กลับด้านบน เพิ่มเพื่อนคลิก! @wonderfulpackage คลิกโทร 02-792-9292

Trip Highlight
 • WONDERFULPACKAGE นำท่านบินลัดฟ้าสู่เมืองเฉิงตู โดยสายการบิน LUCKY AIR
 • เดือนกุมภาพันธ์ ชมดอกมัสตาร์สีเหลืองบานสะพรั่งทั่วท้องไร่ทำให้หุบเขาเปลี่ยนเป็นสีเหลือง เป็นภาพอันสวยงามดังสวรรค์สร้าง
 • เดือนมีนาคม ชมเทศกาลดอกทิวลิป เนเธอแลนด์แดนมังกร สัมผัสความงดงามของดอกไม้ทิวลิปซึ่งหาได้ยากยิ่งในแดนเอเชีย
 • สัมผัสบรรยากาศเก่า ๆ ณ เมืองโบราณตูเจียงเยี่ยน เมืองที่มีชื่อเสียงมาจากการสร้างเขื่อนชลประทานที่ยิ่งใหญ่สมัยกว่า 2,600 ปี
 • เยี่ยมชมเยี่ยมชมความน่ารักย่างใกล้ชิดของหมีแพนด้า และถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเฉิงตู
 • เที่ยวชมขอพร วัดผู่เจ้า สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หยวน วัดที่ศักดิสิทธิ์ในด้านความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่
 • เที่ยวชม วัดเหวินซู วัดพุทธที่เก่าแก่และคงความดั้งเดิมที่สุดในนครเฉิงตู รวมทั้งเป็นศูนย์กลางของสมาคมชาวพุทธของมณฑลเสฉวน 
 • ช้อปปิ้งถนนควานจ๋าย หรือซอยแคบ-กว้าง ได้รับขนานนามว่าเป็นถนนโบราณโรแมนติก ซึ่งยังคงสไตส์ความเป็นจีนแบบโบราณ
 • ช้อปปิ้งเต็มที่ ณ ถนนคนเดินชุนซีลู่ ศูนย์รวมวัยรุ่นชื่อดัง และเป็นที่ตั้งของตึกสูงรูปทรงทันสมัยมากมาย รวมถึงห้างสรรพสินค้า
Details
ประเทศ: จีน
ระยะเวลา: 5 วัน 2 คืน
รวมมื้ออาหาร: 9 มื้อ
สายการบิน: LUCKY AIR
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: ก.พ. - มี.ค. 62
รหัสสินค้า: CNCTUCTU8L37

BOOKING

Seat Available Month Period Depart Return Airline Price Booking
15 February 25-28Feb 2019 8L812
03:50-07:50
8L811
00:40-03:05
13,999 THB จอง
15 March 2-5Mar 2019 8L812
03:50-07:50
8L811
00:40-03:05
14,999 THB จอง
15 March 8-11Mar 2019 8L812
03:50-07:50
8L811
00:40-03:05
14,999 THB จอง
15 March 22-25Mar 2019 8L812
03:50-07:50
8L811
00:40-03:05
14,999 THB จอง
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 ทำการเช็คอิน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ -
2 สนามบินสุวรรณภูมิ - เฉิงตู - เดินทางเดือนกุมภาพันธ์ เมืองจินถัง ชมทุ่งดอกมัสตาร์ด - เดินทางเดือนมีนาคม อุทยานสือเซี่ยงหูชมเทศกาลดอกทิวลิป - เมืองตูเจียงเยี่ยน
HOLIDAY INN CENTER
3 วัดผู่เจ้า - ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้าตูเจียงเอี้ยน - เมืองโบราณตูเจียงเยี่ยน - เฉิงตู - ร้านยา
JINNIU HOLIDAY INN EXPRESS
4 ร้านยางพารา - วัดเหวินซู - ร้านใบชา - ซอยกว้างซอยแคบ - ถนนคนเดินชุนซี - สนามบินเฉิงตู -
5 สนามบินเฉิงตู - กรุงเทพฯ -

วันแรก : เช็คอิน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ   

 • พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน LUCKY AIR พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอินให้กับท่าน

วันสอง :  สนามบินสุวรรณภูมิ - เฉิงตู - เดินทางเดือนกุมภาพันธ์  เมืองจินถัง ชมทุ่งดอกมัสตาร์ด - เดินทางเดือนมีนาคม  อุทยานสือเซี่ยงหูชมเทศกาลดอกทิวลิป - เมืองตูเจียงเยี่ยน                 

 • ออกเดินทางสู่ เมืองเฉิงตู โดยสายการบิน LUCKY AIR  เที่ยวบินที่ 8L812 (ไม่รวมอาหารบนเครื่อง)
 • เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติซวงหลิว นครเฉิงตู ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวน เป็นศูนย์กลางด้านการเมืองการทหารและด้านการศึกษาของภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
 • เดินทางเดือนกุมภาพันธ์ ชมดินแดนความงดงามของ ทุ่งดอกมัสตาร์ดสีเหลืองอร่าม บานสะพรั่งทั่วท้องไร่ทั่วขุนเขา กลายเป็นความภาคภูมิใจที่ต้องการอยากให้คนทั่วโลกได้รู้จักถ้าพูดถึงความยิ่งใหญ่ของทุ่งดอกมัสตาร์ด ที่เมืองจินถัง มองไปทั้งท้องทุ่งไร่นา ขุนเขา จะแลดูเป็นสีเหลืองไปหมด
 • เดินทางเดือนมีนาคม ชม ฮอลแลนด์แดนมังกร "เทศกาลดอกทิวลิป ณ อุทยานสือเซี่ยงหู"  สัมผัสความงดงามของดอกไม้ทิวลิปซึ่งหาได้ยากยิ่งในแดนเอเชีย ท่านจะได้ชมดอกไม้หลากหลายชนิดท่านจะหลงใหลไปกับมวลหมู่ผกาจนตกอยู่ในห้วงแห่งความงาม 
 • เดินทางสู่ เมืองตูเจียงเยี่ยน เมืองขนาดกลาง มีชื่อเสียงมาจากการสร้างเขื่อนชลประทานที่ยิ่งใหญ่สมัยกว่า 2,600 ปีก่อน ถือว่าเป็นเขื่อนชลประทานดินที่เก่าแก่ที่สุดในโลก 
 • พักที่ HOLIDAY INN CENTER หรือเทียบเท่า 4****

วันที่สาม : วัดผู่เจ้า - ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้าตูเจียงเอี้ยน - เมืองโบราณตูเจียงเยี่ยน - เฉิงตู - ร้านยา                        

 • วัดผู่เจ้า เดิมชื่อ วัดหญิ่งฮว๊า สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หยวน ช่วงปลายราชวงศ์หมิงระหว่างสงครามได้เกิดไฟไหม้ จนในสมัยราชวงศ์ชิง ได้ใช้เวลาในการซ่อมแซมกว่า 205 ปี มีพระพุทธรูปศักดิสิทธิ์มากมาย เป็นวัดที่นักวิชาการใช้ในการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับวิถีชีวิต รวมไปถึงวัฒนธรรมของพระพุทธศาสนา
 • ชมความน่ารักของแพนด้า ณ ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า  ที่นอกจากจะเป็นที่วิจัยและทำการศึกษาเพื่ออนุรักษ์หมีแพนด้าแล้ว ยังเป็นศูนย์การเรียนรู้เพาะพันธุ์หมีแพนด้าอีกด้วย 
 • เมืองโบราณตูเจียงเยี่ยน ภายในบริเวณเมืองเก่ามีทั้งร้านค้าขายของที่ระลึก ร้านอาหารมากมายให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชิม ชมศิลปะสะพานไม้เก่าแก่
 • เดินทางกลับสู่ นครเฉิงตู 
 • พักที่ JINNIU HOLIDAY INN EXPRESS  หรือเทียบเท่า 4****

วันที่สี่ : ร้านยางพารา - วัดเหวินซู - ร้านใบชา - ซอยกว้างซอยแคบ - ถนนคนเดินชุนซี - สนามบินเฉิงตู                    

 • ชมศูนย์สินค้า ผลิตภัณฑ์จากยางพารา เป็นในลักษณะสินค้าที่แปรรูป เช่น หมอน ที่นอน และสินค้าเพื่อสุขภาพ
 • วัดเหวินซู เป็นวัดพุทธเก่าแก่ที่คงความดั้งเดิมที่สุดในนครเฉิงตู 
 • แวะ ร้านชา เชิญชิมชาอวู่หลง และชาที่มีชื่อเสียงอื่นๆ
 • นำท่านเดินทางสู่ ถนนควานจ๋าย หรือซอยแคบ-กว้าง ได้รับขนานนามว่าเป็นถนนโบราณโรแมนติก บ้านหลายหลังยังคงสไตส์ความเป็นจีนแบบโบราณ
 • ถนนคนเดินชุนซีลู่ ที่มีชื่อเสียงของเฉิงตู เป็นแหล่งศูนย์รวมวัยรุ่นชื่อดัง และเป็นที่ตั้งของตึกสูงรูปทรงทันสมัยมากมาย
 • ** สมควรแก่เวลานำทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน**

วันที่ห้า : เฉิงตู - กรุงเทพฯ

 • ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน LUCKY AIR  เที่ยวบินที่ 8L811 (ไม่รวมอาหารบนเครื่อง)                                                   
 • เดินทางถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ

สนใจแพ็คเกจทัวร์จีนอื่นๆ เพิ่มเติม คลิก!!

จองตั๋วเครื่องบินจีนราคาถูกกับ WonderfulPackage คลิก!!

เงื่อนไขสินค้า

กรณีคณะออกเดินทางได้

 1. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 15 ท่านออกเดินทาง (โดยมีหัวหน้าทัวร์)
 2. คณะจองไม่ถึงจำนวนผู้ใหญ่ 15 ท่าน ไม่ออกเดินทาง

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 .. / วัน)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องจองและซื้อตั๋วล่วงหน้า)
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,000 บาท (สําหรับพาสปอร์ตไทย เดินทางไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น)
  วีซ่าเข้าจีนประเภทกรุ๊ป (ใช้สแกนหน้าพาสปอร์ตส่งให้ทาง บริษัททัวร์ 20 วันก่อนเดินทาง) หมายเหตุ ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่าหน้าด่าน หรือจองช้ากว่าการส่งยื่นวีซ่ากรุ๊ป ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าเดี่ยวเพิ่มท่านละ 800 บาท
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองของแต่ละประเทศ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตน้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท ของบริษัท MSIG ประกันภัย (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด ส่วนเกินกิโลกรัมละ 500 บาท (โดยประมาณ)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม กรณีให้ส่งขึ้นห้องพัก
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น หัวหน้าทัวร์ 200 หยวน / ท่าน / ตลอดการเดินทาง

 

RELATED PRODUCTS

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!