กลับด้านบน เพิ่มเพื่อนคลิก! @wonderfulpackage คลิกโทร 02-792-9292
Trip Highlight
 • WONDERFULPACKAGE นำท่านบินลัดฟ้าสู่เมืองเฉิงตู ด้วยสายการบิน LUCKY AIR
 • เที่ยวชมบรรยากาศเมืองเม่าเซี่ยน เมืองโบราณเจียจือ ซึ่งมีอายุกว่า 1,000 ปี   
 • เที่ยวชมวัดผู่เจ้า สักการะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์มากมาย วัดนี้ศักดิสิทธิ์ในด้านความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ ความมีชื่อเสียง 
 • นั่งกระเช้าที่สูงที่สุดในโลกขึ้นชมอุทยานสวรรค์ภูผาหิมะการ์เซียต๋ากู่ปิงชวน ยอดเขาซึ่งมีหิมะตลอดทั้งปี สูงถึง 4,860 เมตร
 • ชื่นชมบรรยากาศความหนาว ชมเส้นทางที่กองทัพแดงของท่านเหมาเจ๋อตุง ใช้เดินทัพผ่านในอดีต ทะเลสาบจินโหว ทะเลสาบต๋ากู่
 • เที่ยวชม ถนนควานจ๋าย หรือซอยแคบ-กว้าง ได้รับขนานนามว่าเป็นถนนโบราณโรแมนติก ซึ่งยังคงสไตส์ความเป็นจีนแบบโบราณ
 • ช้อปปิ้งเต็มที่ ณ ถนนคนเดินชุนซีลู่ ศูนย์รวมวัยรุ่นชื่อดัง และเป็นที่ตั้งของตึกสูงรูปทรงทันสมัยมากมาย รวมถึงห้างสรรพสินค้า

Details
ประเทศ: จีน
ระยะเวลา: 4 วัน 2 คืน
รวมมื้ออาหาร: 9 มื้อ
สายการบิน: LUCKY AIR
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: ต.ค. 62 - ม.ค. 63
รหัสสินค้า: CNCTUCTU8L31

BOOKING

Booking Seat Available Month Period Depart Return Airline Price
จอง 20 October 11-14Oct 2019
(วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)
8L812
03:20-07:10
8L811
00:35-02:20
18,999 THB
จอง 20 October 25-28Oct 2019 8L812
03:20-07:10
8L811
00:35-02:20
18,999 THB
จอง 20 November 8-11Nov 2019 8L812
03:20-07:10
8L811
00:35-02:20
16,999 THB
จอง 20 November 22-25Nov 2019 8L812
03:20-07:10
8L811
00:35-02:20
16,999 THB
จอง 20 December 6-9Dec 2019 8L812
03:20-07:10
8L811
00:35-02:20
16,999 THB
จอง 20 December 20-23Dec 2019 8L812
03:20-07:10
8L811
00:35-02:20
16,999 THB
จอง 20 December 30 Dec 2019-2 Jan 2020
(วันขึ้นปีใหม่)
8L812
03:20-07:10
8L811
00:35-02:20
20,999 THB
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 สนามบินสุวรรณภูมิ - เฉิงตู - เมืองตูเจียงเยี่ยน - เมืองโบราณเจียจื่อ - วัดผู่เจ้า - เมืองเม่าเซี่ยน
XIQIANG HOMELAND HOTEL
2 เม่าเซี่ยน - อำเถอเฮยสุ่ย - อุทยานสวรรค์ภูผาหิมะการ์เซียต๋ากู่ปิงชวน+กระเช้า - ทะเลสาบจินโหว - ทะเลสาบต๋ากู่ - เมืองตูเจียงเอี้ยน
HOLIDAY INN CENTER
3 เมืองตูเจียงเอี้ยน - เมืองเฉิงตู - นวดฝ่าเท้า - ร้านยางพารา - ซอยกว้างแคบ - ถนนคนเดินชุนซีลู่ - สนามบินเฉิงตู -
4 เฉิงตู - กรุงเทพฯ -

วันแรก : สนามบินสุวรรณภูมิ - เฉิงตู - เมืองตูเจียงเยี่ยน - เมืองโบราณเจียจื่อ - วัดผู่เจ้า - เมืองเม่าเซี่ยน 

 • พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน LUCKY AIR พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอินให้กับท่าน
  • ออกเดินทางสู่ เมืองเฉิงตู โดยสายการบิน LUCKY AIR  เที่ยวบินที่ 8L812 (ไม่รวมอาหารบนเครื่อง)
  • เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติซวงหลิว นครเฉิงตู ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวน นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง 
  • นำท่านเดินทางสู่ เมืองตูเจียงเยี่ยน อยู่ห่างจากนครเฉิงตูประมาน 75 กิโลเมตร เมืองตูเจียงเยี่ยนมีชื่อเสียงมาจากการสร้างเขื่อนชลประทานที่ยิ่งใหญ่สมัยกว่า 2,600 ปีก่อน ถือว่าเป็นเขื่อนชลประทานดินเก่าแก่ที่สุดในโลก และยังใช้งานได้จนถึงปัจจุบัน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)  
  • จากนั้นเดินทางสู่ เมืองโบราณเจียจือ ซึ่งมีอายุกว่า 1,000 ปี 
  • ชม วัดผู่เจ้า เดิมชื่อวัดหญิ่งฮว๊า สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หยวน เป็นวัดนี้มีชื่อเสียงมากในหมู่ดาราผู้กำกับดังๆ จากฮ่องกง, นักธุรกิจ และผู้นำผู้บริหาร อาทิ เฉินหลง มากราบไหว้เป็นประจำทุกปี เพราะวัดนี้ศักดิสิทธิ์ในด้านความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ ความมีชื่อเสียง 
  • นำท่านเดินทางสู่ เมืองเม่าเสี้ยน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของมณฑลเสฉวนประชากรส่วนใหญ่เป็นชนชาวเผ่าเชียง อีกทั้งยังและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์หมีแพนด้าที่สำคัญของจีนแห่งหนึ่ง  
  • พักที่  XIQIANG HOMELAND HOTEL หรือเทียบเท่า 4****


  วันที่สอง : เม่าเซี่ยน - อำเถอเฮยสุ่ย - อุทยานสวรรค์ภูผาหิมะการ์เซียต๋ากู่ปิงชวน+กระเช้า - ทะเลสาบจินโหว - ทะเลสาบต๋ากู่ - เมืองตูเจียงเอี้ยน

  • เดินทางสู่ อำเภอเฮยสุ่ย เมืองอาป้า พื้นที่ใกล้กับเขตปกครองตนเองซีจ้าง (ธิเบต) ที่ตั้งของธารน้ำแข็งต๋ากู่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) 
  • นำท่านนั่งกระเช้าสู่ ธารน้ำแข็งต๋ากู่ ธารน้ำแข็งยุคใหม่ พื้นที่ศักดิสิทธิ์ของชาวธิเบต เป็นบ้านของพืชกว่า 1,000 สายพันธุ์ สัตว์ป่า 150 ชนิด เช่น ลิงเสฉวนสีทอง, แพะภูเขา, กระรอกบิน ฯลฯ นำท่านขึ้นสู่ยอดเขาซึ่งมีหิมะตลอดทั้งปี สูงถึง 4860 เมตร ระหว่างทางขึ้นเขา เป็นที่ตั้งของทะเลสาบและน้ำตกมากมาย อาทิเช่น ทะเลสาบจินโหว ทะเลสาบต๋ากู่ รวมถึงในอดีตพื้นที่บริเวณนี้เป็นเส้นทางที่กองทัพแดงของท่านเหมา เจ๋อตุง ใช้เดินทัพผ่าน ให้ท่านได้ชื่นชมบรรยากาศความหนาวของสถานที่มหัศจรรย์นี้  
  • จากนั้นเดินทางกลับ เมืองตูเจียงเอี้ยน
  • พักที่  HOLIDAY INN CENTER  หรือเทียบเท่า 4****


  วันที่สาม : เมืองตูเจียงเอี้ยน - เมืองเฉิงตู - นวดฝ่าเท้า - ร้านยางพารา - ซอยกว้างแคบ - ถนนคนเดินชุนซีลู่ - สนามบินเฉิงตู 

  • นำท่านเดินทางสู่ เมืองเฉิงตู เป็นเมืองย่อยจังหวัดที่ได้ทำหน้าที่เป็นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวนของจีน
  • นำท่านไปผ่อนคลายความเมื่อยล้าด้วยการ นวดฝ่าเท้า เป็นการแช่เท้าด้วยยาสมุนไพรจีน
  • เข้าชมศูนย์สินค้า ผลิตภัณฑ์จากยางพารา เป็นในลักษณะสินค้าที่แปรรูป เช่น หมอน ที่นอน และสินค้าเพื่อสุขภาพพร้อมวิทยากรบรรยายสรรพคุณของผลิตภัณฑ์     
  • นำท่านเดินทางสู่ ถนนควานจ๋าย หรือซอยแคบ-กว้าง ได้รับขนานนามว่าเป็นถนนโบราณโรแมนติก บ้านหลายหลังยังคงสไตส์ความเป็นจีนแบบโบราณ
  • ถนนคนเดินชุนซีลู่ ที่มีชื่อเสียงของเฉิงตู เป็นแหล่งศูนย์รวมวัยรุ่นชื่อดัง และเป็นที่ตั้งของตึกสูงรูปทรงทันสมัยมากมาย รวมถึงห้างสรรพสินค้าชื่อดังเช่น ISETAN และร้านค้ามากมาย อาทิ ZARA, H & M, UNIQLO อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย 
  • **สมควรแก่เวลานำทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน**


  วันที่สี่ : เฉิงตู - กรุงเทพฯ

  • ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน LUCKY AIR  เที่ยวบินที่ 8L811 (ไม่รวมอาหารบนเครื่อง)                                                   
  • เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

  สนใจแพ็คเกจทัวร์จีนอื่นๆ เพิ่มเติม คลิก!!

  จองตั๋วเครื่องบินจีนราคาถูกกับ WonderfulPackage คลิก!! 

  เงื่อนไขสินค้า

  กรณีคณะออกเดินทางได้

  1. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 20 ท่านออกเดินทาง (โดยมีหัวหน้าทัวร์)
  2. คณะจองไม่ถึงจำนวนผู้ใหญ่ 20 ท่าน ไม่ออกเดินทาง

  อัตรานี้รวม

  • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
  • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
  • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 .. / วัน)
  • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องจองและซื้อตั๋วล่วงหน้า)
  • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
  • ค่าวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,000 บาท (สําหรับพาสปอร์ตไทย เดินทางไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น)
   วีซ่าเข้าจีนประเภทกรุ๊ป (ใช้สแกนหน้าพาสปอร์ตส่งให้ทาง บริษัททัวร์ 20 วันก่อนเดินทาง) หมายเหตุ ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่าหน้าด่าน ผู้เดินทาง จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการท้าวีซ่าเพิ่มท่านละ 800 บาท
  • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองของแต่ละประเทศ
  • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
  • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท ของบริษัท MSIG ประกันภัย (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

  อัตรานี้ไม่รวม

  • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
  • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
  • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด ส่วนเกินกิโลกรัมละ 500 บาท (โดยประมาณ)
  • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
  • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม กรณีให้ส่งขึ้นห้องพัก
  • ค่าทิปพนักงานขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น หัวหน้าทัวร์ 200 หยวน / ลูกค้า 1 ท่าน / ตลอดการเดินทาง

  RELATED ARTICLES

  จะขอวีซ่าจีน ถ่ายรูปทำวีซ่าจีนยังไงให้ผ่านฉลุย

  เป็นที่รู้ๆ กันว่าการไปเที่ยวจีนจะต้องมีการขอวีซ่าจีน และหลายคนก็ได้ยินเสียงร่ำลือมาว่าถ่ายรูปทำวีซ่าจีนผ่านยากมาก รูปต้องเป๊ะจริงตามกฏที่ให้ไว้ถึงจะผ่าน แต่อย่าเพิ่งเป็นกังวล ทำตามนี้รับรองยื่นทำวีซ่าจีนผ่านฉลุยแน่นอน

  รีวิวเฉิงตู ฉบับละเอียดยิบที่อ่านแล้วเหมือนได้ไปเอง

  รีวิวเฉิงตู ฉบับละเอียดยิบที่อ่านแล้วเหมือนได้ไปเอง ไปซอกแซกทั่วเฉิงตู เมืองที่ชาวจีนเลือกที่จะมาพักผ่อนเป็นอันดับต้นๆ น่าไปขนาดไหนตามรีวิวไปเลย ภาพจริงไปเอง ไม่อิงอะไร

  รีวิวเที่ยวเฉิงตู อุทยานสวรรค์ภูผาหิมะการ์เซีย ต๋ากู่ปิงชวน

  เฉิงตูยังมีอะไรน่าเที่ยวอีกเยอะ รีวิวยังไงก็ไม่หมด วันนี้ก็เลยอยากให้ทุกคนรู้จักกับพระเอกหลักของทริปเที่ยวเฉิงตู คือเรียกได้ว่านอกจากแพนด้าแล้ว ถ้าไม่มาที่นี่ก็เหมือนมาไม่ถึงเฉิงตู กับ "อุทยานสวรรค์ภูผาหิมะการ์เซีย ต๋ากู่ปิงชวน"

  ตะลอนจีน ส่อง10 สตรีทฟู้ด จินหลี่ ความอร่อยนี้ที่ เฉิงตู

  เมืองเฉิงตูหากมาเที่ยวต้องไม่ควรพลาดถนนคนเดินจิ๋นหลี่ Jin Li ถนนสายนี้เป็นถนนโบราณ เมื่อไปถึงก็รู้สึกเลยว่ากลิ่นอายความคลาสสิคลอยเเตะจมูกเลยหละ

  บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

  แชร์ สินค้านี้

  ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

  รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!