กลับด้านบน เพิ่มเพื่อนคลิก! @wonderfulpackage คลิกโทร 02-792-9292

TIME TO AUTUMN IN TOKYO

ช่วงเวลาเดินทาง: ตุลาคม - ต้นเดือนพฤศจิกายน 60

ชมวิวภูเขาไฟฟูจิจากทะเลสาบคาวากุจิ • นั่งเครื่องเล่น Fuji Airways Ride ชมวิวฟูจิ •  Mt. Fuji 5th Station • เก็บองุ่น

Highlight

 • Fuji Airways Ride เครื่องเล่นที่จะให้ความรู้สึกเหมือนการนั่งเครื่องของจริง ชมภูเขาไฟฟูจิด้วยจอกรีนขนาดยักษ์ เป็นอีกหนึ่งเครื่องเล่นยอดนิยม ※เครื่องเล่นนี้จำกัดผู้เล่นที่มีอายุตั้งแต่ 4ปี และมีความสูงที่ 110 เซนติเมตรขึ้นไป
 • Mt. Fuji 5th Station จุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิที่ความสูง 2,400เมตร!
 • ชมทุ่งต้นโคเคีย ริมทะเลสาบคาวากุจิ และวิวภูเขาไฟฟูจิ
 • รับประทานอาหารกลางวันในชุด "เส้นโฮโตและผัก + ข้าว + เท็มปุระผัก" (รวม 4อย่าง) ※เมนูนี้ไม่มีเนื้อสัตว์
 • สนุกสนานไปกับการเก็บองุ่น - ทานไม่อั้น 30นาที

ระยะเวลาทัวร์: 1 Day Trip
เริ่มเวลา: 08.20 น. (ตามเวลา)
ลักษณะทัวร์: เข้าร่วมทัวร์ (Join Tour)
ขั้นต่ำในการจอง: 1 ท่าน 
จำนวนคนเดินทาง: ขั้นต่ำ 15 ท่าน
*ทัวร์จะถูกยกเลิกเมื่อมีจำนวนผู้เข้าร่วมไม่ถึงขั้นต่ำตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง 4 วัน*

อัตราค่าบริการ

วันที่ออกเดินทาง ผู้ใหญ่ (อายุ 12 ปีขึ้นไป) เด็ก (อายุ 6 ถึง 11 ปี) เด็กเล็ก (อายุ 3 ถึง 5 ปี) 
เริ่มจาก: ชินจูกุ
16, 18, 21, 23, 25, 28, 30 ตุลาคม 60
01 พฤศจิกายน 60
3,270 บาท
(9,900 เยน)  
3,270 บาท
(9,900 เยน)
 

1,815 บาท
(5,500 เยน)

*หมายเหตุ*

- ราคาเด็กเล็ก รวมเฉพาะ รถบัส
- ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ณ วันที่ทำการชำระเงิน

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1

 • ออกเดินทางจาก โรงแรมเกรเซอรี่ชินจุกุ  โรงแรมวอชิงตันชินจุกุ (เวลา 08.20 น.)
 • <ทางด่วน> อิจิโคเอ็น (เก็บองุ่น ทานไม่อั้น 30 นาที)
 • <เส้นทางฟูจิซูบารุไลน์> Mt. Fuji 5th Station (เดินเล่น & รับประทานอาหารกลางวัน รวม 70-80 นาที)
 • Fuji Q Highland (เครื่องเล่น Fuji Airways Ride ประมาณ 20 นาที ※เนื่องจากใน 1รอบจำกัดผู้เล่นได้เพียง 20 ท่านเท่านั้น บริษัทจะแบ่งออกเป็น 2กลุ่ม)
 • ทะเลสาบคาวากุจิ (ชมต้นโคเคีย 40นาที)
 • 17.30 น. เดินทางกลับถึง ชินจูกุ (ตามเวลา)

*จุดรับและจุดส่งอาจไม่ใช่จุดเดียวกัน รบกวนสอบถามไกด์ที่ดูแลเส้นทาง*

top

จองทันที!

TIME TO AUTUMN IN TOKYO

ช่วงเวลาเดินทาง: ตุลาคม - ต้นเดือนพฤศจิกายน 60

ชมวิวภูเขาไฟฟูจิจากทะเลสาบคาวากุจิ • นั่งเครื่องเล่น Fuji Airways Ride ชมวิวฟูจิ •  Mt. Fuji 5th Station • เก็บองุ่น

Highlight

 • Fuji Airways Ride เครื่องเล่นที่จะให้ความรู้สึกเหมือนการนั่งเครื่องของจริง ชมภูเขาไฟฟูจิด้วยจอกรีนขนาดยักษ์ เป็นอีกหนึ่งเครื่องเล่นยอดนิยม ※เครื่องเล่นนี้จำกัดผู้เล่นที่มีอายุตั้งแต่ 4ปี และมีความสูงที่ 110 เซนติเมตรขึ้นไป
 • Mt. Fuji 5th Station จุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิที่ความสูง 2,400เมตร!
 • ชมทุ่งต้นโคเคีย ริมทะเลสาบคาวากุจิ และวิวภูเขาไฟฟูจิ
 • รับประทานอาหารกลางวันในชุด "เส้นโฮโตและผัก + ข้าว + เท็มปุระผัก" (รวม 4อย่าง) ※เมนูนี้ไม่มีเนื้อสัตว์
 • สนุกสนานไปกับการเก็บองุ่น - ทานไม่อั้น 30นาที

ระยะเวลาทัวร์: 1 Day Trip
เริ่มเวลา: 08.20 น. (ตามเวลา)
ลักษณะทัวร์: เข้าร่วมทัวร์ (Join Tour)
ขั้นต่ำในการจอง: 1 ท่าน 
จำนวนคนเดินทาง: ขั้นต่ำ 15 ท่าน
*ทัวร์จะถูกยกเลิกเมื่อมีจำนวนผู้เข้าร่วมไม่ถึงขั้นต่ำตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง 4 วัน*

อัตราค่าบริการ

วันที่ออกเดินทาง ผู้ใหญ่ (อายุ 12 ปีขึ้นไป) เด็ก (อายุ 6 ถึง 11 ปี) เด็กเล็ก (อายุ 3 ถึง 5 ปี) 
เริ่มจาก: ชินจูกุ
16, 18, 21, 23, 25, 28, 30 ตุลาคม 60
01 พฤศจิกายน 60
3,270 บาท
(9,900 เยน)  
3,270 บาท
(9,900 เยน)
 

1,815 บาท
(5,500 เยน)

*หมายเหตุ*

- ราคาเด็กเล็ก รวมเฉพาะ รถบัส
- ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ณ วันที่ทำการชำระเงิน

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1

 • ออกเดินทางจาก โรงแรมเกรเซอรี่ชินจุกุ  โรงแรมวอชิงตันชินจุกุ (เวลา 08.20 น.)
 • <ทางด่วน> อิจิโคเอ็น (เก็บองุ่น ทานไม่อั้น 30 นาที)
 • <เส้นทางฟูจิซูบารุไลน์> Mt. Fuji 5th Station (เดินเล่น & รับประทานอาหารกลางวัน รวม 70-80 นาที)
 • Fuji Q Highland (เครื่องเล่น Fuji Airways Ride ประมาณ 20 นาที ※เนื่องจากใน 1รอบจำกัดผู้เล่นได้เพียง 20 ท่านเท่านั้น บริษัทจะแบ่งออกเป็น 2กลุ่ม)
 • ทะเลสาบคาวากุจิ (ชมต้นโคเคีย 40นาที)
 • 17.30 น. เดินทางกลับถึง ชินจูกุ (ตามเวลา)

*จุดรับและจุดส่งอาจไม่ใช่จุดเดียวกัน รบกวนสอบถามไกด์ที่ดูแลเส้นทาง*


 อัตรานี้รวม

 ค่ารถนำเที่ยว
 อาหารกลางวัน 1 มื้อ
 ไกด์พูดภาษาอังกฤษ
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่อยู่ในโปรแกรมการเดินทาง
 ค่าที่พัก จำนวน 1 คืน

 อัตรานี้ไม่รวม

 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 อาหาร
 ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ นอกเหนือจากในโปรแกรมการเดินทาง
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และโปรแกรมทัวร์เสริมต่างๆ

** ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น ยกเว้นเมื่อทางบริษัทฯ ยกเลิกการท่องเที่ยวในสถานที่นั้นๆ **

 หมายเหตุ

 • ในกรณีที่สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย จะไม่สามารถท่องเที่ยวในบริเวณนี้ได้ โดยในกรณีนี้ บริษัทจะพาท่านเดินทางไปยังสถานที่อื่นในบริเวณภูเขาไฟฟูจิเพื่อรับประทานอาหาร และพาท่านเยี่ยมชม "The North Hall of Fujisan Heritage Center" โดยบริษัทจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงนี้ให้ทราบในเช้าวันออกเดินทาง โดยไม่การคืนเงินใดๆทั้งสิ้น
 • การเปลี่ยนสีของดอกไม้นั้นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ
 • ท่านอาจไม่สามารถชมวิวภูเขาไฟฟูจิได้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในวันนั้นๆ
 • [การแต่งการที่แนะนำในการเที่ยว Mt Fuji 5th Station] เนื่องจาก Mt Fuji 5th Station นี้มีความสูงในระดับ 2,305เมตร อุณภูมิ10-15องศาเซลเซียส กรุณาสวมเสื้อผ้าหนาๆ และรองเท้าที่สะดวกต่อการเดินทาง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากสภาพการจราจร, สภาพอากาศหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ,
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนือจากการควบคุมของบริษัทฯ

เงื่อนไขสินค้า

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขของสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

RELATED ARTICLES

5 ศาลเจ้าแก้นก ! คนโสดควรไป ขอคู่ญี่ปุ่น ณ โตเกียวแดนปลาดิบ

จีบใครก็กินแห้ว ชอบใครเขาก็มีคู่ มาตรงนี้เลยจ้า เอาใจคนสถานะ "โสด" กันเยอะ เที่ยวคนเดียวเหงาปะล๊าาา? จะพาไปศาลเจ้าแก้นก ไปขอคู่ญี่ปุ่น คราวนี้ถึงเวลาต้องได้คู่กับเค้าบ้างล่ะ

ไปญี่ปุ่น ส่องรอบทิศ ชีวิตติดโอซาก้า

"ไปญี่ปุ่นทั้งที ต้องลงที่โอซาก้า" คำพูดนี่ยังใช้ได้อยู่เสมอ อีกหนึ่งเมืองญี่ปุ่นในดวงใจ ไปเที่ยวโอซาก้ากี่ครั้งก็ยังโดน ยังใช่เหมือนเดิม ด้วยว่าเป็นแหล่งช้อปปิ้ง ร้านอาหารที่มีปูตัวใหญ่ยักษ์เป็นโลโก้ ป้ายกูลิโกะที่มีอายุยาวนานเว่อร์

แนะนำ! จุดชมวิวซากุระบานกลางปี สวนสาธารณะฮิโรซากิ

ถึงแม้ Event ชมซากุระบานจะออกมาถี่มาก บ้างก็สงสัยว่าช่วงนี้ซากุระยังบานอยู่มั้ย? แต่ขอบอกว่า ยัง...ยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้ !! เอาใจคนที่พลาดไม่ได้ไปรอบที่แล้ว ขอเชิญพบกับ สวนสาธารณะฮิโรซากิ จังหวัดอาโอโมริ หนึ่งจุดชมซากุระที่ดีที่สุดของญี่ปุ่น

โอตารุ สวยทะลุจอแม้ในวันที่ไม่มีหิมะ

"โอตารุ" เมืองเล็กแสนน่ารัก ที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากซับโปโร หากมีโอกาสมาซับโปโรก็ควรแวะเวียนมาที่นี่เป็นอย่างยิ่ง ซึ่งภาพของ "โอตารุ" ที่ทุกคนติดตากันนั้นก็คือภาพของหิมะริมคลองโอตารุ เเสงไฟประดับประดาริม 2 ฟากฝั่ง หิมะโปรยปราย หนาวจนปากสั่นแต่ช่วงนี้หิมะกำลังจะหมดไปแล้ว เลยอยากจะนำเสนออีกมุมนึงของเมืองโอตารุว่าไม่จำเป็นต้องมีหิมะก็เที่ยวได้

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!