Trip Highlight
 • สุเหร่าเซนต์โซเฟีย 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
 • ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส จุดบรรจบกันของทวีปยุโรปและเอเชีย ทำให้ตุรกีได้รับสมญานามว่า ดินแดนแห่งสองทวีป
 • เที่ยวชมปามุกคาเล่ ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรม
 • ตื่นตากับความอัศจรรย์ทางธรรมชาติของเมืองคัปปาโดเกีย ที่ได้รับขานกันว่า “ปล่องไฟนางฟ้า”
 • เยือนเมืองโบราณเอเฟซุส ที่ขนานนามว่า มหานครแห่งแรกและยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย
 • ชมโชว์ระบำหน้าท้อง BELLY DANCE SHOW ของสาวน้อยชาวตุรกี
 • บินตรงสู่ นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES
 • พร้อมบินตรง + บินภายใน 2 ครั้ง ไม่เหนื่อย

Details
ประเทศ: ตุรกี
ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน
รวมมื้ออาหาร: 16 มื้อ + อิสระ 1 มื้อ
สายการบิน: Turkish Airlines
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: ก.พ. - พ.ค. 63
รหัสสินค้า: EUISTISTTK01

BOOKING

Booking Seat Available Month Period Depart Return Airline Price
เต็ม 0 February 7-14Feb 2020 TK065
22:50-05:45
TK068
01:50-15:05
41,900 THB
เต็ม 0 February 21-28Feb 2020 TK065
22:50-05:45
TK068
01:50-15:05
41,900 THB
จอง 5 March 13-20Mar 2020 TK065
22:50-05:45
TK068
01:50-15:05
41,900 THB
จอง 1 March 27 Mar 2020-3 Apr 2020 TK065
22:50-05:45
TK068
01:50-15:05
41,900 THB
จอง 5 April 6-13Apr 2020
(วันจักรี)
TK065
21:45-04:10
TK068
01:25-15:00
43,900 THB
จอง 5 April 8-15Apr 2020
(วันสงกรานต์)
TK065
21:45-04:10
TK068
01:25-15:00
43,900 THB
จอง 5 April 9-16Apr 2020
(วันสงกรานต์)
TK065
21:45-04:10
TK068
01:25-15:00
46,900 THB
เต็ม 0 April 11-18Apr 2020
(วันสงกรานต์)
TK69
23:00-05:20
TK068
01:25-15:00
46,900 THB
จอง 5 April 12-19Apr 2020
(วันสงกรานต์)
TK065
21:45-04:10
TK068
01:25-15:00
46,900 THB
จอง 5 April 13-20Apr 2020
(วันสงกรานต์)
TK065
21:45-04:10
TK068
01:25-15:00
46,900 THB
จอง 4 April 14-21Apr 2020
(วันสงกรานต์)
TK065
21:45-04:10
TK068
01:25-15:00
46,900 THB
จอง 5 April 28 Apr 2020-5 May 2020 TK065
22:50-05:45
TK068
01:50-15:05
43,900 THB
จอง 5 May 3-10May 2020 TK065
22:50-05:45
TK068
01:50-15:05
43,900 THB
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ – นครอิสตันบูล -
2 อิสตันบูล – คัปปาโดเกีย – นครใต้ดิน – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม
TEMENNI EVI / or UCHISAR KAYA / or BEST WESTERN PREMIER
3 คัปปาโดเกีย – คอนย่า – คาราวานสไลน์ – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา
RAMADA KONYA / OR BAYIR HOTEL
4 คอนย่า – ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย
RICHMOND THERMAL /OR COLOSSAE /OR LYCUS RIVER
5 ปามุคคาเล่ – เมืองโบราณเอฟฟิซุส – บ้านพระแม่มารี – อิสตันบูล
RAMADA TEKSTILKENT / MERCURE AIRPORT HOTEL / PARK INN AIRPORT
6 อิสตันบูล – ฮิปโปโดรม – สุเหร่าสีน้ำเงิน – โบสถ์เซนต์โซเฟีย – อ่างเก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน – พระราชวังทอปกาปึ – แกรนด์บาร์ซาร์
RAMADA TEKSTILKENT / MERCURE AIRPORT HOTEL / PARK INN AIRPORT
7 อิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาชเช่ – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส – ตลาดสไปซ์ มาร์เกต -
8 อิสตันบูล – กรุงเทพฯ -

ตารางการเดินทาง

วันแรก : กรุงเทพฯ – นครอิสตันบูล 

 • คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ประตู 9 หรือ 10 เคาน์เตอร์เชคอิน S สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK)
 • ออกเดินทางสู่ นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบิน TK 65 (ใช้เวลาบินประมาณ 9.30 ชั่วโมง) (**บางคณะอาจบินด้วย TK69 23.45-06.05+1)

วันที่สอง : อิสตันบูล – คัปปาโดเกีย – นครใต้ดิน – เมืองเกอเรเม – โรงงานทอพรม – โรงงานอัญมณี

 • เดินทางถึง กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่อาคารผู้โดยสารในประเทศเพื่อขึ้นเที่ยวบินสู่ เมืองไคเซรี่ (Kayseri) เที่ยวบิน TK2010
 • ออกเดินทางสู่ สนามบินเมืองไคเซรี่ (Kayseri) โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ส โดยเที่ยวบิน TK2010 
 • เดินทางถึง สนามบินเมืองไคเซรี่ นำท่านเข้าชม นครใต้ดิน (Underground city of Kaymakli) ซึ่งเป็นเมืองใต้ดินที่มีครบทุกอย่าง สร้างเพื่อใช้เป็นที่หลบภัยจากข้าศึกศัตรู แม้จะเป็นเมืองขนาดใหญ่ขุดลึกลงไปใต้ดินหลายชั้น แต่ว่าอากาศในนั้นกลับถ่ายเทเย็นสบาย เนื่องจากเป็นหินภูเขาไฟ 
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
  เดินทางสู่ เมืองเกอเรเม (Goreme) เพื่อเข้าชม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ในช่วง ค.ศ. 9 เป็นความคิดของชาวคริสต์ที่ต้องการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ้ำเป็นจำนวนมากเพื่อสร้างโบสถ์และยังเป็นการป้องกันการรุกรานจากชนเผ่าลัทธิอื่นที่ไม่เห็นด้วยกับศาสนาคริสต์ 
 • ได้เวลานำท่านแวะชม โรงงานทอพรม ต่อด้วยโรงงานเซรามิค พร้อมจับจ่ายซื้อของฝากตามอัธยาศัย
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น พร้อมชมโชว์ระบำหน้าท้อง BELLY DANCE
 • นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก TEMENNI EVI / or UCHISAR KAYA / or BEST WESTERN PREMIER  หรือเทียบเท่า


วันที่สาม : คัปปาโดเกีย – ปล่องไฟนางฟ้า – คาราวานสไลน์ – คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา

 • ***ในวันนี้ท่านสามารถเลือกซื้อ Optional Hot Air Balloon Tour ได้ สนนราคาประมาณ 200 USD ต่อท่าน สำหรับประกันภัยที่ทำจากเมืองไทย ไม่ครอบคลุมการขึ้นบอลลูน และเครื่องร่อนทุกประเภท ดังนั้นการเลือกซื้อ Optional tour ขึ้นกับดุลยพินิจของท่าน***
 • รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
 • นำท่าน ชมเมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia) ดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์แปรสภาพเป็นหุบเขา ร่องลึก เนินเขา กรวยหิน และเสารูปทรงต่างๆ ที่งดงาม ดูประหนึ่งดินแดนในเทพนิยายจนผู้คนในพื้นที่เรียกขานกันว่า “ปล่องไฟนางฟ้า” ในปี ค.ศ.1985 ยูเนสโกได้ประกาศให้พื้นที่มหัศจรรย์แห่งนี้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมแห่งแรกของตุรกี
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
 • เดินทางสู่ เมืองคอนย่า (Konya) (ใช้เวลาเดินทาง 3 ชม.) ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจูคในช่วงปี ค.ศ. 1071 – 1308 รวมทั้งยังเป็นศูนย์กลางที่สำคัญของภูมิภาคแถบนี้อีกด้วย ท่านจะได้เพลิดเพลินกับทัศนียภาพที่งดงามตามธรรมชาติตลอดสองฝั่งทาง ของภูมิภาคตอนกลางของประเทศตุรกี
 • ระหว่างทางนำท่านชม “คาราวานสไลน์” ที่พักแรมและที่แลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างทางของชาวเติร์กในสมัยออตโตมัน
 • จากนั้นนำท่าน เข้าชมพิพิธภัณฑ์เมฟลานา (Mevlana museum) หรือสำนักลมวน ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1231 โดยเมฟลานา เจลาเลดดิน รูบี ภายนอกเป็นหอทรงกระบอกปลายแหลมสีเขียวสดใส ภายในตกแต่งประดับประดาฝาผนังแบบมุสลิม 
 • รับประทานอาหารค่ำในโรงแรมที่พัก
 • นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก RAMADA KONYA / OR BAYIR HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่สี่ : คอนย่า – ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย  

 • รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
 • นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ (Pamukkale) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.) เมืองแห่งน้ำพุเกลือแร่ร้อน ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 1988
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
 • นำท่านเข้าชม ปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาเล่) นำท่านชมหน้าผาที่ขาวกว้างใหญ่ด้านข้างของอ่างน้ำ เป็นรูปร่างคล้ายหอยแครงและน้ำตกแช่แข็ง ถ้ามองดูจะดูเหมือนสร้างจากหิมะ เมฆหรือปุยฝ้าย น้ำแร่ที่ไหลลงมาแต่ละชั้นจะแข็งเป็นหินปูน ห้อยย้อยเป็นรูปร่างต่างๆอย่างมหัศจรรย์ 
 • รับประทานอาหารค่ำในโรงแรมที่พัก
 • นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก RICHMOND THERMAL /OR COLOSSAE /OR LYCUS RIVER ***** หรือเทียบเท่า
 • โรงแรมมีบริการสระว่ายน้ำซึ่งเป็นน้ำแร่ธรรมชาติ หากท่านใดต้องการแช่น้ำแร่ ให้เตรียมชุดว่ายน้ำ และหมวกว่ายน้ำ ไปด้วย


วันที่ห้า : ปามุคคาเล่ – เมืองโบราณเอฟฟิซุส – บ้านพระแม่มารี – อิสตันบูล

 • รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
 • นเดินทางสู่ เมืองเอฟฟิซุส (City of Ephesus) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.) ซึ่งเป็นเมืองอาณาจักรโรมัน (ต่อมาหลังจากยุคกรีก) ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชียในสมัยนั้น ในอดีตเอฟฟิซุสเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของโรมันในคาบสมุทรอนาโตเลีย เป็นศูนย์กลางการค้า การคมนาคม ตั้งอยู่ริมทะเล จนได้รับการกำหนดให้เป็นเมืองหลวงแห่งเอเชียของอาณาจักรโรมัน 
 • นำท่านเข้าชม ห้องอาบน้ำแบบโรมันโบราณ (Roman Bath) ที่ยังคงเหลือร่องรอยของห้องอบไอน้ำให้เห็นอยู่จนถึงทุกวันนี้
 • นำท่านชม วิหารแห่งจักรพรรดิเฮเดรียน (Temple of Hadrian) ซึ่งเป็นจักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่อีกองค์หนึ่งของโรมัน ความโดดเด่นของวิหารแห่งนี้คืออยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มาก ด้านหน้าสร้างเป็นเสาโครินเธียน 4 ต้น คู่กลางรองรับโค้งครึ่งวงกลมที่เรียงอย่างสวยงาม โค้งด้านหลังมีภาพแกะสลักเป็นรูปนางเมดูซ่า 
 • นำชมอาคารที่โดดเด่นที่สุดจนเป็นสัญลักษณ์ของเอฟฟิซุสคือ หอสมุดเซลซุส (Library of Celsus) เป็นอาคารสองชั้น ด้านหน้าหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเพื่อรับแสงสว่างยามเช้า ห้องสมุดนี้สร้างขึ้นในราวปี ค.ศ. 114 โดย ทิเบเรียส จูเลียส อกีลา (Julius Aquila) เพื่ออุทิศให้เป็นอนุสรณ์แด่พ่อของท่าน
 • จากนั้นนำท่านเข้าชมสิ่งก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเอฟฟิซุสคือ โรงละคร (Great Theatre) ซึ่งสร้างโดยการสกัดไหล่เขาให้เป็นที่นั่ง สามารถบรรจุคนได้ถึง 25,000 คน คิดเป็น 1 ใน 10 ของประชากรในยุคนั้น เดิมสร้างตั้งแต่สมัยกรีกโบราณ โรมันมาปรับปรุงซ่อมแซมให้ยิ่งใหญ่มากขึ้น
 • ได้เวลานำท่านช้อปปิ้ง ณ ศูนย์ผลิตเสื้อหนังคุณภาพสูง และร้านขนม Turkish Delight อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
 • เดินทางสู่ บ้านพระแม่มารี (House of Virgin Mary) ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีมาอาศัยอยู่และสิ้นพระชนม์ในบ้านหลังนี้ ถูกค้นพบอย่างปาฏิหารย์ โดยแม่ชีตาบอด ชาวเยอรมันชื่อ แอนนา แคเทอรีน เอมเมอริช (Anna Catherine Emmerich, ค.ศ. 1774-1824) ได้เขียนบรรยายสถานที่ไว้ในหนังสืออย่างละเอียดราวกับเห็นด้วยตาตนเอง  
 • นำท่านเดินทางสู่ สนามบินอิชเมียร์ (Izmir) เพื่อเตรียมตัวขึ้นเที่ยวบินในประเทศสู่อิสตันบูล
 • ออกเดินทางสู่ เมืองอิสตันบูล โดยเที่ยวบิน TK 2327 (**บางคณะอาจบินด้วย TK2329 18.05-19.35)
 • เดินทางถึง สนามบินเมืองอิสตันบูล
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารไทย
 • นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก RAMADA TEKSTILKENT / MERCURE AIRPORT HOTEL / PARK INN AIRPORT หรือเทียบเท่า


วันที่หก : อิสตันบูล – ฮิปโปโดรม – สุเหร่าสีน้ำเงิน – โบสถ์เซนต์โซเฟีย – อ่างเก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน – พระราชวังทอปกาปึ – แกรนด์บาร์ซาร์

 • รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
 • นำท่านม สนามแข่งม้าของชาวโรมัน หรือ “ฮิปโปโดรม” (Hippodrome) หรือจัตุรัสสุลต่านอาห์เมต สร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิ เซปติมิอุส เซเวรุส เพื่อใช้เป็นที่จัดแสดงกิจกรรมต่างๆของชาวเมือง
 • เข้าชม สุเหร่าสีน้ำเงิน (Blue Mosque) ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยสุลต่านอะห์เมตที่ 1 ซึ่งมีพระประสงค์ที่จะสร้างมัสยิดของจักรวรรดิออตโตมันให้มีความงดงามและยิ่งใหญ่กว่า โบสถ์เซนต์โซเฟีย ของจักรวรรดิ ไบแซนไทน์ให้ได้ อย่างไรก็ตาม โบสถ์เซนต์โซเฟีย ก็ยังคงเป็นโบสถ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในตุรกีจวบจนปัจจุบัน
 • เข้าชม โบสถ์เซนต์โซเฟีย (ST. Sophia) ซึ่งเป็นศิลปะแบบไบเซนไทม์ ได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ ชมความงามและความยิ่งใหญ่ ภายในมีภาพประดับโมเสกทองที่สมบูรณ์บ่งบอกถึงความศรัทธาอันแรงกล้าของจักรพรรดิคอนสแตนตินที่มีต่อคริสต์ศาสนา
 • จากนั้นนำท่านชมความยิ่งใหญ่ของสิ่งก่อสร้างของชาวโรมันในอดีต อ่างเก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน (Underground Cistern) ซึ่งเป็นอุโมงค์เก็บน้ำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในอิสตันบูล สามารถเก็บน้ำได้มากถึง 88,000 ลูกบาศก์เมตร อิสระให้ท่านถ่ายรูปและชมความงามใต้ดินของอุโมงค์เก็บน้ำขนาดใหญ่
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
 • นำท่าน เข้าชมพระราชวังทอปกาปึ (Topkapi Palace) ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยสุลต่านเมห์เมตที่ 2 หรือ เมห์เมตผู้พิชิต ปัจจุบันพระราชวังทอปกาปึกลายเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติที่ใช้เก็บมหาสมบัติอันล้ำค่า
 • ได้เวลานำท่านสู่ย่านการค้าชื่อดัง “แกรนด์บาร์ซาร์” (Grand Bazzar) ซึ่งเป็นตลาดเก่าแก่ที่สร้างในสมัยกลาง ค.ศ. 15 เป็นตลาดค้าพรมและทองที่ใหญ่ที่สุดของตุรกี มีร้านค้ากว่า 4,000 ร้าน ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าที่มีชื่อเสียงของตุรกีอย่างจุใจ เช่น โคมไฟ, ของฝาก, ผ้าพันคอ, ฯลฯ
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
 • นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก RAMADA TEKSTILKENT / MERCURE AIRPORT HOTEL / PARK INN AIRPORT หรือเทียบเท่า 


วันที่เจ็ด : อิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาชเช่ – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส – ตลาดสไปซ์ มาร์เกต 

 • รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
 • นำท่าน เข้าชมพระราชวังโดลมาบาชเช่ (Dolmabahce Palace) พระราชวังที่สะท้อนให้เห็นถึงความเจริญอย่างสูงสุดทั้งทางวัฒนธรรมและทางวัตถุของจักรวรรดิออตโตมัน ซึ่งได้แผ่ขยายอำนาจออกไปอย่างกว้างขวาง พระราชวังแห่งนี้สร้างโดย สุลต่าน อับดุล เมอซิท ในปี ค.ศ. 1843
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
 • นำท่าน ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส ซึ่งเป็นช่องแคบที่เชื่อมทะเลดำ (The Black sea) เข้ากับทะเลมาร์มาร่า (Sea of Marmara) ความยาวทั้งสิ้นประมาณ 32 กิโลเมตร ความกว้างตั้งแต่ 500 เมตรจนถึง 3 กิโลเมตร ถือว่าสุดขอบของทวีปยุโรปและสุดขอบของทวีปเอเชียมาพบกันที่นี่ นอกจากความสวยงามแล้ว ช่องแคบบอสฟอรัสยังเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญยิ่งในการป้องกันประเทศตุรกีอีกด้วย เพราะมีป้อมปืนตั้งเรียงรายอยู่ตามช่องแคบเหล่านี้
 • จากนั้นนำท่านสู่ ตลาดสไปซ์ มาร์เกต (Spice Market) หรือตลาดเครื่องเทศ ท่านสามารถเลือกซื้อของฝากได้ในราคาย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับ ชาหรือกาแฟ รวมถึงผลไม้อบแห้งอันเลื่องชื่อของตุรกี แอปปลิคอทหรือจะเป็นถั่วพิทาชิโอ ซึ่งมีให้เลือกซื้อมากมาย
 • นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองอิสตันบูล
 • ***อิสระให้ท่านรับประทานอาหารค่ำภายในสนามบินอิสตันบูล***
 • ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ TK 64 (ใช้เวลาบินประมาณ 9.30 ชั่วโมง) สายการบินฯ มีบริการอาหารค่ำและอาหารเช้าระหว่างเที่ยวบิน


วันที่แปด : อิสตันบูล – กรุงเทพฯ

 • เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ (BON VOYAGE) (*บางคณะอาจเดินทางกลับด้วย TK68 เวลา 01.25 – 15.00 น. โปรดสอบถามกับเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ทำการจอง)

เงื่อนไขสินค้า

ข้อแนะนำและแจ้งเพื่อทราบ

 • สำหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน แนะนำให้ท่าน เปิดห้องพัก เป็น 2 ห้องจะสะดวกกับท่านมากกว่า
 • กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
 • กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 ก.ก. กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (Hand carry) น้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก.

อัตรานี้รวม

 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบิน TK (กระเป๋าเดินทาง น.น. ไม่เกิน 20 ก.ก./ท่าน)
 • ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ำมัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ
 • ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
  ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผู้ที่อายุเกิน 85 ปี)
 • ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่)
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่, ค่าภาษีในประเทศตุรกี
 • เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทิปพนักงานขับรถ ท่านละ 2 USD / ท่าน / วัน (คิดเป็น 6 วัน เท่ากับ 12 USD)
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 3 USD / ท่าน / วัน (คิดเป็น 6 วัน เท่ากับ 18 USD)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 3 USD / ท่าน / วัน (คิดเป็น 8 วัน เท่ากับ 24 USD)
 • รวมทิปสามรายการข้างต้น = USD54 หรือเท่ากับประมาณ 1,809 บาท (โดยค่าทิปจะขอเรียกเก็บพร้อม invoice ยอดเต็ม)
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในแต่ละโรงแรม
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด, โทรศัพท์-แฟกซ์, เครื่องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

แชร์ สินค้านี้

TRIP INFORMATION

Group Size:

10คน

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!