กลับด้านบน เพิ่มเพื่อนคลิก! @wonderfulpackage คลิกโทร 02-792-9292
Trip Highlight
 • นำท่านบินลัดฟ้าสู่เกาะฮ่องกงโดยสายการบิน HONGKONG AIRLINES
 • นำท่านนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์และไหว้พระขอพรเสริมดวงวัดดังแห่งเกาะฮ่องกง
 • นั่งกระเช้านองปิง พิเศษ!! นำท่านชมและนมัสการใต้ฐานบัวพระใหญ่ลันตา ที่วัดโปวหลิน
 • ไหว้เทพประจำตัวที่วัด หยุ่นหยุ่น สักการะพระบรมศาสดาของพุทธเต๋าและขงจื้อ
 • นมัสการเทพเจ้าที่วัดหวังต้าเซียนและสักการะพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตย์ที่วัดชีฉีหลิน
 • นมัสการเทพเข้าแห่งความซื่อสัตย์และคุณธรรม ณ วัดกวนอู
 • ชมวิวบนยอดเขาที่มีชื่อเสียงของกาะฮ่องกง วิคตอเรียพีค ถือเป็นยอดเขาที่สูงเป็นอันดับที่ 24 ของเกาะฮ่องกง
 • พักผ่อนกับบรรยากาศปิกนิคชายทะเลที่หาดรีพลัสเบย์ พร้อมนมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่มีชื่อเสียงเรื่องการขอบุตร
 • ลิ้มรสอาหารชื่อดังหลากหลายเมนู แนะนำโดย "พ่อลูกเล่งหงษ์"
Details
ประเทศ: ฮ่องกง
ระยะเวลา: 3 วัน
รวมมื้ออาหาร: 7 มื้อ + อิสระ 1 มื้อ
สายการบิน: Thai Airways
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: 15-17 มี.ค. 62

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – นั่งกระเช้านองปิง – ชมใต้ฐานบัวพระใหญ่– CITY OUTLET - พิเศษ!! ดินเนอร์อาหารทะเล @ หลี่ หยุ่น มุน
PENTA HOTEL OR SIMILAR
2 หาดรีพลัสเบย์ – วัดหมั่นโหม่ – วัดแชกงมิว – โรงงานจิวเวอร์รี่ – LADIES’ MARKET
PENTA HOTEL OR SIMILAR
3 วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ – วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งถนนนาธาน – สนามบินฮ่องกง – กรุงเทพฯ -

วันแรก : กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – นั่งกระเช้านองปิง – ชมใต้ฐานบัวพระใหญ่– CITY OUTLET -  พิเศษ!! ดินเนอร์อาหารทะเล @ หลี่ หยุ่น มุน

 • 05.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 สายการบิน THAI AIRWAYSโดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร
  08.00 น. นำท่านเดินทางสู่ เกาะฮ่องกง โดย สายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบิน ที่ TG 600
  11.45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ เช็ค เลป ก๊อก (Cheak Lap Kok) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อย ให้คณะท่านออก Exit B จากนั้น นำท่านเดินทางผ่านสะพานแขวนชิงหม่า เป็นสะพานแขวนยาวที่สุดของโลก ที่ทันสมัย สำหรับใช้คมนาคมทั้งทางด้านรถยนต์และรถไฟที่แบ่งออกเป็น 2 ชั้น
 • กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร @NGONG PING GARDEN
 • นำท่านนั่ง กระเช้า Ngong ping 360 ที่ยาวที่สุดในโลก จากตุงชุงสู่ที่ราบนองปิงในเวลา 25 นาที ท่านจะได้ชมทิวทัศน์รอบตัว 360 องศาของเกาะลันเตา พบกับสถาปัตยกรรมจีนโบราณของหมู่บ้านนองปิงบนพื้นที่ 1.5 เฮคตาร์เหนือระดับน้ำทะเล 371 เมตร อิสระให้ท่านนมัสการพระใหญ่วัดโป่หลิน หรือ นิยมเรียกว่าพระใหญ่ลันเตา พิเศษ!! นำท่านเข้าชมภายในฐานใต้บัวของพระใหญ่ ใต้ฐานบัวมีพิพิธภัณฑ์ ภายในแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนแรก ภาพวาดสีน้ำมันบอกเล่าเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของพระพุทธเจ้า ส่วนที่สอง วงล้อพระพุทธธรรม และส่วนที่สามพระบรมสารีริกธาตุ จากประเทศศรีลังกา (ในกรณีกระเช้านองปิงจะมีการปิดปรับปรุง จะเปลี่ยนเป็นนั่งรถโดยสารของทางนองปิงแทน)
 • บ่าย จากนั้นนำท่านสู่ City Gate Outlet แหล่งรวมเสื้อผ้าแบรนด์เนม ห้าง OUTLETS ขนาดใหญ่บนเกาะลันเตา ห่างจากสนามบินนานาชาติฮ่องกงเพียง 10 นาที ตั้งอยู่บริเวณสถานีรถไฟใต้ดินตงชงมีเสื้อผ้าแบรนด์ชั้นนำมากมายให้เลือกช้อปรวมทั้งเครื่องประดับ เสื้อผ้าเด็ก รองเท้ากีฬา และของตกแต่งบ้าน สินค้าลดพิเศษ รวมทั้งบริเวณ ชั้น 1 ยังเป็น Fast Food ชื่อดังอย่าง Mc Donald’s ,KFC และอื่นๆอีกมากมาย ชั้นใต้ดินยังมี Supermarket มีรายการให้เลือกซื้อเลือกหาไม่ว่าจะเป็นอาหาร ขนม อุปกรณ์ ข้าวของเครื่องใช้ และ สินค้าอีกมากมาย
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ณ หมู่บ้านชาวประมง หลี่หยุ่นมุ่น
  เฮียซ้ง เล่งหงษ์จะพาคณะทัวร์ ไปลิ้มรสซีฟู๊ดสดๆระดับพรีเมี่ยมแบบสไตล์ฮ่องกง
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก PENTA HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่สอง : หาดรีพลัสเบย์ – วัดหมั่นโหม่ – วัดแชกงมิว – โรงงานจิวเวอร์รี่ – LADIES’ MARKET                  

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ ติ่มซำรสชาติต้นตำรับ @ ROYAL ONE.
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หาดรีพลัสเบย์ นมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภข้ามสะพานต่ออายุที่ชายหาดรีพัลส์เบย์ จากนั้นนำท่านเดิน
 • ทางสู่ วัดหมั่นโหม่ วัดนี้ก็เป็นวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งของฝั่งเกาะฮ่องกง สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่กราบไหว้บูชาเทพหมั่น (MAN) คือเทพแห่งวรรณกรรมและการเรียนรู้ กับเทพโหม่ (MO) คือเทพแห่งสงคราม ซึ่งก็คือท่านเทพกวนอูนั่นเอง เป็นที่นิยมของนักเรียน นักศึกษา ซึ่งนิยมกันมาตั้งแต่ในอดีตที่ผู้ต้องการสอบจอหงวนมักจะมากราบไหว้ขอพรกัน
 • จากนั้นนำท่านสักการะ เทพเจ้ากวนอู ณ วัดกวนอู ย่านซัมซุยโป วัดนี้เป็นวัดเล็ก สวยและสงบ วัดนี้เป็นที่นิยมกราบไหว้ของเหล่าตำรวจและทหาร เพราะเชื่อ เทพเจ้ากวนอูเป็นสัญลักษณ์แห่งความซื่อสัตย์และความมีคุณธรรม
 • กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร SUN TUNG LOK RESTAURANT *Michelin Star Restaurants* มื้อนี้ เฮียซ้ง เล่งหงษ์ จะพาไปลิ้มรส อาหารสไตล์ฮ่องกงแบบจัดเต็ม
 • จากนั้นนำท่านสู่ วัดแชกงหมิว เป็นวัดที่ขึ้นชื่ออย่างมาก ที่เกาะฮ่องกงวัดแห่งนี้เรารู้จักกันดีในนามวัดกังหันวัดนี้มีกังหันทองแดงที่เชื่อกันว่าถ้าหมุน 3 รอบจะขับไล่สิ่งชั่วร้ายและนำแต่สิ่งดีๆ มาให้ชาวฮ่องกงนิยมไปสักการะที่วัดนี้ในวันขึ้นปีใหม่ของจีน หรือวันตรุษจีนนั่นเอง ผู้ที่เกิดปีชง จะแคล้วคลาดในเรื่องที่ไม่ดีทุกเรื่อง ที่วัดแชกงหมิวจะมีนักบวชมานำท่านทำพิธีและแนะนำเรื่องการกราบไหว้ขอพร
 • นำท่านเยี่ยมชม โรงงานจิวเวอร์รี่ ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไซน์ที่ได้รับรางวัลอันดับเยี่ยมและใช้ในการเสริมดวงเรื่อง ฮวงจุ้ย
  จากนั้นนำท่านสู่ ย่านมงก๊ก เป็นย่านที่พักอาศัยและแหล่งช้อปปิ้งที่หนาแน่นมากที่สุดของฮ่องกง ถือว่าเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีคนมาเดินมากที่สุด สินค้าส่วนใหญ่จะเป็น พวกเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ กล้องถ่ายรูป และอุปกรณ์ไฮเทคต่างๆ และมีร้านอาหารให้เลือกชิมมากมาย LADIES’ MARKET เป็นอีกแห่งในย่านมงก๊ก เป็นสวรรค์ของเหล่านักช้อปกันเลยทีเดียว เพราะจะมีสินค้าสําหรับผู้หญิงให้ได้เลือกกันอย่างละลานตา
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ณ SPORTFUL GARDEN RESTUARANT
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก PENTA HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่สาม : วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ – วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งถนนนาธาน – สนามบินฮ่องกง – กรุงเทพฯ                                                                                                                      

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ NATHAN CONGEE *ร้านโจ๊กยอดฮิต*---เมนุโจ๊กเป๋าฮื้อ*
 • นำท่านเดินทางสักการะเจ้าแม่กวนอิมที่ วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ วัดนี้เริ่มสร้างกันมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1873 เป็นวัดเจ้าแม่กวนอิมที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในฮ่องกง (วัดที่มีเจ้าแม่กวนอิมประทับอยู่ มีเป็นจำนวนมากในฮ่องกง) สมัยก่อนย่านฮังฮอมถือว่าทุรกันดานมาก และถนนหนทางไม่สะดวกเอามากๆ แม้ว่าจะเดินทางมาจากจิมซาจุ่ยก็ตาม รัฐบาลเลยเริ่มโครงการสร้างถนนเชื่อมต่อระหว่างฮังฮอม, จิมซาจุ่ย และ Kowloon City ถนนเส้นนี้สร้างแล้วเสร็จในปี 1909 ทำให้หลังจากนั้นมา การเดินทางสะดวกยิ่งขึ้น ผู้คนมากมายต่้างพากันมาสักการะองค์เจ้าแม่กวนอิมที่ศาลแห่งนี้กันอยู่ตลอด จนถึงปัจจุบัน **ที่วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำจะมีนักบวชมานำท่านทำพิธีและแนะนำเรื่องการกราบไหว้ขอพร และ พิธิเปิดกระเป่าตังค์เจ้าแม่กวนอิมให้โชค หรือพิธีขอยืมเงิน เพื่อไปเสริมดวงธุรกิจการค้า การลงทุน **
 • นำท่านไปนมัสการ เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน หนึ่งในวัดที่โด่งดังที่สุดของฮ่องกง ซึ่งขึ้นชื่อเรื่องการดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บ และพบกับผู้คนมากมายที่นำธูป และของมาสักการะเพื่อขอพรต่างๆตั้งแต่เรื่องความรักไปจนถึงฤกษ์มงคลในการทำ (พิเศษสุด!! สำหรับคณะของท่าน นำท่านสักการะขอพร ณ บริเวณห้องชั้นใต้ดินของวัดหวังต้าเซียน)
 • กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน มื้อพิเศษกับร้านอร่อยสตรีทฟู๊ด บะหมี่เกี๊ยว 300ปี ที่ได้รับป้ายการันตี ความอร่อย ร้านนี้ ต้องชิม ไม่งั้น "เฮียซ้ง ตีตาย" ที่ฮ่องกง ไปลิ้มรสเกี๊ยวกุ้งลูกใหญ่บิ๊กบึ้ม และบะหมี่สดเล้นเหนียวนุ่มกับน้ำซุปสไตล์ฮ่องกง  
 • ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ณ ถนนนาธาน ที่ ห้าง K 11 - The World's fist Art Mall ห้างใหม่ล่าสุดใน ย่านจิมซาจุ่ย ซึ่งมีทั้งหมด 6 ชั้น ด้านบนจะเป็นโรงแรมระดับ 5 ดาวเปิดใหม่ชื่อ Hyatt Regency ภายในห้างจะเป็นการผสมผสานของศิลปะ มนุษย์ และธรรมชาติเข้าด้วยกัน ด้านในจึงมีปฏิมากรรมมากมายให้ได้ชม และร้านค้าจากแบรนด์ต่างๆอีกด้วย
 • ค่ำ อิสระรับประทานอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย**
 • สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ เช็ค เลป ก๊อก (Cheak Lap Kok)
 • 20.45 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินTHAI AIRWAYS เที่ยวบิน ที่ TG 607
 • 22.40 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ


เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องจองและซื้อตั๋วล่วงหน้า)
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน)
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองของแต่ละประเทศ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท ของบริษัท ชับป์ประกันภัย (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าหัวหน้าทัวร์ คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทางจำนวน 1 ท่าน
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น = 60 HKD / ทั้งทริป/ต่อท่าน

RELATED ARTICLES

ครั้งเเรกกับสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก สะพานฮ่องกง มาเก๊า จูไห่

วันก่อนไปเยือนฮ่องกงเลยมีโอกาสได้ไปเยือนสะพาน "ฮ่องกง-จูไห่-มาเก๊า" สะพานข้ามทะเลที่มีระยะทางยาวที่สุดในโลก โดยเป็นสะพานยาว 55 กม.ที่เชื่อมระหว่างเมืองสำคัญทางภาคใต้ของจีน คือ เกาะฮ่องกง มาเก๊า และเมืองจูไห่

ให้ทุกมื้อเป็นมื้อโปรด ที่ Hongkong Disneyland

ให้ทุกมื้อเป็นมื้อโปรด ที่ Hongkong Disneyland นึกภาพอาหารน่ารักๆ ลายมิกกี้เมาส์ รวมไปถึงตัวละครดิสนีย์ที่เดินเข้ามาทักทายเราสิ จะฟินขนาดไหน ตามไปชิมอาหาร ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์กันเถอะ

10 ประสบการณ์การลิ้มรสอาหารที่ดีที่สุดในโลก โดย Lonely Planet

ประสบการณ์การลิ้มรสอาหารที่ดีที่สุดในโลก จัดอันดับโดย Lonely Planet และนี่ก็คือ 10 อันดับอาหารจานเด็ดจากทั่วโลก มีของไทยด้วย

ฮ่องกงวันเดย์ทริป สัมผัสฮ่องกงมากกว่าเคย

เที่ยวฮ่องกงวันเดียว ที่จะพิเศษกว่าทริปไหนๆ ที่คุณเคยไปมา เพราะฮ่องกงยังมีเสน่ห์เล็กๆ ซ่อนอยู่รอให้เราไปค้นหา และยังมีอีกหลายสถานที่ที่เรายังไม่รู้อีกมากมาย มาดูกันว่าฮ่องกงวันเดย์ทริป เราจะไปเที่ยวแบบไหนได้บ้าง

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!