สิ่งอำนวยความสะดวกในรีสอร์ท

Trip Highlight
 • ดื่มดำกับความสวยงามของธรรมชาติภายในอุทยานอาลีซาน ที่มีความสวยงามอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 2,700 เมตร  
 • เพลิดเพลินนั่งรถไฟชมป่าสนพันปี ต้นไม้ใบหญ้าที่ยังคงความเขียวขจี งดงามตามธรรมชาติ
 • ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา สัมผัสความงดงามราวภาพวาดพู่กันจีน
 • กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดบุ๋นบู้ เทพเจ้าแห่งปัญญา "ขงจื๊อ" และเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ "กวนอู"
 • พาท่านสักการะ พระถังซำจั๋ง ที่วัดเสวียนกวง วัดเก่าแก่บริเวณทะเลสาบบริเวณทะเลสาบ
 • ชมไฮไลท์ไทเป ตึกไทเป 101 พร้อมช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม ถูกกว่าไทย 20%
 • ช้อปปิ้งซีเหมินติง แหล่งฮิตของวัยรุ่นไต้หวัน พร้อมช้อปสินค้ามากมายทั้งเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า
 • พักโรงแรมหรู 5ดาว ตลอดการเดินทาง อาหารพิเศษมากมาย
Details
ประเทศ: ไต้หวัน
ระยะเวลา: 5วัน 3 คืน
รวมมื้ออาหาร: 9 มื้อ + อิสระ 2 มื้อ
สายการบิน: Tigerair Taiwan
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินดอนเมือง
ช่วงเวลาเดินทาง: ม.ค.-มี.ค.66
รหัสสินค้า: TWTPETPEIT16

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 สนามบินนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพฯ -ไต้หวัน (IT506 23.00-03.40)
-
2 สนามบินเถาหยวน (ไต้หวัน) - หนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินหวู่ - เจียอี้
NICE PRINCE HOTEL CHIAYI
3 เจี้ยอี้ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณ - ไทเป - ร้านพายเค้กสับปะรด - ซีเหมินติง
CAESAR METRO TAIPEI
4 ไทเป – วัดหลงซาน – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค- ตึกไทเป101 (ไม่รวมบัตร) – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-เป่ยโถวพักโรงแรมอาบน้ำแร่
HOTEL ROYAL BEITOU
5 ไทเป - อุทยานหินแหย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ (IT505 19.00-22.10) -

วันแรก: สนามบินนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพฯ -ไต้หวัน (IT506 23.00-03.40) 

 • 20.00น.คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง ณ อาคารผู้โดยสารขาออก(ระหว่างประเทศ) ชั้น 3 เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบินTIGERAIR TAIWAN พบเจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง
 • 23.00น.ออกเดินทางสู่ เกาะไต้หวัน โดยสายการบิน TIGERAIR TAIWAN เที่ยวบินที่ IT 506 (ไม่มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่องบิน)


วันที่สอง :สนามบินเถาหยวน (ไต้หวัน)- หนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่ - เจียอี้               

 • 03.40น.เดินทางถึง ท่าอากาศยานเถาหยวน เมืองเถาหยวน (เวลาท้องถิ่นที่ไต้หวันเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อย
 • จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ เมืองหนานโถว ระหว่างทางให้ท่านได้ชมวิวทิวทัศน์สองข้างทาง (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชม.)   
 • เช้า ทานอาหารเช้าแซนวิส+ชานม ระหว่างเดินทาง
 • นำท่าน ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งได้รับการกล่าวขานว่างดงามราวกับภาพวาด เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน ตั้งอยู่ในเขตของ ซันมูลเลก เป็นทะเลสาบที่มีภูเขาสลับซับซ้อนล้อมรอบ ลักษณะภูมิประเทศที่โดดเด่น ทำให้ตัวทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์และพระจันทร์เสี้ยว ซึ่งเป็นที่มาของนามอันไพเราะว่า “สุริยันจันทรา
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ---  เมนูพิเศษ  ปลาประธานาธิบดี 
 • จากนั้นกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดบุ๋นบู้ นมัสการ ศาลเจ้าขงจื้อ และ ศาลเจ้ากวนอู ซึ่งถือเป็นเทพเจ้าแห่งปัญญาและเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัวที่ตั้งอยู่หน้าวัด 
 • เดินทางสู่ มณฑลเจียอี้ เป็นมณฑลที่มีชื่อเสียงอีกเมืองหนึ่งในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของไต้หวัน ถูกล้อมรอบด้วยภูเขาด้านหนึ่งและอีกด้านติดกับทะเล 
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร --- เมนูพิเศษ สเต็ก +สลัดบาร์ 
 • พักที่ NICE PRINCE HOTEL CHIAYI   หรือเทียบเท่า 5*


วันที่สาม : เจี้ยอี้ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณ - ไทเป - ร้านพายเค้กสับปะรด - ซีเหมินติง   

 • รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
  • นำท่านสู่ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ชมจุดท่องเที่ยวสำคัญ ชมบรรยากาศภายในอุทยาน (นั่งรถไฟโบราณ) อุทยานแห่งชาติอาลีซานถือเป็นอุทยานที่มีชื่อเสียงที่สุดของไต้หวัน ที่มีความสวยงามอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 2,700 เมตร เป็นอุทยานฯที่มีความสวยงามมาก สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ ชื่นชมทะเลหมอก ต้นไม้ใหญ่ที่มีอายุ 3,000 ปี ฯลฯ 
  • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  --- เมนูอาหารจีนพื้นเมือง   
  • เดินทางกลับสู่ ไทเป ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์สองข้างทางที่สวยงาม
  • จากนั้นนำท่านอิสระเลือกชิมเลือกช้อปปิ้งขนมของฝากที่ขึ้นชื่อของไต้หวัน ไม่ว่าจะเป็น พายเค้กสับปะรด ท้อฟฟี่นมรสเลิศ ขนมโมจิสูตรดั้งเดิมไต้หวัน
  • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร --- เมนูพิเศษ สุกี้ชาบูไต้หวัน
  • อิสระช้อปปิ้งย่าน ตลาดซีเหมินติง เป็นย่านถนนคนเดินแหล่งช้อปปิ้ง กิน เที่ยว ที่โด่งดังในเมืองไทเป ถ้าจะเทียบกับบ้านเราก็คงเทียบได้กับย่านสยามสแควร์ ที่นี้เป็นศูนย์รวมแห่งแฟชั่นทั้งสไตล์ไต้หวัน เกาหลี ญี่ปุ่น สินค้ารุ่นใหม่ทันสมัยให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกช้อปปิ้งกันอย่างจุใจ นอกจากเป็นแหล่งเสื้อผ้าแฟชั่นแล้ว ซีเหมินติงยังเป็นโซนที่มีอาหารหลากหลายให้นักท่องเที่ยวเลือกชิมได้อย่างจุใจ
  • พักที่ CAESAR METRO TAIPEI หรือเทียบเท่า 5*


  วันที่สี่ : ไทเป – วัดหลงซาน – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค- ตึกไทเป101 (ไม่รวมบัตร) – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - เป่ยโถวพักโรงแรมอาบน้ำแร่

  • รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
  • วัดหลงซาน  เป็นวัดเก่าแก่อายุกว่า 240 ปี ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1738 ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ วัดหลงซันซื่อถูกทิ้งระเบิดจนพระอุโบสถได้รับความเสียหายยับเยิน แต่ปรากฏว่า "พระโพธิสัตว์กวนอิม" ที่สถิตอยู่ด้านในนั้นกลับไม่ได้รับความเสียหายเลย 
  • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซึ่งตัวอาคารเป็นหินอ่อนทั้งหลัง มีลักษณะการก่อสร้างคล้ายวิหารเทียนถันที่ปักกิ่งงดงามมากๆ
  • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
  • เดินทางสู่ ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตร) ตึกระฟ้าแห่งนี้มีความสูงเป็นอันดับ ของโลก สูงถึง 508 เมตร สร้างขึ้นโดยหลักวิศวกรรมชั้นเยี่ยมสามารถทนทานต่อการสั่นสะเทื่อนของแผ่นดินไหว
  • ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต  Shilin Night Market เป็นหนึ่งในตลาดไนท์มาร์เก็ตที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของเมืองไทเป โดยจะแบ่งออกเป็น 2 โซนหลักๆคือโซนตลาดในอาคารเก่าซึ่งมักจะเป็นร้านอาหารและอีกโซนที่เป็นตรอกซอกซอยแยกย่อยรอบๆอาคารตลาดนี้อีกมาก ซึ่งจะขายของผสมกันไปทั้งร้านอาหาร คาเฟ่ ร้านขายของเล่น ของฝาก เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องสำอางค์ เครื่องประดับ 
  • อิสระรับประทานอาหารค่ำ ณ ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
  • เดินทางสู่  เมืองเป่ยโถว  เมืองแห่งน้ำแร่ขึ้นชื่อของไต้หวัน   การแช่น้ำแร่หรือการอาบน้ำพุร้อนถือเป็นจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวที่มาเยือนไต้หวันนิยมมาเที่ยว  เพราะด้วยอุณหภูมิที่เหมาะสมและน้ำแร่ที่ใสสะอาด มีกลิ่นกำมะถันอ่อนๆ ช่วยบำรุงผิวให้เนียนนุ่ม ที่นี่จึงเป็นที่อาบน้ำแร่ที่โด่งดังมีชื่อเสียงที่สุดในไต้หวัน
  • พักที่ HOTEL ROYAL BEITOU   หรือเทียบเท่า 4* **อิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติภายในห้องพักส่วนตัว น้ำแร่ที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุที่มีสรรพคุณในการรักษาโรคต่างๆ จึงเชื่อได้ว่าถ้าได้แช่น้ำแร่แล้วจะทำให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น**


  วันที่ห้า : อุทยานหินเหย๋หลิ่ว -สถานีรถไฟสือเฟิน - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น  - สนามบินเถาหยวน- กรุงเทพฯ (IT505 19.00-22.10)

  • รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
  • อุทยานแห่งชาติเหย๋หลิ่ว มีลักษณะพื้นที่เป็นแหลมเรียวยาวและแคบยื่นไปในทะเลและมีชื่อเสียงในเรื่องโขดหินที่มีลักษณะรูปทรงต่างๆแปลกตา และหินที่มีชื่อเสียงรู้จักโด่งดังไปทั่วโลกคือ หินรูปพระเศียรราชินี นอกจากนี้ยังมีหินเทียน หินรองเท้าของเทพธิดา หินเต้าหู้ หินดอกเห็ด และอื่นๆ เป็นต้น
  • สถานีรถไฟสือเฟิน คือย่านถนนสายเก่าของสือเฟิน  ซึ่งเต็มไปด้วยโคมลอยแขวน ร้านของที่ระลึก ร้านของชำ และร้านอาหารที่เรียงรายอยู่สองฝากฝั่งของทางรถไฟ อิสระปล่อยโคมตามอัธยาศัย
  • อิสระรับประทานอาหารกลางวัน  ณ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น 
  • สัมผัสบรรยากาศ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน ที่ตั้งอยู่บริเวณไหล่เขาในเมืองจีหลง จิ่วเฟินเป็นแหล่งเหมืองทอง ที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยโบราณ ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่ง ท่านสามารถตามรอยหมู่บ้านโคมแดงใน Spirited Away ที่เมืองจิ่วเฟิ่น แหล่งท่องเที่ยวเมืองโบราณสุดมหัศจรรย์ของประเทศไต้หวัน (ในกรณีที่เดินทางตรงกับวันเสาร์และวันอาทิตย์ เมื่อไปถึงจุดที่กำหนดต้องเปลี่ยนเป็นรถ Shuttle Bus ประจำทางจิ่วเฟิ่นเพื่อขึ้นลง)
  • 15.00 น. ได้เวลาสมควรรถรับท่านจากโรงแรมเดินทางสู่สนามบิน
  • 19.00น.พาท่านเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน TIGERAIR TAIWAN เที่ยวบินที่ IT505 (ไม่รวมอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่องบิน)
  • 22.10น. เดินทาถึงท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

  เงื่อนไขสินค้า

  กรณีคณะออกเดินทางได้

  1. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 15ท่านออกเดินทาง (โดยมีหัวหน้าทัวร์)
  2. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ไม่ถึง 15 ท่านไม่ออกเดินทาง 

  อัตรานี้รวม

  • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ (ท่านต้องเดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางกรุงเทพฯ – ไต้หวัน– กรุงเทพฯ
  • ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์บริษัทฯ หากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มจากวันดังกล่าว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง 
  • ค่าน้ำหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัม และรวมน้ำหนักกระเป๋า Carry on 10 กิโลกรัม
  • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามระบุไว้ในรายการ(ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้เนื่องจากบริษัทฯต้องจองและซื้อตั๋วล่วงหน้า)
  • โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2-3 ท่าน)
  • ค่าอาหารตามที่ระบุไว้ในรายการ
  • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ ตามกฎหมายไม่อนุญาตให้ขับรถเกิน 10 .. / วัน
  • ค่าหัวหน้าทัวร์ คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทางจำนวน 1 ท่าน
  • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

  อัตรานี้ไม่รวม

  • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทางหรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
  • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
  • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
  • ค่าทิปพนักงานขับรถ ค่าทิปไกด์ ท่านละ 1500 NT / ลูกค้า 1 ท่าน / ตลอดการเดินทาง

  RELATED PRODUCTS

  RELATED ARTICLES

  ต้นกำเนิด “ชานมไข่มุก” เครื่องดื่มขึ้นชื่อ ไต้หวัน(Taiwon)

  ต้องบอกเลยว่านาทีนี้คงไม่มีใครไม่รู้จัก "ชานมไข่มุก" เครื่องดื่มชื่อดังของ ไต้หวัน(Taiwon) แต่วันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกันให้ลึกกว่าที่ทุกคนรู้กันค่ะ ว่ากว่าจะมาเป็น "ชานมไข่มุก" ไต้หวัน(Taiwon) เค้าค้นพบเครื่องดื่มนี้กันได้อย่างไร

  ทาสแมวเตรียมทัวร์! หมู่บ้านแมวหูต่ง (Houtong Cat Village, 猴硐貓村)

  หมู่บ้านแมวหูต่ง (Houtong Cat Village, 猴硐貓村) สวรรค์ของชาวทาสแมว หมู่บ้านที่อยู่บนเนินเขาเรียบฝั่งแม่น้ำจี้หลง (Keelung River) พื้นที่ของย่านรุ่ยเฟิ่ง (Ruifang District) เมืองนิวไทเป (New Taipei City) ไต้หวัน (Taiwan) ห่างจากเมืองหลวงไทเปออกไปเพียง 35 กิโลเมตร เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่เต็มไปด้วยแมวเหมียวนับร้อยชีวิต แต่เดิมชื่อว่าหมู่บ้าน Hou Dong ที่แปลว่า “ถ้ำลิง” เนื่องจากในช่วงแรกที่มีผู้คนเข้ามาอาศัยที่นี่จะมีถ้ำและภายในถ้ำจะมีลิงป่าอาศัยอยู่นั่นเอง

  รวม 5 ขนมไต้หวัน ของฝากยอดนิยม

  ไต้หวันถือเป็นอีกหนึ่งในประเทศที่คนไทยนิยมไปท่องเที่ยวกันอย่างต่อเนื่อง เพราะมีความทันสมัย สถาปัตยกรรมล้ำเลิศ มีสถานที่ท่องเที่ยวทั้งในเมืองและธรรมชาติสวยงาม มีค่าเงินใกล้เคียงกับเงินบาท และที่สำคัญ ยังมีอาหารอร่อยถูกปาก โดยเฉพาะขนมไต้หวันที่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์และมีหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะขนมโมจิ, ขนมเค้ก, แครกเกอร์ และอื่น ๆ อีกมากมาย ในวันนี้ wonderful package นำหน้าตาของขนมไต้หวัน ที่ใครไปเยือนแล้วต้องซื้อติดมือกลับกันค่ะ

  อาลีซาน สวยทุกจุด สะดุดทุกมุมมอง

  "อาลีซาน" อุทยานซึ่งเต็มไปด้วยอากาศบริสุทธิ์ดุจพรแห่งธรรมชาติ ณ ไต้หวัน มีพื้นที่กว้างขวาง เขียวขจีสุดลูกหูลูกตา เป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า และพระอาทิตย์ตกยามเย็นที่มีชื่อเสียงมาก

  บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

  แชร์ สินค้านี้

  ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

  รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!