Trip Highlight
 • ทริปไหว้พระไต้หวันเสริมสิริมงคลรับปีใหม่ ที่มากที่สุดในทริปเดียว
 • 1.กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดบุ๋นบู้ เทพเจ้าแห่งปัญญา "ขงจื๊อ" และเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ "กวนอู"
 • 2.นมัสการอัฐิของ พระถังซำจั๋ง ที่วัดเสวียนกวง 
 • 3.ไหว้สิ่งสักสิทธิ์ที่ ศาลเจ้าจื่อหนานกง หนานโถว ขอพรจากเทพเจ้าแห่งโชคลาภ 
 • 4.ชมความงดงาม วัดกระจกจ้างฮว้า วัดเดียวในโลกที่เป็นกระจก ยิ่งกระทบแสงไฟยามค่ำคืน ยิ่งสวยงามมาก
 • 5.ขอพรเรื่องความรักให้สมหวังที่วัดดังในไทเป วัดเสียไห่เฉิงหวง
 • 6.สักการะเจ้าแม่ทับทิมที่อวัดซงซานฉือโย่ว วัดเก่าแก่และงดงามแห่งหนึ่งของไทเป
 • 7.นมัสการพระโพธิสัตว์กวนอิม ณ วัดหลงซันซื่อ หรือวัดเขามังกร วัดเก่าแก่อายุกว่า 240 ปี
 • ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา สัมผัสความงดงามราวภาพวาดพู่กันจีน
 • ตะลุยตลาดนัดกลางคืนใหญ่สุดในไทจง ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต สาวก Onitsuka ต้องไม่พลาด
 • ไปชิมของอร่อยไต้หวันที่ตลาดกลางคืนเก่าแก่ เหย๋าเหอไนท์มาร์เก็ตชมตึกไทเป 101 พร้อมช้อปปิ้งจุใจสินค้าแบรนด์เนม
Details
ประเทศ: ไต้หวัน
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
รวมมื้ออาหาร: 6 มื้อ
สายการบิน: Tigerair Taiwan
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินดอนเมือง
ช่วงเวลาเดินทาง: มกราคม 61

BOOKING

Booking Seat Available Month Period Depart Return Airline Price
จอง 25 January 19-22Jan 2018 IT506
20:00-00:40
IT505
15:45-18:45
14,999 THB
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานดอนเมือง) - ไต้หวัน (ท่าอากาศยานเถาหยวน)
CENTURY HOTEL TAOYUAN
2 เถาหยวน - ผู่หลี่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - วัดจื่อหนานกง - วัดกระจก - ไทจง - ตลาดฟงเจี่ย ไนท์มาเก็ต
STAY HOTEL
3 ไทจง - ไทเป - ร้านพายสับปะรดเหวยเก๋อ - วัดเสียไห่เฉิงหวง - ร้านสร้อยข้อมือ - ดิวตี้ฟรี - ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตร) - วัดซงซานฉือโฉว่ - เหย๋าเหอไนท์มาร์เก็ต
RELITE HOTEL
4 ไทเป - วัดหลงซานซื่อ - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ -

วันแรก : กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานดอนเมือง) - ไต้หวัน (ท่าอากาศยานเถาหยวน)

 • คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง ณ อาคารผู้โดยสารขาออก(ระหว่างประเทศ) ชั้น 3 โดยสายการบิน TIGER AIRWAYS
 • เดินทางสู่ นครไทเป ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน TIGER AIRWAYS เที่ยวบินที่ IT 506
 • เดินทางถึง ท่าอากาศยานเถาหยวน เมืองเถาหยวน (เวลาท้องถิ่นที่ไต้หวันเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อย
 • พักที่ CENTURY HOTEL TAOYUAN หรือเทียบเท่า

วันที่สอง : เถาหยวน - ผู่หลี่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - วัดจื่อหนานกง - วัดกระจก - ไทจง - ตลาดฟงเจี่ย ไนท์มาเก็ต  

 • รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
 • พาทุกท่านเดินทางสู่ เมืองผู่หลี่ ที่ตั้งของทะเลสาบสุริยันจันทรา (ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง)
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • นำท่าน ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งได้รับการกล่าวขานว่างดงามราวกับภาพวาด เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน เป็นทะเลสาบที่มีภูเขาสลับซับซ้อนล้อมรอบ ลักษณะภูมิประเทศที่โดดเด่น ทำให้ตัวทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์และพระจันทร์เสี้ยว
 • นมัสการอัฐิของ พระถังซำจั๋ง ที่ได้อัญเชิญอัฐิธาตุกลับมาที่ วัดเสวียนกวง (วัดพระถังซำจั๋ง) เมื่อปี ค.ศ.1965
 • กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดบุ๋นบู้ นมัสการ ศาลเจ้าขงจื้อ และ ศาลเจ้ากวนอู ซึ่งถือเป็นเทพเจ้าแห่งปัญญาและเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์
 • ไหว้สิ่งสักสิทธิ์ที่ ศาลเจ้าจื่อหนานกง หนานโถว ขอพรจากเทพเจ้าแห่งโชคลาภ
 • เดินทางสู่ วัดกระจกจ้างฮว้า วัดเดียวในโลกที่เป็นกระจก สร้างโดยใช้กระจก 70,000 แผ่น เกิดจากความร่วมมือกันของโรงงานกระจก 132 บริษัท ใช้เวลาในการสร้างถึง 6 ปี จึงก่อสร้างเสร็จ เป็นศิลปะอีกรูปแบบหนึ่ง ให้ทุกท่านได้ชื่นชมความงดงาม สักการระเจ้าแม่ทับทิม เพื่อความเป็นสิริมงคล
 • จากนั้นออกเดินทางสู่ เมืองไทจง เมืองซึ่งมีความสำคัญเป็นอันดับ 3 ของเกาะไต้หวัน เมืองนี้จะเป็นศูนย์กลางการเดินทางจากทางด้านเหนือของเกาะ และทางใต้ของเกาะจึงทำให้เมืองนี้มีความคึกคักอยู่ตลอดเวลา
 • เดินเล่น ตลาดฟงเจี่ยไนท์มาเก็ต ตลาดนัดกลางคืนที่มีชื่อเสียงของเมืองไทจง ให้ท่านได้อิสระกับการช้อปปิ้ง เลือกซื้อสิ่งของที่ถูกใจ ท่านที่ชื่นชอบรองเท้า ONITSUKA TIGER พลาดไม่ได้ที่นี่ราคาถูกกว่าเมืองไทยแน่นอน 
 • อิสระอาหารค่ำ ณ ตลาดฟงเจี่ยไนท์มาเก็ต 
 • พักที่ STAY HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่สาม : ไทจง - ไทเป - ร้านพายสับปะรดเหวยเก๋อ - วัดเสียไห่เฉิงหวง - ร้านสร้อยข้อมือ - ดิวตี้ฟรี - ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตร) - วัดซงซานฉือโฉว่ - เหย๋าเหอไนท์มาร์เก็ต

 • รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
 • เดินทางกลับสู่ ไทเป จากนั้นให้ทุกท่านอิสระเลือกชิมเลือกช้อปปิ้งขนมของฝากที่ขึ้นชื่อของไต้หวัน ไม่ว่าจะเป็น พายเค้กสับปะรด ท้อฟฟี่นมรสเลิศ ฯลฯ
 • จากนั้นนำท่านเดินทางไปช้อปปิ้งสินค้า ณ ร้านค้าปลอดภาษีที่ DUTY FREE ซึ่งมีสินค้าแบรนด์เนมชั้นนําให้ท่านได้เลือกซื้อมากมาย
 • แวะชมศูนย์ สร้อยสุขภาพ(เจอมาเนี่ยม) ที่เป็นเครื่องประดับเพื่อสุขภาพ มีทั้งแบบสร้อยข้อมือ และสร้อยคอ
 • ขอพรเรื่องความรักที่ วัดเสียไห่เฉิงหวง มีเทพประดิษฐานอยู่ภายในนี้มากมายหลายองค์ โดยจะมีรองเท้านำโชคเป็นของที่ระลึกเพื่อให้ชีวิตคู่ราบรื่นด้วย โดยเชื่อกันว่าเมื่อซื้อรองเท้าแล้ว ให้นำไปวนที่กระถางธูป 3 รอบจากนั้นให้เอากลับไปเก็บไว้ในตู้เสื้อผ้าห้องนอน หันหัวรองเท้าเข้าหาตู้จะทำให้สามีไม่หนีไปไหน!
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • เดินทางสู่ ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตร) ตึกระฟ้าแห่งนี้มีความสูงถึง 508 เมตร สร้างขึ้นโดยหลักวิศวกรรมชั้นเยี่ยมสามารถทนทานต่อการสั่นสะเทื่อนของแผ่นดินไหว และการป้องกันวินาศกรรมทางอากาศ และยังมีลิฟท์ที่เร็วที่สุดในโลก ด้วยความเร็วต่อนาทีอยู่ที่ 1,010 เมตร (หากท่านใดสนใจขึ้นลิฟท์สู่จุดชมวิวชั้น 89 ติดต่อกับไกด์)
 • นำท่านชม วัดซงซาน ฉือโย่ว (Songshan Ciyou Temple) เป็นหนึ่งในวัดที่เก่าแก่และสวยงามมากของเมืองไทเป ที่สร้างขึ้นเพื่อสักการะบูชาเจ้าแม่ทับทิม(Mazu)เทพธิดาแห่งท้องทะเล ที่ชาวประมงชาวจีนเคารพนับถือ ตั้งอยู่ที่ด้านหน้าของตลาดกลางคืนเก่าแก่ของเมืองไทเป
 • ช้อปปิ้งที่ เหย๋าเหอไนท์มาร์เก็ต เป็นหนึ่งในตลาดไนท์มาร์เก็ตที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองไทเป ทำให้ได้บรรยากาศของความเป็นไทเปแบบดั้งเดิมมากกว่าตลาดอื่นๆ ที่เป็นตรอกเล็กๆยาวประมาณ 600 เมตร แต่อัดแน่นไปด้วยร้านค้า รถเข็นแผงลอยเต็มตลอด 2 ข้างทาง 
 • อิสระอาหารค่ำ ณ เหย๋าเหอไนท์มาร์เก็ต
 • พักที่ RELITE HOTEL หรือเทียบเท่า 3*


วันที่สี่ : ไทเป - วัดหลงซานซื่อ - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ

 • เดินทางสู่ วัดหลงซันซื่อ หรือ "วัดเขามังกร" เป็นวัดเก่าแก่อายุกว่า 240 ปี ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1738 มีผู้กล่าวไว้ว่าวัดหลงซันซื่อเป็นที่รวมเทพเจ้าองค์ต่างๆไว้มากที่สุดแห่ง หนึ่งของไต้หวัน
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร --- บุฟเฟ่ต์ ชาบู
 • **ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบิน**
 • เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน  TIGER AIR เที่ยวบินที่ IT505
 • เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ (ท่านต้องเดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางกรุงเทพฯ – ไต้หวัน– กรุงเทพฯ
 • ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์บริษัทฯ หากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มจากวันดังกล่าว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามระบุไว้ในรายการ(ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้เนื่องจากบริษัทฯต้องจองและซื้อตั๋วล่วงหน้า)
 • โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าอาหารตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ ตามกฎหมายไม่อนุญาตให้ขับรถเกิน 10 ช.ม. / วัน
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทางหรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 กิโลกรัม
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ ค่าทิปไกด์ ท่านละ 600 NT /คน (ลูกค้า ) ตลอดการเดินทาง (หากกรุ๊ปเดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ค่าทิปมีการเปลี่ยนแปลง)

RELATED ARTICLES

ปีจอ...ขอให้ได้ ไหว้พระขอพรทุกสิ่ง ได้สมปรารถนา

ปีจอ...ขอให้ได้ ไหว้พระขอพรทุกสิ่ง ได้สมปรารถนา คัดมาเน้นๆ วัดดังของแต่ละประเทศที่ไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่ง ใครไปเยือนประเทศนั้นก็ต้องแวะเวียนไป ถือเป็นจุดหมายปลายทางหลักของการไหว้สักการะเสริมสิริมงคลให้กับชีวิต

ขอสุขภาพดี ปราศจากโรคภัย ต้องไปที่นี่

เรื่องสุขภาพไม่เข้าใครออกใคร อยู่ๆ ก็อาจเจ็บไข้ได้ป่่วยกันได้ เล็กๆ น้อยๆ คงไม่เป็นไร แต่ถ้าเป็นหนักไม่หายซักที อาจจะต้องหาที่พึ่งทางใจกันบ้างแล้วล่ะ ลองไปไหว้พระขอพรตามวัดเหล่านี้ ว่ากันว่าให้พรเรื่องสุขภาพได้ศักดิ์สิทธิ์ คนที่ไม่ได้เจ็บป่วยก็ขอให้ร่างกายแข็งแรงได้เหมือนกัน

ขอโชคให้ได้โชค อยากได้โชคลาภ ชีวิตรุ่งเรืองต้องไปวัดนี้

ขอโชคให้ได้โชค อยากได้โชคลาภ ชีวิตรุ่งเรืองต้องไปวัดนี้ เรื่องของเงินๆ ทองๆ โชคลาภ โชคดี ใครๆ ก็อยากได้ใช่มั้ยล่ะ ถ้าอยากจะขอพรด้านนี้ก็มีวัดดังๆ อยู่หลายแห่งเลยล่ะ คัดมาให้แต่ที่เด็ดๆ ของแต่ละประเทศเลยดีกว่า จะได้แพลนไปขอกันถูก

ซากุระ ไม่ได้มีแค่ญี่ปุ่น

ถ้าพูดถึงดอกซากุระ ก็ต้องนึกถึงญี่ปุ่นเป็นอันดับแรกใช่มั้ยล่ะ แต่จริงๆ แล้วยังมีซากุระสวยๆ ให้ชมอยู่หลายแห่งที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง ทั้ง เกาหลี จีน ไต้หวัน แต่ละแห่งสวยงามไม่แพ้กัน

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

TRIP INFORMATION

Group Size:

10คน

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!