กลับด้านบน เพิ่มเพื่อนคลิก! @wonderfulpackage คลิกโทร 02-792-9292

 • เดินทาง 3 คนขึ้นไป คนขับรถพูดภาษาอังกฤษ ชำนาญเส้นทางดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดการเดินทาง
 • สักการะพระพุทธรูปปางมารวิชัย ณ วัดคงคาราม
 • ชมวัดกัลยาณีราชมหาวิหารถือเป็นวัดที่ชาวศรีลังกาให้ความเคารพอย่างสูงสุด
 • ช้อปปิ้งซื้อของฝาก
top

จองทันที!


อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง

ราคาต่อท่าน (บาท)

ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

3,990 บาท

รายละเอียด

 • เจ้าหน้าที่จะพบท่านที่สนามบินท่าอากาศยานบันดานารานัยเก ประเทศศรีลังกา
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านเดินทางโดยรถปรับไปยังโรงแรมที่พักเพื่อเชคอินและเก็บกระเป๋า ในโคลัมโบ
 • จากนั้นนำท่านชม “วัดคงคาราม” (Gangaramaya Temple) ซึ่งเป็นวัดของนิกายสยามวงศ์และเป็นที่ตั้งของโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์แห่งแรกของศรีลังกาภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยสีเหลืองสดใสและ ประกอบไปด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนังอันงดงามนอกจากนั้น ที่วัดนี้ยังมีอาคารต่างๆที่เก็บรักษาโบราณวัตถุและสิ่งมีค่าต่างๆมากมายทางศาสนา

 • นำท่านเข้าชมและสักการะ “วัดกัลยาณีราชมหาวิหาร”( Kelaniya Rajamaha Viharaya) ตามพงศาวดารมหาวงศ์ กล่าวว่าในพรรษาที่ 8 หลังจากตรัสรู้ พระพุทธเจ้าเสด็จมาเทศน์โปรดพญานาคาที่บริเวณวัดกัลณียาแห่งนี้ ต่อมาได้มีการสร้างพระเจดีย์ครอบบริเวณที่ เชื่อกันกันว่าเป็นพุทธอาสนะในครั้งนั้น ถือเป็นวัดที่ชาวศรีลังกาให้ความเคารพอย่างสูงสุด
 • จากนั้นนำท่านเที่ยวชม เมืองโคลอมโบ เมืองที่ทันสมัยผสมผสานกับเสน่ห์ของโลกเก่าและการพัฒนาสมัยใหม่ กรมทหาร ,โบสถ์คริสต์ที่ถูกสร้างขึ้นโดยชาวดัตช์ในอดีต จัตุรัสอิสรภาพซึ่งสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นที่ระลึกในการ เป็นเอกราชของศรีลังกาหลังจากตกอยู่ภายใต้การปกครองของสหราชอาณาจักรมากกว่า150 ปีผ่านชม ความงาม หอนาฬิกาเก่าแก่อายุกว่า 100 ปี สิ่งก่อสร้างและสถาปัตยกรรมที่ถูกสร้างขึ้นในสมยัอาณานิคม ซึ่งงศรีลังกาอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศอังกฤษ นอกจากนี้ในเขตราชการท่านจะได้พบกับสภาพ บ้านเมืองที่ถูกสร้างอย่างโอ่อ่าตระการตา

 • หลังจากนั้นพาท่านอิสระช้อปปิ้งสินค้าราคาย่อมเยาว์ และของฝากต่างๆ
 • เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก

อัตรานี้รวม

 • พนักงานขับรถพูดภาษาอังกฤษ
 • อาหารและเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในกำหนดการเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวตามกำหนดการ
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าทำวีซ่า
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ ค่าทิปไกด์ 3 USD/วัน/ท่าน
 • ตั๋วเครื่องบิน

หมายเหตุ :

 • โปรแกรมทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนเส้นทางเนื่องจากสาเหตุธรรมชาติหรือเงื่อนไขอื่นที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะกระทำโดยการปรึกษาหารือกับผู้เข้าพักในท้องถิ่นตามความเหมาะสมและเพื่อความปลอดภัยและความสะดวกสบายของผู้เข้าพัก
 • ค่าเข้าชมไม่สามารถคืนเงินได้

เงื่อนไขสินค้า

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขของสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

RELATED PRODUCTS

RELATED ARTICLES

เที่ยวศรีลังกา ไหว้พระ 9 วัด นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งศรีลังกา

เที่ยวศรีลังกา ไหว้พระ 9 วัด นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งศรีลังกา เสริมมงคลชีวิต พระบรมธาตุเขี้ยวแก้ว วัดอิสุรุมณิยะ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ เกลานียาราชมหาวิหาร

ความเชื่อเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่หลายๆ คนเข้าใจผิดมาตลอดชีวิต

ในโลกของการท่องเที่ยวมีหลายความเชื่อที่พูดกันปากต่อปาก จนเราเชื่ออย่างนั้นมายตลอด แต่พอได้เดินทางไปจริงๆ แล้ว ความจริงกลับไม่ได้เหมือนกับที่เคยได้ยินมาเลย

การนับถือศาสนาในประเทศศรีลังกา

ประเทศศรีลังกามีการนับถือศาสนาที่หลากหลาย แต่ประชากรส่วนใหญ่นับถือพุทธศาสนา คือร้อยละ 69.3 รองลงมาคือศาสนาฮินดู ร้อยละ 15.5 ศาสนาอิสลาม ร้อยละ 7.6% คริสต์ศาสนา ร้อยละ 7.5 และผู้ที่นับถือศาสนาอื่น ๆ อีกร้อยละ 0.1

เมืองแคนดี้ (Kandy) ศรีลังกา

เมืองแคนดี้ตั้งอยู่บนยอดเขา สูงเหนือระดับน้ำทะเลถึง 500 เมตร เป็นเมืองมรดกโลกของประเทศศรีลังกา

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!