กลับด้านบน เพิ่มเพื่อนคลิก! @wonderfulpackage คลิกโทร 02-792-9292

Trip Highlight
 • WONDERFULPACKAGE นำท่านบินลัดฟ้าสู่เมืองเฉิงตู ด้วยสายการบิน LUCKY AIR
 • ล่องเรือไหว้พระหลวงพ่อโตใหญ่เล่อซาน พระพุทธรูปหินโบราณ องค์ใหญ่ที่สุดในโลก มรดกโลกอายุกว่า 1,200 ปี 
 • เที่ยวชม วัดเป้ากั๋ว วัดที่ใหญ่และสวยงามที่สุดของง้อไบ๊ สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง เพื่อบูชาพระโพธิสัตว์ผู่เสียนโพธิสัตว์ ณ เขาง๊อไบ๊
 • วัดฝูหู่ซื่อ เป็นโบราณสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ เป็นวัดที่มีโครงสร้างทำจากไม้ที่ใหญ่ที่สุดในอาณาบริเวณเขาง้อไบ๊
 • เที่ยวชม เขื่อนตูเจียงเอี้ยน เขื่อนน้ำโบราณแห่งแรกของโลก บทบาทสำคัญในการป้องกันน้ำท่วมสู่เมืองเฉิงตู
 • เที่ยวชมบรรยากาศเมืองเม่าเซี่ยน เมืองโบราณเจียจือ ซึ่งมีอายุกว่า 1,000 ปี  
 • เที่ยวชม วัดผู่เจ้า สักการะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์มากมาย วัดนี้ศักดิสิทธิ์ในด้านความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ ความมีชื่อเสียง 
 • ช้อปปิ้งเต็มที่ ณ ถนนคนเดินชุนซีลู่ ศูนย์รวมวัยรุ่นชื่อดัง และเป็นที่ตั้งของตึกสูงรูปทรงทันสมัยมากมาย รวมถึงห้างสรรพสินค้า
Details
ประเทศ: จีน
ระยะเวลา: 5 วัน 2 คืน
รวมมื้ออาหาร: 8 มื้อ + อิสระ 1 มื้อ
สายการบิน: LUCKY AIR
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: มิ.ย. - ก.ค. 62
รหัสสินค้า: CNCTUCTU8L39

BOOKING

Seat Available Month Period Depart Return Airline Price Booking
15 July 13-16Jul 2019
(วันอาสาฬหบูชา)
8L812
03:50-07:50
8L811
00:40-03:05
14,999 THB จอง
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 ทำการเช็คอิน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ -
2 สนามบินสุวรรณภูมิ - เฉิงตู - ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน - เมืองง้อไบ๊ - วัดเป้ากั๋ว - วัดฝูหู่
GRAND CITY HOTEL
3 เมืองเม่าเซี่ยน - ตูเจียงเอี้ยน - เขื่อนตูเจียงเอี้ยน - เมืองโบราณเจียจื่อ -วัดผู่เจ้า - เฉิงตู
ACME ARGYLE GRAND HOTEL
4 นวดฝ่าเท้าบัวหิมะ - ร้านยางพารา - ถนนโบราณจิ๋นหลี่ - ถนนคนเดินชุนซีลู่ - สนามบินเฉิงตู -
5 สนามบินเฉิงตู - กรุงเทพฯ -

วันแรก : เช็คอิน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ   

 • พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน LUCKY AIR พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอินให้กับท่าน

วันสอง : สนามบินสุวรรณภูมิ - เฉิงตู - ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน - เมืองง้อไบ๊ - วัดเป้ากั๋ว - วัดฝูหู่                

 • ออกเดินทางสู่ เมืองเฉิงตู โดยสายการบิน LUCKY AIR  เที่ยวบินที่ 8L812 (ไม่รวมอาหารบนเครื่อง)
 • เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติซวงหลิว นครเฉิงตู ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวน เป็นศูนย์กลางด้านการเมืองการทหารและด้านการศึกษาของภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองเล่อซาน ระหว่างทางท่านจะได้ชื่นชมกับธรรมชาติสองข้างทาง ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยแมกไม้นานาพันธุ์
 • นำท่าน ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน เป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งอยู่ในเขาเล่อซาน เมืองเฉิงตู มณฑลเสฉวน ประเทศจีน ขนาดของพระพุทธรูป มีความสูงกว่า 70 เมตร ไหล่กว้างกว่า 20 เมตร พระเศียรสูงเท่าภูเขา พระบาทวางอยู่ริมแม่น้ำ พระหัตถ์วางบนเข่า พระพักตร์อิ่มเอิบสงบ ได้รับลงทะเบียนเป็นมรดกโลกร่วมกับเขาเอ๋อเหมย
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองง้อไบ๊  
 • เที่ยวชม วัดเป้ากั๋ว ซึ่งเป็นวัดที่ใหญ่และสวยงามที่สุดของง๊อไบ๊ มีเดิมชื่อว่า ฮุ่ยจงถัง (Lingshan Temple) สร้างขึ้นในสมัย หมิงเพื่อบูชาพระโพธิสัตว์ผู่เสียนโพธิสัตว์แห่งปัญญาผู้สถิตย์ ณ เขาง๊อไบ๊
 • วัดเสือซุ่ม หรือ วัดฝูหู่ซื่อ เป็นโบราณสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ ในสมัยก่อนมีเรื่องเล่าว่าจุดๆ นี้มักมีเสือออกมาทำร้ายผู้คน จึงมีการสร้างวัดขึ้นมา สมัยโบราณจุดนี้เป็นแลกเปลี่ยนสินค้าที่สำคัญของผู้คนในละแวกนี้ 
 • พักที่ GRAND CITY HOTEL หรือเทียบเท่า 4****

วันที่สาม : เมืองเม่าเซี่ยน - ตูเจียงเอี้ยน - เขื่อนตูเจียงเอี้ยน - เมืองโบราณเจียจื่อ -วัดผู่เจ้า - เฉิงตู                           

 • พาท่านเดินทางสู่ เมืองตูเจียงเอี้ยน ด้วยความที่เมืองเฉิงตูอยู่ใกล้กับแม่น้ำหมินเจียง (Minjiang River) ทำให้ในอดีตเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมเมืองเฉิงตูอยู่หลายครั้ง นั่นจึงทำให้รัฐบาลท้องถิ่นตัดสินใจในการสร้างเขื่อนเพื่อป้องกันการเกิดน้ำท่วม  
 • ชม เขื่อนตูเจียงเอี้ยน เขื่อนน้ำโบราณแห่งแรกของโลก ไม่เพียงเป็นโครงการชลประทานโบราณขนาดใหญ่ ที่ใช้เทคนิคการทดน้ำโดยไม่สร้างเขื่อนกักน้ำเพียงแห่งเดียวของโลก ที่ยังคงมีการใช้งานอยู่จวบจนปัจจุบัน  
 • จากนั้นเดินทางสู่ เมืองโบราณเจียจือ ซึ่งมีอายุกว่า 1,000 ปี
 • ชม วัดผู่เจ้า เดิมชื่อวัดหญิ่งฮว๊า สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หยวน ช่วงปลายราชวงศ์หมิงระหว่างสงครามได้เกิดไฟไหม้ จนในสมัยราชวงศ์ชิง ได้ใช้เวลาในการซ่อมแซมกว่า 205 ปี มีพระพุทธรูปศักดิสิทธิ์มากมาย 
 • จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เมือง เฉิงตู
 • พักที่ ACME ARGYLE GRAND HOTEL หรือเทียบเท่า 4****

วันที่สี่ : นวดฝ่าเท้าบัวหิมะ - ร้านยางพารา - ถนนโบราณจิ๋นหลี่ - ถนนคนเดินชุนซีลู่ - สนามบินเฉิงตู                  

 • ผ่อนคลายความเมื่อยล้าด้วยการ นวดฝ่าเท้าบัวหิมะ เป็นการแช่เท้าด้วยยาสมุนไพรจีน และนวดผ่อนคลายที่ ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการแพทย์โบราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันการส่งเสริมการใช้สมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปีพร้อมรับฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ  
 • เข้าชมศูนย์สินค้า ผลิตภัณฑ์จากยางพารา เป็นในลักษณะสินค้าที่แปรรูป เช่น หมอน ที่นอน และสินค้าเพื่อสุขภาพพร้อมวิทยากรบรรยายสรรพคุณของผลิตภัณฑ์ 
 • จากนั้นให้ท่านช้อปปิ้ง ถนนโบราณจิ๋นหลี่ เป็นถนนที่อยู่ติดกับศาลขงเบ้ง นักท่องเที่ยวที่มาเยือนศาลขงเบ้งเสร็จแล้ว สามารถออกมาเดินเล่นที่นี่ได้เลย
 • ถนนคนเดินชุนซีลู่ ที่มีชื่อเสียงของเฉิงตู เป็นแหล่งศูนย์รวมวัยรุ่นชื่อดัง และเป็นที่ตั้งของตึกสูงรูปทรงทันสมัยมากมาย รวมถึงห้างสรรพสินค้าชื่อดังเช่น ISETAN และร้านค้ามากมาย อาทิ ZARA,H & M,UNIQLO อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย   
 • **สมควรแก่เวลานำทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน**


วันที่ห้า : เฉิงตู - กรุงเทพฯ

 • ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน LUCKY AIR  เที่ยวบินที่ 8L811 (ไม่รวมอาหารบนเครื่อง)                                                   
 • เดินทางถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ

สนใจแพ็คเกจทัวร์จีนอื่นๆ เพิ่มเติม คลิก!!

จองตั๋วเครื่องบินจีนราคาถูกกับ WonderfulPackage คลิก!!

เงื่อนไขสินค้า

กรณีคณะออกเดินทางได้

 1. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 15 ท่านออกเดินทาง (โดยมีหัวหน้าทัวร์)
 2. คณะจองไม่ถึงจำนวนผู้ใหญ่ 15 ท่าน ไม่ออกเดินทาง

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 .. / วัน)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องจองและซื้อตั๋วล่วงหน้า)
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,000 บาท (สําหรับพาสปอร์ตไทย เดินทางไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น)
  วีซ่าเข้าจีนประเภทกรุ๊ป (ใช้สแกนหน้าพาสปอร์ตส่งให้ทาง บริษัททัวร์ 20 วันก่อนเดินทาง) หมายเหตุ ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่าหน้าด่าน หรือจองช้ากว่าการส่งยื่นวีซ่ากรุ๊ป ผู้เดินทาง จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าเดี่ยวเพิ่มท่านละ 800 บาท)
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองของแต่ละประเทศ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท ของบริษัท MSIG ประกันภัย (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด ส่วนเกินกิโลกรัมละ 500 บาท (โดยประมาณ)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม กรณีให้ส่งขึ้นห้องพัก
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น หัวหน้าทัวร์ 200 หยวน / ท่าน / ตลอดการเดินทาง

RELATED PRODUCTS

RELATED ARTICLES

เที่ยวเมืองจีน แดนมหัศจรรย์แห่งธรรมชาติที่น่าหลงใหล

สัมผัสความงดงามทางธรรมชาติของจีน ทั้งขุนเขาในตำนาน เขาง้อไบ๊ อุทยานแห่งชาติจิ้วจ่ายโกว กุ้ยหลิน เขาฉางไป๋ คุณหมิง และมรดกโลกทางธรรมชาติ จางเจียเจี้ย

ตะลอนจีน ส่อง10 สตรีทฟู้ด จินหลี่ ความอร่อยนี้ที่ เฉิงตู

เมืองเฉิงตูหากมาเที่ยวต้องไม่ควรพลาดถนนคนเดินจิ๋นหลี่ Jin Li ถนนสายนี้เป็นถนนโบราณ เมื่อไปถึงก็รู้สึกเลยว่ากลิ่นอายความคลาสสิคลอยเเตะจมูกเลยหละ

รีวิวเที่ยวเฉิงตู อุทยานสวรรค์ภูผาหิมะการ์เซีย ต๋ากู่ปิงชวน

เฉิงตูยังมีอะไรน่าเที่ยวอีกเยอะ รีวิวยังไงก็ไม่หมด วันนี้ก็เลยอยากให้ทุกคนรู้จักกับพระเอกหลักของทริปเที่ยวเฉิงตู คือเรียกได้ว่านอกจากแพนด้าแล้ว ถ้าไม่มาที่นี่ก็เหมือนมาไม่ถึงเฉิงตู กับ "อุทยานสวรรค์ภูผาหิมะการ์เซีย ต๋ากู่ปิงชวน"

รีวิวเฉิงตู ฉบับละเอียดยิบที่อ่านแล้วเหมือนได้ไปเอง

รีวิวเฉิงตู ฉบับละเอียดยิบที่อ่านแล้วเหมือนได้ไปเอง ไปซอกแซกทั่วเฉิงตู เมืองที่ชาวจีนเลือกที่จะมาพักผ่อนเป็นอันดับต้นๆ น่าไปขนาดไหนตามรีวิวไปเลย ภาพจริงไปเอง ไม่อิงอะไร

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!