กลับด้านบน เพิ่มเพื่อนคลิก! @wonderfulpackage คลิกโทร 02-792-9292
Trip Highlight
 • เยือนหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ ให้เป็นมรดกโลก
 • ชมดอกซากุระที่กำลังบานสะพรั่ง ณ ริมแม่น้ำยามาซากิกาวะ
 • ขอพรเพื่อความสิริมงคล ณ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ ถ่ายรูปกับเสาโทริอิสีแดงนับพัน
 • ชมความอลังการของ ปราสาทโอซาก้า สัญลักษณ์สำคัญประจำเมือง
 • นมัสการหนึ่งในสามของศาลเจ้าบูชาเจ้าแม่กวนอิมที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น ณ วัดโอสุคันนอน
 • รื่นรมย์กับบรรยากาศย้อนยุคที่ทาคายาม่า ย่านเมืองเก่าซันมาชิซูจิ หรือ ลิตเติ้ลเอโดะ
 • ช้อปปิ้งจุใจกับแหล่งอัพเดทเทรนด์แฟชั่นของชาวญี่ปุ่น ย่านชินไซบาชิ
Details
ประเทศ: ญี่ปถ่น
ระยะเวลา: 5วัน 3คืน
รวมมื้ออาหาร: -
สายการบิน: Thai Airasia X
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินดอนเมือง
ช่วงเวลาเดินทาง: มีนาคม 62
รหัสสินค้า: JPNGONGOHNJN2

BOOKING

Seat Available Month Period Depart Return Airline Price Booking
4 March 21-24Mar 2019 XJ637
02:15-09:40
XJ639
10:55-15:35
28,999 THB จอง
6 March 27-30Mar 2019 XJ637
02:15-09:40
XJ639
10:55-15:35
29,999 THB จอง
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 สนามบินดอนเมือง -
2 สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ (นาโกย่า) – เกียวโต – ฟูชิมิ อินาริ – โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – โดทงโบริ ย่านชินไซบาชิ
OSAKA FUJIYA HOTEL
3 นาโกย่า – วัดโอสุคันนอน – ชมซากุระริมแม่น้ำยามาซากกิกาวะ – โอเอซิส 21 ย่านซาคาเอะ
NAGOYA HOTEL
4 หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า – ถนนคนเดินเมืองเก่าทาคายาม่า
NAGOYA HOTEL
5 สนามบินชูบุเซ็นแทรร์(นาโกย่า) – ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง -

วันแรก : ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง

 • คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง อาคาร 1 ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 3 ประตู 1 เคาน์เตอร์ 1 – 4 สายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ) โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวก  

วันที่สอง : สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ (นาโกย่า) เกียวโต ฟูชิมิ อินาริ โอซาก้า ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) โดทงโบริ ย่านชินไซบาชิ

 • เดินทางสู่ สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ (นาโกย่า) โดยสายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ 637 
 • เดินทางถึง สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ (นาโกย่า) ประเทศญี่ปุ่น
 • สู่ เกียวโต เมืองหลวงเก่าแก่ของญี่ปุ่นซึ่งมีอายุยาวนานกว่า 1,000 ปี 
 • ชม ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ หรือ ศาลเจ้าจิ้งจอกขาว เป็นศาลเจ้าในศาสนาชินโตโดยสร้างขึ้นเพื่อถวายแด่เทพอินาริ เทพแห่งกสิกรรมเพื่อให้พื้นที่นี้มีความอุดมสมบูรณ์ได้ผลผลิตดี เชิญท่านขอพรเทพเจ้าและตื่นตาไปกับ เสาโทริอิสีแดงส้ม นับพันต้นที่ตั้งเรียงรายจนกลายเป็นอุโมงค์เสาโทริอิที่ยาวถึง กิโลเมตร
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • สู่ โอซาก้า เมืองสำคัญทางด้านเศรษฐกิจของญี่ปุ่น 
 • สู่ ปราสาทโอซาก้า (Osaka Castle) ด้านนอก ถูกสร้างขึ้นในปี 1583 แทนที่วัดอิชิยาม่าฮอนกันจิ (Ishiyama Honganji Temple) ซึ่งได้ถูกทำลายโดยโอดะ โนบุนากะ (Oda Nobunaga)   
 • สู่ ถนนโดทงโบริ ย่านชินไซบาชิ
 • อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย
 • ที่พัก OSAKA FUJIYA HOTEL  หรือเทียบเท่า  


วันที่สาม : นาโกย่า – วัดโอสุคันนอน – ชมซากุระริมแม่น้ำยามาซากกิกาวะ - โอเอซิส 21 ย่านซาคาเอะ

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • เดินทางสู่ นาโกย่า เมืองใหญ่ที่สุดใน ภูมิภาคชูบุ” ซึ่งอยู่ตรงกลางของประเทศญี่ปุ่น  
 • สู่ ศาลเจ้าโอสึคันนอน ศาลเจ้าโอสึคันนอนเป็นหนึ่งในสามของศาลเจ้าบูชาเจ้าแม่กวนอิมที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น 
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • สู่ ริมแม่น้ำยามาซากิกาวะ (Yamazakigawa Riverside) ถนนเส้นนี้เรียกว่า Shikinomichi แปลว่าเส้นทางทั้ง 4 ฤดู ซึ่งติดกับแม่น้ำยามาซากิ ติดอันดับ 1 ใน 100 สถานที่ชมซากุระของประเทศญี่ปุ่น โดยมีต้นซากุระเรียงรายเป็นระยะทางเกือบ 1 กิโลเมตร 
 • สู่ โอเอซิส 21 เสน่ห์ของนาโกย่า เป็นแลนด์มาร์คของย่าน ซาคาเอะ” ซึ่งอยู่ใจกลางเมืองนาโกย่า ผู้คนมาเที่ยวช้อปปิ้ง รับประทานอาหาร เที่ยวงานเทศกาลอย่างครึกครื้น และการประดับไฟยามค่ำคืนมีเสน่ห์ไม่แพ้กัน  
 • อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย
 • ที่พัก NAGOYA HOTEL  หรือเทียบเท่า 


วันที่สี่ : หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า – ถนนคนเดินเมืองเก่าทาคายาม่า  

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • สู่ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ มรดกโลกอันน่าชื่นชม ต้นเดือนกุมภาพันธ์มีความเป็นไปได้ที่เราจะได้พบหิมะบนหลังคาบ้านเป็นภาพที่ความงาม บริเวณบ้านสไตล์ Gassh (กัสโซ่) มีประมาณ 110 หลัง 
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภ้ตตาคาร
 • ชม ทาคายาม่า ใจกลางของหมู่บ้านนี้ คือ ถนนซันมาจิ บ้านโบราณสมัยเอโดะที่ยังคงหลงเหลืออยู่ ด้วยบรรยากาศที่ยังเต็มไปด้วยกลิ่นอายของเมืองแห่งปราสาท คุณสามารถชมโรงกลั่นเหล้าสาเกญี่ปุ่น 
 • ช้อปปิ้งAeon Mall
 • อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย
 • ที่พัก NAGOYA HOTEL   หรือเทียบเท่า 

วันที่ห้า : ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • ออกเดินทางจาก สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ (นาโกย่า) โดยสายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ 639
 • ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขสินค้า

** ราคานี้สำหรับลูกค้าที่ถือพาสปอร์ตไทย เท่านั้น!! **

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องจองและซื้อตั๋วล่วงหน้า)
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน) ***ห้องพักที่ญี่ปุ่นมีขนาดเล็กและมีจำนวนห้องจำกัดในแต่ละโรงแรม สงวนสิทธิกรณีลูกค้า Request ประเภทห้องพัก สามารถ Request ได้ แต่อาจไม่ได้ตามที่ต้องการ (On Request)***
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ำหนักใบละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปคนขับรถและไกด์ 5,000 เยน / ท่าน ตลอดการเดินทาง

RELATED ARTICLES

มาแล้ว...พยากรณ์ซากุระบาน ปี 2018 ไปเที่ยวญี่ปุ่นกันเถอะ

เที่ยวญี่ปุ่น และแล้วเวลาที่หลายๆ คนรอคอยก็มาถึง กับการพยากรณ์ซากุระบานของญี่ปุ่น ที่มีเป็นประจำทุกปี เพื่อที่จะคำนวณว่าตรงไหนของญี่ปุ่น ดอกซากุระจะบานสวยที่สุดช่วงเวลาไหน มีพยากรณ์จาก Weather Map มาฝากกัน

ชี้เป้า! 5 พิกัด แหล่งชมซากุระญี่ปุ่น

ช่วงนี้ที่ญี่ปุ่นเรียกได้ว่าซากุระเริ่มเตรียมตัวที่จะผลิบาน อวดโฉม บานสะพรั่งให้ทุกคนได้ชื่นชม แต่ละแห่งก็มีความสวยงามแตกต่างกันไป ซึ่งวันนี้จะพาไปดูกันว่าแต่ละแห่งมีความสวยงามแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหน ไปชมซากุระญี่ปุ่นกันเลยจ้า

เติมความหวานละมุน ด้วยขนมญี่ปุ่น..จากดอกซากุระ

กินขนม ชิมชา ชมซากุระ ช่างเป็นช่วงเวลาพิเศษของญี่ปุ่นจริงๆ ยิ่งช่วงเวลานี้ซากุระเริ่มผลิบานกันแล้ว หลายคนคงตั้งตารอชมกันอยู่แล้วล่ะ แต่ถ้าจะพูดถึงขนมแสนอร่อยที่ทำมาจากดอกซากุระ จะมีอะไรบ้างนั้น ตามไปชิมพร้อมๆ กันเลย

หยุดเวลาไว้ที่ Little Kyoto ย่านเมืองเก่าซันมาชิซูจิ ญี่ปุ่น

หยุดเวลาไว้ที่ Little Kyoto เมืองเก่าซันมาชิซูจิ หมู่บ้านเก่าแก่สมัยเอโดะ ที่ทาคายาม่า ญี่ปุ่น เสน่ห์เมืองเก่าที่มีมาแต่โบราณกาล ยาวนานถึง 300 ปี บ้านไม้โบราณโทนสีน้ำตาลดำ เรียงรายไปตามทางเดิน มีคูน้ำอยู่รอบเมือง บรรยากาศดีมาก

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!