กลับด้านบน เพิ่มเพื่อนคลิก! @wonderfulpackage คลิกโทร 02-792-9292

Trip Highlight
 • ราคาเริ่มต้นนี้ สำหรับเดินทางแบบส่วนตัว 4 คนเดินทาง
 • ตั๋วเครื่องบินไปกลับ BANGKOK AIRWAYS น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
 • พิเศษ!!!บริการไกด์ท้องถิ่น (ภาษาไทย) คอยดูแลให้คำแนะนำบริการตลอด 4 วัน
 • ที่พักระดับมาตรฐาน 3 คืน พร้อมอาหารเช้า
 • เที่ยวชม ดานัง เมืองแห่งภูเขาหินอ่อนและชายหาดขาวสวย
 • นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลกชมวิวบน ภูเขาบาน่าฮิลล์
 • ล่องเรือชมมรดกโลกอ่าวฮาลอง ท่ามกลางวิวทิวทัศน์อันสวยงาม
 • เที่ยวเมืองฮอยอัน ได้ชื่อว่าเป็นถนนสายที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศเวียดนาม
Details
ประเทศ: เวียดนาม
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
รวมมื้ออาหาร: 8 มื้อ
สายการบิน: Bangkok Airways
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: ม.ค. - มี.ค. 62
รหัสสินค้า: VNDADDADPG02

BOOKING

Seat Available Month Period Depart Return Airline Price Booking
4 January 3-6Jan 2019 PG947
11:00-12:45
PG948
13:30-15:20
15,900 THB จอง
4 January 10-13Jan 2019 PG947
11:00-12:45
PG948
13:30-15:20
15,900 THB จอง
4 January 17-20Jan 2019 PG947
11:00-12:45
PG948
13:30-15:20
15,900 THB จอง
4 January 24-27Jan 2019 PG947
11:00-12:45
PG948
13:30-15:20
15,900 THB จอง
4 January 31 Jan 2019-3 Feb 2019 PG947
11:00-12:45
PG948
13:30-15:20
15,900 THB จอง
4 February 7-10Feb 2019 PG947
11:00-12:45
PG948
13:30-15:20
15,900 THB จอง
4 February 14-17Feb 2019 PG947
11:00-12:45
PG948
13:30-15:20
15,900 THB จอง
4 February 16-19Feb 2019 PG947
11:00-12:45
PG948
13:30-15:20
16,900 THB จอง
4 February 21-24Feb 2019 PG947
11:00-12:45
PG948
13:30-15:20
15,900 THB จอง
4 February 28 Feb 2019-3 Mar 2019 PG947
11:00-12:45
PG948
13:30-15:20
15,900 THB จอง
4 March 7-10Mar 2019 PG947
11:00-12:45
PG948
13:30-15:20
15,900 THB จอง
4 March 14-17Mar 2019 PG947
11:00-12:45
PG948
13:30-15:20
15,900 THB จอง
4 March 21-24Mar 2019 PG947
11:00-12:45
PG948
13:30-15:20
15,900 THB จอง
4 March 28-31Mar 2019 PG947
11:00-12:45
PG948
13:30-15:20
15,900 THB จอง
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ - เวียดนาม - ดานัง - เว้ - พระราชวังเว้ - ตลาดดองบา - ล่องเรือชมแม่น้ำหอม
JASMINE HOTEL
2 วัดเทียนมู - สุสานพระเจ้าไคดิงห์ - ฮอยอัน
VAN LOI HOTEL
3 ฮอยอัน - บานาฮิลล์ - Fantasy Park - ดานัง - วัดลินห์อึ๋ง
SEA CASTLE 2 HOTEL
4 ตลาดฮาน - ดานัง - กรุงเทพฯ -

วันแรก : กรุงเทพฯ - เวียดนาม - ดานัง - เว้ - พระราชวังเว้ - ตลาดดองบา - ล่องเรือชมแม่น้ำหอม

 • พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ F ประตู 4 โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยก่อนเดินทาง
 • เหิรฟ้าสู่ เวียดนาม โดยสายการบิน BANGKOK AIRWAYS เที่ยวบินที่ PG947
 • เดินทางถึง ท่าอากาศยานดานัง หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง ไกด์ท้องถิ่นรอรับท่านที่สนามบิน
 • เดินทางสู่ เมืองเว้ ตั้งอยู่ตอนกลางของประเทศเวียดนาม ริมฝั่งแม่น้ำหอม เต็มไปด้วยหินภูเขาไฟ หาดทราย เนินทราย และทะเลสาบ นอกจากนี้ยังเป็นเขตพื้นที่ป่าไม้สำคัญที่สุดของเวียดนาม 
 • พระราชวังเมืองเว้ ซึ่งถูกสร้างขึ้นโดยปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์เหงียน พระนามว่า “ยาลอง” หรือ “เยียลอง” ที่ชาวไทยรู้จักกันในนาม “องเชียงสือ” 
 • ช้อปปิ้งที่ ตลาดดองบา ตลาดในร่มแห่งเมืองเว้ ตั้งอยู่ติดริมแม่น้ำหอม มี 2 ชั้น ขายทั้งสินค้าขิงที่ระลึกต่างๆ 
 • บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • จากนั้นลงเรือมังกรเพื่อ ล่องเรือชมแม่น้ำหอม หรือที่ชาวเวียดนามออกเสียงว่า ซงเฮือง กำเนิดมาจากบริเวณต้นน้ำที่อุดมไปด้วยดอกไม้ป่าที่ส่งกลิ่นหอมและร่วงหล่นลอยมากับสายน้ำ 
 • ที่พัก JASMINE HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว


วันที่สอง : วัดเทียนมู - สุสานพระเจ้าไคดิงห์ - ฮอยอัน 

 • บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
 • วัดเทียนมู ตั้งอยู่ฝั่งซ้ายของริมแม่น้ำหอมของประเทศเวียดนาม วัดแห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางทางพุทธศาสนานิกายเซน จุดเด่นที่สุดของวัดแห่งนี้คือ เจดีย์ทรงเก๋ง 8 เหลี่ยม สูงลดหลั่นกัน 7 ชั้น แต่ละชั้นเป็นตัวแทนของชาติภพต่างๆ ของพระพุทธเจ้า
 • สุสานพระเจ้าไคดิงห์ เป็นสุสานที่มีการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันออกเข้ากับสถาปัตยกรรมตะวันตก
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารซีฟู้ด)
 • เดินทางสู่ เมืองฮอยอัน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2-3 ชั่วโมง) เมืองขนาดเล็กริมฝั่งทะเลจีนใต้ทางตอนกลางของประเทศเวียดนามในอดีตเคยเป็นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 • ผ่านชม สะพานญี่ปุ่น ทอดข้ามคลองเพื่อกั้นแบ่งเขตชุมชนของชาวญี่ปุ่นที่อีกฝั่งหนึ่งของคลองจากชุมชนจีน 
 • ผ่านชม สมาคมฟุกเกี๋ยน ตั้งอยู่บนถนนสายตรันฝู เป็นศูนย์กลางของการเที่ยวชมเมืองโบราณฮอยอัน  ซึ่งเป็นศูนย์รวมของชาวจีนที่อพยพเข้ามา ถือเป็นสมาคมชาวจีนที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของเมืองฮอยอัน 
 • ผ่านชม บ้านตันกี บ้านเก่าอายุเกือบ 200 ปี ที่เก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี สะท้อนให้เห็นถึงความลงตัวระหว่างสถาปัตยกรรมของจีนและญี่ปุ่น
 • บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
 • ที่พัก VAN LOI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว


วันที่สาม : ฮอยอัน - บานาฮิลล์ - Fantasy Park - ดานัง - วัดลินห์อึ๋ง

 • บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
 • เดินทางสู่ ยอดเขาบานาฮิลล์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) มีความสูง 1,467 เมตร เปรียบเสมือนปอดของภาคกลาง ดื่มด่ำไปกับวิวทิวทัศน์ของเมืองบนความสูงถึง 5,810 เมตร กระเช้าบานา-ฮิลล์เป็นกระเช้าลอยฟ้ารางเดียวแบบไม่หยุดจอดเป็นระยะทางที่ยาวที่สุดในโลก นอกจากนี้ ยังมีสวนสนุกพร้อมเครื่องเล่นอีกมากมายบนยอดเขาแห่งนี้ ให้ท่านได้ตื่นตาตื่นใจ กับความอลังการแห่งการผจญภัยที่ Fantasy Park พบกับเครื่องเล่นหลากหลายรูปแบบ (เครื่องเล่นบางชนิดอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บนเขาบานาฮิลล์
 • เดินทางสู่ เมืองดานัง เมืองท่าสำคัญของเวียดนามกลางตอนใต้ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)            
 • นำท่านชม วัดลินห์อึ๋ง วัดที่ใหญ่ที่สุดของเมืองดานัง เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่รวบรวมความเชื่อ ความศรัทธา ของธาตุทั้งห้าและจิตใจของผู้คนอยู่ในที่นี้ ภายในวิหารใหญ่ของวัดเป็นสถานที่บูชา เจ้าแม่กวนอิมและเทพองค์ต่างๆ ตามความเชื่อของชาวบ้าน
 • ผ่านชม สะพานมังกร ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว เป็นสัญลักษณ์ของการฟื้นคืนประเทศ และเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ด้วยสถาปัตยกรรมที่บวกกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากตำนานของเวียดนาม
 • อิสระให้ท่านได้พักผ่อน ดื่มกาแฟ หรือ แต่งกายชุดประจำพื้นเมืองเวียดนามพร้อมเก็บภาพสวยๆความประทับใจ ที่ Global Tour  Lounge
 • บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • ที่พัก SEA CASTLE 2 HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว


วันที่สี่ : ตลาดฮาน - ดานัง - กรุงเทพฯ

 • บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
 • ตลาดฮาน ตลาดสดของเมืองดานัง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำฮาน ไม่ไกลจากสะพานข้ามแม่น้ำด้านหน้าตลาดมี ปติมากรรมริมแม่น้ำเป็นรูปปั้นหญิงสวยงามมีทั้งของสดและของที่ระลึกให้ท่านเลือกซื้อ เลือกช้อปปิ้งอย่างจุใจเป็นของฝากคนทางบ้าน
 • นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองดานัง เพื่อเดินทางสู่สนามบิน
 • เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน BANGKOK AIRWAYS เที่ยวบินที่ PG948
 • เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องจองและซื้อตั๋วล่วงหน้า)
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองของแต่ละประเทศ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท ของบริษัท MSIG ประกันภัย (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น มาตรฐานวันละ 5 USD. x 4 วัน = 20 USD./ท่าน

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!