ทัวร์จีน มหัศจรรย์มรดกโลกธรรมชาติ เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว อุทยานหวงหลง 6 วัน 5 คืน

Highlight
 • Wonderfulpackage ชวนคุณเหินฟ้าสู่แดนมังกร โดยสายการบินไทย
 • เที่ยวชมมรดกโลกทางธรรมชาติความงามดุจสวรรค์ สัมผัสกับกลิ่นไอธรรมชาติบนผืนป่าที่ อุทยานแห่งชาติ จิ่วจ้ายโกว
 • ชมความงามของ ทะเลสาบแรด ทะเลสาบมังกรหลับ ทะเลสาบซูเจิง น้ำตกซูเจิง ทุกสถานที่ล้วนเป็นความงามที่ธรรมชาติ ได้บรรจงสร้างไว้ได้ดั่งภาพวาดในจินตนาการของเหล่ากวีทั้งหลาย
 • ชมอุทยานหวงหลงอุทยานที่มีลำธารน้ำไหลมาจากยอดเขาที่ถูกปกคลุมด้วยหิมะตลอดทั้งปี
 • เที่ยวชมศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า สัตว์สงวนหายากที่ถือกำเนิดในมณฑล เสฉวน
 • ชมโชว์ธิเบต การแสดงการฟ้อนรำของชนกลุ่มน้อยชาวจ้างจู๋ หรือ ชาวทิเบต และชาวเจียง
 • ถนนชูนซีลู่ อิสระช้อปปิ้งเลือกซื้อสิ้นค้าทั้งแบรนด์ต่างประเทศและในประเทศจีน
 • ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองเฉิงตู และอาหารตุ๋นยาจีนเพื่อสุขภาพ
Details
ประเทศ: จีน
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
รวมมื้ออาหาร: 15 มื้อ
สายการบิน: Thai Airways
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: ต.ค. - ธ.ค. 60
ราคาเริ่มต้น/ท่าน
28,900
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว)

แชร์ สินค้านี้

BOOKING

Booking Seat Available Month Period Depart Return Airline Price
จอง 15 October 23-28Oct 2017
(วันปิยมหาราช)
TG618
10:15-14:25
TG619
15:30-17:35
34,900 THB
จอง 15 November 16-21Nov 2017 TG618
10:15-14:25
TG619
15:30-17:35
28,900 THB
จอง 15 December 7-12Dec 2017
(วันรัฐธรรมนูญ)
TG618
10:15-14:25
TG619
15:30-17:35
28,900 THB
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - เฉิงตู - เม่าเซี่ยน
MAOXIAN INTERNATIONAL HOTEL
2 เม่าเซี่ยน - อุทยานแห่งชาติหวงหลวง (ไม่รวมกระเช้า) - จิ่วจ้ายโกว
CELEBRITY HOTEL
3 อุทยานจิ่วจ้ายโกว (ทั้งวัน+รถเหมา) - โชว์ธิเบต
CELEBRITY HOTEL
4 เฉิงตู - ร้านชา - ผ่านชมเมืองโบราณซงพาน - ทะเลสาบเตี๋ยซี - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
SUPER YARD HOTEL
5 ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า+รถกล์อฟ - วัดเหวินซู - ร้านแช่เท้า - ร้านผ้าไหม
SUPER YARD HOTEL
6 ร้านยางพารา - ถนนคนเดินชุนซีลู่ - เฉิงตู - กรุงเทพฯ -

วันแรก : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - เฉิงตู - เม่าเซี่ยน 

 • พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกต่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านก่อนเดินทาง
 • เหินฟ้าสู่ เมืองเฉิงตู โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG618
 • เดินทางถึง ท่าอากาศยานซวงหลิว นครเฉิงตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวนเฉิงตู เป็นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองเม่าเสี้ยน เป็นแหล่งเพาะพันธุ์หมีแพนด้าที่สำคัญของจีนแห่งหนึ่ง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)
 • บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • พักที่ MAOXIAN INTERNATONAL HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่สอง : ม่าเซี่ยน - อุทยานแห่งชาติหวงหลวง (ไม่รวมกระเช้า) - จิ่วจ้ายโกว 

 • เดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติหวงหลง ชมความงามของอุทยานที่มีลำธารน้ำไหลมาจากยอดเขาที่ถูกปกคลุมด้วยหิมะตลอดทั้งปี จนมีชื่อว่า หวงหลงหรืออุทยานแห่งชาติมังกรเหลือง  
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • เดินทางต่อท่านจะได้พบกับความงดงามของ เขตอุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว ผ่านเส้นทางที่ท่านจะได้ชมทิวทัศน์ที่แปลกตาทั้งภูเขาที่สะท้อนกับแสงพระอาทิตย์ ทัศนียภาพของลำน้ำหมิงเจียงทอดยาวเป็นแนวคดเคี้ยวเมื่อมองจากที่สูง
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • พักที่ CELEBRITY HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว


วันที่สาม : อุทยานจิ่วจ้ายโกว (ทั้งวัน+รถเหมา) - โชว์ธิเบต 

 • เดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (โดยรถเหมา) เพื่อชมมรดกโลกอุทยานแห่งชาติ ธารสวรรค์จิ่วจ้ายโกว ดินแดนที่ธรรมชาติได้เนรมิตประดุจดั่งแดนสวรรค์ 
 • ชมความงามของ ทะเลสาบแรด ทะเลสาบมังกรหลับ ทะเลสาบซูเจิง น้ำตกซูเจิง ทุกสถานที่ล้วนเป็นความงามที่ธรรมชาติได้บรรจงสร้างไว้ได้ดั่งภาพวาดในจินตนาการของเหล่ากวีทั้งหลาย
 • นำชม ทะเลสาบเสือ ทะเลสาบแพนด้า ทะเลสาบไผ่ลูกศร ทะเลสาบฤดูกาล ชมสีสันของน้ำที่สะท้อนภาพของภูเขาท้องฟ้าสีคราม ป่าดงดิบอันอุดมสมบูรณ์  
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนอุทยานจิ่วจ้ายโกว  
 • นำชม ทะเลสาบยาว ใหญ่ที่สุดในจิ่วจ้ายโกว ยาวกว่า 7 กิโลเมตรอยู่ท่ามกลางขุนเขาในบรรยากาศที่เงียบสงบแต่งดงาม
 • ชม ทะเลสาบห้าสี เป็นทะเลสาบที่มีสีของน้ำแปลกตาโดยเฉพาะเมื่อยามแสงอาทิตย์ตกกระทบพื้นน้ำ สีของน้ำในทะเลสาบจะเปล่งประกายเป็นสีรุ้งดูงดงาม
 • ชม น้ำตกธารไข่มุก ซึ่งเป็นน้ำตกที่ไหลผ่านถ้ำลำธารใหญ่น้อยที่สลับซับซ้อนดุจดังวังบาดาล 
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • หลังอาหารนำท่านชม โชว์ธิเบต การแสดงการฟ้อนรำของชนกลุ่มน้อยชาวจ้างจู๋ หรือ ชาวทิเบต และชาวเจียง ร่วมสนุกสนานกับการละเล่นและประเพณีต่าง ๆ
 • พักที่ CELEBRITY HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว


วันที่สี่ : เฉิงตู - ร้านชา - ผ่านชมเมืองโบราณซงพาน - ทะเลสาบเตี๋ยซี - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก 

 • เดินทางกลับสู่ เมืองเฉินตู (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) ระหว่างทางท่านจะได้พบกับความงามของธรรมชาติ ที่ท่านสัมผัสจากที่ไหนไม่ได้ 
 • เดินทางสู่ ร้านใบชา ชิมชา ต้นกำเนิด ซึ่งมีชาหลายประเภทให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝาก 
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • ผ่านชม เมืองโบราณซงพาน เป็นเมืองโบราณมีชื่อเดิมว่า"ซงโจว" เป็นเมืองหน้าด่านที่สำคัญของจีน ตั้งแต่สมัยราชวงค์ฮั่นและราชวงค์ถังเป็นต้นมา ถือเป็นจุดยุทธศาสตร์และการค้าชายแดนจีนและทิเบต
 • ชม ทะเลสาบเตี๋ยซี ที่มีน้ำสีเขียวดั่งเทอคอว์ยบนที่ราบสูง สลับด้วยแนวทิวเขา ทะเลสาบแห่งนี้เกิดขึ้นจากแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงบ่อยครั้งและได้กลืนเมืองทั้งเมืองอยู่ใต้ทะเลสาบ 
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • ชม โชว์เปลี่ยนหน้ากาก ที่ใช้ศิลปะพร้อมความสามารถในการเปลี่ยนหน้ากากแต่ละฉากภายในเสี้ยววินาที โดยที่ไม่สามารถจับตาได้ทัน 
 • พักที่ SUPER YARD HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว


วันที่ห้า : ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า+รถกล์อฟ - วัดเหวินซู - ร้านแช่เท้า - ร้านผ้าไหม 

 • เยี่ยมชม “ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า” หมีแพนด้าเป็นสัตว์สงวนหายากมีกำเนิดในมณฑลเสฉวนมีลูกยากเพราะอุณหภูมิในร่างกายที่พร้อมจะตั้งท้องมีเพียง 3 วันใน 1 ปี   
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านชม วัดเหวินซู วัดที่ใหญ่ และเก่าแก่ 1 ใน 4 แห่งมณฑลเสฉวน เป็นวัดที่มีชื่อสียงมากที่สุดของมณฑลเสฉวน ภายในวัดมีพระหล่อสัมฤทธิ์กว่า 100 รูป ซึ่งหล่อขึ้นในสมัยราชวงศ์ชิง ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพกราบไหว้ของชาวเมืองเฉินตู 
 • นำท่านแวะ ร้านนวดเท้า ชมการสาธิตการนวดเท้า ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งในการผ่อนคลายความเครียด ปรับสมดุลให้การไหลเวียนของโลหิตด้วยวิธีธรรมชาติ  
 • จากนั้นเดินทางกลับ เมืองเฉิงตู นำท่านชม ร้านผ้าไหม สินค้าขึ้นชื่ออีกอย่างตั้งแต่อดีตกระทั่งปัจจุบัน  
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • พักที่ SUPER YARD HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว


วันที่หก : ร้านยางพารา - ถนนคนเดินชุนซีลู่ - เฉิงตู - กรุงเทพฯ    

 • แวะชมร้าน ผลิตภัณฑ์ยางพารา ที่ทำด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยของประเทศจีน ได้นำผลิตภัณฑ์ยางพารามาทำเป็นเครื่องนอนของใช้ในบ้านได้อย่างลงตัว
 • นำท่านสู่ ถนนคนเดิน ชุนซีลู่ ซึ่งเป็นย่านการค้าที่คึกคักที่สุดในเมืองเฉิงตู ให้ท่านอิสระในการเดินชมร้านค้าต่าง ๆ มากมายภาย   
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! อาหารสมุนไพรตุ๋นยาจีน ตำรับอาหารเสริมสุขภาพชาววังแท้ ๆ ที่มีชื่อเสียงของมณฑลเสฉวน
 • สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบิน
 • ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG619
 • เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพสนใจแพ็กเกจทัวร์จีนอื่นๆ เพิ่มเติม คลิก!!

จองตั๋วเครื่องบินจีนราคาถูกกับ WonderfulPackage คลิก!!

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องจองและซื้อตั๋วล่วงหน้า)
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมือง
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศจีน แบบปกติ 1,500 บาท (ใช้เวลาดำเนินการ 5-7 วันทำการ)
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
 • ค่าหัวหน้าทัวร์ คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทางจำนวน 1 ท่าน
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท ของบริษัทประกันภัย (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด ส่วนเกินกิโลกรัมละ 500 บาท (โดยประมาณ)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม กรณีให้ส่งขึ้นห้องพัก
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น, หัวหน้าทัวร์ มาตรฐานวันละ 10 หยวน x 6 วัน x 3 คน = 180 หยวน

RELATED PRODUCTS

TRAVEL SIM ASIA 4GB Non-Stop 8 วันต่อเนื่อง

สนุกทุกทริปด้วย ซิมท่องเที่ยวเอเชีย แบบคุ้มๆ ด้วย TRAVEL SIM ASIA 4GB เล่นเน็ต Non-Stop 8 วันต่อเนื่อง ไม่ต้องกลัวเน็ตรั่ว ครอบคลุม 11 ประเทศทั่วเอเชีย

เริ่มต้น 399 บาท/ท่าน

ทัวร์จีน ทริปไหว้พระ ซัวเถา ไต่ฮงกง เฮียงบู่ซัว ไฮ่ตังม่า วัดดอกไม้ขาว เมืองเฉาหยาง 4 วัน 3 คืน

เสริมสิริมงคลให้แก่ชีวิตที่ซัวเถา นมัสการศาลเจ้าพ่อเสือเฮียงบู้ซัว, สักการะไฮตั่งม่า หรือศาลเจ้าแม่ทับทิม, วัดดอกไม้ขาว เรื่องความร่ำรวย, วัดไคหยวน อายุกว่า 1,300 ปี, เยือนสุสานสมเด็จพระเจ้าตากสินฯ

เริ่มต้น 19,999 บาท/ท่าน

ทัวร์จีน ท่องมหานครเซี่ยงไฮ้ หังโจว ผู่โถวซาน แดนพระโพธิสัตว์กวนอิมอันศักดิ์สิทธิ์ 6 วัน 4 คืน

ไหว้พระ ขอพร สัมผัสความเป็นจีนครบรส ณ เมืองเซี่ยงไฮ้ เที่ยวเกาะผู่โถวซาน นมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิม ชมความงามของสถาปัตยกรรมตะวันตกหาดไว่ทาน ล่องเรือชมทะเลสาบซีหู ชมวิวบนตึกทันสมัย SHANGHAI TOWER

เริ่มต้น 24,900 บาท/ท่าน

ทัวร์กวางเจาแฟร์ ครั้งที่ 122 พักหรู 5 ดาว 4 วัน 3 คืน

ดูงาน 2 วันครึ่ง | เจาะลึกเมนูพิเศษ | พักหรู 5 ดาว | บินตรงชมงานแสดงสินค้าที่ถูกจับตามองจากนักธุรกิจทั่วโลก ล่องเรือชมแสงสีเสียงริมฝั่งแม่น้ำจูเจียง มองหาแนวธุรกิจแหล่งช้อปปิ้งดัง

เริ่มต้น 25,900 บาท/ท่าน

RELATED ARTICLES

รู้แล้วบอกต่อ...วิธีออมเงินไปเที่ยวต่างประเทศ

อยากไปเที่ยวต่างประเทศ แต่ไม่มีเงินเก็บกับเค้าซักที ลองมาใช้วิธีต่อไปนี้ดู แล้วคุณจะรู้ว่าการออมเงินไปเที่ยวต่างประเทศไม่ใช่เรื่องยาก แป๊บๆ ก็ไปเที่ยวได้แล้ว

10 เหตุผลที่ควรไปหังโจว ประเทศจีน

10 เหตุผลที่ควรไปหังโจว ประเทศจีน หากกำลังคิดว่าเซี่ยงไฮ้คือเมืองใหญ่ที่น่าไปที่สุดในจีน ถ้าอ่าน 10 เหตุผลนี้ต้องเปลี่ยนความคิดแล้วล่ะ เพราะว่าหังโจวยังมีอะไรน่าสนใจที่กำลังก้าวตามเซี่ยงไฮ้มาติดๆ

เปิดตัวอีกแล้วที่ท่องเที่ยวจีน ครั้งนี้เสียวยิ่งกว่า สะพานกระจกที่ยาวและสูงที่สุดในโลก ที่จางเจียเจี้ย

สัมผัสประสบการณ์ที่เหมือนเดินอยู่บนอากาศ กับสะพานกระจกที่ยาวและสูงที่สุดในโลก ที่ยาวถึง 430 เมตร และข้ามหุบเขาลึกของจางเจียเจี้ย ที่ลึกถึง 300 เมตร ที่จางเจียเจี้ย ประเทศจีน

รีวิวจัดเต็ม คุนหมิง ลี่เจียง แชงกรีล่า เต๋อชิน

รีวิวจัดเต็ม คุนหมิง ลี่เจียง แชงกรีล่า เต๋อชิน แนะนำประสบการณ์การเดินทางไปคุนหมิง นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ กับความประทับใจที่ยากจะลืมเลือน

10 เทคนิค เที่ยวอย่างไรให้ประหยัด

จะไปเที่ยวแต่ละที ก็ต้องเตรียมตัวกันหน่อย โดยเฉพาะเรื่องงบประมาณและค่าใช้จ่าย ซึ่งต้องมีอยู่ไม่น้อยเลยล่ะ แต่ไม่ต้องเป็นกังวลไป เรามีวิธีดีๆ มาแนะนำ ที่จะทำให้คุณประหยัดงบไปได้อีกเยอะ

ชวนกันไปไหว้พระ...ที่ซัวเถา

ไหว้พระสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นมงคลแก่ชีวิตที่ทำได้ตลอด ไม่ต้องรอเทศกาล ซัวเถาเป็นที่หนึ่งที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่เคารพนับถือของชาวจีนอยู่หลายแห่ง ไปทีเดียวได้ไหว้ขอพรกันครบเลยล่ะ ชวนคนที่คุณรักไปนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เสริมสิริมงคลร่วมกันที่ซัวเถา ประเทศจีน

9 สิ่งไฮไลท์ ที่ห้ามพลาดเมื่อไปเยือนปักกิ่ง

เมืองจีนช่างกว้างใหญ่ และถ้าพูดถึงประเทศจีน ปักกิ่งก็ถือเป็นจุดหมายปลายทางอันดับต้นๆ ที่นึกถึง เพราะเต็มไปด้วยสิ่งน่าสนใจมากมาย และนี่คือ 9 สิ่งห้ามพลาดเมื่อไปเยือนปักกิ่ง

คุณเป็นนักท่องเที่ยวแบบไหนกันนะ?

ใครๆ ก็อยากออกไปท่องเที่ยวและท่องโลกดูสักครั้ง แต่ลองสำรวจดูตัวเองบ้างหรือเปล่า ว่าเราเป็นนักท่องเที่ยวแบบไหน ลองไปหาคำตอบกัน

ปิดเทอมแล้ว พาเด็กๆ เที่ยวไหนดี

ปิดเทอมนี้ ได้เวลาสนุกของคุณหนูๆ แล้ว แต่ถ้ายังไม่รู้ว่าจะพาไปเที่ยวไหนดี เรามีหลากหลายความสนุกมาแนะนำกัน จากหลายประเทศทั้ง ฮ่องกง สิงคโปร์ มาเลเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี จีน เวียดนาม

เที่ยวต่างประเทศ ใช้ Sim Card หรือ Pocket Wifi ดี ?

เที่ยวต่างประเทศ ใช้ Sim Card หรือ Pocket Wifi ดี? มาดูแต่ละเหตุผลที่จะทำให้เราตัดสินใจได้ว่า ไปเที่ยวต่างประเทศครั้งหน้า จะใช้อะไรดีนะ จะได้โซเชียลได้แบบไม่ต้องห่วงเรื่องอินเตอร์เน็ต

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!