Trip Highlight
 • สนุกสนานกันอย่างเต็มที่ ที่สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
 • ชมความสวยงามของ พระราชวังเคียงบ๊อกกุง พระราชวังที่เก่าแก่และสวยงาม
 • ชมวิวกรุงโซล ณ ภูเขานัมซานและถ่ายรูปคู่กับ หอคอย N’Seoul Tower พร้อมทั้งคล้องกุญแจคู่รัก
 • สนุกสนานกับช้อปปิ้งย่านดังของเกาหลีใต้ ย่านเมียงดง ทงแดมุน และ ฮงอิก
 • ลิ้มรสเมนูสุดฮิต ชื่อดังของชาวแดนโสม พร้อมสัมผัสบรรยากาศแบบต้นตำรับสไตล์เกาหลีแท้ๆ
 • เมนูพิเศษ!! ขาปูยักษ์ เติมไม่อั้น
 • บินกับสายการบินไทย บริการอาหารบนเครื่อง พร้อมน้ำหนักกระเป๋า 30 กิโลกรัม
Details
ประเทศ: เกาหลีใต้
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
รวมมื้ออาหาร: 10 มื้อ
สายการบิน: Thai Airways
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: 12-16 เม.ย. 61 (สงกรานต์)

BOOKING

Booking Seat Available Month Period Depart Return Airline Price
เต็ม 0 April 12-16Apr 2018 TG8050
22:00-05:25
TG8053
20:10-23:50
28,900 THB
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ - เกาหลีใต้ (สนามบินอินชอน) -
2 สนามบินอินชอน – หมู่บ้านลูกกวาด – PAJU PREMIUM OUTLET – เกาะนามิ
CENTRAL PLAZA HOTEL
3 พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ใส่ฮันบก – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – ทงแดมุน
INTERCITY HOTEL หรือ CO’OP CITY HOTEL
4 ศูนย์โสม – คอสเมติก – พระราชวังเคียงบ๊อก – บลูเฮ้าส์ – คลองชองเกชอน – ดิวตี้ฟรี – คล้องกุญแจคู่รัก@โซลทาวเวอร์ – ตลาดเมียงดง
INTERCITY HOTEL หรือ CO’OP CITY HOTEL
5 ศูนย์สมุนไพร – น้ำมันสนเข็มแดง – ตลาดฮงอิก – TRICK EYE MUSEUM แกลอรี่ – ซุปเปอร์มาเก็ต – กรุงเทพฯ -

วันแรก : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ - เกาหลีใต้ (สนามบินอินชอน)

 • คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประตู 7 แถว P สายการบินไทย เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่องฯ
 • เดินทางสู่ สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลี โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ เที่ยวบินที่ TG8050 (เวลาที่เกาหลีใต้เร็วกว่าไทย 2 ชั่วโมง | เวลาบินประมาณ 5-6 ช.ม.)

วันที่สอง : สนามบินอินชอน – หมู่บ้านลูกกวาด – PAJU PREMIUM OUTLET – เกาะนามิ 

 • เดินทางถึง สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (กรุณาปรับนาฬิกาของท่านให้เป็นเวลาท้องถิ่น เพื่อสะดวกในการนัดหมายเวลา ประเทศเกาหลีจะเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)
 • นำท่านสู่ หมู่บ้านลูกกวาด หมู่บ้านเล็กๆ ที่สร้างเรียบแบบเมืองโพรวองซ์ ประเทศฝรั่งเศส บ้านเรือนร้านค้าแต่ละหลัง จะทาสีสันสดใสเหมือนลูกกวาดหลากหลายสีอยู่ปะปนกัน ให้ท่านได้เพลินเพลินกับการถ่ายรูปแวะชมและแวะจับจ่ายซื้อของ ตามร้านค้าที่ต่างก็นำเสนอการขาย ได้อย่างน่ารักและน่าสนใจ
 • จากนั้นนำท่านช็อปปิ้ง พาจู พรีเมี่ยม เอ้าท์เลต PAJU PREMIUM OUTLET แหล่งช้อปปิ้งแห่งใหม่ และใหญ่ที่สุดในเกาหลี
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ---ชาบู ชาบู
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เกาะนามิโดยเรือเฟอร์รี่ เพื่อข้ามฝากไปยังเกาะ ซึ่งเป็นสถานที่โรแมนติกอีกแห่งหนึ่งสำหรับคู่รักคู่หนุ่มสาว ครอบครัว เพื่อนๆ หนึ่งในสถานที่ถ่ายทำละครเรื่องดัง เพลงรักในสายลมหนาว ณ ที่แห่งนี้ท่านสามารถเช่าจักรยานเที่ยวรอบเกาะ เดินผ่านกลางแมกไม้แห่งสวนสนที่สูงเสียดฟ้า ดงต้นสน ดอกสน เลือกนั่งที่ม้านั่งข้างชายฝั่ง เพื่อชมยรรยากาศอันโรแมนติกใต้เงาไม้ 
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ---ทัคคัลบี (ไก่ผัดซอส)
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก CENTRAL PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่สาม : พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ใส่ฮันบก – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – ทงแดมุน 

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • เดินทางไป พิพิธภัณฑ์สาหร่าย (SEAWEED MUSEUM) ซึ่งท่านจะได้เรียนรู้การทำสาหร่ายของชาวเกาหลี ประวัติความเป็นมาและความผูกผันที่ชาวเกาหลีที่มีต่อสาหร่าย
 • พิเศษ...ให้ท่านได้ทดลองสวมชุดฮันบก ชุดประจำชาติเกาหลี เพื่อเก็บภาพแห่งความประทับใจ
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ---คัลบี หรือ หมูย่างเกาหลี
 • เดินทางสู่ เอเวอร์แลนด์ สวนสนุกนี้ถูกขนานนามว่า ดิสนีย์แลนด์เกาหลี เป็นสวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ โดยมีบริษัทซัมซุงเป็นเจ้าของ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา ท่านจะได้นั่งกระเช้าลิฟท์ และท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ชมกิจกรรมและการแสดงต่าง ๆ ที่จัดตามตารางประจำวัน
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร--- เมนู โอซัมบุลโกกิ (หมูและปลาหมึกผัดซอส)
 • อิสระช็อปปิ้ง ณ ตลาดเมียงดง แหล่งช็อปปิ้งขึ้นชื่อและสถานที่รวมแฟชั่นชั้นนำของกรุงโซลหรือที่คนไทยรู้จักกันในชื่อสยามแสควร์เกาหลีท่านจะพบกับสินค้าวัยรุ่นมากมายหลากหลายยี่ห้อ
 • นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม INTERCITY HOTEL หรือ CO’OP CITY HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่สี่ : ศูนย์โสม – คอสเมติก – พระราชวังเคียงบ๊อก – บลูเฮ้าส์ – คลองชองเกชอน – ดิวตี้ฟรี – คล้องกุญแจคู่รัก@โซลทาวเวอร์ – ตลาดเมียงดง

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • ชม ศูนย์โสม ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปีซึ่งถือว่า เป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด
 • อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อเครื่องสำอางค์แบรนด์ดังของเกาหลี ณ คอสเมติค มีให้เลือกมากมายหลายยี่ห้อ 
 • ชมความสวยงามของ พระราชวังชางด๊อกกุง พระราชวังแห่งนี้เป็นพระราชวังที่เก่าแก่ ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1405 และมีความสำคัญในการเป็นที่พำนักของพระมหากษัตริย์หลายพระองค์ในสมัยราชวงศ์โชซอน และยังเป็น 1 ใน 5 ของพระราชวังสำคัญ ที่ยังคงรักษาไว้ 
 • ชม คลองชองเกชอน เป็นคลองที่เก่าแก่มากของประเทศเกาหลี ไหลผ่านใจกลางกรุงโซล มีอายุกว่า 600 ปี
 • รับประทานอาหารกลางวัน ---ซัมแกทัง (ไก่ตุ๋นโสม)
 • ช้อปปิ้งสินค้าที่ ดิวตี้ฟรี ที่นี่มีสินค้าชั้นนำให้ท่านเลือกซื้อมากมายกว่า 500 ชนิด อาทิ น้ำหอม เสื้อผ้าเครื่องสำอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับ ฯลฯ
 • ย้อนรอยละครซีรีย์เกาหลีชื่อดัง My name is Kim Sam Soon ที่ภูเขานัมซานภูเขา แห่งเดียวที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองโซล สูง 274 เมตร บนยอดเขามีหอ Seoul Tower (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์) ซึ่งเป็น 1 ใน 18 หอคอย เมืองที่สูงที่สุดในโลกมีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ท่านสามารถชมทัศนียภาพของกรุงโซล ได้รอบทิศ 360 องศา 
 • อิสระช็อปปิ้ง ณ ตลาดเมียงดง แหล่งช็อปปิ้งขึ้นชื่อและสถานที่รวมแฟชั่นชั้นนำของกรุงโซลหรือที่คนไทยรู้จักกันในชื่อสยามแสควร์เกาหลีท่านจะพบกับสินค้าวัยรุ่นมากมายหลากหลายยี่ห้อ
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ---เมนูบุฟเฟ่ต์ขาปู (เติมไม่อั้น) 
 • นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม  INTERCITY HOTEL หรือ CO’OP CITY HOTELหรือเทียบเท่า


วันที่ห้า : ศูนย์สมุนไพร – น้ำมันสนเข็มแดง – ตลาดฮงอิก – TRICK EYE MUSEUM แกลอรี่ – ซุปเปอร์มาเก็ต – กรุงเทพฯ  

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านสู่ ศูนย์สมุนไพรโบกานยอง ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนำมารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็งไม่ถูกทำลายจาการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหารและยา
 • เข้าชม น้ำมันสนเข็มแดง (Red Pine) ปัจจุบันนิยมมารับประทานเพื่อล้างพิษในร่างกาย ล้างไขมันในเส้นเลือดทั่วทั้งร่างกาย ป้องกันไขมันอุดตันในเส้นเลือด , โรคหัวใจ , โรคภูมิแพ้ เป็นต้น
 • จากนั้นพาท่านช็อปปิ้งต่อที่ ตลาดฮงอิก แหล่งช้อปปิ้งที่อยู่ล้อมรอบไปด้วยมหาวิทยาลัยชื่อดังในเกาหลี สินค้าในย่านนี้ส่วนใหญ่เป็นสินค้าวัยรุ่นที่ทันสมัยและราคาไม่แพงเช่นเสื้อผ้าที่ออกแบบโดยดีไซด์เนอร์เกาหลีรองเท้ากระเป๋าเครื่องประดับ เครื่องสำอาง และยังมีร้านแบรนด์เนมอยู่ทั่วไป
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร --- เมนู จิมดัก (ไก่พะโล้ผัดเส้นเกาหลี)
 • นำท่านสู่ TRICK EYE MUSEUM แกลอรี่ “เคล็ดลับงานศิลปะแห่งภาพ” แนวคิดรูปแบบใหม่ เพื่อต้องการจะจุดประกายความคิดสร้างสันและจินตนาการของการสร้างภาพ โดยใช้เทคนิคพิเศษจากภาพสามมิติที่รวมทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และการซ้อนภาพกระตุ้นความเคลื่อนไหวของภาพให้มีมิติเหมือนจริง พร้อมกับเข้าชม ICE MUSEUM
 • จากนั้นพาท่านละลายเงินวอนที่ ร้านค้าสนามบิน ซึ่งท่านสามารถเลือกซื้อสินค้า พื้นเมืองเป็นการส่งท้ายก่อนอำลาเกาหลี อาทิ บะหมี่ชินราเมียน อูด้ง กิมจิ ลูกอมแปลกๆ ช็อคโกแลต น้ำจิ้มหมูย่างเกาหลี ไก่ตุ๋นโสมสำเร็จรูป ผลไม้ ในราคาพิเศษ
 • เวลาสมควรนำทุกท่านเดินทางกลับสู่ สนามบินอินชอน
 • เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย (TG) เที่ยวบินที่ TG 8053
 • เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องจองและซื้อตั๋วล่วงหน้า)
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน)
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมือง
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาต น้ำหนักไม่เกิน 30 กก.
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 35,000 วอน หรือ 1,100 บาท/ท่าน/ทิป

หมายเหตุ

 • ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2558  เป็นต้นไป  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าประกันสำหรับท่านที่ต้องสงสัยว่าแอบแฝงมาเป็นนักท่องเที่ยว เนื่องจากทางแลนด์เกาหลี ได้รับการแจ้งเตือนมาจากกรมตรวจคนเข้าเมืองเกาหลี และสายการบิน เพราะมีลูกค้าที่เดินทางไปเกาหลี  เพื่อจุดประสงค์อื่น เช่น ไปทำงานในประเทศเกาหลี โดยบริษัทฯ จำเป็นต้องเก็บค่าประกันเพื่อให้ลูกค้าเดินทาง ไป-กลับ พร้อมกรุ๊ป เป็นจำนวนเงิน 100 ดอลล่า (3.300 บาท)   และจะคืนให้เมื่อลูกค้าเดินทางกลับถึงประเทศไทยพร้อมกรุ๊ป  และผ่านการตรวจสอบของกรมแรงงาน และตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลี ดังนั้นทางบริษัทฯจึงใคร่ขอความร่วมมือมา ณ ที่นี้

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!