กลับด้านบน เพิ่มเพื่อนคลิก! @wonderfulpackage คลิกโทร 02-792-9292

Trip Highlight
 • เกาะเวนิส (เมืองที่ไม่มีรถยนต์วิ่งผ่าน) ที่ได้รับสมญานามว่า “ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก”
 • เที่ยวแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมรดกโลก ทั้ง 5 แห่ง ของประเทศโครเอเชีย
 • เข้าชมความงามของ “ถ้ำโพสทอยน่า” ถ้ำที่สวยที่สุดในยุโรป มีอายุเก่าแก่กว่า 2 ล้านปี
 • ชมอุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ อุทยานทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียงที่สุดในโครเอเชีย
 • เมืองดูบรอฟนิคได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในเมืองเก่าที่สวยที่สุดในยุโรป สมญานาม “ไข่มุกแห่งทะเล เอเดรียติก”
 • เที่ยวชม เมืองกอเตอร์ เมืองชายฝั่งทะเลแสนสวยอีกเมืองของประเทศมอนเตเนโกร ที่ได้รับการขนานนามว่า “ไข่มุกแห่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน”
 • พร้อมไกด์ดูแลและอำนวยความสะดวกท่านตลอดการเดินทาง
Details
ประเทศ: อิตาลี โครเอเชีย สโลวีเนีย บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
ระยะเวลา: 10 วัน 7 คืน
รวมมื้ออาหาร: 22 มื้อ
สายการบิน: Turkish Airlines
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: เม.ย. - ต.ค. 62

BOOKING

Booking Seat Available Month Period Depart Return Airline Price
เต็ม 0 October 10-19Oct 2019
(วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)
TK069
23:45-06:05
TK068
01:25-15:00
74,900 THB
เต็ม 0 October 11-20Oct 2019 TK069
23:45-06:05
TK068
01:25-15:00
74,900 THB
เต็ม 0 October 17-26Oct 2019 TK069
23:45-06:05
TK068
01:25-15:00
74,900 THB
จอง 5 October 19-28Oct 2019 TK069
23:45-06:05
TK068
01:25-15:00
74,900 THB
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

วันแรก : กรุงเทพฯ – อิสตันบูล 

 • คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์เชคอิน U (แถว U 14-18) ประตูทางเข้าที่ 9 หรือ 10 อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์เชคอินสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
 • เดินทางสู่นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบิน TK 69 

วันที่สอง : อิสตันบูล - เวนิส - จัตุรัสเซนต์มาร์โค

 • เดินทางถึงสนามบินอิสตันบูล (IST) ประเทศตุรกี แวะเปลี่ยนเครื่อง เที่ยวบิน TK1867 
 • เดินทางสู่ สนามบินเวนิส (VCE)โดยเที่ยวบิน TK1 867 
 • เดินทางสู่ เมืองเวนิส เมืองที่มีเอกลักษณ์พิเศษสุดเมืองหนึ่งของโลกเปรียบเสมือนประตูสู่ตะวันออกของยุโรปในอดีต นำท่านนั่งเรือสู่เกาะเวนิส (เมืองที่ไม่มีรถยนต์วิ่งผ่าน) เมืองเวนิสได้รับสมญานามว่า “ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก” (Queen of the Adriatic) เมืองแห่งสายน้ำ (City of water) เมืองแห่งสะพาน (City of bridges) เมืองแห่งแสงสว่าง (City of light) ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์สองริมฝั่งสู่เกาะเวนิสซึ่งมีความงดงามเป็นอย่างยิ่ง
 • ชม จตุรัสเซนต์มาร์โคและพระราชวังดอจจ์ ศูนย์กลางของเกาะเวนิส ผ่านชมและแวะถ่ายรูปบริเวณสะพานถอนหายใจ (Ponte Dei Sospiri) ที่เชื่อมระหว่างพระราชวังโบราณกับเรือนจำโบราณ ซึ่งมีตำนานเล่าถึงนักรักคาสโนว่าที่เคยถูกคุมขังในคุกแห่งนี้
 • แวะถ่ายรูปกับ มหาวิหารเซนต์มาร์โค (San Marco Basilica) ซึ่งเป็นอาคารที่ผสมผสานสถาปัตยกรรมแบบไบแซนไทน์ อาหรับ โรมันเนสก์ เรเนซองส์ เข้าไว้ด้วยกัน ในมหาวิหารนี้เชื่อว่าเป็นที่บรรจุศพของนักบุญเซนต์มาร์ก
 • อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปโดยรอบบริเวณจตุรัสเซนต์มาร์โค หรือจะ เลือกช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่มีมากมายรายล้อมรอบจตุรัส ไม่ว่าจะเป็น Gucci, Chanel, Louis Vuitton, Hermes, Tods, Prada และอื่นๆอีกมากมาย 
 • ที่พัก ANTONY PALACE หรือ HOLIDAY INN หรือ NH LAGUNA **** หรือเทียบเท่า


วันที่สาม : ถ้ำโพสทอยน่า – ล่องเรือทะเลสาบเบลด – เมืองลุบเบลียน่า (เมืองหลวงสโลวีเนีย) 

 • นำท่านมุ่งหน้าสู่ ถ้ำโพสทอยน่า (Postojna Caverns) ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของเมืองโพสทอยน่า (Postojna) เป็นถ้ำที่เปิดให้บริการมากว่า 188 ปี
 • นำท่านเข้าชมความงามของ “ถ้ำโพสทอยน่า” ถ้ำที่สวยที่สุดในยุโรป ซึ่งมีอายุเก่าแก่กว่า 2 ล้านปี เป็นถ้ำที่มีความยาวถึง 27 กิโลเมตร นำท่านเข้าชมภายในถ้ำโดยขบวนรถรางไฟฟ้า ซึ่งได้เปิดให้บริการในปี 1884 
 • นำท่านชมความแปลกของ ปลามนุษย์ (Human fish) หรือ Olm สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่อาศัยอยู่ในถ้ำพอสทอยน่า ผิวสีเนื้อคล้ายมนุษย์ ลำตัวยาวคล้ายงู มีแขนและขา ถูกค้นพบครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ.1768 และอาศัยอยู่ในที่มืด 
 • เดินทางสู่ ทะเลสาบเบลด (Bled Lake) ทะเลสาบแห่งนี้เกิดจากการกัดเซาะของธารน้ำแข็งโบฮินจ์ ในยุคน้ำแข็ง
 • ล่องเรือทะเลสาบเบลด ซึ่งมีปราสาทเบลด ตั้งอยู่บนริมผาติดทะเลสาบ เป็นปราสาทที่เก่าแก่ที่สุด จักรพรรดิ์เฮนริคที่ 2 แห่งเยอรมัน ได้ยกให้เป็นสถานที่พำนักของบิชอป อัลเบี่ยม แห่ง บริเซน (Bishop Albium of Brixen) ในปี ค.ศ. 1004 (***การล่องเรือในทะเลสาบขึ้นกับสภาพอากาศในวันเดินทาง หากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย บริษัทจะคืนค่าล่องเรือให้กับทุกท่านและเดินชมบริเวณรอบทะเลสาบแทน) 
 • นำท่านสู่ เมืองลุบเบลียน่า (Ljubljana) เมืองหลวงของประเทศสโลวีเนีย นำท่านสัมผัสบรรยากาศเมืองหลวงที่ยังคงให้ท่านได้เห็นร่องรอยของสถาปัตยกรรมโบราณ และอิทธิพลของศิลปะสไตล์บาโร๊คในเมืองลุบเบลียน่า
 • ที่พัก RADISSON BLU หรือ LEV HOTEL  หรือ AUSTRIA TREND **** หรือเทียบเท่า


วันที่สี่ : เมืองลุบเบลียน่า – ซาเกรบ (เมืองหลวงโครเอเชีย) – อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่

 • ชม สะพานมังกร ที่ทอดข้ามแม่น้ำลุบเบลียยานิก้า ผ่านชมและแวะถ่ายรูปกับสถานที่สำคัญต่างๆภายในเมืองเช่น ศาลาว่าการเมือง มหาวิหารเซนต์ นิโคลัส  เข้าชมปราสาทเมืองเก่า (Old town castle) ซึ่งตั้งอยู่บนเนินสูง โดยนั่งรถรางขึ้นสู่เนินเขา ซึ่งสามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองลุบเบลียน่าได้อย่างชัดเจน ปราสาทแห่งนี้สร้างในสมัยศตวรรษที่ 11 ในศิลปะสไตล์บาโร๊ค และได้ทำการบูรณะใหม่ในปี 1990 
 • เดินทางสู่ “เมืองซาเกรบ (Zagreb)”ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง) เมืองหลวงของประเทศโครเอเชียดินแดนแห่งทะเลเอเดรียติค ซึ่งมีความเก่าแก่แฝงด้วยเสน่ห์และมนต์ขลัง 
 • นำท่านแวะถ่ายรูป “มหาวิหารเซนต์สตีเฟน (St. Stephen Cathedral)” ซึ่งมียอดแหลมทรงกลวยคู่บนยอดวิหารตกแต่งอย่างงดงาม สามารถเห็นได้จากทุกมุมในซาเกรบ แต่เดิมเป็นโบสถ์ธรรมดาแต่เพิ่งมีความสำคัญในปี ค.ศ. 1094
 • นำชมตลาดกลางเมือง (Dolac market) ตลาดกลางแจ้งที่เก่าแก่ มีสีสันสดใส มีดอกไม้ประดับและผลไม้ราคาถูกวางขายมากมาย
 • นำท่านสู่เขต Upper Town โดยขึ้นรถรางไฟ จากนั้นแวะถ่ายรูปกับวิหารเซนต์มาร์ก (St. Marks Church) ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองเก่าซาเกรบ สร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 13 หลังคามุงด้วยกระเบื้องสีต่างๆ ซึ่งเป็นรูปตราสัญลักษณ์ของซาเกรบ โครเอเชีย สโลวีเนีย และ ดัลมาเชีย ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นประเทศเดียวกัน
 • แวะถ่ายรูปกับ โบสถ์ประจำเมืองเก่าเซนต์แคทเธอรีน (St. Catherine) โบสถ์แบบบาโร๊คสีขาวน่าประทับใจ 
 • แวะชมจัตุรัส Trg Ban Jelacic Square จัตุรัสกลางเมืองที่ล้อมรอบด้วยห้างร้านนำสมัย ชมอนุสาวรีย์ Ban Josip Jelacic ผู้ยิ่งใหญ่ ผู้ซึ่งต่อสู้เพื่อความเป็นอิสระจากชาวฮังกาเรียนเมื่อปี ค.ศ. 1848 
 • “อุทยานแห่งชาติพริตวิเซ่ (Plitvice National Park)” ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ อุทยานนี้มีพื้นที่ประมาณ 29,482 เฮคเตอร์ หรือประมาณ 295 ตารางกิโลเมตร
 • ที่พัก JEZERO HOTEL *** หรือเทียบเท่า


วันที่ห้า : เข้าชมอุทยานแห่งชาติพริตวิชเซ่ - ซาดาร์

 • นำท่านเข้าชมความงามของอุทยาน นำท่านสู่ Lower lake โดยล่องเรือข้ามทะเลสาบ Jezero Kozjak ซึ่งเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในอุทยานแห่งนี้ อีกทั้งยังเป็น ทะเลสาบที่เชื่อมระหว่างอุทยานตอนล่างขึ้นสู่ทะเลสาบชั้นบนของอุทยาน
 • เดินทางสู่ เมืองซาดาร์ (Zadar)  เมืองที่มีประวัติศาสตร์มากว่า 3,000 ปีมาแล้ว และเป็นเมืองท่าสำคัญซึ่งตั้งอยู่บนคาบสมุทรขนาดใหญ่ของทะเลเอเดรียติค ที่มีบทบาทมาตั้งแต่สมัยโรมันจนถึงปัจจุบัน
 • นำท่านถ่ายรูปกับโบสถ์สำคัญประจำเมืองโบสถ์อนาสตาเชีย The Cathedral of  St. Anastasia เป็นโบสถ์โรมันคาทอลิกสร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 5-6 ในยุคโรมาเนสก์ เป็นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในแคว้นดัลมัลเชีย 
 • ชม โบสถ์เซนต์ โดแนท ซึ่งเป็นโบสถ์สำคัญประจำเมืองอีกแห่งหนี่ง ชมโรมันฟอรัมหรือย่านชุมชนของโรมันเมื่อสองพันปีก่อนที่นักโบราณคดีได้ใช้ความอุตสาหะในการขุดค้นพบหลักฐานสำคัญต่างๆ ทั้งที่อยู่อาศัยชาวโรมัน
 • ที่พัก CLUB FUMINATION BORIK HOTEL หรือ DIADORA HOTEL **** หรือเทียบเท่า
 • ***หากโรงแรมที่เมืองซาดาร์ไม่สามารถรองรับคณะได้ ทางบริษัทจะจัดที่พักที่เมืองใกล้เคียงให้แทน***


วันที่หก : ซิบินิค - โทรเกียร์ - สปริท - เข้าชมพระราชวังดิโอคลีเธี่ยน

 • เดินทางสู่ เมืองซิบินิค (Sibenik) เมืองริมทะเลเอเดรียติก ถูกบันทึกในเอกสารตั้งแต่ ค.ศ. 1066 ในชื่อแคสทรัม ซีบีนิซี (Castrum Sebenici) เติบโตจากอิทธิพลภายใต้การปกครองของฮังกาเรียน-โครแอต-เวเนเชียน
 • เข้าชม มหาวิหารเซนต์จาคอบ สร้างขึ้นในระหว่างปีค.ศ. 1431-1535 เป็นสถาปัตยกรรมผสมผสานกันระหว่าง 3 ศิลปกรรม คือ ดัลเมเชียน ศิลปะทางเหนือของอิตาลี และทัสคานี
 • เดินทางสู่ เมืองโทรเกียร์ (Trogir) เมืองขนาดเล็กบนเกาะที่ตั้งอยู่เกือบชิดกับแผ่นดินใหญ่ เป็นเมืองเก่าแก่ตั้งแต่สมัยยุคอารยธรรมกรีกโรมันเมื่อ 380 ปีก่อนคริสตกาล
 • ชม เขตเมืองเก่า สัมผัสอาคาร บ้านเรือน ที่ได้รับอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมกรีกและโรมันโบราณ เช่น ประตูเมือง “Kopnena Vrata” ซึ่งได้บูรณะขึ้นใหม่ในสมัยศตวรรษที่ 16 
 • แวะถ่ายรูปกับ “มหาวิหารเซนต์ลอเรนซ์” ซึ่งสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 12 ใช้เวลาก่อสร้างนับสิบปี จุดเด่นของมหาวิหารแห่งนี้คือประตูทางเข้าที่แกะสลักเป็นเรื่องราวต่างๆ อย่างวิจิตรตระการตา
 • แวะถ่ายรูปกับหอนาฬิกา (Foggia And Of Clock Tower) ที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 14 ชมจัตุรัสภายในบริเวณเมืองเก่า
 • แวะถ่ายรูปกับ ป้อมเซนต์มาร์ค ซึ่งสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1430 ตั้งตระหง่านอยู่ริมชายฝั่งทะลเอเดรียติก ในอดีตใช้เป็นกำแพงป้องกันภัยจากข้าศึกที่เข้ามารุกรานทางทะเล 
 • นำท่าน เที่ยวชมเมืองสปริท ที่สร้างรายล้อมพระราชวังดิโอคลีเธี่ยน ประกอบด้วย ศาลาว่าการเมืองสไตล์ เรเนซองค์ สร้างในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 15 อาคารบ้านเรือนเก่าแก่ต่างๆ ชมย่าน People Square ศูนย์กลางทางธุรกิจและการบริหาร
 • นำท่าน เข้าชมพระราชวังดิโอคลีเธี่ยน (Diocletian Palace) องค์การยูเนสโก (UNESCO) ได้ประกาศให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1979 สร้างขึ้นจากพระประสงค์ของจักรพรรดิ์ดิโอคลีเธี่ยนแห่งโรมัน ซึ่งต้องการสร้างพระราชวังสำหรับบั้นปลายชีวิตของพระองค์ 
 • ที่พัก ATRIUM HOTEL หรือ PRESIDENT HOTEL SOLIN **** หรือเทียบเท่า


วันที่เจ็ด : ดูบรอฟนิค - พระราชวังเรคเตอร์ - The Cathedral Treasury

 • เดินทางสู่ เมืองสตอน (Ston) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในเรื่องของหอยนางรมและผลิตภัณฑ์จากหอยนางรมสดๆ จากทะเลเอเดรียติกตื่นตาตื่นใจไปกับบรรยากาศริมชายฝั่งทะเลที่มีบ้านเรือนหลังคากระเบื้องสีแสด สลับตามแนวชายฝั่ง
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น พร้อมลองชิมหอยนางรมสดจากฟาร์มในเมืองสตอน
 • เดินทางเรียบชายฝั่งทะเลเอเดรียติกสู่ “เมืองมรดกโลกดูบรอฟนิค Dubrovnik” ตื่นตาตื่นใจกับบรรยากาศริมชายฝั่งทะเล ที่มีบ้านเรือนหลังคากระเบื้องสีแสด สลับตามแนวชายฝั่งเป็นระยะๆ เมืองดูบรอฟนิคได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในเมืองเก่าที่สวยที่สุดในยุโรป สมญานาม “ไข่มุกแห่งทะเล เอเดรียติก” 
 • ชมทัศนียภาพของเมืองดูบรอฟนิค ที่ตั้งอยู่ตามริมฝั่งทะเลเอเดรียติค ตัวเมืองเก่ามีป้อมปราการโบราณความยาว 190 เมตรล้อมรอบ ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองที่ความโด่งดังเทียบได้กับแกรนด์แคนย่อนหรือแกรนด์คาแนลแห่งเวนิส 
 • เดินลอดประตู Pile Gate ที่มีรูปปั้นของนักบุญ เซนต์เบลส นักบุญประจำเมือง เพื่อเข้าสู่ใจกลางเมืองเก่า ชมน้ำพุ Onofrio ซึ่งตั้งเป็นเกียรติแก่สถาปนิกผู้สร้างน้ำพุแห่งนี้
 • เข้าชม The Cathedral หนึ่งในโบสถ์เก่าแก่ประจำเมืองเก่าที่สะสมโบราณวัตถุของพ่อค้าวาณิชที่ได้ทำการค้าขายกับชาวเวนิชในอดีต นำท่านถ่ายรูปกับหอนาฬิกาโบราณ (Bell Tower Clock)
 • แวะถ่ายรูปกับ พระราชวังเรคเตอร์ (Rector’s palace) พระราชวังที่สร้างขึ้นโดยผสมผสานศิลปะทั้งแบบโกธิค เรเนซองส์และบาโร๊ค ได้เวลานำท่านแวะชมและถ่ายรูปกับ สปอนซา พาเลส (Sponza Palace) สร้างขึ้นโดยศิลปะแบบโกธิค เรเนซองส์ ในสมัยศตวรรษที่ 15
 • ที่พัก NEPTUNE หรือ KOMPAS หรือ GH PARK หรือ CROATIA HOTEL **** หรือเทียบเท่า
 • ***หากโรงแรมที่เมืองดูบรอฟนิคไม่สามารถรองรับคณะได้ ทางบริษัทจะจัดที่พักที่เมืองใกล้เคียงให้แทน***


วันที่แปด : โมสตาร์ (บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา) – ซาราเยโว

 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองโมสตาร์ อีกหนึ่งเมืองประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงทางด้านการท่องเที่ยว เป็นหนึ่งในเมืองที่สำคัญของประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา มีขนาดเป็นอับดับที่ 5 ของประเทศ ตั้งอยู่ในหุบเขาของแม่น้ำเนเรตวา
 • นำท่านชมความงดงามและความเก่าแก่ของ สะพาน โบราณ หรือ สตารี มอสต์ สะพานที่ถูกสร้างขึ้นจากหิน โดยมีความสูงจากระดับน้ำซึ่งวัดได้ในช่วงฤดูร้อน ประมาณ 21 เมตร
 • นำท่านชม ย่านเมืองเก่า (Old Town) เพื่อชื่นชมเหล่าอาคารบ้านเรือนซึ่งส่วนใหญ่ล้วนสร้างขึ้นในแบบสถาปัตยกรรมแบบพรี-ออตโตมัน ออตโตมันตะวันออก เมดิเตอร์เรเนียนและยุโรปตะวันตก
 • นำท่านเข้าชม มัสยิดโกสกี้ เมห์เมด ปาซ่า (Koski Mehmed Paša Mosque) มัสยิดออตโตมันขนาดเล็ก ที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ในปี ค.ศ. 1751 หลังถูกทำลายลงช่วงสงครามบอสเนีย สิ่งที่โดดเด่นที่สุดของมัสยิดคือหอคอยสุเหร่าที่ตั้งสูงตระหง่านเหนือตัวเมืองซึ่งว่ากันว่ายอดหอคอยสามารถมองวิวระยะไกลได้ถึง 3 กิโลเมตร 
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองซาราเยโว เป็นเมืองใหญ่ที่สุดและเป็นเมืองหลวงของประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา ถูกขนานนามว่าเป็น “นครเยรูซาเล็มแห่งยุโรปและบอลข่าน” นอกจากนี้ยังเคยถูกจัดอันดับเป็นหนึ่งในเมืองที่น่ามาท่องเที่ยวอันดับต้นๆโดย LONELY PLANET 
 • ที่พัก PRESIDENT หรือ HOLIDAY HOTEL**** หรือเทียบเท่า


วันที่เก้า : ซาราเยโว – อิสตันบูล

 • นำท่านเข้าชม อุโมงค์สงคราม (War Tunnel) ที่ขุดขึ้นในช่วงสงครามระหว่างบอสเนียและเซอร์เบีย เมื่อครั้งที่บอสเนีย ต้องการแยกเป็นเอกราชจากยูโกสลาเวีย อุโมงค์แห่งนี้ขุดขึ้นเพื่อลำเลียงอาหาร น้ำ เวชภัณฑ์และกองกำลังทหาร ในระหว่างสงคราม 
 • นำท่านชมกลับสู่ ย่านเมืองเก่า BASCARSIJA อดีตเคยเป็นย่านบาซาร์เก่าแก่ของยุคออตโตมัน ปัจจุบันเป็นถนนสายหลักของเมืองซาราเยโว ตั้งอยู่ในส่วนเมืองเก่าของซาราเยโว ออกแบบในสไตล์ออตโตมัน-เตอร์กิช เต็มไปด้วยร้านค้าของที่ระลึก ร้านกาแฟ บาซาร์ที่ขายสินค้าหลากหลายชนิด
 • ต่อด้วย ย่านเมืองเก่าซาราเยโว (STARI GRAD) ย่านที่มีสถาปัตยกรรมหลากหลายสไตล์ อาทิเช่น สถาปัตยกรรมแบบบอสเนีย ออตโตมัน ออสโตร-ฮังกาเรียน เป็นต้น เป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญทางศาสนาหลายแห่ง
 • นำท่านเข้าชมความงดงามของ สุเหร่า GAZI HUSREV-BEG MOSQUE ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นสุเหร่าแบบออตโตมันที่สำคัญที่สุดในเมืองซาราเยโว
 • ชม มหาวิหารประจำเมืองซาราเยโว เป็นมหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวินา เป็นที่ประจำตำแหน่งของพระราชาคณะของเมือง เป็นสถาปัตยกรรมแบบนีโอ-กอธิค สร้างในช่วงปี ค.ศ.1884-1889
 • นำท่านแวะถ่ายรูปกับโบสถ์คริสต์ออโธด๊อกซ์ที่สร้างอย่างยิ่งใหญ่ ภายในบริเวณเดียวกัน รวมถึงโบสถ์ของชาวยิวหรือซีนากอฟ ขนาดใหญ่ที่สร้างอยู่ภายในย่านนี้
 • นำท่านชม สะพานลาติน ซึ่งเป็นจุดที่อาร์ค ดยุค ฟรานซ์ เฟอร์ดินานด์ (Franz Ferdinand) รัชทายาทแห่งราชวงศ์ออสเตรียถูกลอบปลงพระชนม์ในวันที่ 28 มิถุนายน 1914 โดยชาวซาราเยโวนายหนึ่ง จนกลายเป็นชนวนเหตุในการเกิดสงครามโลกครั้งที่ 1
 • จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าท้องถิ่นและสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย
 • นำท่านเดินทางสู่ สนามบินซาราเยโว
 • ***หลังทำการเชคอินแล้ว อิสระให้ท่านรับประทานอาหารค่ำภายในสนามบินตามอัธยาศัย***
 • ออกเดินทางจากสนามบินซาราเยโวสู่สนามบินอิสตันบูล โดยเที่ยวบินที่ TK1026 

วันที่สิบ : อิสตันบูล – กรุงเทพฯ

 • เดินทางมาถึง กรุงอิสตันบูล แวะเปลี่ยนเครื่อง อิสระให้ท่านช้อปปิ้งใน DUTY FREE SHOP ภายในสนามบิน
 • ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ TK 68 (ใช้เวลาบินประมาณ 9 ชั่วโมง)
 • เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (BON VOYAGE)

เงื่อนไขสินค้า

ข้อแนะนำและแจ้งเพื่อทราบ

 • สำหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน แนะนำให้ท่าน เปิดห้องพัก เป็น 2 ห้องจะสะดวกกับท่านมากกว่า
 • กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
 • กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 ก.ก., กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (Hand carry) น้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก.

โปรแกรมท่องเที่ยวอิตาลี-โครเอเชีย-สโลวีเนีย-มอนเตเนโกร (ตามที่ระบุไว้ในรายการ) อัตรานี้รวมถึง

 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบินTK/OS (กระเป๋าเดินทาง น.น. ไม่เกิน 20 ก.ก./ท่าน)
 • ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ำมัน, ประกันภัยทางอากาศ
 • ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผู้ที่อายุเกิน 85 ปี)
 • ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่)
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่
 • เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ ท่านละ 2 ยูโร / ท่าน / วัน (คิดเป็น 8 วัน เท่ากับ 16 ยูโร)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2 ยูโร / ท่าน / วัน (คิดเป็น 10 วัน เท่ากับ 20 ยูโร)

อัตรานี้ไม่รวมถึง

 • ค่าวีซ่าเชงเก้นอิตาลี (ประมาณ 3,000 บาท **อัตราค่าวีซ่าอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด, โทรศัพท์-แฟกซ์, เครื่องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

การชำระเงิน

 • งวดที่ 1 : สำรองที่นั่งจ่าย 35,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลังมีการยืนยันกรุ๊ปออกเดินทางแน่นอน
 • งวดที่ 2 : ชำระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง

แชร์ สินค้านี้

TRIP INFORMATION

Group Size:

5คน

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!