ทัวร์ญี่ปุ่นใต้จรดเหนือ ไม่ซ้ำใคร ฟุกุโอกะ ฮิโรชิม่า โอซาก้า 6 วัน 4 คืน

Highlight
 • เส้นทางใหม่ เที่ยวสบาย เที่ยวครบรสแบบญี่ปุ่นแท้ๆ พร้อมชมมรดกโลกถึง 3 แห่ง
 • นั่งเฟอร์รี่ข้ามสู่ เกาะมิยาจิม่า สักการะศาลเจ้ากลางน้ำอันโด่งดัง ศาลเจ้าอิทสึกุชิม่า
 • เดินเล่นย่านเมืองเก่าคุราชิกิเมืองเก่าที่จะทำให้ท่านหลงรักแบบไม่รู้ตัว
 • ชมความสวยงามยิ่งใหญ่ของปราสาทฮิเมจิ ปราสาทที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น
 • เที่ยวเมืองประวัติศาสตร์ฮิโรชิม่า อะตอมมิคบอมบ์โดม สวนสันติภาพ
 • ทาสแมวสุดฟินกับการนั่งรถไฟแมว TAMA TRAIN สุดแสนน่ารัก
 • ชมการแล่ปลาทูน่าขั้นเทพ และลิ้มลองอาหารทะเลสดๆที่ตลาดปลาคุโรชิโอะ
 • อิสระวันฟรีในโอซาก้าเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งย่านดัง
Details
ประเทศ: ญี่ปุ่น
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
รวมมื้ออาหาร: 9 มื้อ + อิสระ 4 มื้อ
สายการบิน: Thai Airways
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: 4-8, 18-22 ต.ค. 60
ราคาเริ่มต้น/ท่าน
49,900
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว)

แชร์ สินค้านี้

BOOKING

Booking Seat Available Month Period Depart Return Airline Price
จอง 25 October 18-22Oct 2017 TG648
00:50-08:00
TG677
17:35-21:25
49,900 THB
จอง 25 October 30 Oct 2017-3 Nov 2017 TG648
00:50-08:00
TG673
17:35-21:25
49,900 THB
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ -
2 สนามบินฟุกุโอกะ - ศาลเจ้าดาไซฟุ - สะพานคินไตเคียว - เมืองฮิโรชิม่า - อะตอมมิคบอมบ์โดม
ORIENTAL HIROSHIMA HOTEL
3 นั่งเรือเฟอร์รี่เพื่อข้ามสู่ เกาะมิยาจิม่า - ศาลเจ้าอิทสึกุชิม่า - โอคายาม่า - เมืองเก่าคุราชิกิ - ช้อปปิ้ง
OKAYAMA WASHINGTON HOTEL
4 สวนโคระกุเอน - ปราสาทฮิเมจิ - โอซาก้า - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
HOPINN AMING HOTEL
5 อิสระท่องเที่ยวหรือช้อปปิ้งในเมืองโอซาก้า ไม่มีรถโค้ชบริการ
HOPINN AMING HOTEL
6 วาคายาม่า - นั่งรถไฟแมวทามะ (สถานีวาคายาม่า สู่ สถานีรถไฟแมวหรือสถานีรถไฟคิชิ) - ตลาดปลาคุโรชิโอะ (ชมการแล่ปลาทูน่ายักษ์) - สนามบินคันไซ - กรุงเทพฯ -

วันแรก: ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
D1: BKK-FUK TG648 (00.50-08.00)

 • คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก ประตู 2-3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องเอกสาร การเช็คอินและโหลดกระเป๋าสัมภาระ

วันที่สอง: สนามบินฟุกุโอกะ - ศาลเจ้าดาไซฟุ - สะพานคินไตเคียว - เมืองฮิโรชิม่า - อะตอมมิคบอมบ์โดม
D2: Arrive Fukuoka / Dazaifu Shrine / Kanmon Bridge (Kyushu-Honshu) / Kintai Bridge / Hiroshima / Atomic Bomb Dome / Peace Park / Hotel

 • ออกเดินทางสู่ ฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG648
 • เดินทางถึง สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (เวลาที่ประเทศญี่ปุ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านให้ตรงกับเวลาท้องถิ่น เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย)
 • นำท่านสู่ ศาลเจ้าดาไซฟุ เป็นศาลเจ้าในลัทธิชินโต คนญี่ปุ่นเชื่อว่าเป็นศาลเจ้าที่ให้พรในเรื่องการศึกษาเล่าเรียน ตลอดสองข้างทางก่อนเดินเข้าสู่ตัวศาลเจ้าท่านจะได้พบกับร้านขนม ร้านขายของที่ระลึก อาทิ ร่มญี่ปุ่นที่เมื่อสัมผัสกับน้ำก็จะปรากฏลายดอกไม้น่าพิศวง ขนมที่ทำมาจากลูกท้อ นอกจากนี้ที่นี่ยังปลูกต้นท้อที่มีชื่อเสียงอีกนับ 6,000 ต้น 
 • เดินทางข้ามเกาะจากคิวชูสู่เกาะฮอนชู โดยข้าม สะพาน Kanmon Kaikyo ที่มีความยาว 1,068 เมตร 
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • ชมสะพานคินไตเคียว (Kintaikyo Bridge) เป็นสะพานไม้ที่สวยติดอันดับ 1 ใน 3 ของญี่ปุ่นที่เมืองอิวะคุนิ อายุเก่าแก่กว่า 300 ปี
 • เดินทางสู่ ฮิโรชิม่า เป็นที่ตั้งของอนุสรณ์สถานสันติภาพฮิโรชิมาและอนุสาวรีย์ของเด็กหญิงซะดะโกะผู้ที่ทำให้เกิดประเพณีการพับนกกระเรียนกระดาษพันตัวเพื่อภาวนาให้หายป่วยจากโรคภัยไข้เจ็บ
 • เที่ยวชม อะตอมมิคบอมบ์โดม และสวนสันติภาพ ซึ่งเป็นสถานที่แสดงซากคอนกรีตที่เหลือจากการถูกระเบิด ที่ยังคงอนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลังได้ดูเป็นอนุสรณ์สถาน ซึ่งสถานที่แห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์กร Unesco ให้เป็นมรดกโลกอีกด้วย
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • พัก ORIENTAL HIROSHIMA HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่สาม: นั่งเรือเฟอร์รี่เพื่อข้ามสู่ เกาะมิยาจิม่า - ศาลเจ้าอิทสึกุชิม่า - โอคายาม่า - เมืองเก่าคุราชิกิ - ช้อปปิ้ง
D3: Miyaji Island by Ferry / Itsukushima Shrine (World Heritage) / Kurashiki Town / Okayama / Shopping / Hotel

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • เดินทางสู่ ท่าเรือเฟอร์รี่เพื่อข้ามสู่ เกาะมิยาจิม่า สถานที่ที่ได้รับยกย่องว่ามีทิวทัศน์สวยที่สุด 1 ใน 3 ของญี่ปุ่น 
 • ชมมรดกโลก ณ ศาลเจ้าอิสึคุชิม่า ถูกสร้างมาตั้งแต่ช่วงกลางศตวรรษที่ 16 ศาลเจ้าเก่าแก่ที่มีอาคารหลายหลังเชื่อมต่อกันและยื่นออกไปในทะเล เมื่อนํ้าขึ้นจะทําให้ศาลเจ้ามีลักษณะคล้ายแพลอยนํ้าได้ สัญลักษณ์ประจําศาลเจ้าคือ เสาโทริอิสีแดง กลางทะเล
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • เดินทางสู่ โอคายาม่า เป็นจุดศูนย์กลางการคมนาคมที่สำคัญ นอกจากนี้ยังเป็นจังหวัดที่มีวันที่ฝนตกน้อยที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ถูกเรียกว่าเป็น ดินแดนแห่งแสงอาทิตย์ (The Land of Sunshine) 
 • ชม เมืองคลองเก่าอนุรักษ์เมืองคุราชิกิ เป็นเมืองเล็กๆ ตั้งอยู่ทางตะวันตกของโอคายามะ เป็นเมืองที่งดงามมีคลองสายเล็กๆ ล้อมรอบ เรียงรายด้วยต้นหลิวและต้นไม้นานาชนิดตลอดสองข้างทางริมฝั่งถนน
 • นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวต่างๆอีกมากมายให้ท่านได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นการนั่งเรือพายในลำคลองเพื่อชมทัศนียภาพสองข้างทางที่เต็มไปด้วยบ้านเรือนและสถาปัตยกรรมโบราณ หรือ เช่าชุดกิโมโน ใส่เดินเล่นชมบ้านเมือง หรือ เข้าชมพิพิธภัณฑ์จัดแสดงเกี่ยวกับนิทานโมโมทาโร่ เป็นต้น (มีค่าบริการเพิ่มเติม ไม่รวมในรายการ)
 • ช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัยบริเวณ สถานีรถไฟโอคาย่าม่า บริเวณโดยรอบของสถานีมีย่านร้านค้ามากมาย รวมทั้งห้างสรรพสินค้าหลายแห่ง ศูนย์การค้าที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในฝั่งตะวันตก อีกทั้งยังมีร้านขายของฝากของที่ระลึก ร้านผลไม้ และสินค้าอื่นๆที่ผลิตภายในจังหวัดโอคายาม่า
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • ที่พัก OKAYAMA WASHINGTON HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่สี่: สวนโคระกุเอน - ปราสาทฮิเมจิ - โอซาก้า - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
D4: Koraku Japanese Garden / Himeji Castle (World Heritage) / Transfer to Osaka / Shinsaibashi shopping / Hotel

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • ชม สวนโคระกุเอน ตั้งอยู่บนเกาะกลางแม่น้ำอาซาชิ ที่เต็มไปด้วยดอกไม้ตลอดปี 
 • ชมมรดกโลก ปราสาทฮิเมจิ ปราสาทที่งดงามที่สุดในญี่ปุ่น ชาวญี่ปุ่นเรียกกันว่าปราสาทนกกระสาขาว ซึ่งมีที่มาจากพื้นผิวปราสาทภายนอกซึ่งมีสีขาว และได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • เดินทางสู่ โอซาก้า เมืองใหญ่เป็นอันดับ 2 ของญี่ปุ่น ที่ถือเป็นเมืองสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากรุงโตเกียว และยังได้รับ สมญานามว่าเวนิชตะวันออก”
 • นำท่านสู่ ย่านชินไซบาชิ ถนนช้อปปิ้งที่รวบรวมร้านค้าแฟชั่นมากมาย ภายในย่านนี้มีร้านอาหารเก่าแก่ ปะปนไปกับร้านค้าอันทันสมัย และสินค้าหลากหลายรูปถือเป็นย่านแสงสีและบันเทิงชั้นนำแห่งหนึ่งของนครโอซาก้า แนะนำให้ท่านลิ้มลอง ทาโกะยากิ หรือ คุชิคัตสึ เมนูที่ทำจากสารพัดอาหารเสียบไม้ชุบแป้งทอด เป็นอีกหนึ่งเมนูที่พลาดไม่ได้เมื่อมาโอซาก้า
 • ***อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างเต็มที่***
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOPINN AMING HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่ห้า: อิสระท่องเที่ยวหรือช้อปปิ้งในเมืองโอซาก้า ไม่มีรถโค้ชบริการ
D5: Free Day

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • อิสระท่องเที่ยวหรือช้อปปิ้งย่านดังโอซาก้า(ไม่มีบริการรถบัส)
  ***แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวโดยนั่งรถไฟตะลุยโอซาก้า (ไม่รวมค่ารถไฟในค่าทัวร์)
  - ย่านอุเมดะ และ ย่านนัมบะ ที่มีสถานีรถไฟ และศูนย์การค้าใต้ดินที่ทันสมัยอยู่จำนวนมาก
  นักชิมอาหารแนะนำ ย่านคุอุดะโอเระ ถนนนักชิมที่มีชื่อเสียงสมคำเล่าลือที่ว่าโอซาก้าเป็นเมืองสำหรับนักชิมอย่างแท้จริง

  ย่านชินไซบาชิ ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของนครโอซาก้า ภายในย่านนี้มีร้านอาหารเก่าแก่ ปะปนไปกับร้านค้าอันทันสมัย
 • หรือท่านสามารถเลือกซื้อทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (บัตรท่านละ 2,600 บาท) พบกับเครื่องเล่นมากมายที่ถูกสร้างขึ้นมาจากภาพยนตร์ที่สร้างชื่อเสียง พบกับ แฮร์รี่พอตเตอร์ หรือ Wizarding World of Harry Potter สัมผัสโลกแห่งเวทมนตร์ 
 • หรือท่านสามารถเดินทางท่องเที่ยวเมืองใกล้เคียงเช่น โกเบ นารา เกียวโต เป็นต้น
 • **เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่ำตามอัธยาศัย
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOPINN AMING HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่หก: วาคายาม่า - นั่งรถไฟแมวทามะ (สถานีวาคายาม่า สู่ สถานีรถไฟแมวหรือสถานีรถไฟคิชิ) - ตลาดปลาคุโรชิโอะ (ชมการแล่ปลาทูน่ายักษ์) - สนามบินคันไซ - กรุงเทพฯ
D6: Wakayama / Tama Train / Kuroshio Fish Market (Tuna Cutting show) / Kansai Airport / KIX-BKK TG673 (17.35-21.25)

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 • เดินทางสู่ เมืองวาคายาม่า อยู่ทางใต้ของภูมิภาคคันไซหันหน้าสู่มหาสมุทรแปซิฟิค จึงมีอุณหภูมิที่อบอุ่น ทำให้สามารถปลูกผลไม้ได้ผลดีตลอดทั้งปี
 • สัมผัสความน่ารักมุ้งมิ้งด้วยการ นั่งรถไฟแมวทามะ โดยขึ้นจาก สถานีวาคายาม่า สู่ สถานีรถไฟแมว หรือ สถานีรถไฟคิชิ (Kishi Station) สถานีรถไฟที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งในหมู่นักท่องเที่ยวที่รักแมวเป็นอย่างมาก
 • นำท่านสู่ ตลาดปลาคุโรชิโอะ ซึ่งตั้งอยู่ในมาริน่า ซิตี้ เป็นสวรรค์ของนักชิมซีฟู๊ด ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไม่แพ้ตลาดปลาซึกิจิในโตเกียวเลยทีเดียว
 • ชมการแล่ปลาทูน่ายักษ์ ซึ่งจะมีโชว์สามครั้งต่อวัน ผู้แล่มีความชำนาญเป็นอย่างยิ่ง
 • **เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
 • สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินคันไซ เพื่อตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับ
 • ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG673
 • เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจ

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องจองและซื้อตั๋วล่วงหน้า)
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กก.
 • ค่าหัวหน้าทัวร์ คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทางจำนวน 1 ท่าน
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท ของบริษัท MSIG ประกันภัย (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม 

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (ยกเลิกเมื่อ 1 กรกฎาคม 2556)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปพนักงานขับรถและค่าทิปไกด์ 2,500 เยน /ท่าน/ทริป

RELATED PRODUCTS

ตั๋ว OSAKA VISITOR

ตั๋วท่องเที่ยวโอซาก้าสำหรับนักท่องเที่ยว สามารถใช้ขึ้นรถไฟ รถราง รถประจำทางของโอซาก้า และได้รับส่วนลดค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ถึง 30 แห่ง

เริ่มต้น 250 บาท/ท่าน

TRAVEL SIM ASIA 4GB Non-Stop 8 วันต่อเนื่อง

สนุกทุกทริปด้วย ซิมท่องเที่ยวเอเชีย แบบคุ้มๆ ด้วย TRAVEL SIM ASIA 4GB เล่นเน็ต Non-Stop 8 วันต่อเนื่อง ไม่ต้องกลัวเน็ตรั่ว ครอบคลุม 11 ประเทศทั่วเอเชีย

เริ่มต้น 399 บาท/ท่าน

ตั๋วสวนสนุก ซานริโอ พูโรแลนด์ โตเกียว 1 วัน (Sanrio Puroland Ticket)

บัตรเข้าสวนสนุก ซานริโอ พูโรแลนด์ ดินแดน Hello Kitty! สวนสนุกในร่ม นั่งเครื่องเล่น ชมการแสดงโชว์สุดอลังการ ความสนุกสำหรับทั้งเด็กและผู้ใหญ่

เริ่มต้น 950 บาท/ท่าน

ตั๋ว Universal Studios Japan

ตั๋วเข้ายูนิเวอร์แซล สตูดิโอ พร้อมเล่นเครื่องเล่น ราคาสุดคุ้ม สนุกสนานและเพลิดเพลินไปกับตัวการ์ตูนที่คุณชื่นชอบ ตะลุยแดนแห่งเวทย์มนต์ Harry Potterและอื่นๆ อีกมากมายที่ ยูนิเวอร์แซลเจแปน

เริ่มต้น 2,450 บาท/ท่าน

RELATED ARTICLES

พยากรณ์ใบไม้เปลี่ยนสีที่ญี่ปุ่น...AUTUMN IN JAPAN 2017

พยากรณ์ใบไม้เปลี่ยนสีที่ญี่ปุ่น...AUTUMN IN JAPAN 2017 ใครที่กำลังตั้งตารอคอยไปชมช่วงที่มีแต่สีสันทั่วญี่ปุ่น มีข่าวมาฝาก พยากรณ์ใบไม้เปลี่ยนสีของญี่ปุ่นในปีนี้ ซึ่งแน่นอนว่าจะเริ่มเปลี่ยนสีจากเหนือสุด ลงไปใต้สุด ตั้งแต่ ฮอกไกโด > โทโฮคุ > คันโต > ชูบุ > ค้นไซ > ชูโงะกุ > ชิโกะกุ > คิวชู

ไปญี่ปุ่นซื้ออะไรดีที่ 5 ตลาดนัดมือสองในโตเกียว

ช้อปปิ้งญี่ปุ่น 5 ตลาดนัดมือสองในโตเกียว ช้อปง่าย ดีต่อตังค์ในกระเป๋า กับ 5 แห่งต่อไปนี้ที่คนชอบช้อปปิ้งไปญี่ปุ่นแล้วต้องไปเดินให้ได้

โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินไปฮอกไกโด การบินไทย ราคาพิเศษ เช็คเลย ถูกที่สุด!

โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน การบินไทย ราคาพิเศษ เช็คเลย ถูกที่สุด! อยากไปเที่ยวญี่ปุ่น ฮอกไกโด ถ้ากำลังมองหาตั๋วเครื่องบินราคาโดนๆ ไม่ต้องไปหาที่ไหน เพราะจองที่นี่คุ้มมาก ได้ราคาดี มีน้ำหนักกระเป๋า 30 กก. แล้วยังแถมฟรีซิมให้อีก ใช้ได้นาน 8 วันไปเลย...

ขนมของฝากจากฮอกไกโด 10 อย่างนี้ที่คนญี่ปุ่นแนะนำ

ถ้าจะพูดถึงขนมของฝากดังๆ ก็ดูธรรมดาไป เพราะใครๆ ก็ซื้อกันและคงรู้จักกันแล้ว เพราะว่าขนมของฮอกไกโดยังมีที่อร่อยๆ อีกเยอะ โดยเฉพาะ 10 อย่างนี้ แนะนำโดยคนญี่ปุ่น ว่าอร่อยไม่แพ้ของฝากเจ้าดังๆ เพราะฉะนั้น ไปฮอกไกโดคราวนี้ต้องช้อปปิ้งติดไม้ติดมือไปเป็นของฝากกันแล้วล่ะ

เค้าไปทำอะไรกันที่ฮอกไกโด? แพลนไปเที่ยวญี่ปุ่นฮอกไกโดกันเถอะ

ถ้าถามว่าไปฮอกไกโดจะเที่ยวไหนดี ก็คงจะรู้กันบ้างแล้วมีที่ไหนน่าสนใจบ้าง แต่ถามว่าไปที่นั่นแล้วทำอะไรกันบ้าง นั่นสิ เค้าทำอะไรกันที่ฮอกไกโด ต้องตามไปดู

ทำไมใครๆ ถึงอยากไป ...หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ที่ญี่ปุ่น

หลากหลายเหตุผลที่ควรรู้เอาไว้ ว่าทำไมใครๆ ถึงอยากไป ...ชิราคาวาโกะ เมืองมรดกโลกแห่งญี่ปุ่น

คุณเป็นนักท่องเที่ยวแบบไหนกันนะ?

ใครๆ ก็อยากออกไปท่องเที่ยวและท่องโลกดูสักครั้ง แต่ลองสำรวจดูตัวเองบ้างหรือเปล่า ว่าเราเป็นนักท่องเที่ยวแบบไหน ลองไปหาคำตอบกัน

เที่ยวเทศกาลใบไม้เปลี่ยนสีที่ซัปโปโร Sapporo Autumn Fest 2017

ไปเที่ยวญี่ปุ่นช่วงนี้คุ้มสองต่อ ได้ชมสีสันหลากสีของใบไม้ที่ค่อยเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีแดง ส้ม เหลือง จะหาสีสวยๆ แบบนี้ก็ต้องช่วงนี้แหละ ใครมีแพลนไปเที่ยวฮอกไกโดช่วงนี้พอดี ก็จะได้ชมงาน Sapporo Autumn Fest 2017

Review สุดยอดหลังคาแห่งญี่ปุ่น บนเส้นทางเจแปนแอลป์

กำแพงหิมะใหญ่ยักษ์ ความยิ่งใหญ่ที่เปิดให้ชมเพียงปีละครั้ง เป็นความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ บนเส้นทางสายอัลไพน์ ทาเทยาม่า-คุโรเบะ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแจแปนแอลป์ ที่นี่ เราจะได้ชมความยิ่งใหญ่อลังการของ Snow Wall หรือกำแพงหิมะที่มีความสูงถึง 10 เมตร

เติมความหวานละมุน ด้วยขนมญี่ปุ่น..จากดอกซากุระ

กินขนม ชิมชา ชมซากุระ ช่างเป็นช่วงเวลาพิเศษของญี่ปุ่นจริงๆ ยิ่งช่วงเวลานี้ซากุระเริ่มผลิบานกันแล้ว หลายคนคงตั้งตารอชมกันอยู่แล้วล่ะ แต่ถ้าจะพูดถึงขนมแสนอร่อยที่ทำมาจากดอกซากุระ จะมีอะไรบ้างนั้น ตามไปชิมพร้อมๆ กันเลย

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!