กลับด้านบน เพิ่มเพื่อนคลิก! @wonderfulpackage คลิกโทร 02-792-9292
Trip Highlight
 • สักการะวัดดัง อาซากุสะ ขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมทองคำ เพื่อความเป็นสิริมงคล
 • นั่งกระเช้าชมใบไม้เปลี่ยนสี ชมวิวภูเขาไฟฟูจิแบบพาโนราม่า 
 • เพลิดเพลินตลอดการช้อปปิ้งกับสินค้ามากมาย ณ แหล่งช้อบปิ้งย่านดัง ย่านชินจูกุ 
 • สัมผัสประสบการณ์ เรียนรู้พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น
 • ถนนสายโรแมนติก อุโมงค์ใบเมเปิ้ล โมมิจิ ไคโร ชมใบไม้เปลี่ยนสี 
 • ผ่อนคลายความเหนื่อล้ากับการแช่ออนเซนสไตล์ญี่ปุ่น
Details
ประเทศ: ญี่ปุ่น
ระยะเวลา: 5วัน 3คืน
รวมมื้ออาหาร: 6 มื้อ + อิสระ 4 มื้อ
สายการบิน: NOKSCOOT
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินดอนเมือง
ช่วงเวลาเดินทาง: ก.ย.-พ.ย. 61
รหัสสินค้า: JJPNRTICXW15

BOOKING

Seat Available Month Period Depart Return Airline Price Booking
0 November 4-7Nov 2018 XW102
02:20-10:25
XW101
13:55-18:25
22,800 THB เต็ม
0 November 5-8Nov 2018 XW102
02:20-10:25
XW101
13:55-18:25
21,800 THB เต็ม
6 November 6-9Nov 2018 XW102
02:20-10:25
XW101
13:55-18:25
22,800 THB จอง
0 November 7-10Nov 2018 XW102
02:20-10:25
XW101
13:55-18:25
22,800 THB เต็ม
6 November 8-11Nov 2018 XW102
02:20-10:25
XW101
13:55-18:25
23,800 THB จอง
6 November 9-12Nov 2018 XW102
02:20-10:25
XW101
13:55-18:25
23,800 THB จอง
0 November 10-13Nov 2018 XW102
02:20-10:25
XW101
13:55-18:25
23,800 THB เต็ม
6 November 11-14Nov 2018 XW102
02:20-10:25
XW101
13:55-18:25
23,800 THB จอง
6 November 12-15Nov 2018 XW102
02:20-10:25
XW101
13:55-18:25
22,800 THB จอง
6 November 13-16Nov 2018 XW102
02:20-10:25
XW101
13:55-18:25
22,800 THB จอง
0 November 14-17Nov 2018 XW102
02:20-10:25
XW101
13:55-18:25
23,800 THB เต็ม
2 November 15-18Nov 2018 XW102
02:20-10:25
XW101
13:55-18:25
24,800 THB จอง
0 November 16-19Nov 2018 XW102
02:20-10:25
XW101
13:55-18:25
24,800 THB เต็ม
6 November 17-20Nov 2018 XW102
02:20-10:25
XW101
13:55-18:25
24,800 THB จอง
6 November 18-21Nov 2018 XW102
02:20-10:25
XW101
13:55-18:25
23,800 THB จอง
6 November 19-22Nov 2018 XW102
02:20-10:25
XW101
13:55-18:25
22,800 THB จอง
0 November 20-23Nov 2018 XW102
02:20-10:25
XW101
13:55-18:25
22,800 THB เต็ม
0 November 21-24Nov 2018 XW102
02:20-10:25
XW101
13:55-18:25
23,800 THB เต็ม
6 November 22-25Nov 2018 XW102
02:20-10:25
XW101
13:55-18:25
24,800 THB จอง
0 November 23-26Nov 2018 XW102
02:20-10:25
XW101
13:55-18:25
24,800 THB เต็ม
0 November 24-27Nov 2018 XW102
02:20-10:25
XW101
13:55-18:25
24,800 THB เต็ม
0 November 25-28Nov 2018 XW102
02:20-10:25
XW101
13:55-18:25
23,800 THB เต็ม
6 November 26-29Nov 2018 XW102
02:20-10:25
XW101
13:55-18:25
22,800 THB จอง
0 November 27-30Nov 2018 XW102
02:20-10:25
XW101
13:55-18:25
22,800 THB เต็ม
0 November 28 Nov 2018-1 Dec 2018 XW102
02:20-10:25
XW101
13:55-18:25
24,800 THB เต็ม
6 November 29 Nov 2018-2 Dec 2018 XW102
02:20-10:25
XW101
13:55-18:25
24,800 THB จอง
4 November 30 Nov 2018-3 Dec 2018 XW102
02:20-10:25
XW101
13:55-18:25
24,800 THB จอง
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง -
2 สนามบินนาริตะ – โตเกียว – วัดอาซากุสะ – ฟูจิ – แช่ออนเซ็น
ROUTE INN KAWAGUJIKO
3 ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – นั่งกระเช้าคาจิคาจิ ชมวิวเขาไฟฟูจิ – โอชิโนะฮักไก – พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น ทะเลสาบคาวากูจิโกะ ชมใบไม้เปลี่ยนสี โมมิจิไคโร – โตเกียว – ชินจูกุ
NARITA HEDISTAR HOTEL
4 อิสระตามอัธยาศัย (ไม่มีไกด์ และรถบัสบริการ)
NARITA HEDISTAR HOTEL
5 วัดนาริตะ – อิออนพลาซ่า - ท่าอากาศยานนาริตะ – สนามบิน ดอนเมือง -

วันแรก : กรุงเทพ (สนามบินดอนเมือง)

 • คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 3 เคาน์เตอร์ สายการบิน NOKSCOOT โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัท คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก 

วันที่สอง : นาริตะ – โตเกียว – วัดอาซากุสะ – ฟูจิ - ออนเซ็น

 • เหิรฟ้าสู่ เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ XW102 (ไม่รวมอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
 • เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
 • เดินทางสู่ เมืองโตเกียว
 • นำท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ วัดอาซากุสะ วัดที่ได้ชื่อว่าเป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์ และได้รับความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมทองคำที่ศักดิ์สิทธิ์ ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซึ่งมักจะมีผู้คนมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็นที่ตั้งของโคมไฟยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วยความสูง 4.5 เมตร ซึ่งแขวนห้อยอยู่ ณ ประตูทางเข้าที่อยู่ด้านหน้าสุดของวัด ที่มีชื่อว่า “ประตูฟ้าคำรณ” และถนนจากประตูเข้าสู่ตัววิหารที่ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมทองคำ มีชื่อว่า ถนนนากามิเซะ ซึ่งเป็นที่ตั้งของร้านค้าขายของที่ระลึกพื้นเมืองต่างๆ มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด ของเล่น รองเท้า พวงกุญแจที่ระลึก ฯลฯ ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากของที่ระลึกอิสระ
 •  นำท่านเข้าสู่ที่พัก ROUTE INN KAWAGUJIKO หรือเทียบเท่า
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม – เมนูบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น
 • หลังอาหารเชิญท่านผ่อนคลายกับการอาบน้ำแร่ธรรมชาติในสไตล์ญี่ปุ่น หรือที่เรียกว่า “ออนเซ็น”

วันที่สาม : ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – นั่งกระเช้าคาจิคาจิ ชมวิวฟูจิ – โอชิโนะฮักไก – พิธีชงชา - ทะเลาสาบคาวากูจิโกะ - ชมใบไม้เปลี่ยนสี โมมิจิไคโร - โตเกียว - ชินจูกุ

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว ซึ่งได้จำลองเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดแผ่นดินไหวในญี่ปุ่น และสาธิตวิธีป้องกันตัว และท่านยังสามารถเข้าไปทดสอบในห้องจำลองแผ่นดินไหวในระดับที่แตกต่างกันได้ด้วย 
 • ขึ้นกระเช้าคาจิคาจิ ภูเขาเทนโจ (Kachi Kachi Ropeway) ระยะทาง 400 เมตร เชื่อมต่อชายฝั่งตะวันออกของทะเลสาบคาวากูจิโกะ กับดาดฟ้าชมวิวใกล้ยอดภูเขาเทนโจ(MountTenjo) สูงประมาณ 1,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลที่มีทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบด้านล่างรวมกับภูเขาไฟฟูจิ  และในช่วงใบไม้เปลี่ยนสี สามารถชมความสวยงามระหว่างทางขึ้นกระเช้าของต้นไม้ใบไม้ที่เปลี่ยนสีอย่างสวยงามตัดกับทะลาบคาวากูจิโกะ นับว่าเป็น 1 ในจุดไฮไลท์ของสถานที่ชมใบไม้เปลี่ยนสีของญี่ปุ่น
 • สู่ โอชิโนะฮักไก บ่อน้ำที่แปดในโอชิโนะ ที่เกิดจากการละลายของหิมะจากบนภูเขาไฟฟูจิมีอายุมามากกว่า 1,200 ปี 
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • จากนั้น นำท่านสัมผัสประสบการณ์พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น ให้ท่านได้ทดลองชงชาด้วยตัวท่านเองและอิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าราคาถูกตามอัธยาศัย บริเวณด้านหลังของร้านท่านสามารถชมวิวทิวทัศน์ของทะเลสาบคาวากูจิโกะและมีภูเขาฟูจิอยู่เบื้องหลังได้อีกด้วย
 • ชมใบไม้เปลี่ยนสีสุดโรแมนติกใน เทศกาล Fujikawaguchiko Autumn leaves Festival 2018 (งานเทศกาลนี้จะจัดระหว่างวันที่ 1-23 พฤศจิกายน) เป็นงานที่โรแมนติกมากๆ เพราะต้นไม้รายล้อบทะเลสาบคาวากูจิโกะ จะเปลี่ยนเป็นสีแดง ส้ม เหลือง มีสีสันสลับกันได้อย่างสวยงามตลอดเส้นทาง อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพ อุโมงค์ใบไม้แดง Momiji Kairo ถ่ายภาพสีสันใบไม้เปลี่ยนสีต่างๆตามอัธยาศัย
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง เมืองโตเกียว
 • นำท่านสู่ ย่านช้อปปิ้งชินจุกุ ให้ท่านอิสระและเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้ามากมายและ เครื่องใช้ ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส์ หรือสินค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วย กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้า แบรนด์เนม เสื้อผ้าแฟชั่นสำหรับวัยรุ่น เครื่องสำอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื่นๆ อีกมากมาย 
 • อิสระอาหารอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก NARITA HEDISTAR HOTEL  หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ : อิสระตามอัธยาศัย (ไม่มีไกด์และรถบัสบริการ)

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • อิสระให้ท่านท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวันไม่มีรถบัสบริการ มีไกด์แนะนำการเดินทาง
 • อิสระอาหารกลางวัน และ ค่ำ ตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า
 • เข้าสู่ที่พัก NARITA HEDISTAR HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า : วัดนาริตะ – อิออนพลาซ่า – ท่าอากาศยานนาริตะ – สนามบินดอนเมือง

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • จากนั้นนำท่านเดินทางไปช้อปปิ้ง ร้านดองกี้ เป็นร้านที่รวบรวมสินค้าต่างๆของญี่ปุ่นไว้มากมาย ในราคาพิเศษ ใกล้ๆกันจะมีห้างอิอน นาริตะ ท่านสามารถเดินไปช้อปปิ้งได้ 
 • เดินทางสู่ สนามบินนาริตะ เพื่อตรวจเช็คเอกสารและเช็คอินเตรียมตัวเดินทางกลับ
 • ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOKSCOOT เที่ยวบินที่ XW101 (ไม่รวมอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
 • เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขสินค้า

** ราคานี้สำหรับลูกค้าที่ถือพาสปอร์ตไทย เท่านั้น!! **

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องจองและซื้อตั๋วล่วงหน้า)
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน)
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง น้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
 • ค่าหัวหน้าทัวร์ คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปพนักงานขับรถและไกด์ 4,000 เยนต่อท่าน ตลอดการเดินทาง (เก็บทิปก่อนการเดินทางที่สนามบิน)

RELATED ARTICLES

ไปญี่ปุ่นซื้ออะไรดีที่ 5 ตลาดนัดมือสองในโตเกียว

ช้อปปิ้งญี่ปุ่น 5 ตลาดนัดมือสองในโตเกียว ช้อปง่าย ดีต่อตังค์ในกระเป๋า กับ 5 แห่งต่อไปนี้ที่คนชอบช้อปปิ้งไปญี่ปุ่นแล้วต้องไปเดินให้ได้

เที่ยวญี่ปุ่นหน้าหนาว กับฤดูกาลแห่งหิมะ

เข้าหน้าหนาวแล้ว ใครที่กำลังจะไปเที่ยวญี่ปุ่นช่วงฤดูหนาว จะมีโอกาสได้สัมผัสหิมะ พร้อมกับบรรยากาศสุดโรแมนติกที่หลายคนตั้งตารอ วันนี้เราจะพาไปเที่ยวญี่ปุ่นช่วงหน้าหนาวกันค่ะ ว่ามีที่ไหนน่าไปบ้าง

นักกินห้ามพลาด กับสุดยอด 15 เมืองที่เดินไปทางไหนก็มี Street Food

เข้าเมืองตาหลิ่วต้องหลิ่วตาตาม เข้าเมืองไหนต้องลองชิมของอร่อยเมืองนั้น จะไปเที่ยวเมืองไหนดีที่มีแต่ของอร่อย สายกินต้องห้ามพลาด สุดยอดเมือง street food ไปที่ไหนก็มีแต่ของกิน

เที่ยวญี่ปุ่นตะลุยแหล่งช้อปปิ้งโตเกียว ที่นักช้อปไม่ควรพลาด

ไปโตเกียว นอกจากจะได้ชื่นชมความงามของภูเขาฟูจิแล้ว หากต้องการช้อปปิ้ง หรือเดินเล่นชมเมือง ก็มีสถานที่ช้อปปิ้งฮิตๆ อยู่หลายที่เลยล่ะ แต่ละที่ก็มีเสน่ห์ของตัวเองแตกต่างกันไป ตามไปดูกันว่ามีที่ไหนบ้าง

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!