กลับด้านบน เพิ่มเพื่อนคลิก! @wonderfulpackage คลิกโทร 02-792-9292
Trip Highlight
 • กระเช้าไฟฟ้าคาจิ คาจิ กระเช้าที่จะพาทุกท่านขึ้นไปชมความสวยงามของวิวทะเลสาบคาวากูจิ
 • โมมิจิ ไคโร อุโมงค์ใบเมเปิ้ล จุดชมใบไม้เปลี่ยนที่สวยงามบริเวณทะเลสาบคาวากูชิโกะ
 • ถนนอิโชนามิกิ ถนนสายใบไม้เปลี่ยนสี ที่ผู้คนหลงไหล
 • ล่องเรือ ENSOLEILLE ชมวิวรอบทะเลสาบคาวาคูจิโกะ ชมทัศนียภาพรอบทะเลสาบ
 • นำขึ้น ภูเขาไฟฟูจิ ภูเขาที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก
 • ช้อปปิ้งจุใจด้วยแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังของญี่ปุ่น ย่านชินจูกุ ย่านฮาราจูกุ ย่านชิบูย่า
 • ผ่อนคลายกับการแช่น้ำธรรมชาติ (Onsen) แบบฉบับของญี่ปุ่น
Details
ประเทศ: ญี่ปุ่น
ระยะเวลา: 6วัน 3คืน
รวมมื้ออาหาร: 7 มื้อ + อิสระ 4 มื้อ
สายการบิน: Thai Airways
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: เดือนพฤศจิกายน 61
รหัสสินค้า: JPNRTHNDGOTG003

BOOKING

Seat Available Month Period Depart Return Airline Price Booking
6 November 8-13Nov 2018 TG640
22:45-06:55
TG661
00:20-05:20
52,900 THB จอง
6 November 22-27Nov 2018 TG640
22:45-06:55
TG661
00:20-05:20
52,900 THB จอง
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ -
2 สนามบินนาริตะ – ภูเขาเท็นโจ – กระเช้าไฟฟ้าคาจิ คาจิ – ล่องเรือทะเลสาบคาวากุชิโกะ – โมมิจิไคโร (อุโมงค์ใบเมเปิ้ล)
FUJI HOTEL
3 ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – พิธีชงชา – โตเกียว – ถนนอิโจนามิกิ – ช้อปปิ้งชินจูกุ
TOKYO HOTEL
4 อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์
TOKYO HOTEL
5 วัดอาซากุซะ – นั่งกระเช้าทาคาโอะ – ไดเวอร์ซิตี้โอไดบะ – สนามบินฮาเนดะ
-
6 สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพฯ -

วันแรก : กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ

 • คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง
 • ออกเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ (โตเกียว) ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 640

วันสอง : สนามบินนาริตะ ภูเขาเท็นโจ กระเช้าไฟฟ้าคาจิ คาจิ ล่องเรือทะเลสาบคาวากุชิโกะโมมิจิไคโร (อุโมงค์ใบเมเปิ้ล)    

 • เดินทางถึง สนามบินนาริตะ (โตเกียว) ประเทศญี่ปุ่น นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
 • สู่ ภูเขาเท็นโจ อีกหนึ่งจุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิที่สวยงามอีกแห่งหนึ่ง
 • นำท่าน ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าคาจิ คาจิ ที่มีความสูง 400 เมตร เป็นกระเช้าที่จะพาทุกท่านขึ้นไปชมความสวยงามของวิวทะเลสาบคาวากูจิโกะจากยอดเขาเทนโจ ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกของทะเลสาบ
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • นำท่าน ล่องเรือ ENSOLEILLE ชมวิวรอบทะเลสาบคาวาคูจิโกะ ชมทัศนียภาพรอบทะเลสาบ นำท่านชม โมมิจิ ไคโร อุโมงค์ใบเมเปิ้ล จุดชมใบไม้เปลี่ยนที่สวยงามบริเวณทะเลสาบคาวากูชิโกะ
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก FUJI HOTEL  หรือเทียบเท่า
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 • หลังอาหารเชิญท่านผ่อนคลายกับการอาบน้ำแร่ธรรมชาติในสไตล์ญี่ปุ่น หรือที่เรียกว่า “ออนเซ็น” 

วันที่สาม : ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) พิธีชงชา – โตเกียว – ถนนอิโจนามิกิ ช้อปปิ้งชินจูกุ

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • เดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ที่มีความสูงเหนือจากระดับน้ำทะเล 3,776 เมตร  
 • ชม พิธีการชงชา แบบดั้งเดิมสไตล์ ญี่ปุ่นซึ่งทางร้านจะให้ขนมหวานมาทานคู่ด้วย
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 • เดินทางสู่ เมืองโตเกียว
 • ถนนอิโชนามิกิ ซึ่งเป็นถนนอีกสายหนึ่งที่คนญี่ปุ่นให้คนนิยมมาชมใบไม้เปลี่ยนสีเป็นจำนวนมาก
 • เดินทางสู่ ย่านช้อปปิ้งชินจุกุ
 • อิสระรับประทานอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก TOKYO HOTEL  หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ : โตเกียว อิสระช้อปปิ้งใจกลางเมืองโตเกียว หรือซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ เดินทางโดยรถไฟ 

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • จากนั้นให้ท่านได้ เลือกอิสระช้อปปิ้ง หรือซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ รวมค่าเดินทางโดยรถไฟ (ราคาผู้ใหญ่จ่ายเพิ่ม 2,700 บาท ราคาเด็ก 2,400 บาท) 
 • อิสระอาหารกลางวันและค่ำตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า
 • เข้าสู่ที่พัก TOKYO HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่หก : วัดอาซากุซะ นั่งกระเช้าทาคาโอะ ไดเวอร์ซิตี้โอไดบะ – สนามบินฮาเนดะ

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านชม วัดอาซะกุซ่า วัดที่เก่าแก่ที่สุดในโตเกียว ภายในประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมทองคำที่ชาวญี่ปุ่นนิยมมาสักการะบูชา และพากันมาเที่ยวชมความยิ่งใหญ่ของโคมไฟขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร
 • นำท่าน นั่งกระเช้าขึ้นสู่ ภูเขาทาคาโอะ เป็นภูเขาที่สูง 599 เมตรและมีเป็นเขาที่มีธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • เดินทางสู่ ไดเวอร์ซิตี้โอไดบะ
 • อิสระรับประทานอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย  
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินฮาเนดะ เพื่อตรวจเช็คเอกสารและเช็คอินเตรียมตัวเดินทางกลับ

วันที่เจ็ด : สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพฯ

 • ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG661 
 • เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขสินค้า

** ราคานี้สำหรับลูกค้าที่ถือพาสปอร์ตไทย เท่านั้น!! **

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องจองและซื้อตั๋วล่วงหน้า)
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน)
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง น้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
 • ค่าหัวหน้าทัวร์ คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปพนักงานขับรถและไกด์ 4,000 เยนต่อท่าน ตลอดการเดินทาง (เก็บทิปก่อนการเดินทางที่สนามบิน)

RELATED ARTICLES

WonderfulPackage แนะนำร้านโตเกียวที่คุณต้องถูกใจ

ร้านโตเกียวที่คุณต้องถูกใจ ทั้งเบเกอรี่และขนมเค้กที่ Ma Patisserie ช็อกโกแล็ตหลายรสชาติที่ Jean Paul Hevin, ORIENTAL BAZZAR ร้านของที่ระลึกจากญี่ปุ่น

ไปเที่ยวฟูจิ กับเทศกาลปีนภูเขาไฟฟูจิ

หากคุณรักญี่ปุ่นเป็นชีวิตจิตใจ หากคุณรักการผจญภัย และหลงใหลภูเขาไฟฟูจิ ต้องลองไปพิชิตยอดภูเขาไฟฟูจิดูสักครั้ง...กับเทศกาลปีนภูเขาไฟฟูจิ ที่เปิดให้ปีนได้แค่ช่วงฤดูร้อนคือ ต้นกรกฏาคม - ปลายเดือนสิงหาคม

วัดอาซากุสะ วัดเก่าแก่และโคมแดงยักษ์ใหญ่

วัดอาซากุสะ วัดทางศาสนาพุทธที่เก่าแก่ที่สุดในภูมิภาคคันโตของญี่ปุ่น ที่มีตำนานเล่าขานถึงที่มาของรูปปั้นพระโพธิสัตว์ จึงกลายเป็นที่ศรัทธาของประชาชนมาช้านาน

ทะเลสาบญี่ปุ่น 5 แห่งที่สวยงามน่าไปที่สุด

พบกับทะเลสาบ 5 แห่งในญี่ปุ่น ที่สวยงามน่าไปที่สุด ทะเลสาบอาชิ ณ อุทยานฮาโกเน่, โทยาโกะ ฮอกไกโด, คาวาคุจิโกะ ภูเขาไฟฟูจิ, ยามานากาโกะ ฟูจิ และทะเลสาบชูเซนจิ คานางาวะ

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!