองเกียวโต – อาราชิยาม่า – แต่งชุดกิโมโน – ป่าไผ่ – วัดเทนริวจิ – สะพานโทเก็ตสึเคียว – เมืองฮามามัตสึ
HAMAMATSU OKURA ACT HOTEL หรือเทียบเท่า
3 นั่งรถไฟด่วนชินคันเซ็น – ชิซึโอกะ – สัมผัสประสบการณ์เก็บใบชาเขียว - โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอาท์เลต – แช่ออนเซ็น
FUJI MATSUZONO HOTEL หรือเทียบเท่า
4 โยโกฮาม่า – ฮักเกชิมะ ซีพาราไดซ์ – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ
SHINAGAWA PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า
5 อิสระท่องเที่ยวหรือช้อปปิ้งในโตเกียว (ไม่มีรถบัสบริการ) หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์
SHINAGAWA PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า
6 วัดอาซากุสะ – นาริตะ – อิออน มอลล์ - สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ TG677 (17.25-21.55) -

วันแรก : กรุงเทพฯ - สนามบินคันไซ

 • คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง
 • ออกเดินทางสู่ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่นโดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 622

วันสอง : สนามบินคันไซ (โอซาก้า) – เมืองเกียวโต – อาราชิยาม่า – แต่งชุดกิโมโน – ป่าไผ่ – วัดเทนริวจิ – สะพานโทเก็ตสึเคียว – เมืองฮามามัตสึ

 • เดินทางถึง สนามบินคันไซ โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
 • นำท่านเดินทางสู่ เกียวโต อดีตเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น
 • นำท่านเดินทางสู่ อาราชิยาม่า เป็นเมืองที่มีธรรมชาติอันงดงามทุกฤดู เต็มไปด้วยเสน่ห์ ตั้งอยู่ทางตะวักตกของเกียวโต สถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์แห่งญี่ปุ่น
 • นำท่านเปิดประสบการณ์ใหม่ด้วยการ แต่งชุดกิโมโนเดินเล่นในเกียวโต โดยมีเจ้าหน้าที่เป็นผู้ช่วยท่านตั้งแต่การเลือกชุดจนกระทั่งแต่งชุดกิโมโนเรียบร้อย ซึ่งถือว่าเป็นชุดประจำชาติที่มีเสน่ห์และใช้ศิลปะในการแต่งชุด ท่านจะได้สัมผัสความเป็นญี่ปุ่นอย่างแท้จริง
 • เดินเล่นชม สวนป่าไผ่ เป็นเส้นทางเดินเล็กๆที่ตัดผ่านในกลางสวนป่าไผ่ สามารถเดินเล่นหรือขี่จักรยายผ่านก็ได้ ให้บรรยากาศที่แปลกและหาได้ยาก ยิ่งถ้าช่วงไหนที่มีแสงอาทิตย์รอดผ่านตัวป่าไผ่ลงมายังพื้นด้านล่างก็จะยิ่งสวยมาก โดยเฉพาะถ้ามีลมพัดมาพร้อมกันก็จะเป็นเสียงกิ่งก้านของต้นไผ่กระทบกันไปมา บริเวณใกล้ๆจะเป็นร้านขายของพื้นเมืองที่ทำมาจากต้นไม้ เช่น ตะกร้าไม้ไผ่, ถ้วย, กล่องใส่ของ หรือเสื้อเสื้อสานจากไผ่ เป็นร้านดั้งเดิมของคนท้องถิ่น
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านชม วัดเทนริวจิ เป็นมรดกโลก UNESCO World Heritage Site หนึ่งเดียวของอาราชิยาม่า ซึ่งวัดแห่งนี้ได้รับการจัดอันดับว่าเป็นอันดับหนึ่งแห่งวัดในแบบเซ็น สร้างขึ้นเมื่องปี ค.ศ.1339 นอกจากตัวอาคารแล้วภายในยังมีสวนเซ็นที่เลื่องชื่ออีกด้วย
 • จากนั้นนำท่านชม สะพานโทเก็ตสึเคียว หรือฉายาสากลว่า Moon Crossing Bridge นั้นถือเป็นสัญลักษณ์ของอาราชิยาม่า สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยเฮอัน มีความยาวร่วม 200 เมตร สะพานแห่งนี้ทอดข้ามแม่น้ำโฮะซึ โดยมีภูเขาอาราชิยาม่าเป็นวิวอันงดงามอยู่เบื้องหลัง
  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ เมืองฮามามัตสึ
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ณ ภัตตาคาร --- บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง พร้อมเครื่องดื่มซอฟท์ดริ้งค์ไม่อั้น
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก HAMAMATSU OKURA ACT CITY HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม : นั่งรถไฟด่วนชินคันเซ็น – ชิซึโอกะ – สัมผัสประสบการณ์เก็บใบชาเขียว - โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอาท์เลต – แช่ออนเซ็น

 • ช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • ให้ท่านได้ทดลอง นั่งรถไฟชินคันเซน หรือ รถไฟหัวกระสุน ด้วยความเร็วสูงสุดเฉลี่ย 240 ก.ม./ชม. จากสถานีฮามามัตสึสู่สถานีชิซึโอกะ
 • นำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองชิซึโอกะ เมืองที่ตั้งอยู่ระหว่างโตเกียวและนาโกย่า เป็นที่ตั้งของภูเขาไฟฟูจิ คาบสมุครอิซุ และไร่ชาเขียวอันกว้างใหญ่ดีที่สุดของญี่ปุ่น
 • สัมผัสประสบการณ์เก็บใบชาเขียว เรียนรู้เรื่องชาเริ่มตั้งแต่การปลูกชา วิธีเก็บใบชาสดๆจากต้น ชมบรรยากาศอันงดงามของไร่ชาและยังสามารถเลือกซื้อชาคุณภาพดีจากไร่เป็นที่ระลึก
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านสู่ โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต ศูนย์รวมสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังของญี่ปุ่น และแบรนด์เนมชั้นนำระดับโลกมาไว้ด้วยกันที่นี่ ซึ่งมีร้านค้าแบรนด์เนมมากว่า 200 ร้านไม่ว่าจะเป็น Gucci, Anna Sui, Armani, Coach, Hugo Boss, Prada, Kate Spade Versace, Yves Saint Laurent Rive Gauche, Gap ฯลฯ
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก FUJI MATSUZONO HOTEL หรือเทียบเท่า
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม -- บุฟเฟ่ต์อาหารญี่ปุ่น พร้อมขาปูไม่อั้น
  เชิญท่านผ่อนคลายกับการ “แช่น้ำแร่ธรรมชาติ” หรือ “ออนเซ็น” เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า ช่วยระบบหมุน เวียนโลหิตและช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลั่ง 

วันที่สี่ : โยโกฮาม่า – ฮักเกชิมะ ซีพาราไดซ์ – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองโยโกฮาม่า เพื่อเข้าชม ฮักเกจิมะ ซีพาราไดซ์ สวนสนุกแบบธีมพาร์คในรูปแบบของ “เกาะทั้งเกาะ”ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น YOKOHAMA HAKKEIJIMA SEA PARADISE เป็นเกาะที่ตั้งอยู่ในเขตคานาซาว่า ของเมืองโยโกฮาม่า โดยอยู่บริเวณอ่าวโยโกฮาม่า มีพื้นที่ประมาณ 240,000 ตร.ม. สถานที่แห่งนี้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจกลางมหาสมุทรแบบครบวงจรโดยมีการ "ใช้พื้นที่ทั้งเกาะให้เกิดประโยชน์" จนกลายเป็นสถานที่ที่มีเพียงหนึ่งเดียวในบริเวณเขตเมืองหลวง นอกจากนี้ยังมีการใช้ประโยชน์จากลักษณะเฉพาะอันได้แก่ "ทะเล เกาะ สิ่งมีชีวิต" จนทำให้บนเกาะมีสถานที่ต่างๆอย่างครบครัน ไม่ว่าจะเป็นทั้งพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ สวนสนุก ศูนย์การค้า ร้านอาหาร และโรงแรม โดยบัตรเข้าชมของคณะจะเป็นแบบ ONE DAY PASS เข้าชมได้ 4 ที่
  1.อควา มิวเซียม (AQUA MUSEUM) หนึ่งในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นซึ่งคุณสามารถรับชมสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในท้องทะเลจำนวน 12,000 ตัวจาก 700 สายพันธุ์ นอกจากนี้ยังมีโชว์การแสดงจากเหล่าสัตว์ทะเลให้คุณได้สนุกสนานเพลิดเพลินใจอีกด้วย
  2. ฟุเระไอ ลากูน (FUREAI LAGOON) พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่โดดเด่นไม่เหมือนใครและมีที่ SEA PARADISE ที่เดียว เพราะที่แห่งนี้จะทำให้คุณสัมผัสกับเหล่าบรรดาสิ่งมีชีวิตในทะเลได้โดยตรงแบบที่แทบไม่มีการแบ่งกั้นระหว่างคนกับสัตว์
  3. อุมิฟาร์ม (UMI FARM) พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำในธีม “อุมิอิคุ (สัมผัสกับท้องทะเลและเติบโตไปพร้อมกับทะเล)” แห่งนี้จะทำให้คุณได้ลองสัมผัสประสบการณ์ต่างๆ ทั้งตกปลา จับปลา และรับประทานปลาทอดที่ตัวเองหามาได้
  4.ดอลฟิน แฟนตาซี (DOLPHIN FANTASY) พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำรูปประตูโค้งแห่งนี้จะทำให้คุณได้รับชมเหล่าโลมาที่แหวกว่ายในอุโมงค์อย่างอิสระราวกับได้เดินเล่นอยู่ใต้ทะเลลึก นับเป็นพื้นที่อันแสนมหัศจรรย์ซึ่งจำลองเอาสภาพบรรยากาศที่ใกล้เคียงกับท้องทะเลในธรรมชาติมากกว่าที่ไหนๆมาไว้
  รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน
 • นำท่านเดินทางสู่ มหานครโตเกียว เมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น เป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในโลกเมืองหนึ่งจึงทำให้กรุงโตเกียวเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทาง เศรษฐกิจ การคมนาคม และเทคโนโลยี นำท่านสู่ ย่านชินจูกุ แหล่งบันเทิงและแหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ เป็นศูนย์รวมแฟชั่นเก๋ๆ เท่ห์ๆ ของเหล่าบรรดาแฟชั่นนิสต้า และเป็นจุดนัดพบยอดนิยมของหนุ่มสาวชาวญี่ปุ่น อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้ามากมาย อาทิ เสื้อผ้า, รองเท้าแฟชั่นทันสมัย, นาฬิกา, เครื่องสำอาง, สินค้าแบรนด์เนมทั้งใหม่และมือสอง หรือจะเป็นร้านขายของเล่นผู้ใหญ่, ร้าน 100 เยน นอกจากนี้ที่นี่ท่านสามารถเดินเที่ยวในยามราตรีได้ด้วย เนื่องจากมีร้านค้าต่างๆเช่น ร้านอาหารหลากหลายประเภท ร้านคาราโอเกะ เครื่องเล่นปาจิงโกะ ที่เป็นที่นิยมมากสำหรับคนญี่ปุ่น ให้ท่านได้เลือกชมเลือกซื้อกันอย่างจุใจ
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ณ ภัตตาคาร --- เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ชาบู หมูและเนื้อ พร้อมเครื่องดื่มซอฟท์ดริ้งค์
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก SHINAGAWA PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า : อิสระท่องเที่ยวหรือช้อปปิ้งในโตเกียว  (ไม่มีรถบัสบริการ) หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์  

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • จากนั้นให้ท่านได้ เลือกอิสระช้อปปิ้ง หรือซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ รวมค่าเดินทางโดยรถไฟ (ราคาผู้ใหญ่จ่ายเพิ่ม 3,000 บาท ราคาเด็ก 2,400 บาท) 
 • อิสระอาหารกลางวันและค่ำตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า
 • เข้าสู่ที่พัก  SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL  หรือเทียบเท่า

วันที่หก : วัดอาซากุสะ – นาริตะ – อิออน มอลล์ - สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ 

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านชม วัดอาซะกุซ่า วัดที่เก่าแก่ที่สุดในโตเกียว ภายในประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมทองคำที่ชาวญี่ปุ่นนิยมมาสักการะบูชา และพากันมาเที่ยวชมความยิ่งใหญ่ของโคมไฟขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร
 • อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า
 • ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้าชื่อดัง ห้างอิออน แหล่งใหญ่รวบรวมสินค้าหลากหลายชนิดรอให้ท่านเลือกซื้อ อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่นนำสมัย กระเป๋า รองเท้า เครื่องสำอางค์ ของที่ระลึก เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ให้ท่านอิสระในการเลือกซื้อของฝาก และสินค้าที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่นก่อนกลับกรุงเทพฯ 
 • เดินทางสู่ สนามบินนาริตะ
 • ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG677
 • เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขสินค้า

** ราคานี้สำหรับลูกค้าที่ถือพาสปอร์ตไทย เท่านั้น!! **

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องจองและซื้อตั๋วล่วงหน้า)
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน)
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง น้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
 • ค่าหัวหน้าทัวร์ คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

RELATED ARTICLES

เที่ยวญี่ปุ่นหน้าหนาว กับฤดูกาลแห่งหิมะ

เข้าหน้าหนาวแล้ว ใครที่กำลังจะไปเที่ยวญี่ปุ่นช่วงฤดูหนาว จะมีโอกาสได้สัมผัสหิมะ พร้อมกับบรรยากาศสุดโรแมนติกที่หลายคนตั้งตารอ วันนี้เราจะพาไปเที่ยวญี่ปุ่นช่วงหน้าหนาวกันค่ะ ว่ามีที่ไหนน่าไปบ้าง

เที่ยวรอบโอซาก้าแนะนำ OSAKA AMAZING PASS

เที่ยวรอบโอซาก้าประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่เช้าจรดเย็น กับ OSAKA AMAZING PASS พาสนี้มันดียังไง ก็เพราะว่าเราสามารถเที่ยวได้ทั่วโอซาก้า เพียงแค่จ่ายตังค์ซื้อพาสเพียงครั้งเดียวเท่านั้น แถมยังมีสถานที่ให้เข้าไปเที่ยวชมได้ฟรี บางแห่งยังมีส่วนลดและสิทธิพิเศษให้อีก

เที่ยว ชิม ช้อป ชิลล์...ที่โอซาก้า

ๆโอซาก้า เป็นอีกหนึ่งเมืองในญี่ปุ่นที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากไม่แพ้เมืองหลวงโตเกียว เพราะมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งช้อปปิ้งที่น่าสนใจมากมาย ตามไปเที่ยว ชิม ช้อป และพักชิลล์ๆ ที่โอซาก้ากันเลย

ไปญี่ปุ่น ส่องรอบทิศ ชีวิตติดโอซาก้า

"ไปญี่ปุ่นทั้งที ต้องลงที่โอซาก้า" คำพูดนี่ยังใช้ได้อยู่เสมอ อีกหนึ่งเมืองญี่ปุ่นในดวงใจ ไปเที่ยวโอซาก้ากี่ครั้งก็ยังโดน ยังใช่เหมือนเดิม ด้วยว่าเป็นแหล่งช้อปปิ้ง ร้านอาหารที่มีปูตัวใหญ่ยักษ์เป็นโลโก้ ป้ายกูลิโกะที่มีอายุยาวนานเว่อร์

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!