ทัวร์จีน ทริปไหว้พระ ซัวเถา ไต่ฮงกง เฮียงบู่ซัว ไฮ่ตังม่า วัดดอกไม้ขาว เมืองเฉาหยาง 4 วัน 3 คืน

Highlight
 • WONDERFULPACKAGE นำคุณบินลัดฟ้าสู่ เมืองซัวเถา โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE
 • นำท่านนมัสการ ศาลเจ้าพ่อเสือ ที่เฮียงบู้ซัว สถานที่ที่ขึ้นชื่อว่าในชีวิตต้องมาซักครั้ง ซึ่งถือเป็นองค์จริงที่ทางไทยได้จำลองมาสู่ศาลเจ้าพ่อเสือบริเวณเสาชิงช้า
 • สักการะไฮตั่งม่า หรือ ศาลเจ้าแม่ทับทิม เป็นเทพเจ้าอีกหนึ่งหนึ่งที่มีคนนับถืออยู่มากมาย โดยเฉพาะที่ศาลเจ้าแห่งนี้ มีทั้งองค์แม่ทับทิม และองค์เจ้าแม่กวนอิม เชื่อว่าสถานที่แห่งนี้มีพลังที่ไม่ธรรมดา
 • วัดดอกไม้ขาว ความร่ำรวย ความมั่นคงราบรื่น และสุขภาพดี เป็นเสียงคำขอพร ที่มีคนขอมากที่สุดเมื่อมาถึงวัดแห่งนี้
 • นำท่านชม วัดไคหยวน วัดหลวงอายุกว่า 1,300 ปี ตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถัง สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิมหยกขาวปางทะเลใต้ และ องค์เจ้าแม่กวนอิมปางพันเนตรพันกร
 • ชม สุสานสมเด็จพระเจ้าตากสิน สร้างขึ้นในสมัย เฉียนหลง สถานที่เก็บรวบรวม สิ่งของเครื่องใช้ไว้ให้ท่านได้สักการะ
 • เมือง เฉาหยาง ถิ่นกำเนิดของชาวแต้จิ๋วที่อพยพมาประเทศไทย และกลายเป็นเศรษฐีใหญ่และผู้มีชื่อเสียง อย่างท่าน ชิน โสภณพนิช
 • อาหารแต้จิ๋ว 18 อย่าง

50+ Travel พาเพลิน
สิทธิพิเศษเพื่อคนรุ่นใหญ่หัวใจอ่อนวัย

พิเศษ! สมาชิก Wonderful Family เฉพาะคุณแม่อายุ 50+ ลดเพิ่ม 500.-

Details
ประเทศ: จีน
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
รวมมื้ออาหาร: 8 มื้อ
สายการบิน: China Southern Airlines
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: 24-27 พ.ย.60

BOOKING

Booking Seat Available Month Period Depart Return Airline Price
เต็ม 0 December 8-11Dec 2017
(วันรัฐธรรมนูญ)
CZ8356
11:30-15:20
CZ8335
08:25-10:30
19,999 THB
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ - ซัวเถา
HAPPY HOTEL
2 ซัวเถา - เมืองเฉาหยาง - ไต่ฮงกง - เฮียงบู้ซัว - ไฮตั่งม่า - ถนนคนเดินหัวเฉียว
HAPPY HOTEL
3 เมืองแต้จิ๋ว - วัดไคหยวน - สุสานสมเด็จพระเจ้าตากสิน - วัดแปะฮวยเจียม - ร้านขายของพื้นเมือง
HAPPY HOTEL
4 ซัวเถา - กรุงเทพฯ -

วันแรก : สนามบินสุวรรณภูมิ  กรุงเทพฯ - ซัวเถา

 • พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ( ระหว่างประเทศ ) ชั้น 4 ประตู 9 บริเวณ ISLAND-U ( เคาน์เตอร์ NO. U3 – 8 ) โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารให้กับท่าน
 • เหิรฟ้าสู่ เมืองซัวเถา  โดยสายการบินCHINA SOUTHERN AIRLINES  เที่ยวบินที่  CZ 8356
 • พักที่ HAPPY HOTEL หรือเทียบเท่า  4*

วันที่สอง : ซัวเถา - เมืองเฉาหยาง - ไต่ฮงกง - เฮียงบู้ซัว - ไฮตั่งม่า - ถนนคนเดินหัวเฉียว

 • เดินทางสู่เมือง เฉาหยาง อำเภอเฉาหยางเดิมชื่ออำเภอไห่หยาง เป็นอำเภอที่ประชากรมีความสัมพันธ์กับชาวจีนโพ้นทะเลในต่างประเทศมากที่สุด เมื่อเทียบกับอีก 10 อำเภอ
 • เดินทางสู่ ไต่ฮงกง นมัสการไต่ฮงกงอันเป็นที่นับถือของชาวจีนในเรื่องความเมตตากรุณาของท่าน ปัจจุบันสุสานแห่งนี้ได้รับการบูรณะซ่อมแซมจากการร่วมบริจาคของชาวจีน จนมีความใหญ่โตและสวยงาม
 • เดินทางสู่ เฮียงบู้ซัว ตั้งอยู่ที่อำเภอลู่เฟิง สร้างในสมัยราชวงศ์ซ่ง มีการบูรณะซ่อมแซมมากมาย จนกลายเป็นศาลเจ้าของศาสนาเต๋าที่ใหญ่โต มีผู้คนศรัทธามาบูชาอยู่เสมอ
 • เดินทางสู่ เกาะหม่าสือ ตั้งอยู่บริเวณปากอ่าวซัวเถา เป็นที่ประดิษฐานของเจ้าแม่ทับทิม
 • นำท่านสักการะ ไฮตั่งม่า หรือ ศาลเจ้าแม่ทับทิม ซึ่งเป็นเทวนารีทำให้คลื่นลมสงบ และชาวจีนเชื่อกันว่าหากต้องการให้ชีวิตราบรื่นก็ให้มาขอพร ณ ศาลเจ้าแม่ทับทิบแห่งนี้ ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธ์คุ้มครองชาวจีนแต้จิ๋วที่อาศัยอยู่ติดทะเล และมีชีวิตอยู่กับทะเล 
 • อิสระช้อปปิ้งที่ ถนนคนเดินหัวเฉียว ที่มีซื้อผ้าและของพื้นเมืองให้เลือกซื้อ 
 • พักที่   HAPPY HOTEL หรือเทียบเท่า  4*

ทัวร์จีน ซัวเถาไหว้พระทำบุญ เสริมความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ไต่ฮงกง เฮี่ยงบู่ซัว ไฮ่ตังม่า วัดดอกไม้ขาว เมืองเฉาหยาง 4 วัน 3 คืน


วันที่สาม : เมืองแต้จิ๋ว –วัดไคหยวน –สุสานสมเด็จพระเจ้าตากสิน–วัดแปะฮวยเจียม-ร้านขายของพื้นเมือง

 • เดินทางสู่ เมืองแต้จิ๋ว ตั้งอยู่ทางตอนใต้ ของประเทศจีนในมณฑลกวางตุ้ง มีชายฝั่งทะเลยาว 325 กิโลเมตร เมืองซัวเถา ในอดีตเป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมงเล็ก ๆ ต่อมาถูกยกระดับฐานะขึ้นเป็นเมืองท่านานาชาติในศตวรรษที่ 18 ก่อนจะกลายมาเป็น 1 ใน 4 เมืองเขตเศรษฐกิจพิเศษของ จีน 
 • ชม วัดไคหยวน เป็นวัดหลวงอายุกว่า 1,300 ปี สร้างตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถัง  เคยถูกไฟไหม้ไปหลายคราแต่ก็ได้รับการ บูรณะให้กลับมามีสภาพคงเดิมทุกครั้งที่แห่งนี้ได้รับฉายานามว่า เมืองพุทธ เพราะว่าที่นี่จะได้พบแต่คน ที่ถือศีลเต็มไปหมด
 • นำท่านชม สุสานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่ตั้ง ของสุสานนี้มีแม่น้ำและคลองล้อมรอบ ด้านหลังเป็นเขื่อนและหมู่บ้าน ตัวสุสานเหมือนหลุมศพ ธรรมดา ไม่ได้ทำแบบฮวงซุ้ย มีป้ายหินแกรนิตสีชมพูสลักตัวอักษรจีนสีทองแปลความได้ว่า “ สุสาน ฉลองพระองค์และพระมาลาของพระเจ้าตากสินแห่งกรุงสยาม ” 
 • เที่ยวชม วัดแปะฮวยเจียม หรือวัดดอกไม้ขาว  ความร่ำรวย ความมั่นคงราบรื่น และสุขภาพดี เป็นเสียงคำขอพร ที่มีคนขอมากที่สุดเมื่อมาถึงวัดแห่งนี้ ภายในวัดมีองค์เจ้าแม่ทับทิม องค์เต่าบ้อ  เง็กเซียนฮ่องเต้ และองค์เทพเจ้าเห้งเจียที่ดูมีพลังมาก
 • ชม ร้านขายของพื้นเมือง เช่น บ๊วยดอง บ๊วยแช่อิ่ม ซึ่งเป็นของขึ้นชื่อของเมืองแต่จิ๋ว ให้ท่านได้ซื้อฝากคนทางบ้าน
 • พักที่   HAPPY HOTEL หรือเทียบเท่า  4*

ทัวร์จีน ซัวเถาไหว้พระทำบุญ เสริมความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ไต่ฮงกง เฮี่ยงบู่ซัว ไฮ่ตังม่า วัดดอกไม้ขาว เมืองเฉาหยาง 4 วัน 3 คืน


วันที่สี่ : ซัวเถา - กรุงเทพฯ

 • เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ  โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES  เที่ยวบินที่  CZ 8355
 • เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องจองและซื้อตั๋วล่วงหน้า)
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมือง
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศจีน แบบปกติ 1,500 บาท (ใช้เวลาดำเนินการ 5-7 วันทำการ)
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท ของบริษัท MSIG ประกันภัย (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด ส่วนเกินกิโลกรัมละ 500 บาท (โดยประมาณ)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม กรณีให้ส่งขึ้นห้องพัก
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น ซัวเถา 20 หยวน/วัน/คน (ลูกค้า)

RELATED ARTICLES

เที่ยวจีน ชมธรรมชาติ กับ 40 อันดับจาก CNN

เที่ยวจีน ชมธรรมชาติ กับ 40 อันดับจาก CNN ต้องยอมรับว่าประเทศจีนกว้างใหญ่มากจริงๆ ไม่แปลกใจเลยที่จะมีธรรมชาติที่ทั้งสวยงามแปลกตาอยู่เต็มไปหมด ถึงขนาดที่ CNN Travel นำมาจัดอันดับได้ถึง 40 อันดับ ที่บอกเลยว่าสายธรรมชาติห้ามพลาด

เที่ยวคุนหมิงเส้นทางใหม่ ภูเขาเจ็ดสีตงชวน คุณอาจจะยังไม่เคยไป!

คนไม่ได้ไปควรไป ส่วนใครเคยไปคุนหมิงมาแล้ว อาจจะเคยไปเส้นทางเดิมๆ แต่นั่นยังไม่หมด อยากจะให้ไปที่ "ตงชวน" เพราะว่าน่าไปมากๆ ธรรมชาติสวยๆ เห็นวิว 360 องศา หากเที่ยวคุนหมิงมุมอื่นมาแล้ว แนะนำว่าที่นี่เป็นอีกหนึ่งแห่งที่ไม่ควรพลาด

10 เหตุผลที่ควรไปหังโจว ประเทศจีน

10 เหตุผลที่ควรไปหังโจว ประเทศจีน หากกำลังคิดว่าเซี่ยงไฮ้คือเมืองใหญ่ที่น่าไปที่สุดในจีน ถ้าอ่าน 10 เหตุผลนี้ต้องเปลี่ยนความคิดแล้วล่ะ เพราะว่าหังโจวยังมีอะไรน่าสนใจที่กำลังก้าวตามเซี่ยงไฮ้มาติดๆ

10 เหตุผลที่บอกให้คุณรู้ว่า ไม่ไปเที่ยวจีนไม่ได้แล้ว

10 เหตุผลที่บอกให้คุณรู้ว่า ไม่ไปเที่ยวจีนไม่ได้แล้ว อะไรคือเหตุผลที่เราควรเก็บกระเป๋าไปเที่ยวจีนกันได้แล้ว หลายคนอาจนึกกลัวการไปเที่ยวจีน จนไม่กล้าและนี่คือเหตุผลดีๆ ที่ทำไมจีนถึงน่าไป และไม่ไม่เห็นจะไม่ได้แล้วล่ะ

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

TRIP INFORMATION

Group Size:

10คน

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!