ทัวร์ญี่ปุ่นใต้จรดเหนือ ไม่ซ้ำใคร ฟุกุโอกะ ฮิโรชิม่า โอซาก้า 6 วัน 4 คืน

Highlight
 • เส้นทางใหม่ เที่ยวสบาย เที่ยวครบรสแบบญี่ปุ่นแท้ๆ พร้อมชมมรดกโลกถึง 3 แห่ง
 • นั่งเฟอร์รี่ข้ามสู่ เกาะมิยาจิม่า สักการะศาลเจ้ากลางน้ำอันโด่งดัง ศาลเจ้าอิทสึกุชิม่า
 • เดินเล่นย่านเมืองเก่าคุราชิกิเมืองเก่าที่จะทำให้ท่านหลงรักแบบไม่รู้ตัว
 • ชมความสวยงามยิ่งใหญ่ของปราสาทฮิเมจิ ปราสาทที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น
 • เที่ยวเมืองประวัติศาสตร์ฮิโรชิม่า อะตอมมิคบอมบ์โดม สวนสันติภาพ
 • ทาสแมวสุดฟินกับการนั่งรถไฟแมว TAMA TRAIN สุดแสนน่ารัก
 • ชมการแล่ปลาทูน่าขั้นเทพ และลิ้มลองอาหารทะเลสดๆที่ตลาดปลาคุโรชิโอะ
 • อิสระวันฟรีในโอซาก้าเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งย่านดัง
Details
ประเทศ: ญี่ปุ่น
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
รวมมื้ออาหาร: 9 มื้อ + อิสระ 4 มื้อ
สายการบิน: Thai Airways
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: 29 ต.ค. - 3 พ.ย.60
ราคาเริ่มต้น/ท่าน
49,900
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว)

แชร์ สินค้านี้

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ -
2 สนามบินฟุกุโอกะ - ศาลเจ้าดาไซฟุ - สะพานคินไตเคียว - เมืองฮิโรชิม่า - อะตอมมิคบอมบ์โดม
ORIENTAL HIROSHIMA HOTEL
3 นั่งเรือเฟอร์รี่เพื่อข้ามสู่ เกาะมิยาจิม่า - ศาลเจ้าอิทสึกุชิม่า - โอคายาม่า - เมืองเก่าคุราชิกิ - ช้อปปิ้ง
OKAYAMA WASHINGTON HOTEL
4 สวนโคระกุเอน - ปราสาทฮิเมจิ - โอซาก้า - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
HOPINN AMING HOTEL
5 อิสระท่องเที่ยวหรือช้อปปิ้งในเมืองโอซาก้า ไม่มีรถโค้ชบริการ
HOPINN AMING HOTEL
6 วาคายาม่า - นั่งรถไฟแมวทามะ (สถานีวาคายาม่า สู่ สถานีรถไฟแมวหรือสถานีรถไฟคิชิ) - ตลาดปลาคุโรชิโอะ (ชมการแล่ปลาทูน่ายักษ์) - สนามบินคันไซ - กรุงเทพฯ -

วันแรก: ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
D1: BKK-FUK TG648 (00.50-08.00)

 • คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก ประตู 2-3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องเอกสาร การเช็คอินและโหลดกระเป๋าสัมภาระ

วันที่สอง: สนามบินฟุกุโอกะ - ศาลเจ้าดาไซฟุ - สะพานคินไตเคียว - เมืองฮิโรชิม่า - อะตอมมิคบอมบ์โดม
D2: Arrive Fukuoka / Dazaifu Shrine / Kanmon Bridge (Kyushu-Honshu) / Kintai Bridge / Hiroshima / Atomic Bomb Dome / Peace Park / Hotel

 • ออกเดินทางสู่ ฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG648
 • เดินทางถึง สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (เวลาที่ประเทศญี่ปุ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านให้ตรงกับเวลาท้องถิ่น เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย)
 • นำท่านสู่ ศาลเจ้าดาไซฟุ เป็นศาลเจ้าในลัทธิชินโต คนญี่ปุ่นเชื่อว่าเป็นศาลเจ้าที่ให้พรในเรื่องการศึกษาเล่าเรียน ตลอดสองข้างทางก่อนเดินเข้าสู่ตัวศาลเจ้าท่านจะได้พบกับร้านขนม ร้านขายของที่ระลึก อาทิ ร่มญี่ปุ่นที่เมื่อสัมผัสกับน้ำก็จะปรากฏลายดอกไม้น่าพิศวง ขนมที่ทำมาจากลูกท้อ นอกจากนี้ที่นี่ยังปลูกต้นท้อที่มีชื่อเสียงอีกนับ 6,000 ต้น 
 • เดินทางข้ามเกาะจากคิวชูสู่เกาะฮอนชู โดยข้าม สะพาน Kanmon Kaikyo ที่มีความยาว 1,068 เมตร 
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • ชมสะพานคินไตเคียว (Kintaikyo Bridge) เป็นสะพานไม้ที่สวยติดอันดับ 1 ใน 3 ของญี่ปุ่นที่เมืองอิวะคุนิ อายุเก่าแก่กว่า 300 ปี
 • เดินทางสู่ ฮิโรชิม่า เป็นที่ตั้งของอนุสรณ์สถานสันติภาพฮิโรชิมาและอนุสาวรีย์ของเด็กหญิงซะดะโกะผู้ที่ทำให้เกิดประเพณีการพับนกกระเรียนกระดาษพันตัวเพื่อภาวนาให้หายป่วยจากโรคภัยไข้เจ็บ
 • เที่ยวชม อะตอมมิคบอมบ์โดม และสวนสันติภาพ ซึ่งเป็นสถานที่แสดงซากคอนกรีตที่เหลือจากการถูกระเบิด ที่ยังคงอนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลังได้ดูเป็นอนุสรณ์สถาน ซึ่งสถานที่แห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์กร Unesco ให้เป็นมรดกโลกอีกด้วย
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • พัก ORIENTAL HIROSHIMA HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่สาม: นั่งเรือเฟอร์รี่เพื่อข้ามสู่ เกาะมิยาจิม่า - ศาลเจ้าอิทสึกุชิม่า - โอคายาม่า - เมืองเก่าคุราชิกิ - ช้อปปิ้ง
D3: Miyaji Island by Ferry / Itsukushima Shrine (World Heritage) / Kurashiki Town / Okayama / Shopping / Hotel

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • เดินทางสู่ ท่าเรือเฟอร์รี่เพื่อข้ามสู่ เกาะมิยาจิม่า สถานที่ที่ได้รับยกย่องว่ามีทิวทัศน์สวยที่สุด 1 ใน 3 ของญี่ปุ่น 
 • ชมมรดกโลก ณ ศาลเจ้าอิสึคุชิม่า ถูกสร้างมาตั้งแต่ช่วงกลางศตวรรษที่ 16 ศาลเจ้าเก่าแก่ที่มีอาคารหลายหลังเชื่อมต่อกันและยื่นออกไปในทะเล เมื่อนํ้าขึ้นจะทําให้ศาลเจ้ามีลักษณะคล้ายแพลอยนํ้าได้ สัญลักษณ์ประจําศาลเจ้าคือ เสาโทริอิสีแดง กลางทะเล
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • เดินทางสู่ โอคายาม่า เป็นจุดศูนย์กลางการคมนาคมที่สำคัญ นอกจากนี้ยังเป็นจังหวัดที่มีวันที่ฝนตกน้อยที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ถูกเรียกว่าเป็น ดินแดนแห่งแสงอาทิตย์ (The Land of Sunshine) 
 • ชม เมืองคลองเก่าอนุรักษ์เมืองคุราชิกิ เป็นเมืองเล็กๆ ตั้งอยู่ทางตะวันตกของโอคายามะ เป็นเมืองที่งดงามมีคลองสายเล็กๆ ล้อมรอบ เรียงรายด้วยต้นหลิวและต้นไม้นานาชนิดตลอดสองข้างทางริมฝั่งถนน
 • นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวต่างๆอีกมากมายให้ท่านได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นการนั่งเรือพายในลำคลองเพื่อชมทัศนียภาพสองข้างทางที่เต็มไปด้วยบ้านเรือนและสถาปัตยกรรมโบราณ หรือ เช่าชุดกิโมโน ใส่เดินเล่นชมบ้านเมือง หรือ เข้าชมพิพิธภัณฑ์จัดแสดงเกี่ยวกับนิทานโมโมทาโร่ เป็นต้น (มีค่าบริการเพิ่มเติม ไม่รวมในรายการ)
 • ช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัยบริเวณ สถานีรถไฟโอคาย่าม่า บริเวณโดยรอบของสถานีมีย่านร้านค้ามากมาย รวมทั้งห้างสรรพสินค้าหลายแห่ง ศูนย์การค้าที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในฝั่งตะวันตก อีกทั้งยังมีร้านขายของฝากของที่ระลึก ร้านผลไม้ และสินค้าอื่นๆที่ผลิตภายในจังหวัดโอคายาม่า
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • ที่พัก OKAYAMA WASHINGTON HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่สี่: สวนโคระกุเอน - ปราสาทฮิเมจิ - โอซาก้า - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
D4: Koraku Japanese Garden / Himeji Castle (World Heritage) / Transfer to Osaka / Shinsaibashi shopping / Hotel

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • ชม สวนโคระกุเอน ตั้งอยู่บนเกาะกลางแม่น้ำอาซาชิ ที่เต็มไปด้วยดอกไม้ตลอดปี 
 • ชมมรดกโลก ปราสาทฮิเมจิ ปราสาทที่งดงามที่สุดในญี่ปุ่น ชาวญี่ปุ่นเรียกกันว่าปราสาทนกกระสาขาว ซึ่งมีที่มาจากพื้นผิวปราสาทภายนอกซึ่งมีสีขาว และได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • เดินทางสู่ โอซาก้า เมืองใหญ่เป็นอันดับ 2 ของญี่ปุ่น ที่ถือเป็นเมืองสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากรุงโตเกียว และยังได้รับ สมญานามว่าเวนิชตะวันออก”
 • นำท่านสู่ ย่านชินไซบาชิ ถนนช้อปปิ้งที่รวบรวมร้านค้าแฟชั่นมากมาย ภายในย่านนี้มีร้านอาหารเก่าแก่ ปะปนไปกับร้านค้าอันทันสมัย และสินค้าหลากหลายรูปถือเป็นย่านแสงสีและบันเทิงชั้นนำแห่งหนึ่งของนครโอซาก้า แนะนำให้ท่านลิ้มลอง ทาโกะยากิ หรือ คุชิคัตสึ เมนูที่ทำจากสารพัดอาหารเสียบไม้ชุบแป้งทอด เป็นอีกหนึ่งเมนูที่พลาดไม่ได้เมื่อมาโอซาก้า
 • ***อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างเต็มที่***
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOPINN AMING HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่ห้า: อิสระท่องเที่ยวหรือช้อปปิ้งในเมืองโอซาก้า ไม่มีรถโค้ชบริการ
D5: Free Day

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • อิสระท่องเที่ยวหรือช้อปปิ้งย่านดังโอซาก้า(ไม่มีบริการรถบัส)
  ***แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวโดยนั่งรถไฟตะลุยโอซาก้า (ไม่รวมค่ารถไฟในค่าทัวร์)
  - ย่านอุเมดะ และ ย่านนัมบะ ที่มีสถานีรถไฟ และศูนย์การค้าใต้ดินที่ทันสมัยอยู่จำนวนมาก
  นักชิมอาหารแนะนำ ย่านคุอุดะโอเระ ถนนนักชิมที่มีชื่อเสียงสมคำเล่าลือที่ว่าโอซาก้าเป็นเมืองสำหรับนักชิมอย่างแท้จริง

  ย่านชินไซบาชิ ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของนครโอซาก้า ภายในย่านนี้มีร้านอาหารเก่าแก่ ปะปนไปกับร้านค้าอันทันสมัย
 • หรือท่านสามารถเลือกซื้อทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (บัตรท่านละ 2,600 บาท) พบกับเครื่องเล่นมากมายที่ถูกสร้างขึ้นมาจากภาพยนตร์ที่สร้างชื่อเสียง พบกับ แฮร์รี่พอตเตอร์ หรือ Wizarding World of Harry Potter สัมผัสโลกแห่งเวทมนตร์ 
 • หรือท่านสามารถเดินทางท่องเที่ยวเมืองใกล้เคียงเช่น โกเบ นารา เกียวโต เป็นต้น
 • **เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่ำตามอัธยาศัย
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOPINN AMING HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่หก: วาคายาม่า - นั่งรถไฟแมวทามะ (สถานีวาคายาม่า สู่ สถานีรถไฟแมวหรือสถานีรถไฟคิชิ) - ตลาดปลาคุโรชิโอะ (ชมการแล่ปลาทูน่ายักษ์) - สนามบินคันไซ - กรุงเทพฯ
D6: Wakayama / Tama Train / Kuroshio Fish Market (Tuna Cutting show) / Kansai Airport / KIX-BKK TG673 (17.35-21.25)

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 • เดินทางสู่ เมืองวาคายาม่า อยู่ทางใต้ของภูมิภาคคันไซหันหน้าสู่มหาสมุทรแปซิฟิค จึงมีอุณหภูมิที่อบอุ่น ทำให้สามารถปลูกผลไม้ได้ผลดีตลอดทั้งปี
 • สัมผัสความน่ารักมุ้งมิ้งด้วยการ นั่งรถไฟแมวทามะ โดยขึ้นจาก สถานีวาคายาม่า สู่ สถานีรถไฟแมว หรือ สถานีรถไฟคิชิ (Kishi Station) สถานีรถไฟที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งในหมู่นักท่องเที่ยวที่รักแมวเป็นอย่างมาก
 • นำท่านสู่ ตลาดปลาคุโรชิโอะ ซึ่งตั้งอยู่ในมาริน่า ซิตี้ เป็นสวรรค์ของนักชิมซีฟู๊ด ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไม่แพ้ตลาดปลาซึกิจิในโตเกียวเลยทีเดียว
 • ชมการแล่ปลาทูน่ายักษ์ ซึ่งจะมีโชว์สามครั้งต่อวัน ผู้แล่มีความชำนาญเป็นอย่างยิ่ง
 • **เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
 • สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินคันไซ เพื่อตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับ
 • ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG673
 • เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจ

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องจองและซื้อตั๋วล่วงหน้า)
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กก.
 • ค่าหัวหน้าทัวร์ คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทางจำนวน 1 ท่าน
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท ของบริษัท MSIG ประกันภัย (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม 

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (ยกเลิกเมื่อ 1 กรกฎาคม 2556)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปพนักงานขับรถและค่าทิปไกด์ 2,500 เยน /ท่าน/ทริป

RELATED ARTICLES

พยากรณ์ใบไม้เปลี่ยนสีที่ญี่ปุ่น...AUTUMN IN JAPAN 2017

พยากรณ์ใบไม้เปลี่ยนสีที่ญี่ปุ่น...AUTUMN IN JAPAN 2017 ใครที่กำลังตั้งตารอคอยไปชมช่วงที่มีแต่สีสันทั่วญี่ปุ่น มีข่าวมาฝาก พยากรณ์ใบไม้เปลี่ยนสีของญี่ปุ่นในปีนี้ ซึ่งแน่นอนว่าจะเริ่มเปลี่ยนสีจากเหนือสุด ลงไปใต้สุด ตั้งแต่ ฮอกไกโด > โทโฮคุ > คันโต > ชูบุ > ค้นไซ > ชูโงะกุ > ชิโกะกุ > คิวชู

เที่ยวเทศกาลใบไม้เปลี่ยนสีที่ซัปโปโร Sapporo Autumn Fest 2017

ไปเที่ยวญี่ปุ่นช่วงนี้คุ้มสองต่อ ได้ชมสีสันหลากสีของใบไม้ที่ค่อยเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีแดง ส้ม เหลือง จะหาสีสวยๆ แบบนี้ก็ต้องช่วงนี้แหละ ใครมีแพลนไปเที่ยวฮอกไกโดช่วงนี้พอดี ก็จะได้ชมงาน Sapporo Autumn Fest 2017

ขนมของฝากจากฮอกไกโด 10 อย่างนี้ที่คนญี่ปุ่นแนะนำ

ถ้าจะพูดถึงขนมของฝากดังๆ ก็ดูธรรมดาไป เพราะใครๆ ก็ซื้อกันและคงรู้จักกันแล้ว เพราะว่าขนมของฮอกไกโดยังมีที่อร่อยๆ อีกเยอะ โดยเฉพาะ 10 อย่างนี้ แนะนำโดยคนญี่ปุ่น ว่าอร่อยไม่แพ้ของฝากเจ้าดังๆ เพราะฉะนั้น ไปฮอกไกโดคราวนี้ต้องช้อปปิ้งติดไม้ติดมือไปเป็นของฝากกันแล้วล่ะ

เค้าไปทำอะไรกันที่ฮอกไกโด? แพลนไปเที่ยวญี่ปุ่นฮอกไกโดกันเถอะ

ถ้าถามว่าไปฮอกไกโดจะเที่ยวไหนดี ก็คงจะรู้กันบ้างแล้วมีที่ไหนน่าสนใจบ้าง แต่ถามว่าไปที่นั่นแล้วทำอะไรกันบ้าง นั่นสิ เค้าทำอะไรกันที่ฮอกไกโด ต้องตามไปดู

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!