กลับด้านบน เพิ่มเพื่อนคลิก! @wonderfulpackage คลิกโทร 02-792-9292

TIME TO AUTUMN IN OSAKA

ช่วงเวลาเดินทาง: เดือนพฤศจิกายน 60

เส้นทางชมใบไม้เปลี่ยนสีที่เกียวโต ได้แก่ วัดโทฟุคุ - วัดโคเมียว - วัดโฮโกอิน.. ♪

Highlight

 • เส้นทางชมใบไม้เปลี่ยนสีที่เกียวโต
 • “วัดโคเมียว” แวะสักการะ & เดินชมถนนอุโมงค์ใบไม้เปลี่ยนสีโมมิจิ
 • “วัดโทฟุคุ” แวะสักการะ & ชมวิวใบไม้เปลี่ยนสีที่สะพานทสึเท็น
 • “วัดโฮโกอิน ณ อะราชิยาม่า” แวะสักการะ & ชมเทศกาลพิเศษในฤดูใบไม้ร่วง
 • อาหารกลางวัน:ชุดข้าวกล่องเกียวโต ณ ห้องอาหารเคียวไคเซกิ-มิโนะคิจิ

ระยะเวลาทัวร์: 1 Day Trip
เริ่มเวลา: 07.30 น. (ตามเวลา)
ลักษณะทัวร์: เข้าร่วมทัวร์ (Join Tour)
ขั้นต่ำในการจอง: 1 ท่าน 
จำนวนคนเดินทาง: ขั้นต่ำ 28 ท่าน
*ทัวร์จะถูกยกเลิกเมื่อมีจำนวนผู้เข้าร่วมไม่ถึงขั้นต่ำตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง 4 วัน*

อัตราค่าบริการ

วันที่ออกเดินทาง ผู้ใหญ่ (อายุ 12 ปีขึ้นไป) เด็ก (อายุ 6 ถึง 11 ปี) เด็กเล็ก (อายุ 3 ถึง 5 ปี) 
เริ่มจาก : ชินโอซาก้า
17, 21, 27, 29 พฤศจิกายน 60
***************************************
เริ่มจาก : นัมบะ
16, 20, 22, 28 พฤศจิกายน 60
3,300 บาท
(9,990 เยน)
3,235 บาท
(9,790 เยน)
1,320 บาท
(4,000 เยน)
เริ่มจาก : ชินโอซาก้า
19, 25 พฤศจิกายน 2017
**************************************
เริ่มจาก : นัมบะ
18, 26 พฤศจิกายน 2017
3,630 บาท
(10,990 เยน)
3,560 บาท
(10,790 เยน)
1,320 บาท
(4,000 เยน)

*หมายเหตุ*

- ราคาเด็กเล็ก รวมเฉพาะ รถบัส
- ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ณ วันที่ทำการชำระเงิน

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1

 • ออกเดินทางจาก ชินโอซาก้า (เวลา 07.30 น.) หรือ นัมบะ (เวลา 08.00 น.)
 • วัดโคเมียว ประมาณ 50นาที  
 • รับประทานอาหารกลางวัน ชุดข้าวกล่องเกียวโต ณ ห้องอาหารเคียวไคเซกิ-มิโนะคิจิ
 • วัดโทฟุคุ ประมาณ 60นาที  
 • วัดโฮโกอิน ประมาณ  
 • อะราชิยาม่า (เดินเล่น ประมาณ)
 • 17.30 น. เดินทางกลับถึง ชินโอซาก้า
 • 19.00 น. เดินทางกลับถึง นัมบะ (ตามเวลา)

*จุดรับและจุดส่งอาจไม่ใช่จุดเดียวกัน รบกวนสอบถามไกด์ที่ดูแลเส้นทาง*

top

จองทันที!

TIME TO AUTUMN IN OSAKA

ช่วงเวลาเดินทาง: เดือนพฤศจิกายน 60

เส้นทางชมใบไม้เปลี่ยนสีที่เกียวโต ได้แก่ วัดโทฟุคุ - วัดโคเมียว - วัดโฮโกอิน.. ♪

Highlight

 • เส้นทางชมใบไม้เปลี่ยนสีที่เกียวโต
 • “วัดโคเมียว” แวะสักการะ & เดินชมถนนอุโมงค์ใบไม้เปลี่ยนสีโมมิจิ
 • “วัดโทฟุคุ” แวะสักการะ & ชมวิวใบไม้เปลี่ยนสีที่สะพานทสึเท็น
 • “วัดโฮโกอิน ณ อะราชิยาม่า” แวะสักการะ & ชมเทศกาลพิเศษในฤดูใบไม้ร่วง
 • อาหารกลางวัน:ชุดข้าวกล่องเกียวโต ณ ห้องอาหารเคียวไคเซกิ-มิโนะคิจิ

ระยะเวลาทัวร์: 1 Day Trip
เริ่มเวลา: 07.30 น. (ตามเวลา)
ลักษณะทัวร์: เข้าร่วมทัวร์ (Join Tour)
ขั้นต่ำในการจอง: 1 ท่าน 
จำนวนคนเดินทาง: ขั้นต่ำ 28 ท่าน
*ทัวร์จะถูกยกเลิกเมื่อมีจำนวนผู้เข้าร่วมไม่ถึงขั้นต่ำตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง 4 วัน*

อัตราค่าบริการ

วันที่ออกเดินทาง ผู้ใหญ่ (อายุ 12 ปีขึ้นไป) เด็ก (อายุ 6 ถึง 11 ปี) เด็กเล็ก (อายุ 3 ถึง 5 ปี) 
เริ่มจาก : ชินโอซาก้า
17, 21, 27, 29 พฤศจิกายน 60
***************************************
เริ่มจาก : นัมบะ
16, 20, 22, 28 พฤศจิกายน 60
3,300 บาท
(9,990 เยน)
3,235 บาท
(9,790 เยน)
1,320 บาท
(4,000 เยน)
เริ่มจาก : ชินโอซาก้า
19, 25 พฤศจิกายน 2017
**************************************
เริ่มจาก : นัมบะ
18, 26 พฤศจิกายน 2017
3,630 บาท
(10,990 เยน)
3,560 บาท
(10,790 เยน)
1,320 บาท
(4,000 เยน)

*หมายเหตุ*

- ราคาเด็กเล็ก รวมเฉพาะ รถบัส
- ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ณ วันที่ทำการชำระเงิน

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1

 • ออกเดินทางจาก ชินโอซาก้า (เวลา 07.30 น.) หรือ นัมบะ (เวลา 08.00 น.)
 • วัดโคเมียว ประมาณ 50นาที  
 • รับประทานอาหารกลางวัน ชุดข้าวกล่องเกียวโต ณ ห้องอาหารเคียวไคเซกิ-มิโนะคิจิ
 • วัดโทฟุคุ ประมาณ 60นาที  
 • วัดโฮโกอิน ประมาณ  
 • อะราชิยาม่า (เดินเล่น ประมาณ)
 • 17.30 น. เดินทางกลับถึง ชินโอซาก้า
 • 19.00 น. เดินทางกลับถึง นัมบะ (ตามเวลา)

*จุดรับและจุดส่งอาจไม่ใช่จุดเดียวกัน รบกวนสอบถามไกด์ที่ดูแลเส้นทาง*


 อัตรานี้รวม

 ค่ารถนำเที่ยว
 อาหารกลางวัน 1 มื้อ
 ไกด์พูดภาษาอังกฤษ
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่อยู่ในโปรแกรมการเดินทาง
 ค่าที่พัก จำนวน 1 คืน

 อัตรานี้ไม่รวม

 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 อาหาร
 ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ นอกเหนือจากในโปรแกรมการเดินทาง
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และโปรแกรมทัวร์เสริมต่างๆ

** ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น ยกเว้นเมื่อทางบริษัทฯ ยกเลิกการท่องเที่ยวในสถานที่นั้นๆ **

 หมายเหตุ

 • หากท่านต้องการเดินทางไปยังวัดโคเมียวด้วยตัวเอง จะต้องเดินทางด้วยรถโดยสารประจำทาง เนื่องจากทางวัดไม่มีที่จอดรถบริการ *ทั้งนี้ ในขณะนี้ทางวัดโคเมียวยังไม่ประกาศช่วงเวลาที่กรุ๊ปทัวร์สามารถเที่ยวชมได้ ดังนั้น ในกรณีที่วันออกเดินทางนั้นๆไม่สามารถเที่ยวชมวัดโคเมียวได้ ทางบริษัทจะพาท่านเดินทางไปชมใบไม้เปลี่ยนสีที่วัดอื่นแทน
 • <เกี่ยวกับอาหารกลางวัน> ในกรณีที่ลำดับการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง เวลารับประทานอาหารกลางวันจะถูกเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย โดยรับประทานอาหารกลางวันในเวลา 13:30 นาฬิกา จากจุดจอดรถจะใช้เวลาในการเดินไปยังห้องอาหาร ประมาณ 10นาที
 • โปรแกรมนี้จะออกเดินทางตามปกติแม้ช่วงเวลาการออกเดินทางนั้นๆ จะไม่ตรงกับฤดูกาลชมใบไม้เปลี่ยนสีก็ตาม โดยรายละเอียดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือมีการยกเลิก ในกรณีนี้บริษัทจะแจ้งล่วงหน้าผ่านทางอีเมล์ของท่าน
 • การเปลี่ยนสีของดอกไม้นั้นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากสภาพการจราจร, สภาพอากาศหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ,
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนือจากการควบคุมของบริษัทฯ

เงื่อนไขสินค้า

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขของสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

RELATED ARTICLES

ไปญี่ปุ่น ส่องรอบทิศ ชีวิตติดโอซาก้า

"ไปญี่ปุ่นทั้งที ต้องลงที่โอซาก้า" คำพูดนี่ยังใช้ได้อยู่เสมอ อีกหนึ่งเมืองญี่ปุ่นในดวงใจ ไปเที่ยวโอซาก้ากี่ครั้งก็ยังโดน ยังใช่เหมือนเดิม ด้วยว่าเป็นแหล่งช้อปปิ้ง ร้านอาหารที่มีปูตัวใหญ่ยักษ์เป็นโลโก้ ป้ายกูลิโกะที่มีอายุยาวนานเว่อร์

โอตารุ สวยทะลุจอแม้ในวันที่ไม่มีหิมะ

"โอตารุ" เมืองเล็กแสนน่ารัก ที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากซับโปโร หากมีโอกาสมาซับโปโรก็ควรแวะเวียนมาที่นี่เป็นอย่างยิ่ง ซึ่งภาพของ "โอตารุ" ที่ทุกคนติดตากันนั้นก็คือภาพของหิมะริมคลองโอตารุ เเสงไฟประดับประดาริม 2 ฟากฝั่ง หิมะโปรยปราย หนาวจนปากสั่นแต่ช่วงนี้หิมะกำลังจะหมดไปแล้ว เลยอยากจะนำเสนออีกมุมนึงของเมืองโอตารุว่าไม่จำเป็นต้องมีหิมะก็เที่ยวได้

5 ศาลเจ้าแก้นก ! คนโสดควรไป ขอคู่ญี่ปุ่น ณ โตเกียวแดนปลาดิบ

จีบใครก็กินแห้ว ชอบใครเขาก็มีคู่ มาตรงนี้เลยจ้า เอาใจคนสถานะ "โสด" กันเยอะ เที่ยวคนเดียวเหงาปะล๊าาา? จะพาไปศาลเจ้าแก้นก ไปขอคู่ญี่ปุ่น คราวนี้ถึงเวลาต้องได้คู่กับเค้าบ้างล่ะ

แนะนำ! จุดชมวิวซากุระบานกลางปี สวนสาธารณะฮิโรซากิ

ถึงแม้ Event ชมซากุระบานจะออกมาถี่มาก บ้างก็สงสัยว่าช่วงนี้ซากุระยังบานอยู่มั้ย? แต่ขอบอกว่า ยัง...ยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้ !! เอาใจคนที่พลาดไม่ได้ไปรอบที่แล้ว ขอเชิญพบกับ สวนสาธารณะฮิโรซากิ จังหวัดอาโอโมริ หนึ่งจุดชมซากุระที่ดีที่สุดของญี่ปุ่น

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!