ทัวร์รัสเซีย (มอสโคว์ - ซาร์กอร์ส) 5 วัน 3 คืน

Highlight
 • ชมกรุงมอสโคว์ มหานครแห่งสถาปัตยกรรมที่วิจิตรตระการตา
 • ลัดเลาะรอบรั้วพระราชวังเครมลิน, ชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่พิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดในรัสเซีย
 • ช้อปปิ้งที่ถนนอารบัต ย่านการค้าชื่อดังของมอสโคว์
 • ฝากรอยเท้าที่จตุรัสแดง เก็บภาพเป็นที่ระลึกกับโบสถ์ลูกกวาดหลากสีสันวิหารเซนต์บาซิล
 • ชม สถานีรถไฟใต้ดิน ถือได้ว่ามีความสวยงามมากที่สุดในโลก
 • บินโดยสายการบินไทย พร้อมสะสมไมล์
Details
ประเทศ: รัสเซีย
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
รวมมื้ออาหาร: 9 มื้อ
สายการบิน: Thai Airways
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: ม.ค. - มี.ค.60
ราคาเริ่มต้น/ท่าน
37,900
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว)

แชร์ สินค้านี้

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ - มอสโคว์ (รัสเซีย)
MILAN HOTEL, MOSCOW
2 มอสโคว์ - ซาร์กอร์ส - โบสถ์โฮลีทรินิตี้ - โบสถ์อัสสัมชัญ - บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ - มอสโคว์ - ตลาดอิสไมลอฟสกี้ - ห้างกุม
MILAN HOTEL, MOSCOW
3 มอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ - จัตุรัสวิหาร - โบสถ์อัสสัมชัญ - จัตุรัสแดง - วิหารเซนต์บาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร์ - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์
MILAN HOTEL, MOSCOW
4 มอสโคว์ - สถานีรถไฟใต้ดิน - ถนนอารบัต - สนามบิน - กรุงเทพฯ -
5 เดินทางถึงกรุงเทพฯ -

วันแรก : กรุงเทพฯ - มอสโคว์ (รัสเซีย)

D1: BANGKOK – MOSCOW (RUSSIA)

 • คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 2-3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกเรื่องกระเป๋าสัมภาระและเอกสารการเดินทาง
 • เดินทางสู่ กรุงมอสโคว์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 974 
 • ที่พัก โรงแรม MILAN HOTEL, MOSCOW หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่สอง : มอสโคว์ - ซาร์กอร์ส - โบสถ์โฮลีทรินิตี้ - โบสถ์อัสสัมชัญ - บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ - มอสโคว์ - ตลาดอิสไมลอฟสกี้ - ห้างกุม

D2: MOSCOW – ZAGORSK – HOLY TRINITY MONASTERY – ASSUMPTION CATHEDRAL – CHAPEL OVER THE WELL – MOSCOW – IZMAILOVSKY FLEA MARKET – SHOPPING GUM 

 • เดินทางสู่ เมืองซาร์กอร์ส (Zagorsk) ระหว่างทางเพลิดเพลินกับทิวทัศน์งดงามทั้งสองข้างทาง เมืองซาร์กอร์สนี้ มีชื่อเดิมว่า Sergiev Posad ที่ได้มาจากชื่อของนักบุญเซอร์เก ผู้ถือกำเนิดจากบริเวณใกล้เคียงเมืองแห่งนี้ และได้ก่อตั้งโบสถ์แห่งซาร์กอร์ส ขึ้นในราวคริสตวรรษที่ 14
 • ชม โบสถ์โฮลีทรินิตี้ (Holy Trinity Monastery) เป็นโบสถ์แรกของเมืองมียอดโดมหัว หอมสีทอง ภายในตกแต่งด้วยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชั้น
 • ชม โบสถ์อัสสัมชัญ (Assumption Cathedral) โบสถ์ที่มีความสวยงามมากของเมือง มีการสร้างในสมัยพระเจ้าอีวานเมื่อปี ค.ศ. 1559-1585 เลียนแบบมหาวิหารอัสสัมชัญที่จตุรัสวิหารแห่งเคลมลิน โบสถ์เก่าแก่ สร้างในสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราช 
 • ชม บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ (Chapel Over the Well) ที่ซึมขึ้นมาเองตามธรรมชาติ
 • นำท่านเดินทางกลับ มอสโคว์ นำท่านชม ตลาดอิสไมลอฟสกี้ (Izmailovsky Flea Market) ตลาดของฝากและของที่ระลึกที่ใหญ่ที่สุดของกรุงมอสโคว์ ที่คลาคล่ำไปด้วยผู้คนและสินค้าน่าซื้อหา อิสระให้ท่านซื้อสินค้าที่ระลึกต่างๆ ในราคาย่อมเยา อาทิ ตุ๊กตาแม่ลูกดก เครื่องประดับจาก อำพัน งานหัตถกรรมพื้นบ้าน เป็นต้น
 • ที่พัก โรงแรม MILAN HOTEL, MOSCOW หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

ทัวร์รัสเซีย (มอสโคว์ - ซาร์กอร์ส) 5 วัน 3 คืน


วันที่สาม : มอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ - จัตุรัสวิหาร - โบสถ์อัสสัมชัญ - จัตุรัสแดง - วิหารเซนต์บาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร์ - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์

D3: MOSCOW – KREMLIN – ARMURY CHAMBER – SIGHTSEEING – RED SQUARE – CATHEDRAL OF ST. BASIL THE BLESSED – CHRIST THE SAVIOUR CHURCH

 • นำท่านเดินทางสู่ พระราชวังเครมลิน ตั้งอยู่ริมชายฝั่งแม่น้ำมอสโคว์ และแม่น้ำเนกลินนายา มีรูปร่างเป็นสามเหลี่ยมด้านไม่เท่ากัน
 • เข้าชม พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ พิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดของรัสเซีย เก็บของสะสมของมีค่าที่ดีที่สุดของรัสเซียจากคริสต์ศตวรรษที่ 14-20 และนับเป็นหนึ่งในสามพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมทรัพย์สมบัติของพระเจ้าแผ่นดินที่สมบูรณ์แบบ (อีกสองแห่งอยู่ที่ อังกฤษและอิหร่าน) 
 • นำท่านเดินเท้าเข้าสู่ จัตุรัสวิหาร ถ่ายรูปกับโบสถ์อันนันซิเอชั่น โบสถ์ส่วนตัวของพระเจ้าซาร์ โบสถ์อาร์คแอนเจน ไมเคิล ที่เก็บพระศพของพระเจ้าซาร์และเจ้าชายทั้งหมด เข้าชมภายใน โบสถ์อัสสัมชัญ ภายนอกเป็นสถาปัตยกรรมแบบยอดโดม 9 ยอด
 • เดินทางสู่ จัตุรัสแดง ลานกว้างใจกลางเมืองที่เป็นเวทีของเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ของรัสเซียไม่ว่าจะเป็นงานเฉลิมฉลองทางศาสนา หรือการประท้วงทางการเมือง สร้างในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 17 

ทัวร์รัสเซีย (มอสโคว์ - ซาร์กอร์ส) 5 วัน 3 คืน

 • ชมสถาปัตยกรรมที่สวยงามของ วิหารเซนต์บาซิล (Saint Basil's Cathedral) สร้างในสมัยพระเจ้าอีวานที่ 4 ประกอบด้วยยอดโดม 9 ยอดที่มีสีสันสวยงามสดใส จนนักท่องเที่ยวเรียกกันว่า โบสถ์ลูกกวาด 
 • ชม หอนาฬิกาซาวิเออร์ ตั้งอยู่บนป้อมสปาสสกายา เป็นศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกที่ทำมาจากทับทิม น้ำหนัก 20 ตัน ซึ่งพรรคคอมมิวนิสต์นำมาประดับ
 • นำท่านชม มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ (ด้านนอก) มหาวิหารใจกลางเมือง สร้างเป็นอนุสรณ์ที่รัสเซียมีชัยชนะต่อกองทัพนะโปเลียนในปีค.ศ.1812 เป็นวิหารที่ยังใช้ทำพิธีการทางศาสนาอยู่ใน ปัจจุบันห้ามใช้เสียงดัง  
 • ที่พัก โรงแรม MILAN HOTEL, MOSCOW หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

ทัวร์รัสเซีย (มอสโคว์ - ซาร์กอร์ส) 5 วัน 3 คืน


วันที่สี่ : มอสโคว์ - สถานีรถไฟใต้ดิน - ถนนอารบัต - สนามบิน - กรุงเทพฯ 

D4: MOSCOW – METRO – SHOPPING ARBAT STREET – AIRPORT – BANGKOK 

 • นำท่านชม สถานีรถไฟใต้ดิน ถือได้ว่ามีความสวยงามมากที่สุดในโลก ด้วยความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมการตกแต่งภายในสถานี ดูความยิ่งใหญ่ของประวัติศาสตร์ ความเป็นชาตินิยม และวัฒนธรรมประเพณีอันสวยงาม
 • นำท่านช้อปปิ้งที่ ถนนอารบัต ถนนคนเดินที่เป็นย่านการค้า แหล่งรวมวัยรุ่น ร้านค้าของที่ระลึก ร้านนั่งเล่น
 • เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 975 

ทัวร์รัสเซีย (มอสโคว์ - ซาร์กอร์ส) 5 วัน 3 คืน


วันที่ห้า : เดินทางถึงกรุงเทพฯ  

D5: AIRRIVE BANGKOK

 • เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองของแต่ละประเทศ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กก.
 • ค่าหัวหน้าทัวร์ คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทางจำนวน 1 ท่าน
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางของ บมจ. เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/สูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และอื่นๆ เงื่อนไขตามกรมธรรม์
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น มาตรฐานวันละ 2 ยูโร x 5 วัน = 10 ยูโร
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ มาตรฐานวันละ 2 ยูโร x 5 วัน = 10 ยูโร

RELATED PRODUCTS

โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน ราคาพิเศษ โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS

บินหรูสู ยุโรป อเมริกา ราคาสุดพิเศษ สายการบินระดับ 5 ดาว บริการประทับใจ

เริ่มต้น 25,240 บาท/ท่าน

โปรโมชั่นจองตั๋วเครื่องบินราคาถูก: รัสเซีย

โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน รัสเซีย ราคาพิเศษ โดยสายการบินชั้นนำ จองผ่านคอลล์เซ็นเตอร์วันนี้ ที่วันเดอร์ฟูลแพ็กเกจ

เริ่มต้น 26,700 บาท/ท่าน

ทัวร์รัสเซีย (มอสโคว์ ซากอร์ส) 5 วัน 3 คืน

ชมกรุงมอสโคว์ มหานครแห่งสถาปัตยกรรมที่วิจิตรตระการตา ลัดเลาะรอบรั้วพระราชวังเครมลิน ฝากรอยเท้าที่จตุรัสแดง และโบสถ์ลูกกวาดหลากสีสัน ชมสถานีรถไฟใต้ดินที่สวยที่สุด เยือนเมืองซาร์กอร์ส ชมโบสถ์ทรินิตี้

เริ่มต้น 37,900 บาท/ท่าน

RELATED ARTICLES

แอบส่องงาน Expo Milano 2015 ว่ากันว่า Pavilion นี้แหละสวยสุดในงาน

Expo Milano 2015 งานยิ่งใหญ่ระดับโลก 5 ปีมีครั้งเดียว ซึ่งจัดแสดงให้เราได้ชมกันถึง 6 เดือนเต็ม มาดูกันว่า 15 pavilion ที่เด่นที่สุดในงานเป็นของประเทศอะไรบ้าง

UPDATE! 29 ประเทศที่คนไทยไม่ต้องขอวีซ่า

เป็นที่รู้กันแล้วว่ทางไต้หวันได้ยกเว้นวีซ่าสำหรับผู้ที่เดินทางจากประเทศไทยไปไต้หวันเป็นระยะเวลา 1 ปี เพราะฉะนั้น ณ ปัจจุบันนี้จะมีประเทศที่เราสามารถเดินทางเข้าประเทศโดยไม่ต้องขอวีซ่ารวมทั้งหมด 29 ประเทศด้วยกัน มาอัพเดทกันชัดๆ อีกครั้ง ในแต่ละภูมิภาคมีประเทศใดบ้าง

25 จุดหมายปลายทางที่ดีที่สุดในปี 2016 จาก Tripadvisor

Tripadvisor หนึ่งในเว็บไซต์ข้อมูลดีๆ ที่รวบรวมความคิดเห็นจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก ได้สรุปออกมาแล้วว่า 25 จุดหมายปลายทางที่ดีที่สุด ที่ควรค่าแก่การเดินทางไปเที่ยวมากที่สุดในปี 2016 นั้น คือที่ใดบ้างมาดูกันเลย

ทัวร์รัสเซีย รวมสุดยอด 5 พระราชวังแห่งรัสเซีย ที่ควรค่าแก่การไปเยือน

รัสเซีย ได้ชื่อว่ามีสถาปัตยกรรมต่างๆ โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ รวมไปถึงปราสาทราชวัง ที่มีความงดงามวิจิตรบรรจงยากจะหาที่ใดเหมือน และนี่คือสุดยอด 5 พระราชวังแห่งรัสเซีย ที่ควรค่าแก่การไปเยือน

15 สถานที่สุด Colorful จากทั่วมุมโลก

โลกนี้ยังมีสิ่งสวยงามที่รอให้เราไปเจออีกเยอะ ธรรมชาติได้แต่งแต้มสีสันให้กับโลกนี้ได้สวยงามแปลกตา มาดูกันว่าความสวยงามเหล่านั้น อยู่ตรงมุมไหนของโลกกันบ้างนะ

หนาวนี้ไปเล่นสเก็ตน้ำแข็ง กับ 10 ลานสเก็ตที่สวยที่สุดในโลก

เอาใจคนรักความหนาว ให้เข้ากับช่วงเวลาอันหนาวเหน็บ กับ 10 สุดยอดลานสเก็ตน้ำแข็งที่สวยที่สุดในโลก จะเป็นที่ใดบ้างนั้น ไปดูกันเลย

เที่ยวรัสเซีย เมื่อพระอาทิตย์เที่ยงคืน ส่องสว่างทั้งเมือง

เมื่อพระอาทิตย์เที่ยงคืน ส่องสว่างที่รัสเซีย และเทศกาล WHITE NIGHT FESTIVAL ก็บังเกิด ตามไปชมงานพร้อมๆ กันเลย เที่ยวรัสเซียยามค่ำคืน

อัพเดทล่าสุด 28 ประเทศที่คนไทยเข้าได้ไม่ต้องใช้วีซ่า

อัพเดทล่าสุด 28 ประเทศที่คนไทยเข้าได้ไม่ต้องใช้วีซ่า จะเป็นที่ไหนบ้างนั้น ไปดูกันเลย

10 อันดับ สายการบินในดวงใจจากผู้ใช้ทั่วโลกโดย Tripadvisor

เป็นที่รู้กันดีว่าเว็บไซต์ Tripadvisor ได้รวบรวมรีวิวมากมายจากนักเดินทางจริงทั่วโลก ทำให้เราสามารถนำไปประกอบการตัดสินใจได้จากคำบอกเล่า คำติชมต่างๆ ในหลากหลายเรื่องราว และนี่คือ 20 สายการบินในดวงใจจากผู้ใช้ทั่วโลก

25 สุดยอดจุดหมายปลายทางที่ต้องไปเยือนในปี 2015 โดย Tripadvisor

25 สุดยอดจุดหมายปลายทางที่ต้องไปเยือนในปี 2015 โดย Tripadvisor จะเป็นที่ไหนบ้างนั้น มาดูกันเลย

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!