ทัวร์ไต้หวัน เจาะลึกไต้หวัน พร้อมอาบน้ำแร่ 5 วัน 4 คืน

Highlight
 • WonderfulPackage ชวนคุณบินลัดฟ้าสู่เกาะไต้หวัน ด้วยสายการบิน TIGER AIR
 • ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยัน จันทรา ซึ่งมีทิวทัศน์ราวกับภาพวาดพู่กันจีน
 • กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ศาสดาขงจื่อ เทพเจ้ากวนอู เทพเจ้าแห่งปัญญาและความซื่อสัตย์
 • ชมตึกไทเป 101 สัญลักษณ์แห่งไต้หวัน พร้อมช้อปปิ้งจุใจสินค้าแบรนด์เนม
 • ชมความความอลังการของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ผู้ทีได้ชื่อว่าเป็นประธานาธิบดีคนแรกบนเกาะไต้หวัน
 • ช้อปปิ้งย่านดัง.... ฟงเจียไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง แหล่งรวมแฟชั่นชั้นนำของไต้หวัน
Details
ประเทศ: ไต้หวัน
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
รวมมื้ออาหาร: 9 มื้อ
สายการบิน: Tigerair Taiwan
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินดอนเมือง
ช่วงเวลาเดินทาง: ก.ย. - ธ.ค.60
ราคาเริ่มต้น/ท่าน
25,900
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว)

แชร์ สินค้านี้

BOOKING

Booking Seat Available Month Period Depart Return Airline Price
เต็ม 0 November 15-19Nov 2017 IT506
19:20-00:25
IT505
15:55-18:20
25,900 THB
เต็ม 0 December 7-11Dec 2017
(วันรัฐธรรมนูญ)
IT506
19:20-00:25
IT505
15:55-18:20
26,900 THB
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองกรุงเทพฯ - ไต้หวัน
ORCHARD HOTEL
2 หนานโถว - ล่องเรือสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดบุ๋นบู้ - ไทจง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
MIRAGE HOTEL
3 ไทจง - ไทเป - ตลาดปลา - พิพิธภัณฑ์กู้กง - BEITOU HOT SPRING MUSEUM - อาบน้ำแร่
SWEET ME HOT SPRING RESORT
4 ไทเป - อุทยานเหย่หลิว - หมุ่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชมวิวชั้น 89)
CITY LAKE HOTEL
5 DUTY FREE - ซีเหมินติง - ไต้หวัน - กรุงเทพฯ -

วันแรก : ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองกรุงเทพฯ - ไต้หวัน

 • คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง ณ อาคารผู้โดยสารขาออก(ระหว่างประเทศ) ชั้น 3 โดยสายการบิน TIGER AIRWAYS พบเจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง
 • เหินฟ้าสู่ นครไทเป ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน TIGER AIRWAYS เที่ยวบินที่ IT 506
 • พักที่ ORCHARD HOTEL หรือเทียบเท่า4 ****

วันที่สอง : หนานโถว - ล่องเรือสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดบุ๋นบู้  - ไทจง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

 • เดินทางสู่ เมืองหนานโถว ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง
 • นำท่าน ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา  ซึ่งได้รับการกล่าวขานว่างดงามราวกับภาพวาด เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน   ตั้งอยู่ในเขตของ   ซันมูลเลก  เนชั่นแนลซีนิกแอเรีย ซึ่งทางการท่องเที่ยวไต้หวัน  ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2000  เพื่อบูรณะเมืองจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อวันที่ 21 กันยายน 1999 
 • นำท่านนมัสการอัฐิของ พระถังซำจั๋ง  ที่ได้อัญเชิญอัฐิธาตุกลับมาที่ วัดเสวียนกวง(วัดพระถังซำจั๋ง) เมื่อปี ค.ศ.1965 
 • นำท่านกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดบุ๋นบู้  ซึ่งหมายถึงศาสดาขงจื่อเทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัวที่ตั้งอยู่หน้าวัด ซึ่งมีมูลค่าถึงตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน
 • นำท่านนมัสการ ศาลเจ้าขงจื้อ และ ศาลเจ้ากวนอู ซึ่งถือเป็นเทพเจ้าแห่งปัญญาและเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ 
 • เดินทางสู่ เมืองไทจง  เมืองซึ่งมีความสำคัญเป็นอันดับ  3 ของเกาะไต้หวัน เมืองนี้จะเป็นศูนย์กลางการเดินทางจากทางด้านเหนือของเกาะ และทางใต้ของเกาะจึงทำให้เมืองนี้มีความคึกคักอยู่ตลอดเวลา
 • นำท่านสู่  ตลาดฟงเจี่ยไนท์มาเก็ต  ตลาดนัดกลางคืนที่มีชื่อเสียงของเมืองไทจง  ให้ท่านได้อิสระกับการช้อปปิ้ง เลือกซื้อสิ่งของที่ถูกใจ ท่านที่ชื่นชอบรองเท้า ONITSUKA TIGER พลาดไม่ได้ที่นี่ราคาถูกกว่าเมืองไทยแน่นอน  
 • ที่พัก MIRAGE HOTEL หรือเทียบเท่า 4****

ทัวร์ไต้หวัน สุริยันจันทรา ตึกไทเป 101 พิพิธภัณฑ์กู้กง อาบน้ำแร่เพื่อสุขภาพ 5 วัน 4 คืน


วันที่สาม : ไทจง - ไทเป - ตลาดปลา - พิพิธภัณฑ์กู้กง - BEITOU HOT SPRING MUSEUM  - อาบน้ำแร่

 • เดินทางกลับ ไทเป (ในเวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)  นำท่านสู่ ตลาดปลาไทเปTaipei Fish Market หรือชื่อเรียกเต็มๆของมันคือ Addiction Aquatic Development (ADD) ตั้งอยู่ใจกลางเมืองไทเป ตลาดปลาที่นี่จะคล้ายกับซุปเปอร์มาเก็ตขนาดใหญ่ 
 • นำท่านชม พิพิธภัณฑ์กู้กง พิพิธภัณฑ์ที่แสนงดงามแห่งนี้เป็นสถานที่เก็บศิลปวัตถุและผลงานทางศิลปะของจีนโบราณบางชิ้นมีความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ย้อนหลังไปถึง 5,000 ปี  
 • นำท่านเดินทางไป BEITOU HOT SPRING MUSEUM พิพิธภัณฑ์น้ำพุร้อนเป่ยโถวเป็นอาคารสถาปัตยกรรมที่ออกแบบ แบบญี่ปุ่น ผสมผสานกับตะวันตกแบบยุโรป สถานที่แห่งนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับเมื่อครั้งหนึ่งที่นี้เคยเป็นโรงอาบน้ำสาธารณะในยุคอาณานิคมของญี่ปุ่นในไทเป
 • ที่พัก SWEET ME HOT SPRING RESORT หรือเทียบเท่า 4**** 

ทัวร์ไต้หวัน สุริยันจันทรา ตึกไทเป 101 พิพิธภัณฑ์กู้กง อาบน้ำแร่เพื่อสุขภาพ 5 วัน 4 คืน


วันที่สี่ : ไทเป - อุทยานเหย่หลิว - หมุ่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชมวิวชั้น 89)

 • เดินทางสู่ อุทยานหินเหย๋หลิ่ว อุทยานแห่งนี้ตั้งอยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไต้หวัน มีลักษณะพื้นที่เป็นแหลมยื่นไปในทะเล การเซาะกร่อนของนั้าทะเลและลมทะเล ทำให้เกิดโขดหินงอกเป็นรูปร่างลักษณะต่างๆ น่าตื่นตาทีเดียว
 • นำท่านสู่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ซึ่งเป็นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยกษัตริย์กวงสวี้ แห่งราชวงศ์ชิง มีนักขุดทองจำนวนมากพากันมาขุดทองที่นี่ การโหมขุดทองและแร่ธาตุต่างๆ ทำให้จำนวนแร่ลดลงอย่างน่าใจหาย ผู้คนพากันอพยพย้ายออกไปเหลือทิ้งไว้เพียงแต่ความทรงจำ
 • เดินทางสู่  ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นชมวิวชั้น 89)  ตึกระฟ้า แห่งนี้มีความสูงเป็นอันดับ 2 ของโลก มีความสูงถึง 508 เมตร สร้างขึ้นโดยหลักวิศวกรรมชั้นเยี่ยมสามารถทนทานต่อการสั่นสะเทื่อนของแผ่นดินไหว และการป้องกันวินาศกรรมทางอากาศ และยังมีลิฟท์ที่เร็วที่สุดในโลก
 • ที่พัก CITY LAKE HOTEL หรือเทียบเท่า 4****

ทัวร์ไต้หวัน ชมตึกไทเป 101 เยือนหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานหินเหย๋หลิ่ว ปั่นจักยานสูดโอโซน อาบน้ำแร่ 4 วัน 3 คืน


วันที่ห้า : DUTY FREE - ซีเหมินติง - ไต้หวัน - กรุงเทพฯ

 • นำท่านไปช้อปปิ้งสินค้า  ณ ร้านค้าปลอดภาษีที่ DUTY FREE  ซึ่งมีสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำให้ท่านได้เลือกซื้อมากมาย
 • ห้ทุกท่านช้อปปิ้งย่าน ตลาดซีเหมินติง เป็นย่านถนนคนเดินแหล่งช้อปปิ้ง กิน เที่ยว ที่โด่งดังในเมืองไทเป ถ้าจะเทียบกับบ้านเราก็คงเทียบได้กับย่านสยามสแควร์ ที่นี้เป็นศูนย์รวมแห่งแฟชั่นทั้งสไตล์ไต้หวัน เกาหลี ญี่ปุ่น สินค้ารุ่นใหม่ทันสมัยให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกช้อปปิ้งกันอย่างจุใจ 
 • เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน TIGER AIR  เที่ยวบินที่   IT 505 
 • ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมเก็บความประทับใจมิรู้ลืม

ทัวร์ไต้หวัน สุริยันจันทรา ตึกไทเป 101 พิพิธภัณฑ์กู้กง อาบน้ำแร่เพื่อสุขภาพ 5 วัน 4 คืน


สนใจแพ็คเกจทัวร์ไต้หวันอื่นๆ เพิ่มเติม คลิก!!

เลือกโรงแรมที่ใช่สำหรับคุณจองโรงแรมที่พักเพิ่มเติมได้ที่นี่ค่ะ

จองตั๋วเครื่องบินไต้หวันราคาถูกกับ WonderfulPackage คลิก!!

สนใจตั๋วท่องเที่ยวอื่นๆ จาก WonderfulPackage คลิก!!

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ (ท่านต้องเดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางกรุงเทพฯ – ไต้หวัน– กรุงเทพฯ
 • ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์บริษัทฯ หากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มจากวันดังกล่าว
 • ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัม
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามระบุไว้ในรายการ(ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้เนื่องจากบริษัทฯต้องจองและซื้อตั๋วล่วงหน้า)
 • โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าอาหารตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ ตามกฎหมายไม่อนุญาตให้ขับรถเกิน 10 ช.ม. / วัน
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทางหรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ ค่าทิปไกด์ ท่านละ 800 บาท/ท่าน/ตลอดทริป

RELATED ARTICLES

คุณเป็นนักท่องเที่ยวแบบไหนกันนะ?

ใครๆ ก็อยากออกไปท่องเที่ยวและท่องโลกดูสักครั้ง แต่ลองสำรวจดูตัวเองบ้างหรือเปล่า ว่าเราเป็นนักท่องเที่ยวแบบไหน ลองไปหาคำตอบกัน

8 เหตุผลโดนใจ ที่จะทำให้คุณอยากไป เที่ยวไต้หวัน ในปี 2560 นี้

เที่ยวไต้หวัน ถือเป็นอีกหนึ่งประเทศ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก และมีความลงตัวผสมความละมุนละไม ทั้งความทันสมัยของบ้านเมือง ธรรมชาติที่สมบูรณ์มากและน่าอัศจรรย์ใจ เป็นแหล่งศิลปและวัฒนธรรมที่สวยงาม หากได้ลองไปสัมผัสและ ท่องเที่ยวไต้หวัน สักครั้ง รับรองคุณจะต้องหลงรักและประทับใจ จนอยากไปอีกหลายๆรอบแน่ๆ

ถึงไต้หวันแล้ว จะเดินทางเข้าตัวเมืองไทเป อย่างไรดี ?

หลายคนที่มีแพลนไปเที่ยวไต้หวันกันเอง ก็คงจะจองตั๋วเครื่องบินกันแล้วใช่มั้ยล่ะ แต่ลืมไปหรือเปล่าว่าพอไปถึงแล้วจะเดินทางเข้าตัวเมืองไทเปกันยังไง แล้วถ้าไปถึงดึกๆ ดื่นๆ จะมีรถมั้ย ไม่ต้องกังวล เพราะเรามีคำตอบดีๆ มาให้ทุกคนแล้ว

ไหว้พระไต้หวัน ขอพร 10 ศาลเจ้าและวัดเก่าแก่ อันศักดิ์สิทธิ์ที่สุด...เคยไปกันหรือยัง ?

ไต้หวัน มีศาลเจ้าเก่าแก่และวัดชื่อดังอันศักดิ์สิทธิ์มากมายทั่วเกาะไทเป ที่มีความเชื่อกันว่า หากใครได้มากราบไหว้จะประสบแต่สิ่งดีๆ แก่ตนเองและครอบครัว จนมีคำพูดที่ว่า สามก้าวหนึ่งศาล ห้าก้าวหนึ่งวัด เราตามไปดูกับ 10 อันดับศาลเจ้าและวัดที่คนไต้หวันเชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์ที่สุด ใครมีโอกาสมาเที่ยวไต้หวัน แนะนำต้องไป กราบไหว้ขอพร รับออร่า ความเฮง กันเถอะ! ตามไปดูกัน

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!