กลับด้านบน เพิ่มเพื่อนคลิก! @wonderfulpackage คลิกโทร 02-792-9292
Trip Highlight
 • เดินเล่น หมู่บ้านชิราคาคาวาโกะ มรดกโลก
 • ขอพรเพื่อความสิริมงคล ณ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ ถ่ายรูปกับเสาโทริอิสีแดงนับพัน
 • ชมความอลังการของ ปราสาทโอซาก้า สัญลักษณ์สำคัญประจำเมือง
 • ชม พิพิทธภัณท์แผ่นดิน บริเวณภูเขาไฟฟูจิ
 • เยี่ยมชมหมู่บ้านคิโยมิสึ หรือ หมู่บ้านน้ำใส
 • ช้อปปิ้งกันให้เพลิน ทั้งย่านชินไซบาชิ โอซาก้า และ ย่านชินจูกุ เมืองโตเกียว
 • บำบัดสุขภาพกาย ผ่อนคลายความเมื่อยล้ากับการแช่น้ำแร่ออนเซ็น
 • เดินทางโดยสายการบิน NOK SCOOT (XW) บินตรงสู่คันไซ (โอซาก้า) เครื่องลำใหญ่ B777 ที่นั่งแบบ3-4-3 พิเศษน้ำหนักกระเป๋า 20 KG บริการอาหารบนเครื่องขาไป
Details
ประเทศ: ญี่ปุ่น
ระยะเวลา: 5วัน 3คืน
รวมมื้ออาหาร: 7 มื้อ + อิสระ 2 มื้อ
สายการบิน: NOKSCOOT
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินดอนเมือง
ช่วงเวลาเดินทาง: ธันวาคม 61 - มีนาคม 62
รหัสสินค้า: JPKIXNRTICXW23

BOOKING

Seat Available Month Period Depart Return Airline Price Booking
0 December 30 Dec 2018-3 Jan 2019
(วันขึ้นปีใหม่)
XW112
23:40-13:10
XW101
13:55-18:25
35,900 THB เต็ม
0 January 2-6Jan 2019 XW112
23:40-07:10
XW101
13:55-18:25
27,900 THB เต็ม
6 January 9-13Jan 2019 XW112
23:40-13:10
XW101
13:55-18:25
27,900 THB จอง
2 January 16-20Jan 2019 XW112
23:40-13:10
XW101
13:55-18:25
27,900 THB จอง
6 February 20-24Feb 2019 XW112
23:40-13:10
XW101
13:55-18:25
26,900 THB จอง
6 February 27 Feb 2019-3 Mar 2019 XW112
23:40-13:10
XW101
13:55-18:25
27,900 THB จอง
6 March 6-10Mar 2019 XW112
23:40-13:10
XW101
13:55-18:25
28,900 THB จอง
6 March 13-17Mar 2019 XW112
23:40-13:10
XW101
13:55-18:25
28,900 THB จอง
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง -
2 สนามบินคันไซ – โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า – DOTON PLAZA ย่านชินไซบาชิ เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ มิตชุยเอ้าท์เล็ท – โอกากิ จ.กิฟุ
QUINTESSA HOTEL OGAKI
3 เมืองเซกิ – ร้านมีดซันชู – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – เมืองทาคายาม่า – ลิตเติ้ลเกียวโต – เขตเมืองเก่าซันมาชิซูจิ นากาโนะ – ออนเซ็น
SHIRAKABA KOGEN ONSEN
4 นากาโนะ – จ.ยามานาชิ – โอชิโนะ ฮักไก – คาวากูจิโกะ – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โตเกียว – ชินจูกุ – นาริตะ
THE HEDISTAR HOTEL NARITA
5 นาริตะ – วัดนาริตะ – ร้านดองกี้ – อิออนมอลล์ – ท่าอากาศยานนาริตะ – ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ -

วันแรก : ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง - สนามบินคันไซ(โอซาก้า)

 • คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง อาคาร 1 ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 3 ประตู 1 เคาน์เตอร์ 1 – 4 สายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ) โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวก
 • เดินทางสู่ โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน NOKSCOOT เที่ยวบินที่ XW112 (รวมอาหารร้อนพร้อมเครื่องดื่มบนเครื่อง)            

วันที่สอง : ท่าอากาศยานคันไซ – ปราสาทโอซาก้า – DOTON PLAZA ย่านชินไซบาชิ เกียวโต ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ  มิตชุยเอ้าท์เล็ท – โอกากิ จ.กิฟุ

 • เดินทางถึง สนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า 
 • เดินทางสู่ ตัวเมืองโอซาก้า 
 • ชม ปราสาทโอซาก้า เป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของเมืองโอซาก้า
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ----- เมนู BBQ Yakiniku Buffet  
 • ชม ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ Fushimi Inari Shrine ชม เสาโทริอิ ซุ้มประตูสีแดงที่เป็นสัญลักษณ์ของศาลเจ้าที่มีมากกว่าร้อยต้นทอดตัวยาวตามเส้นทางของไหล่เขาลดหลั่นกันบนเส้นทางยาวถึง 4 กิโลเมตร
 • สู่ เมืองโอกากิ  
 • ช้อปปิ้ง Mitsui Outlet Park
 • อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย
 • ที่พัก QUINTESSA HOTEL OGAKI  หรือเทียบเท่า  


วันที่สาม : เมืองเซกิ – ร้านซันชู Hamonoyasan – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า – ทาคายาม่า จินยะ – ลิตเติ้ลเกียวโต ซันมาชิซูจิ  - นากาโนะ

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • เดินทางสู่ สู่ เมืองเซกิ 
 • แวะชม ร้านซันชู หรือ Hamonoyasan สถานที่ที่ผลิตมีดได้คมสุดๆ อีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงเรื่องการตีดาบญี่ปุ่นอย่างดาบเซกิ
 • สู่ หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ที่ยังคงอนุรักษ์บ้านสไตล์ญี่ปุ่นขนานแท้ดั้งเดิม และยังได้รับเลือกจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลก ในเดือนธันวาคม 1995 บ้านสไตล์กัสโช สึคุริ
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • ชม ทาคายาม่า จินยะ หรือ ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า (ถ่ายรูปด้านหน้า) ซึ่งเป็นจวนผู้ว่าแห่งเมืองทาคายาม่า เป็นที่ทำงานและที่อยู่อาศัยของผู้ว่าราชการจังหวัดฮิดะ เป็นเวลากว่า 176 ปี  
 • เดิมชม หมู่บ้าน LITTLE KYOTO หรือ ย่านซันมาชิซูจิ (Sanmachi-Suji) เป็นเขตเมืองเก่าที่มีการอนุรักษ์บ้านเรือนในสมัยเอโดะที่มีอายุกว่า 300 ปีไว้ได้เป็นอย่างดี อิสระให้ทุกท่านได้เดินเที่ยวและชื่นชมกับทัศนียภาพเมืองเก่าซึ่งเต็มไปด้วยบ้านเรือนโบราณ และร้านค้าหลากหลาย 
 • สู่ จังหวัดนากาโนะ
 • ที่พัก SHIRAKABA KOGEN ONSEN   หรือเทียบเท่า 
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม -- เมนูบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 
 • จากนั้นให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการ แช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ำแร่แล้ว จะทำให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น 


วันที่สี่ : นากาโนะ จ.ยามานาชิ – โอชิโนะ ฮักไก คาวากูจิโกะ พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว โตเกียว ชินจูกุ – นาริตะ

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • เดินทางสู่ จังหวัดยามานาซิ ย่านภูเขาไฟฟูจิ    
 • ชม หมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก (Oshino Hakkai Village) เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ประกอบด้วยบ่อน้ำ 8 บ่อในโอชิโนะ ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบคาวากูจิโกะกับทะเลสาบยามานาคาโกะ 
 •  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 • นำท่านสัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่ที่ พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว ท่านจะได้ทดสอบในบ้านจำลองแผ่นดินไหว รับการสั่นสะเทือนจากขั้นต่ำสุดสู่ขั้นสูงสุด และสนุกสนานในการเรียนรู้ประสบการณ์ ในห้องจำลองแบบต่างๆ    
 • สู่ โตเกียว
 • ช้อปปิ้ง ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ 
 • อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย 
 • ที่พัก THE HEDISTAR HOTEL NARITA  หรือเทียบเท่า วันที่ห้า : นาริตะ วัดนาริตะ ร้านดองกี้ อิออนมอลล์ – ท่าอากาศยานนาริตะ ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ

 • รับประทานอาหารเช้า แบบกล่อง เพื่อความสะดวกในเรื่องของเวลาและการเดินทางมาสนามบิน
 • สู่ วัดนาริตะ วัดนี้เป็นหนึ่งในวัดที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดในภูมิภาคคันโต ถือว่าเป็นวัดที่โด่งดังที่สุดในแถบชิบะ
 • ช้อปปิ้ง ร้านดองกี้ และ อิออนมอลล์
 • เดินทางสู่ สนามบินนาริตะ
 • ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOKSCOOT เที่ยวบินที่ XW101 (ไม่รวมอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
 • ถึงท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขสินค้า

** ราคานี้สำหรับลูกค้าที่ถือพาสปอร์ตไทย เท่านั้น!! **

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องจองและซื้อตั๋วล่วงหน้า)
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน)
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ำหนักใบละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปคนขับรถและไกด์ 4,000 เยน / ท่าน ตลอดการเดินทาง (เก็บทิปก่อนการเดินทางที่สนามบิน)

RELATED ARTICLES

ไปญี่ปุ่นซื้ออะไรดีที่ 5 ตลาดนัดมือสองในโตเกียว

ช้อปปิ้งญี่ปุ่น 5 ตลาดนัดมือสองในโตเกียว ช้อปง่าย ดีต่อตังค์ในกระเป๋า กับ 5 แห่งต่อไปนี้ที่คนชอบช้อปปิ้งไปญี่ปุ่นแล้วต้องไปเดินให้ได้

เที่ยวญี่ปุ่นหน้าหนาว กับฤดูกาลแห่งหิมะ

เข้าหน้าหนาวแล้ว ใครที่กำลังจะไปเที่ยวญี่ปุ่นช่วงฤดูหนาว จะมีโอกาสได้สัมผัสหิมะ พร้อมกับบรรยากาศสุดโรแมนติกที่หลายคนตั้งตารอ วันนี้เราจะพาไปเที่ยวญี่ปุ่นช่วงหน้าหนาวกันค่ะ ว่ามีที่ไหนน่าไปบ้าง

นักกินห้ามพลาด กับสุดยอด 15 เมืองที่เดินไปทางไหนก็มี Street Food

เข้าเมืองตาหลิ่วต้องหลิ่วตาตาม เข้าเมืองไหนต้องลองชิมของอร่อยเมืองนั้น จะไปเที่ยวเมืองไหนดีที่มีแต่ของอร่อย สายกินต้องห้ามพลาด สุดยอดเมือง street food ไปที่ไหนก็มีแต่ของกิน

ทำไมใครๆ ถึงอยากไป ...หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ที่ญี่ปุ่น

หลากหลายเหตุผลที่ควรรู้เอาไว้ ว่าทำไมใครๆ ถึงอยากไป ...ชิราคาวาโกะ เมืองมรดกโลกแห่งญี่ปุ่น

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!