กลับด้านบน เพิ่มเพื่อนคลิก! @wonderfulpackage คลิกโทร 02-792-9292
Trip Highlight
 • ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียง ช่องเขาทาคาชิโฮะ 
 • เที่ยวชม หมู่บ้านยูฟุอิน หมู่บ้านนำแร่ออนเซ็น
 • ชม บ่อน้ำแร่จิโกกุ เมกุริ บ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากการระเบิดของภูเขาไฟ 
 • ชม ช่องเขาทาคาชิโฮะ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียงของจังหวัดมิยาซากิ
 • สักการะ ศาลเจ้าอาโอชิมะ ศาลเจ้าที่มีสีสันสวยงามที่ตั้งอยู่บนเกาะ เกาะอาโอชิมะ 
 • เที่ยวชม พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำคาโกชิม่า พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ดีที่สุดบนเกาะคิวชู
 • สัมผัสการ อาบทรายร้อนที่เดียวบนโลก บนเกาะคาโกชิม่า
 • สัมผัสประสบการณ์นั่งรถไฟความเร็วสูง หรือ รถไฟชินคันเซ็น
 • สุดพิเศษ พักโรงแรมน้ำแร่ออนเซ็น 3 คืน
Details
ประเทศ: ญี่ปุ่น
ระยะเวลา: 4
รวมมื้ออาหาร: 11 มื้อ + อิสระ 2 มื้อ
สายการบิน: Thai Airways
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: 11 - 16 มิ.ย.62
รหัสสินค้า: JPFUKFUKTG75

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) -
2 กรุงเทพฯ– ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ TG648 (00.50 - 08.00) – ศาลเจ้าดาไซฟุ – หมู่บ้านยูฟุอิน - เบปปุ - จิโกกุ เมกุริ (ชม 2 บ่อ) – แช่ออนเซ็น
BEPPUWAN ROYAL HOTEL
3 มิยาซากิ – ช่องเขาทาคาชิโฮะ (ทัวร์เสริมล่องเรือ) – ศาลเจ้าอาโอชิม่า – คิริชิม่า – แช่ออนเซ็น
ACTIVE RESORT KAGOSHIMA HOTEL
4 คาโกชิม่า – สวนสาธารณะชิโระยะมะ (ชมวิวภูเขาไฟซากุระจิม่า) – พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำคาโกชิม่า –สวนเซนกาเนน– อบทรายร้อน –แช่ออนเซ็น
PHOENIX IBUSUKI HOTEL
5 อิบุสุกิ – คาโกชิม่า – นั่งรถไฟชินคันเซ็น สถานีคาโกชิม่า สู่ สถานีฮากาตะ ฟุกุโอกะ - ช้อปปิ้งย่านเทนจิน
ROYAL PARK FUKUOKA HOTEL
6 ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) TG 649 (11.40-15.40) – -

วันแรก : กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – สนามบินนาริตะ - เมืองโทชิหงิ

 • 21.30 นคณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 อาคารผู้โดยสารขาออก ประตู 2-3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย   โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องเอกสาร การเช็คอินและโหลดกระเป๋าสัมภาระ

วันที่สอง : กรุงเทพฯ –ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – หมู่บ้านยูฟุอิน - จิโกกุ เมกุริ (ชม 2 บ่อ) – เบปปุ – แช่ออนเซ็น

 • 00.50 น. ออกเดินทางสู่ ฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG648
 • 08.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาที่ประเทศญี่ปุ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)
  หลังจากผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อย
 • นำท่านสักการะ ศาลเจ้าดาไซฟุ ซึ่งเป็นศาลเจ้าในลัทธิชินโต โดยคนญี่ปุ่นเชื่อว่าเป็นศาลเจ้าที่ให้พรในเรื่องการศึกษาเล่าเรียน ภายในให้บรรยากาศร่มรื่นเต็มไปด้วยแมกไม้ขนาดใหญ่ อิสระให้ท่านได้ ชมและซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกที่เป็นสินค้าพื้นเมืองที่ร้านค้ากว่า 100 ร้านบริเวณหน้าวัดรวมถึงร้านขนมขึ้นชื่ออย่าง อูเมะกาเอะ โมจิ ขนมหวานที่ทำจากถั่งแดงห่อแป้งข้าวเหนียวแล้วนำไปปิ้ง หรือจะเลือกซื้อ ตุ๊กตาฮากะ ฮาริโกะ ที่ทำจากกระดาษปั้นเป็นก้อนและระบายตกแต่งเป็น รูปหน้า คนญี่ปุ่นเชื่อว่า เป็นตุ๊กตานำโชค
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู – เซ็ตอาหารญี่ปุ่น
 • บ่าย นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านยูฟุอิน (Yufuin Village) หมู่บ้านเล็กๆเป็นที่นิยมในเรื่องของบ่อน้ำแร่ออนเซ็นและถนนคนเดินที่เรียงรายไปด้วยร้านค้าที่ตกแต่งแบบญี่ปุ่นย้อนยุค มีจุดเด่นด้านการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ มีความงามของวิวทิวทัศน์ที่มีเสน่ห์แตกต่างกันอย่างเด่นชัดทั้ง 4 ฤดูกาล อีกทั้งยังมีชื่อเสียงด้านผลิตภัณฑ์ Otop ที่ขึ้นชื่อของเมือง เชิญท่านเลือกซื้อผลิตภัณฑ์งานฝีมือคุณภาพหลากหลายชนิดที่ Otop Center กันตามอัธยาศัย นำท่านสู่ เบปปุ (Beppu) ตั้งอยู่ริมชายฝั่งทะเลตะวันออกของจังหวัดโออิตะ เข้าชม บ่อน้ำแร่จิโกกุ เมกุริ บ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากการระเบิดของภูเขาไฟ ซึ่งจะมีสีสันแตกต่างกันไปตามแร่ธาตุที่อยู่ภายใน เช่น แร่กำมะถัน แร่เหล็ก เป็นต้น มีทั้งหมด 8 บ่อ มีการตั้งชื่อตามลักษณะและสีสันที่ปรากฏขึ้น เช่น บ่อทะเลเดือด บ่อสีเลือด น้ำพุนรก ฯลฯ (ชม 2 บ่อ) แต่ละบ่อมีความร้อนสูงเกินกว่า 98 องศาเซลเซียส มีควันพวยพุ่งออกมาจากรอยแยกของหิน ด้วยสีสันและความร้อนชนิดที่มนุษย์ไม่อาจลงไปสัมผัสได้ จึงถูกกล่าวขานว่าเป็นเสมือน “บ่อน้ำแร่นรก” ซึ่งเกิดจากการรังสรรค์ของธรรมชาติที่ท่านจะหาชมได้ที่นี่เท่านั้น
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก BEPPUWAN ROYAL HOTEL หรือระดับเดียวกัน
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  หลังจากนั้นเชิญท่านผ่อนคลายกับการ “แช่น้ำแร่ธรรมชาติ” หรือ “ออนเซ็น” ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ำแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยในเรื่องการรักษาสุขภาพ ระบบหมุนเวียนโลหิตและช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลั่ง

วันที่สาม : มิยาซากิ – ช่องเขาทาคาชิโฮะ (ทัวร์เสริมล่องเรือ) – ศาลเจ้าอาโอชิม่า –  คิริชิม่า – แช่ออนเซ็น

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองมิยาซากิ นำท่านชม ช่องเขาทาคาชิโฮะ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียงของจังหวัดมิยาซากิ เกิดจากรอยแตกของภูเขาที่มีแม่น้ำ Gokase ตัดผ่าน 2 ข้างจะเป็นหินสูงชันเหมือนหน้าผาที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟจนมีรูปร่างคดเคี้ยวเหมือนมังกร ซึ่งจะมีน้ำตก Minainotaki ที่สูงถึง 17 เมตรอยู่ในช่องเขานี้ (สำหรับลูกค้าที่อยากนั่งเรือชมธรรมชาติ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • บ่าย นำท่านออกเดินทางสู่ เกาะอาโอชิมะ เกาะอาโอชิมะเป็นเกาะขนาดเล็ก ที่มีความยาวล้อมรอเกาะเพียง1.5 กิโลเมตร แต่มีความหลากหลายของพันธุ์พืชเขตร้อน เช่น ต้นหมาก ต้นปาล์มจีนฯ โดยรอบๆ เกาะมีการกัดกร่อนจากคลื่นซึ่งทําให้เกิดเนินหินลักษณะเป็นคลื่นที่เรียกว่า “โอนิโนะเซ็นตะคุอิตะ” (กระดานซักผ้าของยักษ์) และทางตอนใต้ของเกาะจะมี ศาลเจ้าอาโอชิมะ (Aoshima Shrine) ที่มีสีสันสวยงามตั้งอยู่ ศาลเจ้าแห่งนี้ถูกสร้างเพื่ออุทิศแด่เทพเจ้าสามองค์ คือ ฮิโกโฮโฮเดมิ โนะ มิโกโต, โตโยตามาฮิเม โนะ ไมโกโต และ ชิโอซึซึ โนะ โอกามิ เทพเจ้าเหล่านี้เป็นที่รู้จักกันสําหรับการให้พรเรื่องการแต่งงาน การคลอดที่ปลอดภัย และการเดินทางบนบกและทางทะเลที่ปลอดภัย
 • จากนั้นนำท่านเข้าสู่เมือง คิริชิม่า
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก ACTIVE RESORT KAGOSHIMA HOTEL หรือระดับเดียวกัน
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  หลังจากนั้นเชิญท่านผ่อนคลายกับการ “แช่น้ำแร่ธรรมชาติ” หรือ “ออนเซ็น” ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ำแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยในเรื่องการรักษาสุขภาพ ระบบหมุนเวียนโลหิตและช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลั่ง


วันที่สี่ : คาโกชิม่า – สวนสาธารณะชิโระยะมะ (ชมวิวภูเขาไฟซากุระจิม่า) – พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำคาโกชิม่า –สวนเซนกาเนน– อบทรายร้อน –แช่ออนเซ็น

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านเดินทางสู่ คาโกชิม่า เพื่อชม สวนสาธารณะชิโระยาม่า (Shiroyama Park) ซึ่งตั้งอยู่ภายในตัวเมืองของจังหวัดคะโงะชิมะ บนเนินภูเขาชิโระยะมะ เป็นที่ตั้งของจุดชมวิวชิโระยะมะ (Shiroyama Observatory) สูง 107 เมตร สามารถมองเห็นทัศนียภาพอันสวยงามของเมืองคะโงะชิมะทะเลอ่าวคิงโค และภูเขาไฟซากุระจิมะที่อยู่เบื้องหน้าได้อย่างชัดเจน
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำคาโกชิม่า พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ดีที่สุดบนเกาะคิวชูที่รวบรวมเอาพันธุ์สัตว์น้ำที่อาศัยอยู่ในกระแสน้ำอุ่นกุโรชิโอมาแสดง ซึ่งที่นี่มีการแบ่งโซนแสดงพันธุ์อย่างชัดเจน จุดไฮไลท์ที่น่าสนใจของที่นี่คือแท้งค์ของฉลามวาฬซึ่งเป็นปลาทะเลที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก และแท้งค์ปลาพิรารุคูซึ่งเป็นปลาน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในโลก นำท่านชมโชว์โลมาแสนรู้ ซึ่งมีเปิดให้ชมโชว์ได้ทุกวัน เริ่มต้นรอบแรกที่ 10.30 น. รวมไปถึงโชว์อื่นๆ เช่น โชว์การให้อาหารปลาพิรารุคู การแสดงของปลาไหลไฟฟ้า (รอบการแสดงในแต่ละวันขึ้นอยู่กับทางพิพิธภัณฑ์)
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • บ่าย นำท่านสู่ สวนเซนกาเนน หรือที่คนท้องถิ่นทั่วไปจะรู้จักกันอีกชื่อหนึ่งว่าสวนไอโซเทเอนเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสวนสวยๆของเมืองคาโกชิม่าที่ เพราะเป็นอีกจุดหนึ่งที่วิวดีงามมากมาย เพราะสามารถมองเห็นอ่าวคาโกชิม่ากับภูเขาไฟซากุระจิมะ (Sakurajima) ซึ่งนับว่าเป็นสัญลักษณ์สุดฮอตของเมืองก็ว่าได้ สวนแห่งนี้นั้นถูกสร้างมาตั้งแต่สมัยเอโดะ มีรูปแบบการออกแบบตกแต่งสไตล์ญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมแท้ๆ โดยเฉพาะจากการที่มีต้นไม้หลากหลายสายพันธ์ภายในสวนยังทำให้สวนเซนกาเนนมีบรรยากาศที่สวยงามแตกต่างกันไปในแต่ละฤดูทั้งซากุระที่บานเร็วตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมกราคม ซากุระที่บานช่วงกลางเดือนเมษายน และดอกไม้อีกหลากหลายพันธ์ที่จะสลับกันบานในแต่ละฤดู
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองอิบุสุกิ เพื่อนำท่าน อาบทรายร้อน ซารากุ ที่เกาะคาโกชิม่า เรียกได้ว่าเป็นอบทรายร้อนที่เดียวของโลกที่เป็นธรรมชาติบำบัด ซึ่งมีมาตั้งแต่ 300 ปีก่อน เนื่องจากความร้อนที่ได้รับจากภูเขาไฟ บวกกับความบริสุทธิ์จากทรายในขณะถูกทรายทับถมจะทำให้เหงื่อออกและรู้สึกผ่อนคลาย จนทำให้รู้สึกสดชื่นหลังจากออกมาจากบ่อทราย
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก PHOENIX IBUSUKI HOTEL หรือระดับเดียวกัน
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  หลังจากนั้นเชิญท่านผ่อนคลายกับการ “แช่น้ำแร่ธรรมชาติ” หรือ “ออนเซ็น” ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ำแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยในเรื่องการรักษาสุขภาพ ระบบหมุนเวียนโลหิตและช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลั่ง

วันที่ห้า : สนามบินเซนได – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่าน สัมผัสประสบการณ์นั่งรถไฟความเร็วสูง หรือ รถไฟชินคันเซ็น จากสถานีคาโกชิม่าชูโอะ สู่ สถานีฮากาตะ (ฟุกุโอกะ) เป็นตั๋วแบบระบุที่นั่ง ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง
 • นำท่านเดินทางสู่ ฟุกุโอกะ เมืองเล็กๆ ของแดนอาทิตย์ อุทัย ใครได้ไปสัมผัสแล้วจะหลงใหลเสน่ห์ของเมืองนี้ที่แม้จะเต็มไปด้วยตึกสูงระฟ้าแต่ก็แฝงกลิ่นอายของ วัฒนธรรมโบราณอันสงบเงียบ เมืองเล็กๆ แห่งนี้จึงมีทั้ง 2 อารมณ์ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสเสน่ห์ของฟูกูโอกะ ซึ่งเลื่องชื่อจนได้รับการจัดอันดับของนิตยสาร Asia week ให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในเอเชีย
 • รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน
 • นำท่านสู่ ย่านเท็นจิน ให้ท่านได้ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆมากมาย ทั้งห้างอิเซตัน มิตสึโคชิ รวมทั้งร้านค้าใต้ดินมากมาย เพลิดเพลินกับการจับจ่ายซื้อของกันอย่างจุใจ เช่น สินค้าแบรนด์เนม, เครื่องใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูปดิจิตอล, นาฬิกา, เครื่องเล่นเกมส์หรือสินค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วย รองเท้า กระเป๋า เสื้อผ้าแบรนด์เนม เสื้อผ้าแฟชั่นสำหรับวัยรุ่น เครื่องสำอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่นและอื่นๆอีกมากมาย
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก ROYAL PARK FUKUOKA HOTEL หรือระดับเดียวกัน


วันที่หก : ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) 

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ เพื่อตรวจเช็คเอกสารและเช็คอินเตรียมตัวเดินทางกลับ
 • 11.35 น. เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 649
 • 14.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางโหลดใต้ท้องเครื่อง สายการบินกำหนดตั้งแต่ 1 เมษายน 2562 ให้โหลดได้ไม่เกิน 20 กิโลกรัม
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องจองและซื้อตั๋วล่วงหน้า)
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน)
 • ค่าหัวหน้าทัวร์ คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทางจำนวน 1 ท่าน
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • บริการน้ำดื่มบนรถบัสวันละ 1 ขวด

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งเพิ่มเติม
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนดคือ 20 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง
 • ทิปพนักงานขับรถและไกด์ ท่านละ 5,000 เยนตลอดทริป

RELATED ARTICLES

มีเวลา 1 วันในฟุกุโอกะ ทำอะไรได้บ้าง?

หากเรามีเวลา 1 วันในฟุกุโอกะ เราจะไปเที่ยวที่ไหนกันดีนะ แนะนำว่าเดินทางโดยรถไฟจะสะดวกกว่า และสามารถเดินทางไปที่ต่างๆ ได้ง่ายๆ แบบไม่ต้องเสียเวลา ส่วนจะเป็นที่ไหนนั้น จุดใหญ่ๆ ที่แนะนำเลยก็คือ...

ไปเที่ยวเบบปุ ไม่ได้ชมบ่อน้ำพุร้อน ถือว่ายังมาไม่ถึง

เบปปุ บ่อน้ำพุร้อนที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟ เกิดเป็น 8 บ่อที่มีลักษณะและสีสันแตกต่างกันออกไป เป็นความน่าอัศจรรย์ที่เกิดจากธรรมชาติ ที่ฟุกุโอกะ ญี่ปุ่น

เที่ยวญี่ปุ่นหน้าหนาว กับฤดูกาลแห่งหิมะ

เข้าหน้าหนาวแล้ว ใครที่กำลังจะไปเที่ยวญี่ปุ่นช่วงฤดูหนาว จะมีโอกาสได้สัมผัสหิมะ พร้อมกับบรรยากาศสุดโรแมนติกที่หลายคนตั้งตารอ วันนี้เราจะพาไปเที่ยวญี่ปุ่นช่วงหน้าหนาวกันค่ะ ว่ามีที่ไหนน่าไปบ้าง

ชวนทอดน่องไปช้าๆ ที่หมู่บ้านยูฟูอิน...ฟุกุโอกะ

ชวนทอดน่องไปช้าๆ ที่หมู่บ้านยูฟูอิน...ฟุกุโอกะ หมู่บ้านยูฟูอิน หมู่บ้านเล็กๆ ในฟุกุโอกะ ที่ตลบอบอวลไปด้วยความน่ารัก ที่ทำให้เราหลงเสน่ห์เข้าไปอย่างไม่รู้ตัว

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!