กลับด้านบน เพิ่มเพื่อนคลิก! @wonderfulpackage คลิกโทร 02-792-9292
Trip Highlight
 • เที่ยวสุดคุ้ม 2 ประเทศ ไต้หวัน พัก 1 คืน และ ญี่ปุ่น พัก 4 คืน
 • ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค และตึกไทเป 101 แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังที่ไม่ควรพลาด
 • ช้อปปิ้งซีเหมินติง ศูนย์รวมแฟชั่น แหล่งของกินอร่อย สุดฮิตของวัยรุ่นไต้หวัน
 • ชมเทศกาลดอกทิวลิปมากมายหลายสี ที่สวนทาคิโนะ ซุซุรัน   
 • ชมพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีสุดคลาสสิกหลากหลายสไตล์ และนาฬิกาไอน้ำโบราณหนึ่งในแลนด์มาร์กที่ต้องห้ามพลาด
 • ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งอย่างจุใจที่ซัปโปโร
 • พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง พร้อมอาหารญี่ปุ่นอีกมากมาย พิเศษ!! ให้ท่านอิ่มไม่อั้นกับปู 3 ชนิดแห่งเกาะฮอกไกโด
Details
ประเทศ: ญี่ปุ่น
ระยะเวลา: 6 วัน 5 คืน
รวมมื้ออาหาร: 8 มื้อ + อิสระ 8 มื้อ
สายการบิน: China Airlines
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: วิสาขบูชา 17-22 พ.ค. 62
รหัสสินค้า: JPTPECTSCI25

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ – สนามบินเถาหยวน ไต้หวัน CI838 (08.35-13.15) อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์) - ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง
WELL GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่า
2 สนามบินเถาหยวน ไต้หวัน – สนามชิโตเสะ ฮอกไกโด ญี่ปุ่น CI130 (08.40-13.30) – ซัปโปโร - ทำเนียบรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกา – บุฟเฟ่ต์ปู 3 ชนิดของฮอกไกโด
THE B SAPPORO SUSUKINO หรือเทียบเท่า
3 อิสระท่องเที่ยวหรือช้อปปิ้งในซัปโปโร (ไม่มีรถบัสบริการ) หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม โนโบริเบทสึ-ทะเลสาบโทยะ
THE B SAPPORO SUSUKINO หรือเทียบเท่า
4 คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – นาฬิกาไอน้ำโบราณ – ถนนซาไกมาจิ – ซัปโปโร – ช้อปปิ้งย่านทานูกิโคจิ (เดินทางโดยรถไฟ ไม่รวมค่าตั๋วรถไฟ)
THE B SAPPORO SUSUKINO หรือเทียบเท่า
5 ตลาดปลานิโจ–โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ–ช้อปปิ้งเจอาร์ทาวเวอร์ (เดินทางโดยรถไฟ ไม่รวมค่าตั๋วรถไฟ)
THE B SAPPORO SUSUKINO หรือเทียบเท่า
6 ชมดอกทิวลิปสวนทาคิโนะซุซุรัน – สนามบินชิโตเสะ – สนามบินเถาหยวน (ไต้หวัน) – กรุงเทพฯ -

วันแรก : กรุงเทพฯ – สนามบินเถาหยวน ไต้หวัน  CI838 (08.35-13.15) อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์) - ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง

 • 06.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ส่วนผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ประตู 8 เคาน์เตอร์ S สายการบินไชน่าแอร์ไลน์ โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
 • 08.35 น. ออกเดินทางสู่ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน โดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ CI 838
 • 13.15 น. เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน หลังจากผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว (เวลาที่ไต้หวันเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) นำท่านเดินทางสู่ กรุงไทเป ชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซึ่งเป็นแหล่งรวมรูปภาพ สิ่งของต่างๆ ที่เป็นประวัติแทบทั้งหมดเกี่ยวกับ ท่านนายพล เจียง ไค เช็ค ตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นลูกศิษย์ ดร.ซุนยัดเซ็น จนท่านได้ก้าวมาสู่ตำแหน่งผู้นำประเทศ ตัวอาคารเป็นหินอ่อนทั้งหลัง มีลักษณะการก่อสร้างคล้ายวิหารเทียนถันที่ปักกิ่ง มีอาณาเขตที่กว้างขวาง ทำให้อนุสรณ์แห่งนี้ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากของเมืองไทเป
 • นำท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป 101 เป็นหนึ่งใน Landmark หลักของเมืองไทเป เป็นตึกที่สูงที่สุดในไต้หวัน และสูงเป็นอันดับ 2 ของโลก มีควาสูงมากถึง 508 เมตร เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตเมื่อมาเยือนไทเป (ราคาไม่รวมค่าลิฟท์)
 • จากนั้นให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้ง ย่านซีเหมินติง เป็นย่านถนนคนเดินแหล่งช้อปปิ้ง กิน เที่ยว ที่โด่งดัง เป็นศูนย์รวมแห่งแฟชั่น สินค้ารุ่นใหม่ทันสมัยให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกช้อปปิ้งกันอย่างจุใจ
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก WELL GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่สอง : สนามบินเถาหยวน ไต้หวัน – สนามชิโตเสะ ฮอกไกโด ญี่ปุ่น CI130 (08.40-13.30) – ซัปโปโร - ทำเนียบรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกา – บุฟเฟ่ต์ปู 3 ชนิดของฮอกไกโด

 • บริการท่านด้วยอาหารเช้าแบบกล่อง
  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน
 • 08.40 น. ออกเดินทางจาก สนามบินเถาหยวน ไต้หวัน โดยสายการบิน ไชน่า แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ CI130
 • 13.30 น. เดินทางถึง สนามบินชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว (เวลาที่ประเทศญี่ปุ่นเร็วกว่าที่ประเทศไทย 2 ชั่วโมง)
 • นำท่านเดินทางสู่ ซัปโปโร เป็นเมืองหลวงของภูมิภาคฮอกไกโด และมีพื้นที่ขนาดใหญ่เป็นอันดับ 5 ของญี่ปุ่น ชม ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอาคารสไตล์นีโอบาร็อคอเมริกา ที่เลียนแบบมาจากอาคารทำเนียบรัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซูเซตส์ สหรัฐอเมริกา ที่ใช้อิฐมากกว่า 2.5 ล้านก้อน เป็นอิฐที่ทำมาจากหมู่บ้านซิโรอิชิและโทโยชิร่า
 • นำท่านผ่านชม หอนาฬิกาซัปโปโร ที่มีความเก่าแก่อยู่คู่กับเมืองซัปโปโรมาช้านาน จนได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง เดิมที่เป็นโรงฝึกงานของมหาวิทยาลัยฮอกไกโด แต่ได้ปรับเปลี่ยนสร้างเป็นหอนาฬิกาและมีระฆังตีบอกเวลาตั้งแต่ พ.ศ.2424 จนถึงปัจจุบันก็ยังสามารถบอกเวลาได้อยู่
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร --- บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง พร้อมอาหารญี่ปุ่นอีกมากมาย พิเศษ!! ให้ท่านอิ่มไม่อั้นกับปู 3 ชนิดแห่งเกาะฮอกไกโด
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก THE B SAPPORO SUSUKINO หรือเทียบเท่า


วันที่สาม : พาท่องเที่ยวหรือช้อปปิ้งในซัปโปโร (ไม่มีรถบัสบริการ) หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม โนโบริเบทสึ-ทะเลสาบโทยะ

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  พาท่องเที่ยวหรือช้อปปิ้งในซัปโปโรตามอัธยาศัย (ไม่มีรถบัสบริการ)
  หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม “โนโบริเบทสึ-ทะเลสาบโทยะ 1 วัน“ ราคาท่านละ 3,000 บาทเส้นทางพาเที่ยว
 • 08.30 น พร้อมกัน ณ ล็อบบี้โรงแรม เดินทางสู่ เมืองโนโบริเบทสึ เมืองที่มีชื่อเสียงเรื่องน้ำแร่ธรรมชาติของฮอกไกโด
 • 10.00 น นำชม บ่อน้ำแร่นรกจิโกกุดานิ เกิดจากภูเขาไฟซึ่งยังไม่ดับจึงก่อให้เกิดน้ำพุร้อนและบ่อโคลนเดือดอันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ยังคงอยู่ ท่านสามารถเดินผ่านสะพานทางเดินเพื่อไปยังบ่อต้นกำเนิดโดยสองข้างสะพานจะมีโคลนเดือดไหลออกมาเป็นลำธารและมีบ่อเล็กใหญ่ให้เห็นตลอดทางที่เดินไป
 • 12.00 น เดินทางถึงบริเวณ สถานีกระเช้าไฟฟ้าภูเขาไฟอุสึ ให้ท่านได้ชื่นชมวิวทิวทัศน์แบบ 360 องศา ของทะเลสาบโทยะ และภูเขาไฟโชวะหรือโชวะซินซัน ภูเขาไฟน้องใหม่ที่เกิดจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกในปี 1946 ซึ่งระเบิดปะทุติดต่อกันนานถึง 2 ปี ปัจจุบันยังมีควันลอยกรุ่นอยู่ (รวมค่ากระเช้าไฟฟ้าไป-กลับแล้ว) บริเวณเดียวกันท่านยังสามารถเข้าชม ฟาร์มหมีสีน้ำตาล หรือ Showa Shinzan Bear Farm เป็นสถานีเพาะพันธุ์หมีสีน้ำตาล เปิดตั้งแต่ปี 1958 เพื่อศึกษาและสังเกตการใช้ชีวิตของสัตว์ป่าในฮอกไกโด คุณจะพบหมีกว่า 100 ตัว ที่ใกล้สูญพันธุ์และหาดูได้ยากในญี่ปุ่นจะพบเฉพาะบนเกาะฮอกไกโดเท่านั้น (ไม่รวมค่าเข้าชม)
 • ** อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย **
 • 15.00 น เดินทางสู่ เลคฮิลล์ ฟาร์ม โทยะ (Lake Hill Farm Toya) ฟาร์มเลี้ยงสัตว์และปลูกพืชพรรณนานาชนิดที่อยู่ใกล้ทะเลสาบโทยะ ฟาร์มแห่งนี้ยังมีร้านคาเฟ่บริการเครื่องดื่มและอาหาร แถมยังมีโรงงานผลิตไอศครีมนมสดของฟาร์มเองด้วย ให้ท่านมีเวลาได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์หรือนั่งดื่มนมสดจากฟาร์มท่ามกลางวิวธรรมชาติที่จะสามารถมองเห็นยอดเขาโยเทอิ หรือภูเขาฟูจิน้อย ได้แบบชัดเจนและแสนจะโรแมนติก
 • 16.00 น เดินทางกลับสู่ ซัปโปโร เมืองศูนย์กลางเศรณฐกิจของเกาะฮอกไกโด
 • 18.00 น เดินทางถึงโรงแรมที่พัก โดยสวัสดิภาพ
 • อิสระอาหารกลางวันและอาหารเย็นตามอัธยาศัย
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก THE B SAPPORO SUSUKINO หรือเทียบเท่า


วันที่สี่ : คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – นาฬิกาไอน้ำโบราณ – ถนนซาไกมาจิ – ซัปโปโร – ช้อปปิ้งย่านทานูกิโคจิ (เดินทางโดยรถไฟ ไม่รวมค่าตั๋วรถไฟ)

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • พาท่องเที่ยวหรือช้อปปิ้งในซัปโปโรตามอัธยาศัย (ไม่มีรถบัสบริการ)
  เส้นทางพาเที่ยว
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ จุดหมายปลายทางที่พลาดไม่ได้เลยสำหรับการมาเที่ยวฮอกไกโด โดยไกด์นำท่านเดินทางด้วยรถไฟจากสถานีซัปโปโร สู่ สถานีโอตารุ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที (ไม่มีรถบัสบริการและไม่รวมค่าตั๋วรถไฟในการเดินทางประมาณ 650 เยนต่อเที่ยว)  สัมผัสกับบรรยากาศความโรแมนติกของ คลองโอตารุ คลองสายวัฒนธรรมที่ผสมผสานระหว่างดินแดนตะวันตกและตะวันออกเข้าด้วยกันไว้อย่างลงตัว ให้ท่านเก็บภาพความประทับใจกับวิวสุดแสนโรแมนติคของโกดังเก่าที่สะท้อนบนผิวน้ำซึ่งปัจจุบันได้ถูกดัดแปลงเป็ณร้านค้าและร้านอาหาร
 • นำท่านชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี อาคารเก่าแก่สองชั้น ภายนอกสร้างจากอิฐแดง โครงสร้างภายในทำด้วยไม้ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้างในปี 1910 ปัจจุบันนับเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ และควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้เป็นสมบัติของชาติ เชิญท่านเลือกชมเลือกซื้อกล่องดนตรีเป็นของฝากซึ่งมีให้ท่านเลือกมากมายและนอกจากนี้ท่านยังสามารถถ่ายรูปกับ นาฬิกาไอน้ำโบราณ สไตล์อังกฤษ ตั้งอยู่บริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ที่เหลืออยู่เพียง 2 เรือนบนโลกเท่านั้น
 • ให้ท่านเดินเล่น ถนนซาไกมาจิ ซึ่งเต็มไปด้วยร้านค้ามากมาย มีทั้งร้านขนมอร่อยๆ ร้านกาแฟเก๋ๆ ร้านของประดิษฐ์ประดอยน่ารักมุ้งมิ้ง ของที่ระลึกมากมาย หรือ เลือกชิมขนมชื่อดังต่างๆที่ตั้งเรียงราย เช่น ชีสเค้กชื่อดัง LeTao , ชูครีมไส้ทะลัก Kitakaro หรือซอฟท์ครีม 7 สี เป็นต้น
  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับ ซัปโปโร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที (ไม่รวมค่าตั๋วรถไฟในการเดินทางประมาณ 650 เยนต่อเที่ยว)
 • จากนั้นให้ท่านได้มีเวลาช้อปปิ้งในซัปโปโรตามอัธยาศัย ดังนี้
  ย่านทานูกิโคจิ เชิญท่านสนุกสนานกับการช้อปปิ้งสินค้าซึ่งมีมากมายหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น เครื่องสําอาง, เสื้อผ้ารองเท้า,กล้อง, เกมส์และสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย
  ย่านซูซูกิโนะ ซึ่งรวบรวมร้านค้าต่าง ๆ มากมายกว่า 200 ร้านค้าเอาไว้ที่นี่ที่เดียว เที่ยวได้ตั้งแต่หัวค่ำยันดึก เพราะเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำหรับนักท่องราตรี และยังมีตรอกราเม็งให้ท่านได้ลองชิมอีกด้วย
 • อิสระอาหารกลางวันและอาหารเย็นตามอัธยาศัย
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก THE B SAPPORO SUSUKINO หรือเทียบเท่า


วันที่ห้า : ตลาดปลานิโจ–โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ–ช้อปปิ้งเจอาร์ทาวเวอร์ (เดินทางโดยรถไฟ ไม่รวมค่าตั๋วรถไฟ)

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • พาท่องเที่ยวหรือช้อปปิ้งในซัปโปโรตามอัธยาศัย (ไม่มีรถบัสบริการ)
  เส้นทางพาเที่ยว
 • นำท่านท่องเที่ยวใน ซัปโปโร โดยไกด์นำท่านเดินทางด้วยรถไฟ (ไม่มีรถบัสบริการและไม่รวมค่าตั๋วรถไฟในการเดินทาง)
  ตลาดปลานิโจ อยู่ใจกลางเมืองซัปโปโร หากต้องการชิมอาหารของฮอกไกโด ข้าวหน้าอาหารทะเลและซูชิ ที่ใช้อาหารทะเลสดๆ และปูเป็นๆ ในอ่างที่นำมาลวกน้ำร้อน เชิญมาสัมผัสความอร่อยที่มีเฉพาะในตลาดเท่านั้น
  โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ ตัวอาคารของโรงงานถูกสร้างขึ้นในสไตล์ยุโรปที่ล้อมรอบไปด้วยสวนดอกไม้และเหล่าบรรดาตุ๊กตาแสนน่ารัก เชิญท่านเลือกซื้อช็อกโกแลตแบบต่างๆ ซึ่งผลิตจากนมสดของเกาะฮอกไกโด รวมทั้งขนมอร่อยๆ ที่มีชื่อเสียงของที่นี่กลับไปเป็นของฝาก
  เจอาร์ ทาวเวอร์ซัปโปโร อาคารสรรพสินค้าขนาดใหญ่ที่เชื่อต่อกับสถานีรถไฟซัปโปโร มีพร้อมตั้งแต่ของฝากจากฮอกไกโด ขนมขึ้นชื่อ เสื้อผ้ากระเป๋าแบรนด์เนม อุปกรณ์กีฬา เครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น
 • เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน อิสระอาหารกลางวันและเย็นตามอัธยาศัย
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก THE B SAPPORO SUSUKINO หรือเทียบเท่า


วันที่หก : ชมดอกทิวลิปสวนทาคิโนะซุซุรัน  – สนามบินชิโตเสะ – สนามบินเถาหยวน (ไต้หวัน)CI131 (15.00-18.10)  - กรุงเทพฯ   CI837 (22.35-01.20)

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านเดินทางชม ดอกทิวลิปที่สวนทาคิโนะ ซุซุรัน (Takino Suzuran Park) ที่นี่จัดงานเทศกาลทิวลิป และดอกซูซูรันบานทุกๆ ปี (**การบานของดอกไม้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) มีเนินทิวลิป มากมายหลายสีรวมกันกว่า 200 พันธุ์ มากถึง 230,000 ต้น ที่สำคัญเดินทางไม่ไกลจากซัปโปโร นอกจากนั้นยังมีดอกไม้ชนิดอื่นๆเบ่งบานอวดสีสัน ให้ท่านได้ถ่ายรูปเก็บภาพสวยๆตามอัธยาศัย
  เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

 • ได้เวลาอันสมควร นำท่านสู่ สนามบินชิโตเสะ ทำการเช็คอินเตรียมตัวเดินทางกลับ
 • 15.00 น. ออกเดินทางจาก สนามบินชิโตเสะ โดยสายการบิน ไชน่าแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ CI131
 • 18.10 น. เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน (ไต้หวัน) เพื่อแวะต่อเครื่อง
 • 22.35 น. ออกเดินทางจาก สนามบินเถาหยวน โดยสายการบิน ไชน่าแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ CI837
 • 01.20 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กก.
 • ค่าหัวหน้าทัวร์ คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทางจำนวน 1 ท่าน
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท ของบริษัท MSIG ประกันภัย (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปพนักงานขับรถและค่าทิปไกด์ ไต้หวันและญี่ปุ่น 1,500 บาท ตลอดทริป (ชำระที่สนามบิน ณ วันเดินทาง)

RELATED ARTICLES

เที่ยวหลายประเทศแบบคุ้มๆ กับทริปไต้หวัน - ญี่ปุ่น

เที่ยวหลายประเทศ เที่ยวทีเดียว 2 ประเทศ ไปไหนได้บ้าง? ก็นานๆ จะมีโอกาสได้เดินทางไปต่างประเทศสักที อยากจะไปให้คุ้มๆ หน่อย แบบว่าทริปเดียวได้ 2 ประเทศเลยจะมีมั้ยนะ แนะนำทริปนี้ Taipei - Hokkaido ไปทีเดียวได้ทั้งญี่ปุ่น และไต้หวัน

VISA FREE! ขยายเวลาฟรีวีซ่าไต้หวัน สำหรับคนไทย วันนี้ถึง 31 กรกฎาคม 2562

ไต้หวันฟรีวีซ่า ไต้หวันจะขยายระยะเวลาการทดลองใช้สิทธิพิเศษฟรีวีซ่า (Visa Free) ให้กับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้ง 3 ประเทศได้แก่ ไทย บรูไนและฟิลิปปินส์ จากเดิมเพิ่มออกไปอีก 1 ปี มีผลประกาศฟรีวีซ่าตั้งแต่ วันนี้ จนถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 (31 July 2019)

ทริปสโลว์ไลฟ์ที่ไต้หวัน Part1 ไปจิบไวน์ ชมธรรมชาติ อี๋หลาน

เปิดมุมมองใหม่ไต้หวัน ออกไปสูดอากาศสดชื่นนน นอกไทเปกันบ้างดีกว่า เราจะพาออกนอกเมืองไปที่ อี๋หลาน กันจ้า เมืองนี้มีความน่ารัก แต่ก็แอบชิคๆ คูลๆ กับเค้าอยู่เหมือนกัน ก่อนจะกลับมาเที่ยวต่อที่ไทเป ไปค่ะ เกาะปีกเครื่องบินตามมาเลย

มิชลินไกด์ไทเป Michelin Stars Award Taipei 2018

มิชลินไกด์ไทเป Michelin Stars Award Taipei 2018 ถึงคิวฝั่งไทเป ไต้หวันกันแล้ว สำหรับรางวัลที่นักชิมต้องชอบ เพราะนี่คือรางวัลมิชลินสตาร์ประจำปี 2018

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!