กลับด้านบน เพิ่มเพื่อนคลิก! @wonderfulpackage คลิกโทร 02-792-9292
Trip Highlight
 • เดินเล่น หมู่บ้านชิราคาคาวาโกะ มรดกโลก
 • ขอพรเพื่อความสิริมงคล ณ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ ถ่ายรูปกับเสาโทริอิสีแดงนับพัน
 • ชมความอลังการของ ปราสาทโอซาก้า สัญลักษณ์สำคัญประจำเมือง
 • ชม พิพิทธภัณท์แผ่นดิน บริเวณภูเขาไฟฟูจิ
 • เยี่ยมชมหมู่บ้านคิโยมิสึ หรือ หมู่บ้านน้ำใส
 • ช้อปปิ้งกันให้เพลิน ทั้งย่านชินไซบาชิ โอซาก้า และ ย่านชินจูกุ เมืองโตเกียว
 • บำบัดสุขภาพกาย ผ่อนคลายความเมื่อยล้ากับการแช่น้ำแร่ออนเซ็น
 • เดินทางโดยสายการบิน NOK SCOOT (XW) บินตรงสู่คันไซ (โอซาก้า) เครื่องลำใหญ่ B777 ที่นั่งแบบ3-4-3 พิเศษน้ำหนักกระเป๋า 20 KG บริการอาหารบนเครื่องขาไป
Details
ประเทศ: ญี่ปุ่น
ระยะเวลา: 5วัน 3คืน
รวมมื้ออาหาร: 7 มื้อ + อิสระ 2 มื้อ
สายการบิน: NOKSCOOT
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินดอนเมือง
ช่วงเวลาเดินทาง: วันนี้ - มี.ค. 62
รหัสสินค้า: JPKIXNRTICXW23

BOOKING

Seat Available Month Period Depart Return Airline Price Booking
0 March 13-17Mar 2019 XW112
23:40-13:10
XW101
13:55-18:25
28,900 THB เต็ม
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง -
2 สนามบินคันไซ – โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า – DOTON PLAZA ย่านชินไซบาชิ เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ มิตชุยเอ้าท์เล็ท – โอกากิ จ.กิฟุ
QUINTESSA HOTEL OGAKI
3 เมืองเซกิ – ร้านมีดซันชู – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – เมืองทาคายาม่า – ลิตเติ้ลเกียวโต – เขตเมืองเก่าซันมาชิซูจิ นากาโนะ – ออนเซ็น
SHIRAKABA KOGEN ONSEN
4 นากาโนะ – จ.ยามานาชิ – โอชิโนะ ฮักไก – คาวากูจิโกะ – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โตเกียว – ชินจูกุ – นาริตะ
THE HEDISTAR HOTEL NARITA
5 นาริตะ – วัดนาริตะ – ร้านดองกี้ – อิออนมอลล์ – ท่าอากาศยานนาริตะ – ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ -

วันแรก : ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง - สนามบินคันไซ(โอซาก้า)

 • คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง อาคาร 1 ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 3 ประตู 1 เคาน์เตอร์ 1 – 4 สายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ) โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวก
 • เดินทางสู่ โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน NOKSCOOT เที่ยวบินที่ XW112 (รวมอาหารร้อนพร้อมเครื่องดื่มบนเครื่อง)            

วันที่สอง : ท่าอากาศยานคันไซ – ปราสาทโอซาก้า – DOTON PLAZA ย่านชินไซบาชิ เกียวโต ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ  มิตชุยเอ้าท์เล็ท – โอกากิ จ.กิฟุ

 • เดินทางถึง สนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า 
 • เดินทางสู่ ตัวเมืองโอซาก้า 
 • ชม ปราสาทโอซาก้า เป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของเมืองโอซาก้า
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ----- เมนู BBQ Yakiniku Buffet  
 • ชม ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ Fushimi Inari Shrine ชม เสาโทริอิ ซุ้มประตูสีแดงที่เป็นสัญลักษณ์ของศาลเจ้าที่มีมากกว่าร้อยต้นทอดตัวยาวตามเส้นทางของไหล่เขาลดหลั่นกันบนเส้นทางยาวถึง 4 กิโลเมตร
 • สู่ เมืองโอกากิ  
 • ช้อปปิ้ง Mitsui Outlet Park
 • อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย
 • ที่พัก QUINTESSA HOTEL OGAKI  หรือเทียบเท่า  


วันที่สาม : เมืองเซกิ – ร้านซันชู Hamonoyasan – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า – ทาคายาม่า จินยะ – ลิตเติ้ลเกียวโต ซันมาชิซูจิ  - นากาโนะ

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • เดินทางสู่ สู่ เมืองเซกิ 
 • แวะชม ร้านซันชู หรือ Hamonoyasan สถานที่ที่ผลิตมีดได้คมสุดๆ อีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงเรื่องการตีดาบญี่ปุ่นอย่างดาบเซกิ
 • สู่ หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ที่ยังคงอนุรักษ์บ้านสไตล์ญี่ปุ่นขนานแท้ดั้งเดิม และยังได้รับเลือกจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลก ในเดือนธันวาคม 1995 บ้านสไตล์กัสโช สึคุริ
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • ชม ทาคายาม่า จินยะ หรือ ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า (ถ่ายรูปด้านหน้า) ซึ่งเป็นจวนผู้ว่าแห่งเมืองทาคายาม่า เป็นที่ทำงานและที่อยู่อาศัยของผู้ว่าราชการจังหวัดฮิดะ เป็นเวลากว่า 176 ปี  
 • เดิมชม หมู่บ้าน LITTLE KYOTO หรือ ย่านซันมาชิซูจิ (Sanmachi-Suji) เป็นเขตเมืองเก่าที่มีการอนุรักษ์บ้านเรือนในสมัยเอโดะที่มีอายุกว่า 300 ปีไว้ได้เป็นอย่างดี อิสระให้ทุกท่านได้เดินเที่ยวและชื่นชมกับทัศนียภาพเมืองเก่าซึ่งเต็มไปด้วยบ้านเรือนโบราณ และร้านค้าหลากหลาย 
 • สู่ จังหวัดนากาโนะ
 • ที่พัก SHIRAKABA KOGEN ONSEN   หรือเทียบเท่า 
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม -- เมนูบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 
 • จากนั้นให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการ แช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ำแร่แล้ว จะทำให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น 


วันที่สี่ : นากาโนะ จ.ยามานาชิ – โอชิโนะ ฮักไก คาวากูจิโกะ พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว โตเกียว ชินจูกุ – นาริตะ

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • เดินทางสู่ จังหวัดยามานาซิ ย่านภูเขาไฟฟูจิ    
 • ชม หมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก (Oshino Hakkai Village) เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ประกอบด้วยบ่อน้ำ 8 บ่อในโอชิโนะ ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบคาวากูจิโกะกับทะเลสาบยามานาคาโกะ 
 •  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 • นำท่านสัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่ที่ พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว ท่านจะได้ทดสอบในบ้านจำลองแผ่นดินไหว รับการสั่นสะเทือนจากขั้นต่ำสุดสู่ขั้นสูงสุด และสนุกสนานในการเรียนรู้ประสบการณ์ ในห้องจำลองแบบต่างๆ    
 • สู่ โตเกียว
 • ช้อปปิ้ง ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ 
 • อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย 
 • ที่พัก THE HEDISTAR HOTEL NARITA  หรือเทียบเท่า วันที่ห้า : นาริตะ วัดนาริตะ ร้านดองกี้ อิออนมอลล์ – ท่าอากาศยานนาริตะ ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ

 • รับประทานอาหารเช้า แบบกล่อง เพื่อความสะดวกในเรื่องของเวลาและการเดินทางมาสนามบิน
 • สู่ วัดนาริตะ วัดนี้เป็นหนึ่งในวัดที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดในภูมิภาคคันโต ถือว่าเป็นวัดที่โด่งดังที่สุดในแถบชิบะ
 • ช้อปปิ้ง ร้านดองกี้ และ อิออนมอลล์
 • เดินทางสู่ สนามบินนาริตะ
 • ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOKSCOOT เที่ยวบินที่ XW101 (ไม่รวมอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
 • ถึงท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขสินค้า

** ราคานี้สำหรับลูกค้าที่ถือพาสปอร์ตไทย เท่านั้น!! **

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องจองและซื้อตั๋วล่วงหน้า)
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน)
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ำหนักใบละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปคนขับรถและไกด์ 4,000 เยน / ท่าน ตลอดการเดินทาง (เก็บทิปก่อนการเดินทางที่สนามบิน)

RELATED ARTICLES

5ศาลเจ้าแก้นก ! คนโสดควรไป ณ แดนปลาดิบ

ศาลเจ้าแก้นก จีบใครก็กินแห้ว มาตรงนี้เลยจ้า เชื่อว่าประชากรชาวไทยหลายๆคน คงอยู่ในสถานะ โสด กันเยอะ เที่ยวคนเดียวเหงาปะล๊าาา ? วันนี้แอดเลยจะพาทุกท่านไปพบกับ 5 ศาลเจ้าในญี่ปุ่นที่เชื่อกันว่าเมื่อไปขอพรด้านความรักแล้วไม่แห้วแน่นอน ส่วนจะศักดิ์สิทธิ์หรือขลังขนาดไหนไปชมกันเลยจ้า

เที่ยวญี่ปุ่นหน้าหนาว กับฤดูกาลแห่งหิมะ

เข้าหน้าหนาวแล้ว ใครที่กำลังจะไปเที่ยวญี่ปุ่นช่วงฤดูหนาว จะมีโอกาสได้สัมผัสหิมะ พร้อมกับบรรยากาศสุดโรแมนติกที่หลายคนตั้งตารอ วันนี้เราจะพาไปเที่ยวญี่ปุ่นช่วงหน้าหนาวกันค่ะ ว่ามีที่ไหนน่าไปบ้าง

ไปญี่ปุ่นซื้ออะไรดีที่ 5 ตลาดนัดมือสองในโตเกียว

ช้อปปิ้งญี่ปุ่น 5 ตลาดนัดมือสองในโตเกียว ช้อปง่าย ดีต่อตังค์ในกระเป๋า กับ 5 แห่งต่อไปนี้ที่คนชอบช้อปปิ้งไปญี่ปุ่นแล้วต้องไปเดินให้ได้

ทำไมใครๆ ถึงอยากไป ...หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ที่ญี่ปุ่น

หลากหลายเหตุผลที่ควรรู้เอาไว้ ว่าทำไมใครๆ ถึงอยากไป ...ชิราคาวาโกะ เมืองมรดกโลกแห่งญี่ปุ่น

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!