ทัวร์ญี่ปุ่น เทศกาลประดับไฟ โอซาก้า โตเกียว ตะลุยหิมะ ชมดอกซากุระ 5 วัน 3 คืน

Trip Highlight
 • ทริปเดียวได้ครบ ทั้ง ตะลุยหิมะ ชมดอกไม้ เทศกาลประดับไฟ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง
 • เที่ยวเมืองหลวงเก่าสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมที่เกียวโต (ปราสาททองคิคะคุจิ, ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ)
 • ตื่นตาตื่นใจกับ เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว (NABANA NO SATO ILLUMINATION)
 • ชมเทศกาลคาวาซึซากุระฤดูหนาว ครั้งที่ 28 ที่กำลังบานสะพรั่ง
 • ชมงานเทศกาล สวนบ๊วยอาตามิ ที่กำลังผลิบาน
 • สนุกสนานกับหิมะที่ลานสกี SNOW TOWN YETI
 • แหล่งช้อปปิ้งชื่อดัง ย่านชินจูกุ
 • ผ่อนคลายกับการแช่ออนเซ็น เพื่อสุขภาพและบรรเทาอาการเมื่อยล้า
Details
ประเทศ: ญี่ปุ่น
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
รวมมื้ออาหาร: 7 มื้อ
สายการบิน: Japan Airlines
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: 1-5 มี.ค. 61

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) – สนามบินคันไซ -
2 สนามบินคันไซ – เกียวโต – ปราสาททองคินคะคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – เทศกาลประดับไฟนาบานา โนะ ซาโตะ – นาโกย่า
HOTEL THE B NAGOYA
3 ทะเลสาบฮามานะ – เมืองชิสุโอกะ – S Pulse Dream Plaza – ทำซูชิ – YETI Snow Park – เมืองอิซึ – แช่ออนเซ็น
ATAMI SPA RESORT
4 เมืองอาตามิ – งานเทศกาลสวนบ๊วยอาตามิ – เมืองคาวาซึ – เทศกาลคาวาซึซากุระฤดูหนาว ครั้งที่ 28 – โตเกียว – ชินจูกุ
NARITA INTERNATIONAL GARDEN
5 โตเกียว – วัดนาริตะซัน – อิออนมอลล์– สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ -

วันแรก : กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) – สนามบินคันไซ 

 • คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ R โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลนส์ โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก
 • ออกเดินทางสู่ โอซาก้า โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลนส์ เที่ยวบินที่ JL728           

วันที่สอง : สนามบินคันไซ – เกียวโต – ปราสาททองคินคะคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – เทศกาลประดับไฟนาบานา โนะ ซาโตะ – นาโกย่า

 • เดินทางถึง สนามบินคันไซ (โอซาก้า) ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อย 
 • เดินทางสู่ เมืองเกียวโต อดีตเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น
 • ชม ปราสาททองคินคะคุจิ ซึ่งสร้างตั้งปี 1397 บนเนินเขาคิตะยามะ ปราสาททองหลังนี้มีทั้งหมด 3 ชั้น โดยแต่ละชั้นจะมีรูปแบบของสถาปัตยกรรมที่ต่างกัน ตัวปราสาทมีลักษณะเด่นด้วยแวดล้อมไปด้วยธรรมชาติ มีลำธารน้ำใสสะอาดทำให้เกิดภาพสะท้อนผิวน้ำแสนสวยราวภาพวาด  
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านชม ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ หรือ ศาลเจ้าจิ้งจอกขาว เป็นศาลเจ้าในศาสนาชินโตโดยสร้างขึ้นเพื่อถวายแด่ “เทพอินาริ” เทพแห่งกสิกรรม เพื่อให้พื้นที่บริเวณนี้มีความอุดมสมบูรณ์ ได้ผลผลิตดี เชิญท่านสักการะขอพรเทพเจ้าและตื่นตาไปกับ เสาโทริอิสีแดงส้ม นับพันต้นที่ตั้งเรียงรายติดๆกัน 
 • นำท่านสู่ เมืองมิเอะ นำชม นาบานา โนะ ซาโตะ (NABANA NO SATO) ให้ท่านได้สัมผัสเทศกาลสุดแสนโรแมนติก เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว (NABANA NO SATO ILLUMINATION) ชมอุโมงค์ไฟที่ถูกตกแต่งด้วยดวงไฟหลากหลายสีกว่าล้านดวง (เริ่มเปิดไฟประมาณ 18.00 น.)
 • **เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างเต็มที่ อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย**
 • เดินทางต่อสู่ เมืองนาโกย่า (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที)
 • ที่พัก HOTEL THE B NAGOYA หรือเทียบเท่า


วันที่สาม : ทะเลสาบฮามานะ – เมืองชิสุโอกะ – S Pulse Dream Plaza – ทำซูชิ – YETI Snow Park – เมืองอิซึ – แช่ออนเซ็น

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • เดินทางสู่ ทะเลสาบฮามานะ ทะเลสาบที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาไหลที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคนั้นและยังเป็นจุดแวะพักที่ใหญ่ที่สุดสำหรับนักท่องเที่ยว ให้ท่านได้ลองชิมพายปลาไหลและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆ กลับไปเป็นของฝาก
 • เดินทางกันต่อสู่ เมืองชิสุโอกะ เมืองที่ตั้งอยู่ระหว่างโตเกียวและนาโกย่า
 • นำท่านสู่ S-Pulse Dream Plaza ธีมพาร์กครบวงจร ตั้งอยู่บริเวณท่าเรือชิมิสึ ให้ท่านเพลิดเพลินไปการจับจ่ายซื้อของ มีทั้งโรงภาพยนตร์ ร้านอาหาร และอีเวนต์ต่างๆ โดยเฉพาะร้านซูชิและร้านอาหารที่ที่นี่มีให้เลือกสรรอย่างมากมาย จากนั้นให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ทดลองทำซูชิ ด้วยตัวท่านเอง
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • สัมผัสความสนุกสนานกับหิมะที่ลานสกี SNOW TOWN YETI (รวมกระดานเลื่อนแล้ว) เป็นสกีรีสอร์ทขนาดเล็ก ตั้งอยู่บนเนินเขาทางทิศใต้ของภูเขาไฟฟูจิ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเล่นกระดานเลื่อนได้ตามอัธยาศัย หรือเล่นหิมะให้ท่านได้อิสระกับการเล่นหิมะและหามุมสวยถ่ายภาพเพื่อเป็นที่ระลึก
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองอิซุ
 • ที่พัก ATAMI SPA RESORT หรือเทียบเท่า
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • เชิญท่านผ่อนคลายกับการ “แช่น้ำแร่ธรรมชาติ” หรือ “ออนเซ็น”


วันที่สี่ : เมืองอาตามิ – งานเทศกาลสวนบ๊วยอาตามิ – เมืองคาวาซึ – เทศกาลคาวาซึซากุระฤดูหนาว ครั้งที่ 28 – โตเกียว – ชินจูกุ 

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • เดินทางสู่ เมืองอาตามิ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) นำชม เทศกาลสวนบ๊วยอาตามิ สถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อซึ่งว่ากันว่าสามารถชมดอกบ๊วยที่บานเร็วที่สุดในญี่ปุ่นได้ โดยดอกบ๊วยจะบานสะพรั่งเป็นแห่งแรกตั้งแต่ช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน – ต้นเดือนธันวาคมของทุกปี บอกเลยว่าที่นี่เต็มไปด้วยบ๊วยกว่า 59 สายพันธุ์ รวม 472 ต้นรวมถึงต้นไม้เก่าแก่อายุมากกว่า 100 ด้วย
 • เดินทางสู่ เมืองคาวาซึ ชม เทศกาลคาวาซึซากุระฤดูหนาว ครั้งที่ 28 ซึ่งดอกซากุระที่เมืองนี้จะผลิบานก่อนเมืองอื่นๆ ของประเทศญี่ปุ่น ทำให้เป็นเทศกาลที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในการท่องเที่ยวญี่ปุ่น ให้ท่านได้บันทึกภาพความประทับใจท่ามกลางสีสันของดอกซากุระสวยงาม บรรยากาศที่หนาวเย็นสุดแสนโรแมนติคสถานที่ท่องเที่ยวนี้นับเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่หาชมได้ยากในโลกด้วย
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • เดินทางกลับสู่ โตเกียว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) เมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น เป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในโลกเมืองหนึ่ง
 • นำท่านสำรวจตลาดค้าปลีกย่าน ย่านชินจูกุ แหล่งบันเทิงและแหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ เป็นศูนย์รวมแฟชั่นเก๋ๆ เท่ห์ๆ ของเหล่าบรรดาแฟชั่นนิสต้า และเป็นจุดนัดพบยอดนิยมของหนุ่มสาวชาวญี่ปุ่น อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้ามากมาย 
 • ***อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างเต็มที่
 • ที่พัก NARITA INTERNATIONAL GARDEN หรือเทียบเท่า


วันที่ห้า : โตเกียว – วัดนาริตะซัน – อิออนมอลล์– สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • เที่ยวชม วัดนาริตะซัน เป็นวัดที่ชาวญี่ปุ่นและผู้คนจากทั่วโลกให้ความนิยมมาสักการะและขอพรสิ่งศักดิ์สิทธ์ จุดเด่นของวัดนี้คือ เทวรูปฟุโดเมียวโอ ซึ่งเป็นเทพระดับสูงของลัทธิชินกอน แกะสลักและถวายโดยโคโบไดชิตามคำสั่งของจักรพรรดิซากะและได้รับความนิยมอย่างสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันขึ้นปีใหม่จะคลาคล่ำไปด้วยผู้คนที่มาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลือกซื้อ "เครื่องราง" หรือ "ฮู้" รวมทั้งสินค้าพื้นเมืองต่างๆ มากมายในราคาที่เป็นกันเอง
 • ***อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างเต็มที่
 • แวะช้อปปิ้งก่อนกลับกรุงเทพฯกันที่ ห้างอิออน มอลล์ ศูนย์รวมสินค้าชั้นนำนานาชนิด อาทิ กระเป๋า, รองเท้า, เสื้อผ้า, ขนม, ของฝาก, ผลไม้สด-แห้ง และ ร้าน Daiso หรือร้าน 100 เยน เป็นต้น อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกชมและซื้อสินค้ากันตามอัธยาศัย
 • สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ
 • เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL707
 • เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องจองและซื้อตั๋วล่วงหน้า)
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน)
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละ 2 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 กก.
 • ค่าหัวหน้าทัวร์ คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทางจำนวน 1 ท่าน
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • น้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปพนักงานขับรถและค่าทิปไกด์ มาตรฐานญี่ปุ่น 2,000 เยนต่อท่าน

แชร์ สินค้านี้

TRIP INFORMATION

Group Size:

20คน

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!