กลับด้านบน เพิ่มเพื่อนคลิก! @wonderfulpackage คลิกโทร 02-792-9292
 • ล่องเรือสำราญสุดหรู และทันสมัยในเอเชีย
 • พักผ่อนอย่างหรูหราบนน่านน้ำสากล
 • เต็มอิ่มไปกับอาหารเลิศรสหลากสไตล์มากมายในห้องอาหารของเรือ
 • สนุกไปกับกิจกรรมต่างๆ เช่น สวนน้ำบนเรือ รถโกคาร์ท การแสดงต่างๆ เป็นต้น
 • เพลิดเพลินไปกับการท่องเที่ยวและช้อปปิ้ง ณ โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

top

จองทันที!


อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง 12 - 17 เมษายน 2562

                           อัตราค่าบริการ พักท่านที่ 1-2

ห้องไม่มีหน้าต่าง

ห้องมีหน้าต่าง

ห้องมีระเบียง

พักห้องละ 2 ท่าน

44,500 บาท

45,500 บาท

46,900 บาท

กำหนดการเดินทาง

วันแรกของการเดินทาง : สุวรรณภูมิ - เซี้ยงไฮ้   EXPLORER DREAM 

 • 00.30 น. พร้อมกัน ณ. สนามบินสุวรรณภูมิ  เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน

 • 03.40 น. ออกเดินทางสู่เซียงไฮ้ โดย สายการบิ Air China   เที่ยวบินที่ CA 806  

 • 08.40 น. เดินทางถึง เซียงไฮ้ พิธีการตรวจคนเข้าเมือง รับสัมภาระ

 • 10.00 น. บริการอาหารเช้า ณ.ห้องอาหารโรงแรม (แวะรับประทานอาหาร)

 • 12.00 - 14.00 น. เชิญท่านลงทะเบียน ณ. ท่าเรือ Wusongkou Cruise Port  

             จากนั้นนำท่านเช็คอิน ขึ้นเรือสำราญ EXPLORER DREAM  เรือสาราญที่ทันสมัยในเอเชียลำหนึ่ง

             ****  บริการอาหาร ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารได้ตามห้องอาหารต่างๆเปิดบริการ ****

*** ก่อนเวลาเรือสำราญออกจากท่า ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมซ้อมจุดรวมพลกรณีฉุกเฉิน ‘Muster Drill’ ซึ่งเป็นหนึ่งในกฎการเดินเรือสากล โดยเมื่อมีประกาศจากทางเรือ ให้ทุกท่านไปยังจุดรวมพลตามที่กำหนดไว้บนบัตรขึ้นเรือ (The Joy Daily) ของท่าน ***

 • 16.00 น. เรือออกเดินทางสู่น่านน้ำสากล เชิญท่าน กิจกรรมต่างๆของเรือ ตามอัธยาศัย (ตามที่ระบุในรายการ The Joy Daily)

 • 18.00 - 20.00 น. บริการอาหาร ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารได้ตามห้องอาหารต่างๆเปิดบริการ

 • 21.00 - 24.00 น. ท่านสามารถร่วมกิจกรรมต่างๆ และ ชมโชวร์ตามห้องที่ระบุในรายการ  

วันที่สอง : น่านน้ำสากล

 • เช้า/กลางวัน/เย็น    ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารได้ตามห้องอาหารต่างๆเปิดบริการ

กิจกรรมต่างๆของเรือ ตามอัธยาศัย (กิจกรรมตามที่ระบุในรายการThe Joy Daily)

***  บางกิจกรรม มีค่าใช้จ่าย และอาจต้องทำการจอง ก่อนล่วงหน้า ***

 • 11.00 - 13.00 น. บริการอาหาร ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารได้ตามห้องอาหารต่างๆเปิดบริการ

กิจกรรมต่างๆของเรือ ตามอัธยาศัย (กิจกรรมตามที่ระบุในรายการThe Joy Daily)

 • 17.00 - 20.00 น. บริการอาหาร ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารได้ตามห้องอาหารต่างๆเปิดบริการ

 • 21.00 - 24.00 น. ท่านสามารถร่วมกิจกรรมต่างๆ และ ชมโชวร์ตามห้องที่ระบุในรายการ 

วันที่สาม : โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

 • เช้า/กลางวัน/เย็น    ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารได้ตามห้องอาหารต่างๆเปิดบริการ

***ผู้โดยสารทุกท่านต้องผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ของประเทศญี่ปุ่น กรุณาเตรียมสำเนาพาสปอร์ต 2 ชุด***

 • 08.00 น. เรือเดินทางถึงท่าเรือ โอซาก้า อิสระท่านท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือซื้อแพ็คเกจทัวร์จากทางเรือ สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ

  ชิงช้าสวรรค์ & ตลาดเท็มโปซาน , ล่องเรือ ซานตามาเรีย ชมอ่าว

         - Osaka Aquarium Kaiyukan

         - ชัอปปิ้ง ย่านDotonbori,ย่าน Shinsaibashi และ Minami Namba

         - ศาลเจ้าสุมิโยชิ (Sumiyoshi Taisha)

         - ปราสาทโอซาก้า (Osaka Castle)

         - ยูนิเวอแซล สตูดิโอ เจแปน โอซาก้า

 • 17.00 น. เดินทางกลับสู่ท่าเรือ กรุณากลับก่อนเวลาประมาณ 1 ชม.

 • 18.00 น. ออกเดินทางจากท่าเรือ โอซาก้า

 • 17.00 - 20.00 น. บริการอาหาร ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารได้ตามห้องอาหารต่างๆเปิดบริการ

 • 21.00 - 24.00 น. ท่านสามารถร่วมกิจกรรมต่างๆ และ ชมโชวร์ตามห้องที่ระบุในรายการ 

วันที่สี่ : น่านน้ำสากล

 • เช้า / กลางวัน / ค่ำ ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารได้ตามห้องอาหารต่างๆที่เปิดให้บริการ 

กิจกรรมต่างๆของเรือ ตามอัธยาศัย (กิจกรรมตามที่ระบุในรายการThe Joy Daily)

***  บางกิจกรรม มีค่าใช้จ่าย และอาจต้องทำการจอง ก่อนล่วงหน้า ***

 • 11.00 - 13.00 น. บริการอาหาร ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารได้ตามห้องอาหารต่างๆเปิดบริการ

กิจกรรมต่างๆของเรือ ตามอัธยาศัย (กิจกรรมตามที่ระบุในรายการThe Joy Daily)

 • 17.00 - 20.00 น. บริการอาหาร ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารได้ตามห้องอาหารต่างๆเปิดบริการ
 • 21.00 - 24.00 น. ท่านสามารถร่วมกิจกรรมต่างๆ และ ชมโชวร์ตามห้องที่ระบุในรายการ

****** ในกรณีท่าต้องการฝากสัมภาระให้เจ้าหน้าที่บริการนำลงจากเรือ กรุณาผูก Tag กระเป๋าที่เจ้าหน้าที่เรือจัดวางไว้ให้ และ วางไว้หน้าห้อง ก่อน 23.00 น. ******

******ท่านสามารถชำระค่าใช้จ่ายที่ Account Services DECK  *****

วันที่ห้า : เซี้ยงไฮ้ – วัดพระหยก – บัวหิมะ – หาดไว่ทัน – ตลาดเฉินหวังเมี่ยว – สนามบิน

 • 07.00 น. เรือเทียบท่า ท่าเรือ Wusongkou Cruise Port  ผ่านพิธีการต่างๆรับสัมภาระ 

  นำท่านท่องเที่ยวในเซี่ยงไฮ้

         - วัดพระหยก /ร้านบัวหิมะ

 • 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

         - หาดไว่ทาน /ตลาดเฉินหวังเมี่ยว

 • 18.00 น. รับประทานอาหารเย็น 

 • 20.00 น. เดินทางสู่ สนามบิน ฝู่ตง เซียงไฮ้ คณะเช็คอินสัมภาระ 

 • 23.20 น. ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดย   สายการบิน Air China     เที่ยวบินที่  CA 805

วันที่หก : สนามบิน สุวรรณภูมิ

 • 02.25 น. เดินทางกลับถึง สนามบิน สุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

   *** หนังสือเดินทางต้องมีอายุ เหลือ ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับถึงวันเดินทางกลับ เท่านั้น ***

ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการขึ้นโดยเจ้าที่เรือ ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นโดยเฉพาะ พาสปอร์ตต่างด้าว และ สตรีมีอายุครรภ์เกิน 24 สัปดาห์

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดย สายการบิน Air China  (น้ำหนักกระเป๋า 23 กิโล 1 ใบ บริการอาหารบนเครื่อง)

 • ค่าห้องพักบนเรือแบบ ที่ท่านเลือก 4 คืน

 • ค่าอาหารและกิจกรรมต่างๆ บนเรือตามที่ระบุในรายการ

 • ค่าภาษีท่าเรือ 3,000 บาท

 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง

 • ค่าท่องเที่ยว รถ อาหาร ไกด์ท้องถิ่น เซียงไฮ้

 • ค่าหัวหน้าทัวร์ ดูแลตลอดทริป ( ลูกค้า 16 ท่านขึ้นไป / กรุ๊ปออกเดินทางขึ้นต่ำ 8 ท่าน ไม่มีหัวหน้าทัวร์)

 • ค่าทำ VISA จีน แบบ Double Visa

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทิป ไกด์ /TL  ท่านละ 1,500 บาท

 • ค่าทิปเรือ 480 HKD  ชำระบนเรือ

 • ค่าท่องเที่ยว ณ.จุดจอด โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ

 • ค่าอาหารและท่องเที่ยวที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

 • ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

 1. ชำระเงิน 100 % ณ วันจองพร้อมสำเนาหน้าพาสปอร์ต เพื่อทำการจองเรือและตั๋วเครื่องบิน เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น

 หมายเหตุ

 1. ท่านผู้โดยสารสุภาพสตรีที่ตั้งครรภ์ไม่เกิน 24 สัปดาห์ สามารถขึ้นเรือได้โดยไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์ / สุภาพสตรีที่ตั้งครรภ์เกิน 24 สัปดาห์ ไม่สามารถขึ้นเรือได้ และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าโดยสารให้กับผู้โดยสารที่ไม่สามารถขึ้นเรือได้โดยมีคุณสมบัติไม่ตรงตามเงื่อนไขดังกล่าว

 2. เด็กอายุต่ำกว่า 6 เดือน ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถขึ้นเรือได้

 3. โปรแกรมและเวลาการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

เงื่อนไขสินค้า

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขของสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

RELATED ARTICLES

5ศาลเจ้าแก้นก ! คนโสดควรไป ณ แดนปลาดิบ

ศาลเจ้าแก้นก จีบใครก็กินแห้ว มาตรงนี้เลยจ้า เชื่อว่าประชากรชาวไทยหลายๆคน คงอยู่ในสถานะ โสด กันเยอะ เที่ยวคนเดียวเหงาปะล๊าาา ? วันนี้แอดเลยจะพาทุกท่านไปพบกับ 5 ศาลเจ้าในญี่ปุ่นที่เชื่อกันว่าเมื่อไปขอพรด้านความรักแล้วไม่แห้วแน่นอน ส่วนจะศักดิ์สิทธิ์หรือขลังขนาดไหนไปชมกันเลยจ้า

ชี้เป้า! 5 พิกัด แหล่งชมซากุระญี่ปุ่น

ช่วงนี้ที่ญี่ปุ่นเรียกได้ว่าซากุระเริ่มเตรียมตัวที่จะผลิบาน อวดโฉม บานสะพรั่งให้ทุกคนได้ชื่นชม แต่ละแห่งก็มีความสวยงามแตกต่างกันไป ซึ่งวันนี้จะพาไปดูกันว่าแต่ละแห่งมีความสวยงามแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหน ไปชมซากุระญี่ปุ่นกันเลยจ้า

10 ประสบการณ์การลิ้มรสอาหารที่ดีที่สุดในโลก โดย Lonely Planet

ประสบการณ์การลิ้มรสอาหารที่ดีที่สุดในโลก จัดอันดับโดย Lonely Planet และนี่ก็คือ 10 อันดับอาหารจานเด็ดจากทั่วโลก มีของไทยด้วย

ไปญี่ปุ่น ส่องรอบทิศ ชีวิตติดโอซาก้า

"ไปญี่ปุ่นทั้งที ต้องลงที่โอซาก้า" คำพูดนี่ยังใช้ได้อยู่เสมอ อีกหนึ่งเมืองญี่ปุ่นในดวงใจ ไปเที่ยวโอซาก้ากี่ครั้งก็ยังโดน ยังใช่เหมือนเดิม ด้วยว่าเป็นแหล่งช้อปปิ้ง ร้านอาหารที่มีปูตัวใหญ่ยักษ์เป็นโลโก้ ป้ายกูลิโกะที่มีอายุยาวนานเว่อร์

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!