กลับด้านบน เพิ่มเพื่อนคลิก! @wonderfulpackage คลิกโทร 02-792-9292

Trip Highlight
 • เที่ยวชมเวนิส เมืองแห่งสายน้ำ มนต์เสน่ห์ อิตาลี “มหาวิหารและจตุรัสซานมาร์โก้” อาคารผสมผสานสถาปัตยกรรมแบบไบแซนไทน์ อาหรับ โรมันเนสก์ เรอเนซองซ์ ถ่ายรูป สะพานรีอัลโต้ สะพานที่สวยและโด่งดังที่สุด
 • ชมทัศนียภาพของอ่าวพิราน อ่าวตรีเอสเตและทะเลเอเดรียติก ที่งดงาทและมีเสน่ห์ และเงียบสงบท่ามกลางบ้านเรือนสีขาวหลังคากระเบื้องสีส้ม
 • เข้าชม ถ้ำโพสทอยนา ถ้ำที่มีขนาดใหญ่และสวยที่สุดในยุโรป มีอายุเก่าแก่กว่า 2 ล้านปี
 • เมืองลูบลิยานา เมืองหลวงที่น่าหลงไหลของสโลวีเนีย ดินแดนที่อยู่บริเวณยุโรปกลาง
 • นั่งเรือไม้โบราณ ข้ามไปยังเกาะกลางทะเลสาบเบลด เพื่อเข้าชมโบสถ์พระแม่มารีย์ และเข้าชม ปราสาทเบลด ปราสาทแสนสวยกลางทะเลสาบสุดแสนโรแมนติก ที่ตั้งอยู่บนริมผา
 • ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf
 • กรุงบูดาเปสต์ เมืองที่ทันสมัยและสวยงามด้วยศิลปวัฒนธรรมของชนหลายเชื้อชาติที่มีอารยธรรม ได้รับขนานนามว่าเป็น “ไข่มุกแห่งแม่น้ำดานูบ” เที่ยวชม โบสถ์แมทเธียส ป้อมชาวประมง จุดชมวิวเหนือเมือง

Promotion SCB ONLINE CLICK&GO

 • ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันนี้ - 31 พ.ค. 2562
 • ลูกค้าบัตรเครดิต SCB เลือกรับสิทธิพิเศษทันที (เลือกอันใดอันหนึ่ง)
  • ส่วนลดพิเศษ 500 บาท(จากราคาปกติ) เมื่อชำระเต็มจำนวน พร้อมรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 19,500.-
  • แบ่งจ่าย 0% นานสูงสุด 6 เดือน รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 20%
Details
ประเทศ: อิตาลี ออสเตรีย สโลวีเนีย ฮังการี
ระยะเวลา: 7 วัน 4 คืน
รวมมื้ออาหาร: 9 มื้อ
สายการบิน: Emirates
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: มิ.ย.-ต.ค. 62

BOOKING

Seat Available Month Period Depart Return Airline Price Booking
5 July 7-13Jul 2019 EK373
20:35-00:50
EK372
09:40-18:55
42,900 THB จอง
5 July 10-16Jul 2019 EK373
20:35-00:50
EK372
09:40-18:55
42,900 THB จอง
5 July 24-20Jul 2019 EK373
20:35-00:50
EK372
09:40-18:55
42,900 THB จอง
5 October 9-15Oct 2019 EK373
20:35-00:50
EK372
09:40-18:55
42,900 THB จอง
5 October 16-22Oct 2019 EK373
20:35-00:50
EK372
09:40-18:55
42,900 THB จอง
5 October 22-28Oct 2019 EK373
20:35-00:50
EK372
09:40-18:55
42,900 THB จอง
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ -
2 ดูไบ – เมืองเวนิส – ท่าเรือตรอนเคตโต้ – สะพานถอนหายใจ – จัตุรัสซานมาร์โค – โบสถ์ซานมาร์โค
Bedbank Venice Mestre
3 เมืองพิราน – จัตุรัสตาร์ตินี – โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ – โบสถ์เซนต์ฟรังซิส – ถ้ำโพสทอยนา – เมืองลูบลิยานา – สะพานมังกร – เพรเซเรน สแควร์ – ปราสาทลูบลิยานา
M Hotel ljublijana
4 เมืองเบลด – โบสถ์พระแม่มารีย์ – ปราสาทเบลด – เมืองกราซ – ย่านเมืองเก่า – จัตุรัสเมนสแควร์
Hotel Ramada Graz
5 McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf – กรุงบูดาเปสต์
Park Inn Radisson Budapest
6 โบสถ์แมทเธียส – ป้อมชาวประมง - สนามบิน - ดูไบ -
7 ดูไบ – กรุงเทพฯ -

วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 • คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

วันที่สอง ดูไบ – เมืองเวนิส – ท่าเรือตรอนเคตโต้ – สะพานถอนหายใจ – จัตุรัสซานมาร์โค – โบสถ์ซานมาร์โค

 • ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK385 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
 • เดินทางถึง เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง
 • ออกเดินทางสู่ เมืองเวนิส ประเทศอิตาลี โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK135 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
 • เดินทางถึง สนามบินมาร์โคโปโล เมืองเวนิส ประเทศอิตาลี ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและสัมภาระเรียบร้อยแล้ว
 • จากนั้นเดินทางไปสู่ ท่าเรือตรอนเคตโต้ ล่องเรือผ่านชมบ้านเรือนของชาวเวนิส สู่เกาะเวนิส หรือ เวเนเซีย ดินแดนแสนโรแมนติก เป็นเมืองที่ไม่เหมือนใคร โดยใช้เรือแทนรถ ใช้คลองแทนถนน มีสมญานามว่าเป็น "ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก" 
 • ชมสะพานถอนหายใจ ที่มีเรื่องราวน่าสนใจในอดีต เมื่อนักโทษที่เดินออกจากห้องพิพากษาไปสู่คุกจะได้มีโอกาสเห็นแสงสว่างและโลกภายนอกเป็นครั้งสุดท้ายระหว่างเดินผ่านช่องหน้าต่างที่สะพานนี้ซึ่งเชื่อมต่อกับวังดอดจ์ อันเป็นสถานที่พำนักของเจ้าผู้ครองนครเวนิสในอดีต 
 • นำท่านถ่ายรูปบริเวณ จัตุรัสซานมาร์โค ที่นโปเลียนเคยกล่าวไว้ว่า “เป็นห้องนั่งเล่นที่สวยที่สุดในยุโรป” จัตุรัสถูกล้อมรอบด้วยอาเขตอันงดงาม รวมทั้ง โบสถ์ซานมาร์โค ที่มีโดมใหญ่ 5 โดม ตามแบบศิลปะไบแซนไทน์ 
 • สมควรแก่เวลานำท่านล่องเรือเพื่อเดินทางกลับสู่ ฝั่งเวนิสเมสเตร้
 • อิสระอาหารค่ำบนเกาะเวนิสตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยวและเลือกซื้อสินค้าของท่าน
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ Bedbank Venice Mestre หรือระดับเดียวกัน


วันที่สาม เมืองพิราน – จัตุรัสตาร์ตินี – โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ – โบสถ์เซนต์ฟรังซิส – ถ้ำโพสทอยนา – เมืองลูบลิยานา – สะพานมังกร – เพรเซเรน สแควร์ – ปราสาทลูบลิยานา

 • บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • เดินทางสู่ เมืองพิราน (Piran) เมืองสวยริมอ่าวพิราน เป็นจุดเด่นหนึ่งของชายฝั่งอะเดรียติกของประเทศสโลวีเนีย เมืองที่มีชีวิตชีวาแห่งนี้เต็มไปด้วยบาร์และร้านอาหารที่มองเห็นวิวชายทะเลที่งดงามเป็นอย่างมาก 
 • นำท่านชมทัศนียภาพของอ่าวพิราน อ่าวตรีเอสเตและทะเลเอเดรียติกจากบริเวณริมน้ำของเมือง เดินลัดเลาะไปตามท่าจอดเรือที่จอดเรียงรายเป็นแถวยาวสวยงามและถ่ายรูปกับบ้านหลากหลายสีสันบริเวณหน้าหาด
 • นำท่านเดินเข้าไปยังใจกลางเมืองที่งดงาทและมีเสน่ห์ และเงียบสงบท่ามกลางบ้านเรือนสีขาวหลังคากระเบื้องสีส้ม
 • นำท่านชม จัตุรัสตาร์ตินี เพื่อชมรูปปั้นบรอนซ์สมัยศตวรรษที่ 19 ของนักไวโอลินและนักประพันธ์เพลงจูเซปเป ตาร์ตินี จัตุรัสรูปวงรีแห่งนี้ยังมีศาลาว่าการเมืองสมัยศตวรรษที่ 19 อีกด้วย
 • นำท่านถ่ายรูปกับ โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ โบสถ์เก่าแก่ที่ถูกสร้างขึ้นช่วงปี ค.ศ. 1200 อัศจรรย์ใจไปกับภาพนูนที่น่าประทับใจของพระเยซูและนักบุญปีเตอร์เหนือทางเข้า ชื่นชมและเพลิดเพลินไปกับสถาปัตยกรรมโกธิกและอาคารบ้านเรือนสีแดงแบบศิลปะเวนิสที่อยู่ใกล้เคียงกัน
 • บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • เดินทางสู่ เมืองโพสทอยนา เมืองเล็กๆ ในประเทศสโลวีเนีย ที่มีชื่อเสียงทางด้านแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
 • นำท่านเข้าชม ถ้ำโพสทอยนา ถ้ำที่มีขนาดใหญ่และสวยที่สุดในยุโรป มีอายุเก่าแก่กว่า 2 ล้านปี ภายในถ้ำมีหินอกหินย้อยหลากหลายแบบที่ระยิบระยับสวยงามแปลกตาและมีสีสันสวยงามสุดพรรณนา มีห้องต่างๆ มากมายภายในถ้ำลดหลั่นกันเป็นชั้น ๆ ราวกับวิมานเนรมิตเดินเท้าและนั่งรถไฟฟ้าภายในถ้ำ
 • สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ เมืองลูบลิยานา เมืองหลวงที่น่าหลงไหลของสโลวีเนีย ดินแดนที่อยู่บริเวณยุโรปกลาง ด้วยความบอบช้ำจากสงครามและประวัติศาสตร์ที่สั่งสมมานานกว่าพันปี จึงทำให้สโลวีเนียกลายเป็นดินแดนที่มีความเก่าแก่มากแห่งหนึ่งของยุโรปที่ชวนให้ระลึกถึงอิทธิพลของจักรวรรดิต่างๆ
 • นำท่านเดินชม สะพานมังกร เป็นสะพานที่มีความโดดเด่นสะดุดตาบริเวณหัวสะพานที่มีการออกแบบสร้างเป็นรูปมังกรบินขนาดใหญ่ สะพานแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นทางข้ามแม่น้ำลูบลิยานิกา 
 • นำท่านผ่านชม ปราสาทลูบลิยานา ที่ตั้งอยู่บนเขา เดิมเป็นป้อมปราการ สร้างในสมัยศตวรรษที่ 11 โดยเชื่อว่าสร้างโดยไม้และหินในระยะเริ่มแรก และถูกสร้างใหม่ในศตวรรษที่ 12 ในช่วงสมัย
 • บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านสู่ที่พัก M Hotel ljublijana หรือระดับเดียวกัน


วันที่สี่ เมืองเบลด – โบสถ์พระแม่มารีย์ – ปราสาทเบลด – เมืองกราซ – ย่านเมืองเก่า – จัตุรัสเมนสแควร์

 • บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • เดินทางสู่ เมืองเบลด เมืองแห่งปราสาทกลางทะเลสาบสุดแสนโรแมนติก ท่ามกลางหุบเขาจูเลียนแอลป์ ประเทศสโลวีเนีย ทะเลสาบเบลดเกิดจากการละลายตัวของธารน้ำแข็งจากภูเขาจูเลียนแอลป์ และแหล่งน้ำธรรมชาติจากใต้ดินซึ่งทำให้น้ำในทะเลสาบนี้ใสบริสุทธิ์ 
 • นำท่านเข้าชม โบสถ์พระแม่มารีย์ โดยการนั่งเรือไม้โบราณ ข้ามไปยังเกาะกลางทะเลสาบเบลด ของเหล่านักแสวงบุญตั้งแต่ศตวรรษที่ 13-14 จากท่าเรือจะต้องเดินขึ้นบันไดไปอีก 99 ขั้นก็จะถึงยังตัวโบสถ์ และที่โบสถ์กลางน้ำยังมีกระดิ่งที่เชื่อกันว่าใครได้ไปสั่นกระดิ่งแล้วจะโชคดี
 • จากนั้นนำท่านเข้าชม ปราสาทเบลด ปราสาทแสนสวยที่ตั้งอยู่บนริมผา ติดกับทะเลสาบเป็นปราสาทที่เก่าแก่ที่สุด ซึ่งจักรพรรดิ์เฮนริคที่ 2 แห่งเยอรมันยกให้เป็นสถานที่พักของบิชอป อัลเบี่ยม แห่งบริเซนในปี ค.ศ.1004
 • บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • เดินทางสู่ เมืองกราซ เมืองมรดกโลกของออสเตรีย ถือเป็นเมืองใหญ่อันดับสองของออสเตรีย เมืองการศึกษาที่มีมหาวิทยาลัยกว่า 6 แห่ง โดยมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดก่อตั้งในปี ค.ศ. 1585
 • นำท่านเดินชม ย่านเมืองเก่า ซึ่งรอดพ้นจากการถูกทำลายในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 เปรียบเสมือนอัญมณีใจกลางเมืองเป็นย่านเมืองเก่าที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้ดีที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป
 • จากนั้นนำท่านชม จัตุรัสเมนสแควร์ ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นจัตุรัสตลาดหลักตั้งแต่ช่วงต้นสมัยกลาง และกลายเป็นจุดศูนย์ รวมของเมืองนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ถนนสายหลักทั้งหมดในย่านใจกลางเมือง
 • บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านสู่ที่พัก Hotel Ramada Graz หรือระดับเดียวกัน


วันที่ห้า McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf – กรุงบูดาเปสต์

 • บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • เดินทางสู่ McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf ซึ่งแต่ละร้านลดราคาสินค้ามากถึง 70 เปอร์เซนต์ มีร้านค้ากว่า 170 ร้าน ให้เวลาท่านได้อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ เช่น GUCCI, BALLY, HUGO BOSS ,BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE , NIKE, OAKLEY, DIESEL และอื่นๆอีกมากมาย
 • (หากโปรแกรมตรงกับอาทิตย์ขอสงวนสิทธ์ในการสลับโปรแกรมไปอิสระช้อปปิ้งที่ McArthurGlen Designer Outlet Salzburg)
 • **อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อสินค้า**
 • สมควรแก่เวลานำท่านเดินทาง กรุงบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี ใจกลางกรุงบูดาเปสต์ เมืองหลวงของประเทศฮังการี ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่ทันสมัยและสวยงามด้วยศิลปวัฒนธรรมของชนหลายเชื้อชาติที่มีอารยธรรม รุ่งเรืองมานานกว่าพันปี ถึงกับได้รับการขนานนามว่าเป็น “ไข่มุกแห่งแม่น้ำดานูบ” ชมเมืองที่ได้ชื่อว่างดงามติดอันดับโลกด้วยทัศนียภาพบนสองฝั่งแม่น้ำดานูบ
 • บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ Park Inn Radisson Budapest หรือระดับเดียวกัน


วันที่หก โบสถ์แมทเธียส – ป้อมชาวประมง - สนามบิน - ดูไบ

 • บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • ชมบริเวณรอบนอก โบสถ์แมทเธียส ซึ่งเคยใช้เป็นสถานที่จัดพิธีสวมมงกุฎให้กษัตริย์มาแล้วหลายพระองค์ ชื่อโบสถ์มาจากชื่อกษัตริย์แมทเธียส ซึ่งเป็นกษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถมากและยังเป็นกษัตริย์ผู้ทรงสร้างสิ่งก่อสร้างที่งดงามในเมืองหลวงต่างๆ อีกมากมาย ซึ่งสร้างในสไตล์นีโอ-โกธิกหลังคาสลับสีสวยงามอันเป็นจุดเด่นที่สุดในศตวรรษที่ 15
 • ถัดจากโบสถ์เป็นอนุสาวรีย์ของพระเจ้าสตีเฟ่นที่ 1 พระบรมรูปทรงม้า ผลงานประติมากรรมที่งดงามของศตวรรษที่ 11 อยู่หน้า ป้อมชาวประมง จุดชมวิวเหนือเมืองบูดาที่ท่านสามารถชมความงามของแม่น้ำดานูบได้อย่างดีป้อมแห่งนี้สร้างขึ้นตั้งแต่ ค.ศ.1905 โดยกลุ่มชาวประมงฮังกาเรียน.
 • **อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย**
 • สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบิน
 • ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 112 (บริการอาหารและ เครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
 • เดินทางถึง เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง


วันที่เจ็ด ดูไบ – กรุงเทพฯ

 • ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 384 (บริการอาหารและ เครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
 • เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขสินค้า

ข้อควรทราบ :

 • กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม โดยละเอียดเมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์แล้วทางบริษัทถือว่าท่าน รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัท
 • สำหรับท่านที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนทำการออกตั๋ว ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดทำการในวันอาทิตย์ , ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองที่เข้าพัก เช่น กรณีที่เมืองนั้นมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพักเมืองที่ใกล้เคียงแทน และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส์ (เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ)
 • ค่าที่พัก 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายเมืองเข้าพัก ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าพักที่เมืองนั้นๆได้ เช่น ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า งานประชุม เหตุสุดวิสัยต่างๆ ฯลฯ)
 • ค่ารถปรับอากาศ และบริการนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • หัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยว คอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินกำหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก พนักงานยกกระเป๋า
 • ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอยื่นวีซ่ากลุ่มเชงเก้น 3,500 / ท่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมทุกกรณี
 • ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น (2 ยูโร x 5 วัน = 10 ยูโร)
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น (2 ยูโร x 3 แห่ง = 6 ยูโร)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 100 x 7 วัน = 700 บาท

แชร์ สินค้านี้

TRIP INFORMATION

Group Size:

5คน

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!