กลับด้านบน เพิ่มเพื่อนคลิก! @wonderfulpackage คลิกโทร 02-792-9292
Trip Highlight

 • ราคาเริ่มต้นนี้ สำหรับเดินทางแบบส่วนตัว 6 คนเดินทาง
 • พิเศษ! บริการไกด์ท้องถิ่น(ภาษาไทย) คอยดูแลให้คำแนะนำบริการตลอด 4 วัน
 • ชมความสวยงามของดอกไม้บนยอดเขาฮัมรอง พร้อมใชมวิวเมืองซาปาแบบพาโนรามา
 • ชม หมู่บ้าน กั๊ต กั๊ต สวิตเซอร์แลนด์แห่งเวียดนาม
 • นั่งกระเช้าชมทัศนียภาพแบบพาโนรามา ณ เขาฟานซีปาน
 • ช้อปปิ้งของฝากคนทางบ้านที่ถนน 36 สาย มีสินค้าหลากหลายชนิดให้ช้อปกันอย่างจุใจ
 • เดินทางด้วย เวียดนาม แอร์ไลน์ (VN) สายการบินแห่งชาติ พร้อมอาหารเสิร์ฟบนเครื่อง
Details
ประเทศ: เวียดนาม
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
รวมมื้ออาหาร: 9 มื้อ
สายการบิน: Vietnam Airlines
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: ต.ค.61- มี.ค.62
รหัสสินค้า: VNHANHANVN05

BOOKING

Seat Available Month Period Depart Return Airline Price Booking
15 December 7-10Dec 2018
(วันรัฐธรรมนูญ)
VN610
12:20-14:10
VN613
15:35-17:35
14,900 THB จอง
15 December 13-16Dec 2018 VN610
12:20-14:10
VN613
15:35-17:35
14,900 THB จอง
15 December 20-23Dec 2018 VN610
12:20-14:10
VN613
15:35-17:35
14,900 THB จอง
0 December 28-31Dec 2018
(วันสิ้นปี)
VN610
12:20-14:10
VN613
15:35-17:35
17,900 THB เต็ม
0 December 29 Dec 2018-1 Jan 2019
(วันขึ้นปีใหม่)
VN610
12:20-14:10
VN613
15:35-17:35
17,900 THB เต็ม
13 December 30 Dec 2018-2 Jan 2019
(วันขึ้นปีใหม่)
VN610
12:20-14:10
VN613
15:35-17:35
19,900 THB จอง
15 January 3-6Jan 2019 VN610
12:20-14:10
VN613
15:35-17:35
14,900 THB จอง
15 January 10-13Jan 2019 VN610
12:20-14:10
VN613
15:35-17:35
14,900 THB จอง
15 January 17-20Jan 2019 VN610
12:20-14:10
VN613
15:35-17:35
14,900 THB จอง
15 January 24-27Jan 2019 VN610
12:20-14:10
VN613
15:35-17:35
14,900 THB จอง
15 January 31 Jan 2019-3 Feb 2019 VN610
12:20-14:10
VN613
15:35-17:35
14,900 THB จอง
15 February 7-10Feb 2019 VN610
12:20-14:10
VN613
15:35-17:35
14,900 THB จอง
15 February 14-17Feb 2019 VN610
12:20-14:10
VN613
15:35-17:35
14,900 THB จอง
15 February 16-19Feb 2019 VN610
12:20-14:10
VN613
15:35-17:35
15,900 THB จอง
15 February 21-25Feb 2019 VN610
12:20-14:10
VN613
15:35-17:35
14,900 THB จอง
15 February 28 Feb 2019-3 Mar 2019 VN610
12:20-14:10
VN613
15:35-17:35
14,900 THB จอง
15 February 7 Feb 2019-10 Mar 2019 VN610
12:20-14:10
VN613
15:35-17:35
14,900 THB จอง
15 February 14 Feb 2019-17 Mar 2019 VN610
12:20-14:10
VN613
15:35-17:35
14,900 THB จอง
15 February 21 Feb 2019-24 Mar 2019 VN610
12:20-14:10
VN613
15:35-17:35
14,900 THB จอง
15 February 28 Feb 2019-31 Mar 2019 VN610
12:20-14:10
VN613
15:35-17:35
14,900 THB จอง
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพ – เวียดนาม – วัดหง๊อกเซิน – ทะเลสาบคืนดาบ – วิหารวรรณกรรม
SUNNY 3 HOTEL
2 ฮานอย – ซาปา – หมู่บ้าน กั๊ต กั๊ต – ซาปา ไนท์มาร์เก็ต
HOLIDAY SAPA HOTEL
3 ยอดเขาฮัมรอง – ยอดเขาฟานสิปัน - ซาปา – ฮานอย
SUNNY 3 HOTEL
4 สุสานลุงโฮ – จัตุรัสบาดิ่ญ - วัดเจดีย์เสาเดียว – ถนน 36 สาย - ฮานอย - กรุงเทพฯ -

วันแรก : กรุงเทพฯ – ฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหง๊อกเซิน – วิหารแห่งวรรณกรรม       

 • 10.30 น.  พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ L ประตู 6 โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยอำนวยก่อนเดินทาง
 • 12.20 น. เดินทางสู่ เวียดนาม โดยสายการบิน VIETNAM AIRLINES เที่ยวบินที่ VN610
 • 14.10 น. ถึงสนามบินนอยไบ กรุงฮานอย 
 • นำท่านข้าม สะพานแสงอาทิตย์ ชม ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแห่งนี้มีตำนานกล่าวว่าในสมัยที่เวียดนามทำสงครามสู้รบกับประเทศจีน กษัตริย์แห่งเวียดนามได้สงครามมาเป็นเวลานาน
 • ชม วัดหง๊อกเซิน วัดโบราณ ภายในประกอบด้วย ศาลเจ้าโบราณและเต่าสต๊าฟขนาดใหญ่ ซึ่งมีความเชื่อว่าเต่าตัวนี้คือเต่าศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 2 ตัวที่ อาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้มาเป็นเวลาช้านาน
 • ชม วิหารแห่งวรรณกรรม วัดโบราณ ซึ่งมีประวัติความเป็นมายาวนานนับร้อยปี เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกและยังเป็นสถานที่ใช้สอบจองหงวนในสมัยโบราณ
 • รับประทานมื้อเย็น ณ ภัตตาคาร 
 • ที่พักโรงแรม Sunny 3 Hotel หรือเทียบเท่า


วันที่สอง : ฮานอย - ซาปา - หมู่บ้าน กั๊ต กั๊ต - ซาปา ไนท์มาร์เก็ต

 • รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
 • เดินทางสู่ เมืองซาปา ระหว่างทางท่านจะได้เพลิดเพลินกับบรยากาศ เทือกเขา และวิวทิวทัศน์ สู่เมืองแห่งสายหมอก
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • ชม หมู่บ้าน กั๊ต กั๊ต ถือว่าเป็นสวิสเซอร์แลนด์ของเวียดนาม เดินชมบรรยากาศหมู่บ้านชาวเขาได้อย่างใกล้ชิด 
 • เดินเล่นเลือกซื้อของที่ตลาด ซาปา ไนท์มาร์เก็ต สินค้านานาชนิด ทั้งสินค้าพื้นเมือง ผ้าพันคอ หรืองานหัตถกรรมต่างๆ จากชาวเขา
 • รับประทานมื้อเย็น ณ ภัตตาคาร 
 • ที่พัก โรงแรม Holiday Sapa Hotel หรือเทียบเท่า


วันที่สาม : ซาปา – ยอดเขาฮัมรอง – เขาฟานซีปัน (รวมกระเช้า) – ฮานอย 

 • รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
  • ชมทัศนียภาพ ทะเลหมอกบน ยอดเขาฮัมรอง ชมสวนไม้ดอก และสวนหินที่สวยงาม ชมทิวทัศน์เมืองซาปาในมุมมองแบบพาโนรามา
  • นั่งกระเช้าสู่ ยอดเขาฟานซีปัน (รวมกระเช้า) เป็นภูเขาที่มีความสูงที่สุดในอินโดจีนด้วยความสูง 3,143 เมตร โดยได้ฉายาว่า หลังคาแห่งอินโดจีน 
  • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
  • เดินทางกลับสู่ ฮานอย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4-5 ชั่วโมง)
  • รับประทานมื้อเย็น ณ ภัตตาคาร
  • ที่พัก โรงแรม Sunny 3 Hotel หรือเทียบเท่า


  วันที่สี่ : สุสานลุงโฮ - เจดีย์เสาเดียว - จัตุรัสบาดิ่ญ - ถนน 36 สาย - สนามบินฮานอย - กรุงเทพฯ

  • รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
  • ชม สุสานลุงโฮ สร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ.1973 ชมร่างของรัฐบุรุษอาวุโสของอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์  ซึ่งได้รับการอาบน้ำยาเป็นอย่างดีอยู่ในโลงแก้วภายในห้องที่ควบคุมอุณหภูมิคงที่ 
  • ชม วัดเจดีย์เสาเดียว ที่มีอายุกว่า 400 ปี เป็นเจดีย์ไม้ที่มีความงดงามมาก ตั้งอยู่บนเสาต้นเดียวกลางสระบัวเป็นที่เคารพสักการะของชาวเวียดนามมาแต่โบราณ 
  • ชม จัตุรัสบาดิ่ญ เป็นสถานที่ที่ โฮจิมินห์อ่าน คำประกาศอิสรภาพ ในวันที่ 2 กันยายน 1945 เพื่อประกาศถึงชัยชนะของชาวเวียดนามเหนือกองทัพฝรั่งเศส ประกาศถึงอิสรภาพ และความเป็นชาติ ของเวียดนาม
  • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
  • นำท่านสู่ย่าน ถนน 36 สายเก่า แหล่งขายของที่ระลึกและสินค้าพื้นเมือง ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัยซึ่งมีของฝาก และของที่ระลึก มากมาก  อาทิ  กระเป๋าก็อปปี้แบรนด์เนม รองเท้าก็อปปี้แบรนด์เนม เสื้อผ้า ไม้แกะสลักตุ๊กตาสาวเวียดนาม ที่ทำจากไม้ ฯลฯ  
  • สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ สนามบินนอยไบ เมืองฮานอย 
  • 15.35 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน VIETNAM AIRLINES เที่ยวบินที่ VN613
  • 17.35 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจ

  เงื่อนไขสินค้า

  อัตรานี้รวม

  • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
  • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
  • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
  • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องจองและซื้อตั๋วล่วงหน้า)
  • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
  • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองของแต่ละประเทศ
  • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กก.
  • ค่าหัวหน้าทัวร์ คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทางจำนวน 1 ท่าน (กรณีกรุ๊ปถึง 15 ท่านขึ้นไป)
  • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท ของบริษัท MSIG ประกันภัย (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

  อัตรานี้ไม่รวม

  • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
  • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
  • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
  • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
  • ค่าทิปพนักงานขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น มาตรฐานวันละ 5 USD. x 4 วัน = 20 USD./ท่าน

  RELATED ARTICLES

  เที่ยวเวียดนาม สัมผัสความงามจากเหนือจรดใต้

  เวียดนาม เป็นประเทศที่มีธรรมชาติสวยๆ เยอะมากจริงๆ และด้วยภูมิประเทศที่ทอดตัวยาวลงมาตั้งแต่เหนือจรดใต้ ทำให้มีความหลากหลายทางธรรมชาติ ที่บางทีอาจจะนึกไม่ถึงเลยว่าทั้งหมดนี้อยู่ในประเทศเดียวกัน และนอกจากธรรมชาติแล้ว ยังมีสถาปัตยกรรมงดงามน่าชมมากมาย

  Happy Family พาแม่เที่ยววันแม่กันเถอะ

  Happy Family พาแม่เที่ยววันแม่กันเถอะ ถือเป็นช่วงเวลาดีๆ ที่เราจะพาแม่ พ่อ และคนในครอบครัวไปเที่ยวกระชับความสัมพันธ์กันมากยิ่งขึ้น เพราะฉะนั้นพลาดไม่ได้เลยที่เราจะพาแม่เที่ยววันแม่ ตามไปเที่ยวพร้อมๆ กันเลย

  คุณเป็นนักท่องเที่ยวแบบไหนกันนะ?

  ใครๆ ก็อยากออกไปท่องเที่ยวและท่องโลกดูสักครั้ง แต่ลองสำรวจดูตัวเองบ้างหรือเปล่า ว่าเราเป็นนักท่องเที่ยวแบบไหน ลองไปหาคำตอบกัน

  พิชิตยอดเขาฟานซีปัน หลังคาแห่งอินโดจีน

  พิชิตยอดเขาฟานซีปัน หลังคาแห่งอินโดจีน ฟานซีปัน(Fansipan) พิเศษยังไง ทำไมถึงต้องไป พิเศษตรงที่มีความสูงถึง 3,143 เมตรจากระดับน้ำทะเล หรือว่าสูงที่สุดในอินโดจีน ซึ่งก็คือประเทศ ลาว เวียดนาม และกัมพูชานั่นเอง

  บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

  แชร์ สินค้านี้

  TRIP INFORMATION

  Group Size:

  6คน

  ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

  รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!