กลับด้านบน เพิ่มเพื่อนคลิก! @wonderfulpackage คลิกโทร 02-792-9292
Trip Highlight
 • สายการบินบินตรงลงโอกินาว่า กับ ไทยสไมล์
 • เยือนดินแดนแห่งเกาะใต้ทะเลสวย ฟ้าใส “โอกินาว่า” สมญานามว่า ฮาวายแห่งญี่ปุ่น
 • ชม “ชูราอุมิ อควาเรียม” อควาเรียมที่ทันสมัยและใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นและเป็นอันดับ 3 ของโลก
 • ชมความสวยงามของ “ปราสาทชูริ” พระราชวังเก่าของอาณาจักรริวกิวที่เคยรุ่งเรือง
 • ชม โอกินาว่าเวิลดิ์ แหล่งแสดงวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวหมู่เกาะริวกิว
 • แวะร้าน ทาร์ตมันม่วง เจ้าแรก ณ ร้านโอกาชิ โกเต็น
Details
ประเทศ: ญี่ปุ่น
ระยะเวลา: 5วัน 3คืน
รวมมื้ออาหาร: 10 มื้อ + อิสระ 2 มื้อ
สายการบิน: ThaiSmile
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: 29 ธ.ค.61 – 02 ม.ค.62
รหัสสินค้า: JPOKAOKAHNJW1

BOOKING

Seat Available Month Period Depart Return Airline Price Booking
10 January 29 Jan 2018-2 Jan 2019 WE8196
07:30-14:00
WE8199
19:30-22:35
37,900 THB จอง
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนาฮะ (โอกินาว่า) – หมู่บ้านมิฮามะสไตล์อเมริกัน
SUN COAST หรือ MIYUKI HAMABARU
2 ผามันซะโมะ – ร้านโอกาชิ โกเต็น – พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชุราอูมิ – เกาะโคริ
NEST HOTEL หรือ SMILE NAHA CITY RESORT
3 ปราสาทชูริโจ – โอกินาว่าเวิลด์ – ถ้ำเกียวคุเซ็นโด – โรงกลั่นเหล้าอาวาโมริ – ถนนโคะคุไซ
NEST HOTEL หรือ SMILE NAHA CITY RESORT
4 นาฮา – อิสระชมเมืองโอกินาว่า หรือ ช้อปปิ้งถนนโคคุไซโดริ ( ไม่รวมค่าเดินทาง )
NEST HOTEL หรือ SMILE NAHA CITY RESORT
5 ศาลเจ้านามิโนะอุเอะ – ตลาดปลา – อาชิบิน่า เอ้าท์เล็ตมอลล์ – สนามบินนาฮะ – สนามบินสุวรรณภูมิ -

วันแรก : กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินนาฮะ (โอกินาว่า) หมู่บ้านมิฮามะสไตล์อเมริกัน 

 • คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์สายการบินไทยสไมล์ (International Counter) บริการเช่าเหมาลำ เจ้าหน้าที่ทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสาร
 • สู่ สนามบินนาฮะ (โอกินาว่า) ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน Thai Smile เที่ยวบินที่ WE8196
 • เดินทางถึง สนามบินนาฮะ (โอกินาว่า) ประเทศญี่ปุ่น
 • สู่ หมู่บ้านมิฮามะสไตล์อเมริกัน ศูนย์รวมแหล่งความบันเทิงขนาดใหญ่ สร้างให้บรรยากาศคล้ายแหล่งช็อปปิ้งในรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศอเมริกา ตั้งอยู่ตอนกลางของเกาะโอกินาว่า
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก SUN COAST หรือ MIYUKI HAMABARU   หรือเทียบเท่า

วันที่สอง : ผามันซะโมะ ร้านโอกาชิ โกเต็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชุราอูมิ – เกาะโคริ

 • สู่ ผามันซะโมะ (Cape Manzamo) สามารถรองรับคนที่ไปเยือนได้ถึง 10,000 คน จึงเป็นที่มาของชื่อ มันซะโมะ รูปร่างของหินลักษณะคล้ายงวงช้างหันหน้าออกสู่ทะเลจีนตะวันออก มีความสูงชันกว่า 20 เมตร 
 • สู่ ร้านโอกาชิ โกเต็น (Okashigoten) ร้านขายขนมที่มีชื่อเสียงมากในโอกินาว่า มีความเก่าแก่เป็นเจ้าแรกที่ขายทาร์ตมันม่วง
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • สู่ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชุราอูมิ (Okinawa Churaumi Aquarium) ตั้งอยู่ภายใน Ocean Expo Park เป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น จุดเด่นของที่นี่คือ แท็งก์น้ำคุโรชิโอะ (Kuroshio Tank) เป็นหนึ่งในแท็งก์น้ำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก 
 • สู่ เกาะโคริ (Kouri Island) เกาะสวยที่ล้อมรอบด้วยทะเลสีเขียวมรกต มีชายหาดทะเลน้ำตื้นที่สามารถเดินเล่นถ่ายรูปได้ตามอัธยาศัย
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก NEST HOTEL หรือ SMILE NAHA CITY RESORT  หรือเทียบเท่า

วันที่สาม : ปราสาทชูริโจ โอกินาว่าเวิลด์ ถ้ำเกียวคุเซ็นโด โรงกลั่นเหล้าอาวาโมริ ถนนโคะคุไซ

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • สู่ ปราสาทชูริโจ (Shurijo Castle) เป็นปราสาทที่ใหญ่ที่สุดในโอกินาว่า ได้รับขึ้นทะเบียนเป็น UNESCO World Heritage เมื่อปี 2000 
 • สู่ โอกินาว่าเวิลด์ (Okinawa world) นำท่านชมสถานที่ไฮไลท์ คือ ถ้ำเกียวคุเซ็นโด (Gyokusendo Cave) เป็นถ้ำหินงอกหินย้อยธรรมชาติ ที่กำเนิดขึ้นเมือ 300,000 ปีก่อน มีความยาวประมาณ 5 กิโลเมตร เป็นถ้ำที่ยาวเป็นอันดับสองของประเทศญี่ปุ่น   
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • สู่ โรงกลั่นสุราอาวาโมริ (Awamori factory) โรงกลั่นสุรายี่ห้อ อาวาโมริ เป็นสุรากลั่นชนิดแรกของญี่ปุ่นเป็นของขึ้นชื่อของโอกินาว่า ใช้ข้าวไทย (พันธุ์อินดิกา) เป็นส่วนประกอบหลัก 
 • สู่ ถนนโคะคุไซ (Kokusai street) เป็นถนนสายหลักของเมืองนาฮะความยาว 1.6 กิโลเมตร ถนนช็อปปิ้งแห่งนี้ได้รับฉายาว่า 1 ไมล์มหัศจรรย์” 
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก NEST HOTEL หรือ SMILE NAHA CITY RESORT  หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ : นาฮา อิสระชมเมืองโอกินาว่า หรือ ช้อปปิ้งถนนโคคุไซโดริ ( ไม่รวมค่าเดินทาง )

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 • อิสระให้ท่าน ชมเมืองโอกินาว่า ตามอัธยาศัย (ไม่มีรถบัสบริการ ) หรือ อิสระช้อปปิ้งที่ ย่านถนนโคคุไซโดริ 
 • อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
 • อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า
 • เข้าสู่ที่พัก NEST HOTEL หรือ SMILE NAHA CITY RESORT หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า : ศาลเจ้านามิโนะอุเอะ ตลาดปลา อาชิบิน่า เอ้าท์เล็ตมอลล์ – สนามบินนาฮะ – สนามบินสุวรรณภูมิ

 • รับประทานอาหารเช้า บนเครื่อง
 • สู่ ศาลเจ้านามิโนะอุเอะ (Naminoue Shrine) ตั้งอยู่บนหน้าผาสูงของชายหาดนามิโนะอุเอะ และเป็นศาลเจ้าที่ตั้งอยู่ในระดับสูงสุดอีกด้วย
 • สู่ ตลาดปลาโทมาริยุมาจิ (Tomariiyumachi Fish Market) ตั้งอยู่ในท่าเรือประมงของเมืองนาฮะ เป็นตลาดปลาที่มีแหล่งขายปลาทูน่าชั้นเยี่ยมจากสหกรณ์การประมงโอกินาว่
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • สู่ อาชิบิน่า เอ้าท์เล็ตมอลล์ (Okinawa Outlet Mall Ashibinaa) เป็นเอ้าท์เล็ตมอลล์ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองนาฮะ รวบรวมร้านไว้กว่า 60 ร้าน
 • สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่สนามบินนาฮะ
 • ออกเดินทางจาก สนามบินนาฮะ โดยสายการบิน Thai Smile เที่ยวบินที่ WE8199   
 • ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย... โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขสินค้า

** ราคานี้สำหรับลูกค้าที่ถือพาสปอร์ตไทย เท่านั้น!! **

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องจองและซื้อตั๋วล่วงหน้า)
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน)
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง น้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
 • ค่าหัวหน้าทัวร์ คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปพนักงานขับรถและไกด์ 5,000 เยนต่อท่าน ตลอดการเดินทาง (เก็บทิปก่อนการเดินทางที่สนามบิน)

RELATED ARTICLES

อาหารญี่ปุ่น สุดยอดของความอร่อย ตอนที่ 1

อาหารญี่ปุ่น ไม่ว่าจะมาจากเมืองไหนของญี่ปุ่น ก็ยังคงความอร่อยและมีเอกลักษณ์ของเมืองนั้นๆ มีอะไรน่าอร่อยให้ชิมบ้างนะ

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

TRIP INFORMATION

Group Size:

10คน

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!