Trip Highlight
 • ออกเดินทางตั้งแต่ 6 ท่านขึ้นไป โดยไม่ต้องรอกรุ๊ป
 • พิเศษ! บริการไกด์ท้องถิ่น(ภาษาไทย) คอยดูแลให้คำแนะนำบริการตลอด 4 วัน
 • ทริปเดียวเที่ยว 2 เมือง พนมเปญ เสียมราฐ
 • เดินทางสะดวกสบายตลอดทริปกับเที่ยวบินในประเทศ  พนมเปญ - เสียมราฐ - พนมเปญ (หากนั่งรถต้องใช้เวลาเดินทางถึง 6 ชม.-/เที่ยว) ประหยัดเวลาเที่ยวได้ดี
 • ชมความงามพระบรมมหาราชวังเขมรินทร์ สถานที่ประทับกษัตริย์และสถานที่ประกอบพระราชพิธีอันสำคัญ
 • สักการะพระคู่บ้านคู่เมืองประเทศกัมพูชา พระแก้วมรกต 
 • ตระการตาสิ่งมหัศจรรย์ระดับโลก ปราสาทหินนครวัด ศาสนสถานบอกเล่าเรื่องราวและวัฒนธรรมอันเก่าแก่
 • เพลิดเพลินไปกับมรดกทางวัฒนธรรม ชมนาฏศิลป์ชั้นสูง ระบำอัปสรา ที่ถอดแบบท่าร่ายรำจากภาพจำหลักปราสาทนครวัด 
 • ช้อปปิ้งกับแหล่งรวมสินค้าหลากหลายชนิดที่ดึงดูดทั้งชาวต่างชาติและคนท้องถิ่น ณ ตลาดรัสเซีย
Details
ประเทศ: กัมพูชา
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
รวมมื้ออาหาร: 9 มื้อ
สายการบิน: Lanmei Airlines
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: พ.ค.- ต.ค.61

BOOKING

Seat Available Month Period Depart Return Airline Price Booking
15 May 11-14May 2018 LQ671
10:05-11:20
LQ670
07:55-09:05
11,900 THB จอง
15 May 18-21May 2018 LQ671
10:05-11:20
LQ670
07:55-09:05
12,900 THB จอง
12 May 25-28May 2018 LQ671
10:05-11:20
LQ670
07:55-09:05
12,900 THB จอง
10 June 1-4Jun 2018 LQ671
10:05-11:20
LQ670
07:55-09:05
12,900 THB จอง
15 June 8-11Jun 2018 LQ671
10:05-11:20
LQ670
07:55-09:05
12,900 THB จอง
15 June 15-18Jun 2018 LQ671
10:05-11:20
LQ670
07:55-09:05
12,900 THB จอง
15 June 22-25Jun 2018 LQ671
10:05-11:20
LQ670
07:55-09:05
12,900 THB จอง
15 June 29 Jun 2018-2 Jul 2018 LQ671
10:05-11:20
LQ670
07:55-09:05
12,900 THB จอง
15 July 6-9Jul 2018 LQ671
10:05-11:20
LQ670
07:55-09:05
12,900 THB จอง
15 July 13-16Jul 2018 LQ671
10:05-11:20
LQ670
07:55-09:05
12,900 THB จอง
15 July 20-23Jul 2018 LQ671
10:05-11:20
LQ670
07:55-09:05
12,900 THB จอง
15 July 27-30Jul 2018 LQ671
10:05-11:20
LQ670
07:55-09:05
12,900 THB จอง
15 August 31-3Aug 2018 LQ671
10:05-11:20
LQ670
07:55-09:05
12,900 THB จอง
15 August 3-6Aug 2018 LQ671
10:05-11:20
LQ670
07:55-09:05
12,900 THB จอง
15 August 17-20Aug 2018 LQ671
10:05-11:20
LQ670
07:55-09:05
12,900 THB จอง
15 August 24-27Aug 2018 LQ671
10:05-11:20
LQ670
07:55-09:05
12,900 THB จอง
15 September 14-17Sep 2018 LQ671
10:05-11:20
LQ670
07:55-09:05
12,900 THB จอง
15 September 21-24Sep 2018 LQ671
10:05-11:20
LQ670
07:55-09:05
12,900 THB จอง
15 September 28 Sep 2018-1 Oct 2018 LQ671
10:05-11:20
LQ670
07:55-09:05
12,900 THB จอง
15 October 5-8Oct 2018 LQ671
10:05-11:20
LQ670
07:55-09:05
12,900 THB จอง
15 October 12-15Oct 2018 LQ671
10:05-11:20
LQ670
07:55-09:05
12,900 THB จอง
15 October 19-22Oct 2018 LQ671
10:05-11:20
LQ670
07:55-09:05
12,900 THB จอง
15 October 26-29Oct 2018 LQ671
10:05-11:20
LQ670
07:55-09:05
12,900 THB จอง
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ – พนมเปญ – พระบรมราชวัง – วัดพระแก้ว – วัดพนม – ตลาดรัสเซีย
SAMNANGLAOR HOTEL
2 เรือนจำตวลแสลง - พนมเปญ - เสียมเรียบ (บินภายใน)– ศาลองค์เจ็ก องค์จอม - ปราสาทบันทายศรี –โชว์ Rosana Broadway
ANGKOR HOLIDAY HOTEL
3 ปราสาทตาพรม – นครธม –ปราสาทบายน - นครวัด – พนมเปญ (บินภายใน)
SAMNANGLAOR HOTEL
4 พนมเปญ - กรุงเทพฯ -

วันแรก : กรุงเทพฯ – พนมเปญ – พระบรมราชวัง – วัดพระแก้ว – วัดพนม – ตลาดรัสเซีย

 • 07.00 น. เช็คอินบัตรโดยสารและสัมภาระ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ สายการบิน LANMEI AIRLINE (LQ)
 • 10.05 น. ออกเดินทางสู่นครพนมเปญ โดยสายการบิน LANMEI AIRLINE เที่ยวบินที่ LQ 671
 • 11.20 น. เดินทางถึงสนามบินพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง หลังจากนั้นนำท่านเช็คอินบัตรโดยสารและสัมภาระเพื่อเดินทางสู่ เมืองพนมเปญ (เวลาท้องถิ่นประเทศกัมพูชา เท่ากับ ประเทศไทย)
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล(Royal Palace Of Phnom Penh) พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคลเป็นกลุ่มอาคารพระราชมนเทียรของพระมหากษัตริย์กัมพูชา พระเจ้าแผ่นดินกัมพูชาเสด็จประทับที่นี้นับแต่แรก สร้างใน ค.ศ. 1866 และเสด็จไปประทับที่อื่นเมื่อบ้านเมืองวุ่นวายเพราะเขมรแดงเรืองอำนาจ
 • จากนั้นทำท่านสู่ พระเจดีย์เงินหรือวัดพระแก้ว เหตุที่เรียกว่า พระเจดีย์เงิน เพราะว่า พื้นของอาคารปูลาดด้วยแผ่นเงินกว่า 5,000 แผ่น แต่ละแผ่นหนักมากกว่า 1 กิโลกรัม รวมน้ำหนักทั้งสิ้น 5 ตัน แต่คนส่วนใหญ่รู้จักกันในนาม "วัดพระแก้วเขมร" ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของกัมพูชาอยู่สององค์คือ พระแก้วมรกตสมัยศตวรรษที่ 17
 • นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์เรือนจำตวลสแลง เป็นหนึ่งในสถานที่สะเทือนอารมณ์มากที่สุด เดิมเป็นโรงเรียน แต่ภายหลังเขมรแดงเปิดเป็นศูนย์กลางของการทรมานนักโทษรวมกันอยู่ที่นี่นับพันและมีนักโทษนับสิบคนที่จะต้องเสียชีวิตในแต่ละวัน มีภาพถ่ายของนักโทษและคำอธิบายเรื่องราวที่เกิดขึ้น
 • จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดรัสเซีย เลือกสินค้าที่ระลึก ที่มาจาก จีนเวียดนาม กัมพูชา
 • รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านเข้าที่พัก โรงแรม SAMNANGLAOR HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว


วันที่สอง : เรือนจำตวลแสลง - พนมเปญ - เสียมเรียบ (บินภายใน) – ศาลองค์เจ็ก องค์จอม - ปราสาทบันทายศรี – ชมโชว์ Rosana Broadway

 • รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
 • นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์เรือนจำตวลสแลง เป็นหนึ่งในสถานที่สะเทือนอารมณ์มากที่สุด เดิมเป็นโรงเรียน แต่ภายหลังเขมรแดงเปิดเป็นศูนย์กลางของการทรมานนักโทษรวมกันอยู่ที่นี่นับพันและมีนักโทษนับสิบคนที่จะต้องเสียชีวิตในแต่ละวัน มีภาพถ่ายของนักโทษและคำอธิบายเรื่องราวที่เกิดขึ้น
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินพนมเปญ เพื่อเดินทางสู่เสียมเรียบ 
 • 13.00 น. ออกเดินทางสู่เมืองเสียมเรียบ โดยสายการบิน LANMEI AIRLINE เที่ยวบินที่ LQ 315
 • 13.50 น. เดินทางถึงเมืองเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา
 • นำทุกท่านกรายสักการะ ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม ที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 2 ในสมัยนั้นองค์เจ๊ค องค์จอม มีความสามารถในเรื่องการรบเป็นอย่างมากเป็นที่เกรงขามของข้ำศึกศัตรู เป็นผู้ที่มีจิตใจงามเป็นอย่างมากในยามว่างเว้นจากศึกสงคราม หากมีนักโทษคนไหนที่ไม่ได้ทำความผิดที่ร้ายแรงมาก พระองค์ก็จะขออภัยโทษให้ จึงเป็นที่เคารพรัก นับถือของคนในเมืองเสียมเรียบเป็นอย่างมาก
 • นำท่านเดินทางชม ปราสาทบันทายศรี หรือเรียกตามสำเนียงเขมรว่า บันเตียไสร หมายถึง ปราสาทสตรีหรือป้อมสตรี สร้างตอนปลายสมัยพระเจ้าราเชนทรวรมินทร์(พ.ศ.1510)เป็นปราสาทหลังเล็กๆกลุ่มหนึ่ง สร้างด้วยหินทรายสีชมพูแกะและสลักภาพนูนสูงได้อย่างสวยงามมากเป็นปราสาทหินที่ถือได้ว่างดงามที่สุดในประเทศกัมพูชา
 • รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
 • ชมการแสดงอังกรโรซาน่าบรอดเวย์ Rosana Broadway การแสดงนิยมอันดับ 1 ในเมืองเสียมเรียบ คาบาเร่ย์โชว์สาวประเภทสองแห่งแรกในกัมพูชา โดยมีโชว์ชุดไฮไลท์ก็คือ ระบำนางอัปรา ซึ่งเป็นโชว์ประจำชาติของกัมพูชา ให้ทุกท่านได้เก็บภาพเป็นที่ระลึกไว้เป็นความทรงจำ
 • ที่พักโรงแรม ANGKOR HOLIDAY HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว


วันที่สาม :  ปราสาทตาพรม – นครธม – ปราสาทบายน – นครวัด – พนมเปญ (บินภายใน)

 • รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
 • จากนั้นนำท่านชม ปราสาทตาพรหม (Ta Prohm) เป็นปราสาทที่ถูกทิ้งร้างมานานถึง 500 ปี สร้างขึ้นในปี พศ.1729 เป็นปราสาทหินในยุคสุดท้ายของอาณาจักรขอม สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ที่ทรงเลื่อมใสในพุทธศาสนา ปราสาทตาพรหมจึงเป็นทั้งปราสาทและวัดทางพุทธศาสนาไปในตัว
 • เดินทางสู่ เมืองพระนครหรือนครธม ผ่านชมสะพานนาคราช เพื่อเข้าสู่เมืองนครธม ซึ่งเป็นสะพานที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 กษัตริย์เขมรใช้เป็นทางเสด็จผ่านเข้าออกเมืองนครธม
 • นำทุกท่านเข้าชม ปราสาทบายน เป็นโบราณสถานที่สำคัญที่สุดเป็นลำดับที่สองที่ควรมาเที่ยวชมเมื่อมาเยือนอังกอร์ สร้างขึ้นเมื่อปลายคริสต์ศตวรรษที่ 12 ในรัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ปราสาทบายนสร้างขึ้นจากหินทรายและเป็นสัญลักษณ์ของเขาพระสุเมรุ เมื่อมองจากด้านนอก จะแลดูคล้ายกับเขาวงกต แต่ความจริงแล้ว ลักษณะของปราสาทบายนนั้นสร้างขึ้นตามแบบแผนของยันตระ ซึ่งเป็นเรขาคณิตของพุทธศาสนาของอินเดีย เป็นสัญลักษณ์ของมันดาล่า หรือรูปวงกลมอันเป็นสัญลักษณ์แทนจักรวาลและพลังศักดิ์สิทธิ์ในศาสนาฮินดู เมื่อได้เข้าไปสัมผัสยังปราสาทแห่งนี้จะรู้สึกเหมือนมีคนคอยจ้องมองเราอยู่ตลอดเวลาซึ่งเป็นเสน่ห์ที่ประทับใจของปราสาทแห่งนี้
  • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  • จากนั้นนำท่านชม สิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ปราสาทนครวัด ที่เปรียบเสมือนวิมานของเทพเจ้าสูงสุด ที่บรรจงชะลอลงมาประดิษฐานไว้ในโลกมนุษย์และถือว่าเป็นสถานที่สุดยอดของการเดินทางไปในครั้งนี้
  • รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
  • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินเสียมเรียบ เพื่อเดินทางกลับกรุงพนมเปญ
  • 21.05 น.ออกเดินทางสู่ นครพนมเปญ โดยสายการบิน LANMEI AIRLINE เที่ยวบินที่ LQ 316
  • 21.50 น.เดินทางถึงสนามบินพนมเปญ
  • นำท่านเข้าที่พัก โรงแรม SAMNANGLAOR HOTEL  หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว


  วันที่สี่ : พนมเปญ  -  กรุงเทพฯ

  • รับประทานอาหารเช้า แบบ SNACK BOX
   • หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินพนมเปญ เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร
   • 07.55 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน LANMEI AIRLINE เที่ยวบินที่ LQ 670
   • 09.05 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ


   เงื่อนไขสินค้า

   อัตรานี้รวม

   • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
   • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
   • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 15 กก.
   • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
   • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องจองและซื้อตั๋วล่วงหน้า)
   • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
   • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองของแต่ละประเทศ
   • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท ของบริษัท MSIG ประกันภัย (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

   อัตรานี้ไม่รวม

   • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
   • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
   • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
   • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
   • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
   • ค่าทิปพนักงานขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น มาตรฐานวันละ 5 USD. X 4 วัน = 20 USD.

   RELATED ARTICLES

   The World’s Best Cities เมืองที่ดีที่สุดในโลกจาก TRAVEL+LEISURE เที่ยวต่างประเทศกันเถอะ

   เว็บไซต์ท่องเที่ยว travel and leisure ได้จัดอันดับเมืองที่ดีที่สุดในโลก จากผลการสำรวจ 15 เมืองที่ต้องจดเอาไว้รัวๆ แล้วแพลนไปเที่ยวกันค่ะ ที่สำคัญเชียงใหม่ และกรุงเทพฯ ของเราติดอันดับกับเค้าด้วย

   เที่ยวประเทศเพื่อนบ้าน ใกล้ๆ ไม่ง้อวีซ่า

   ใครที่อยากไปเที่ยวต่างประเทศ แต่ก็ยังแพลนที่เที่ยวไม่ได้ซักที จะไปกันทีก็ปุบปับแบบไม่กี่วันออกเดินทางแล้ว เราแนะนำว่าลองไปประเทศเพื่อนบ้านใกล้ๆ กันดีกว่า เพราะว่าไม่ต้องเสียเวลาขอวีซ่า แถมยังเดินทางได้ง่ายๆ ไม่เสียเวลานาน บางทีหยุดแค่เสาร์-อาทิตย์ยังไปเที่ยวกันได้เลยนะ

   25 จุดหมายปลายทางที่ดีที่สุดในปี 2018 จาก Tripadvisor

   Tripadvisor หนึ่งในเว็บไซต์ข้อมูลดีๆ ที่รวบรวมความคิดเห็นจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก ได้สรุปออกมาแล้วว่า 25 จุดหมายปลายทางที่ดีที่สุด ที่ควรค่าแก่การเดินทางไปเที่ยวมากที่สุดในปี 2018 นั้น คือที่ใดบ้างมาดูกันเลย

   ใครว่ากัมพูชามีแต่นครวัด?...รู้จักกับกลุ่มปราสาทนครธม

   ปราสาทนครวัดไม่ใช่ปราสาทนครธม เป็นอีกหนึ่งเรื่องน่ารู้ที่ไม่ค่อยมีคนรู้กัน เพราะว่าเรามักจะเรียกเหมารวมว่า นครวัด นครธม เราจึงพามารู้จักกับกลุ่มปราสาทนครธมกันมากขึ้น มีจำนวนมากมายนับไม่ถ้วน ขอหยิบยกมาเฉพาะที่น่าสนใจ

   บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

   แชร์ สินค้านี้

   ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

   รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!