ทัวร์จีน มหัศจรรย์มรดกโลกธรรมชาติ เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว อุทยานหวงหลง 6 วัน 5 คืน

Highlight
 • Wonderfulpackage ชวนคุณเหินฟ้าสู่แดนมังกร โดยสายการบินไทย
 • เที่ยวชมมรดกโลกทางธรรมชาติความงามดุจสวรรค์ สัมผัสกับกลิ่นไอธรรมชาติบนผืนป่าที่ อุทยานแห่งชาติ จิ่วจ้ายโกว
 • ชมความงามของ ทะเลสาบแรด ทะเลสาบมังกรหลับ ทะเลสาบซูเจิง น้ำตกซูเจิง ทุกสถานที่ล้วนเป็นความงามที่ธรรมชาติ ได้บรรจงสร้างไว้ได้ดั่งภาพวาดในจินตนาการของเหล่ากวีทั้งหลาย
 • ชมอุทยานหวงหลงอุทยานที่มีลำธารน้ำไหลมาจากยอดเขาที่ถูกปกคลุมด้วยหิมะตลอดทั้งปี
 • เที่ยวชมศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า สัตว์สงวนหายากที่ถือกำเนิดในมณฑล เสฉวน
 • ชมโชว์ธิเบต การแสดงการฟ้อนรำของชนกลุ่มน้อยชาวจ้างจู๋ หรือ ชาวทิเบต และชาวเจียง
 • ถนนชูนซีลู่ อิสระช้อปปิ้งเลือกซื้อสิ้นค้าทั้งแบรนด์ต่างประเทศและในประเทศจีน
 • ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองเฉิงตู และอาหารตุ๋นยาจีนเพื่อสุขภาพ
Details
ประเทศ: จีน
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
รวมมื้ออาหาร: 15 มื้อ
สายการบิน: Thai Airways
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: พ.ย. - ธ.ค. 60

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - เฉิงตู - เม่าเซี่ยน
MAOXIAN INTERNATIONAL HOTEL
2 เม่าเซี่ยน - อุทยานแห่งชาติหวงหลวง (ไม่รวมกระเช้า) - จิ่วจ้ายโกว
CELEBRITY HOTEL
3 อุทยานจิ่วจ้ายโกว (ทั้งวัน+รถเหมา) - โชว์ธิเบต
CELEBRITY HOTEL
4 เฉิงตู - ร้านชา - ผ่านชมเมืองโบราณซงพาน - ทะเลสาบเตี๋ยซี - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
SUPER YARD HOTEL
5 ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า+รถกล์อฟ - วัดเหวินซู - ร้านแช่เท้า - ร้านผ้าไหม
SUPER YARD HOTEL
6 ร้านยางพารา - ถนนคนเดินชุนซีลู่ - เฉิงตู - กรุงเทพฯ -

วันแรก : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - เฉิงตู - เม่าเซี่ยน 

 • พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกต่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านก่อนเดินทาง
 • เหินฟ้าสู่ เมืองเฉิงตู โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG618
 • เดินทางถึง ท่าอากาศยานซวงหลิว นครเฉิงตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวนเฉิงตู เป็นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองเม่าเสี้ยน เป็นแหล่งเพาะพันธุ์หมีแพนด้าที่สำคัญของจีนแห่งหนึ่ง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)
 • บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • พักที่ MAOXIAN INTERNATONAL HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่สอง : ม่าเซี่ยน - อุทยานแห่งชาติหวงหลวง (ไม่รวมกระเช้า) - จิ่วจ้ายโกว 

 • เดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติหวงหลง ชมความงามของอุทยานที่มีลำธารน้ำไหลมาจากยอดเขาที่ถูกปกคลุมด้วยหิมะตลอดทั้งปี จนมีชื่อว่า หวงหลงหรืออุทยานแห่งชาติมังกรเหลือง  
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • เดินทางต่อท่านจะได้พบกับความงดงามของ เขตอุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว ผ่านเส้นทางที่ท่านจะได้ชมทิวทัศน์ที่แปลกตาทั้งภูเขาที่สะท้อนกับแสงพระอาทิตย์ ทัศนียภาพของลำน้ำหมิงเจียงทอดยาวเป็นแนวคดเคี้ยวเมื่อมองจากที่สูง
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • พักที่ CELEBRITY HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว


วันที่สาม : อุทยานจิ่วจ้ายโกว (ทั้งวัน+รถเหมา) - โชว์ธิเบต 

 • เดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (โดยรถเหมา) เพื่อชมมรดกโลกอุทยานแห่งชาติ ธารสวรรค์จิ่วจ้ายโกว ดินแดนที่ธรรมชาติได้เนรมิตประดุจดั่งแดนสวรรค์ 
 • ชมความงามของ ทะเลสาบแรด ทะเลสาบมังกรหลับ ทะเลสาบซูเจิง น้ำตกซูเจิง ทุกสถานที่ล้วนเป็นความงามที่ธรรมชาติได้บรรจงสร้างไว้ได้ดั่งภาพวาดในจินตนาการของเหล่ากวีทั้งหลาย
 • นำชม ทะเลสาบเสือ ทะเลสาบแพนด้า ทะเลสาบไผ่ลูกศร ทะเลสาบฤดูกาล ชมสีสันของน้ำที่สะท้อนภาพของภูเขาท้องฟ้าสีคราม ป่าดงดิบอันอุดมสมบูรณ์  
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนอุทยานจิ่วจ้ายโกว  
 • นำชม ทะเลสาบยาว ใหญ่ที่สุดในจิ่วจ้ายโกว ยาวกว่า 7 กิโลเมตรอยู่ท่ามกลางขุนเขาในบรรยากาศที่เงียบสงบแต่งดงาม
 • ชม ทะเลสาบห้าสี เป็นทะเลสาบที่มีสีของน้ำแปลกตาโดยเฉพาะเมื่อยามแสงอาทิตย์ตกกระทบพื้นน้ำ สีของน้ำในทะเลสาบจะเปล่งประกายเป็นสีรุ้งดูงดงาม
 • ชม น้ำตกธารไข่มุก ซึ่งเป็นน้ำตกที่ไหลผ่านถ้ำลำธารใหญ่น้อยที่สลับซับซ้อนดุจดังวังบาดาล 
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • หลังอาหารนำท่านชม โชว์ธิเบต การแสดงการฟ้อนรำของชนกลุ่มน้อยชาวจ้างจู๋ หรือ ชาวทิเบต และชาวเจียง ร่วมสนุกสนานกับการละเล่นและประเพณีต่าง ๆ
 • พักที่ CELEBRITY HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว


วันที่สี่ : เฉิงตู - ร้านชา - ผ่านชมเมืองโบราณซงพาน - ทะเลสาบเตี๋ยซี - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก 

 • เดินทางกลับสู่ เมืองเฉินตู (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) ระหว่างทางท่านจะได้พบกับความงามของธรรมชาติ ที่ท่านสัมผัสจากที่ไหนไม่ได้ 
 • เดินทางสู่ ร้านใบชา ชิมชา ต้นกำเนิด ซึ่งมีชาหลายประเภทให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝาก 
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • ผ่านชม เมืองโบราณซงพาน เป็นเมืองโบราณมีชื่อเดิมว่า"ซงโจว" เป็นเมืองหน้าด่านที่สำคัญของจีน ตั้งแต่สมัยราชวงค์ฮั่นและราชวงค์ถังเป็นต้นมา ถือเป็นจุดยุทธศาสตร์และการค้าชายแดนจีนและทิเบต
 • ชม ทะเลสาบเตี๋ยซี ที่มีน้ำสีเขียวดั่งเทอคอว์ยบนที่ราบสูง สลับด้วยแนวทิวเขา ทะเลสาบแห่งนี้เกิดขึ้นจากแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงบ่อยครั้งและได้กลืนเมืองทั้งเมืองอยู่ใต้ทะเลสาบ 
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • ชม โชว์เปลี่ยนหน้ากาก ที่ใช้ศิลปะพร้อมความสามารถในการเปลี่ยนหน้ากากแต่ละฉากภายในเสี้ยววินาที โดยที่ไม่สามารถจับตาได้ทัน 
 • พักที่ SUPER YARD HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว


วันที่ห้า : ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า+รถกล์อฟ - วัดเหวินซู - ร้านแช่เท้า - ร้านผ้าไหม 

 • เยี่ยมชม “ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า” หมีแพนด้าเป็นสัตว์สงวนหายากมีกำเนิดในมณฑลเสฉวนมีลูกยากเพราะอุณหภูมิในร่างกายที่พร้อมจะตั้งท้องมีเพียง 3 วันใน 1 ปี   
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านชม วัดเหวินซู วัดที่ใหญ่ และเก่าแก่ 1 ใน 4 แห่งมณฑลเสฉวน เป็นวัดที่มีชื่อสียงมากที่สุดของมณฑลเสฉวน ภายในวัดมีพระหล่อสัมฤทธิ์กว่า 100 รูป ซึ่งหล่อขึ้นในสมัยราชวงศ์ชิง ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพกราบไหว้ของชาวเมืองเฉินตู 
 • นำท่านแวะ ร้านนวดเท้า ชมการสาธิตการนวดเท้า ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งในการผ่อนคลายความเครียด ปรับสมดุลให้การไหลเวียนของโลหิตด้วยวิธีธรรมชาติ  
 • จากนั้นเดินทางกลับ เมืองเฉิงตู นำท่านชม ร้านผ้าไหม สินค้าขึ้นชื่ออีกอย่างตั้งแต่อดีตกระทั่งปัจจุบัน  
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • พักที่ SUPER YARD HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว


วันที่หก : ร้านยางพารา - ถนนคนเดินชุนซีลู่ - เฉิงตู - กรุงเทพฯ    

 • แวะชมร้าน ผลิตภัณฑ์ยางพารา ที่ทำด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยของประเทศจีน ได้นำผลิตภัณฑ์ยางพารามาทำเป็นเครื่องนอนของใช้ในบ้านได้อย่างลงตัว
 • นำท่านสู่ ถนนคนเดิน ชุนซีลู่ ซึ่งเป็นย่านการค้าที่คึกคักที่สุดในเมืองเฉิงตู ให้ท่านอิสระในการเดินชมร้านค้าต่าง ๆ มากมายภาย   
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! อาหารสมุนไพรตุ๋นยาจีน ตำรับอาหารเสริมสุขภาพชาววังแท้ ๆ ที่มีชื่อเสียงของมณฑลเสฉวน
 • สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบิน
 • ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG619
 • เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพสนใจแพ็กเกจทัวร์จีนอื่นๆ เพิ่มเติม คลิก!!

จองตั๋วเครื่องบินจีนราคาถูกกับ WonderfulPackage คลิก!!

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องจองและซื้อตั๋วล่วงหน้า)
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมือง
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศจีน แบบปกติ 1,500 บาท (ใช้เวลาดำเนินการ 5-7 วันทำการ)
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
 • ค่าหัวหน้าทัวร์ คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทางจำนวน 1 ท่าน
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท ของบริษัทประกันภัย (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด ส่วนเกินกิโลกรัมละ 500 บาท (โดยประมาณ)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม กรณีให้ส่งขึ้นห้องพัก
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น, หัวหน้าทัวร์ มาตรฐานวันละ 10 หยวน x 6 วัน x 3 คน = 180 หยวน

RELATED ARTICLES

กำแพงเมืองจีนมีกี่ด่าน กำแพงเมืองจีนไม่ได้มีแค่ด่านเดียว

กำแพงเมืองจีนมีกี่ด่าน กำแพงเมืองจีนไม่ได้มีแค่ด่านเดียว เรารู้จักกันส่วนใหญ่ก็จะมีอยู่ไม่กี่ด่าน เช่นด่านปาต้าหลิง ด่านเจวียงกวน เอาจริงๆ แล้วก็ยังไม่เป็นที่สุด เพราะเค้าว่ากันว่าด่านที่สวยที่สุดคือ "ด่านซือหม่าไถ"

เที่ยวจีน ชมธรรมชาติ กับ 40 อันดับจาก CNN

เที่ยวจีน ชมธรรมชาติ กับ 40 อันดับจาก CNN ต้องยอมรับว่าประเทศจีนกว้างใหญ่มากจริงๆ ไม่แปลกใจเลยที่จะมีธรรมชาติที่ทั้งสวยงามแปลกตาอยู่เต็มไปหมด ถึงขนาดที่ CNN Travel นำมาจัดอันดับได้ถึง 40 อันดับ ที่บอกเลยว่าสายธรรมชาติห้ามพลาด

เที่ยวคุนหมิงเส้นทางใหม่ ภูเขาเจ็ดสีตงชวน คุณอาจจะยังไม่เคยไป!

คนไม่ได้ไปควรไป ส่วนใครเคยไปคุนหมิงมาแล้ว อาจจะเคยไปเส้นทางเดิมๆ แต่นั่นยังไม่หมด อยากจะให้ไปที่ "ตงชวน" เพราะว่าน่าไปมากๆ ธรรมชาติสวยๆ เห็นวิว 360 องศา หากเที่ยวคุนหมิงมุมอื่นมาแล้ว แนะนำว่าที่นี่เป็นอีกหนึ่งแห่งที่ไม่ควรพลาด

10 เหตุผลที่บอกให้คุณรู้ว่า ไม่ไปเที่ยวจีนไม่ได้แล้ว

10 เหตุผลที่บอกให้คุณรู้ว่า ไม่ไปเที่ยวจีนไม่ได้แล้ว อะไรคือเหตุผลที่เราควรเก็บกระเป๋าไปเที่ยวจีนกันได้แล้ว หลายคนอาจนึกกลัวการไปเที่ยวจีน จนไม่กล้าและนี่คือเหตุผลดีๆ ที่ทำไมจีนถึงน่าไป และไม่ไม่เห็นจะไม่ได้แล้วล่ะ

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!