กลับด้านบน เพิ่มเพื่อนคลิก! @wonderfulpackage คลิกโทร 02-792-9292

TIME TO AUTUMN IN TOKYO

ช่วงเวลาเดินทาง: ตุลาคม - ต้นเดือนพฤศจิกายน 60

ชมวิวภูเขาไฟฟูจิจากทะเลสาบคาวากุจิ • นั่งเครื่องเล่น Fuji Airways Ride ชมวิวฟูจิ •  Mt. Fuji 5th Station • เก็บองุ่น

Highlight

 • Fuji Airways Ride เครื่องเล่นที่จะให้ความรู้สึกเหมือนการนั่งเครื่องของจริง ชมภูเขาไฟฟูจิด้วยจอกรีนขนาดยักษ์ เป็นอีกหนึ่งเครื่องเล่นยอดนิยม ※เครื่องเล่นนี้จำกัดผู้เล่นที่มีอายุตั้งแต่ 4ปี และมีความสูงที่ 110 เซนติเมตรขึ้นไป
 • Mt. Fuji 5th Station จุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิที่ความสูง 2,400เมตร!
 • ชมทุ่งต้นโคเคีย ริมทะเลสาบคาวากุจิ และวิวภูเขาไฟฟูจิ
 • รับประทานอาหารกลางวันในชุด "เส้นโฮโตและผัก + ข้าว + เท็มปุระผัก" (รวม 4อย่าง) ※เมนูนี้ไม่มีเนื้อสัตว์
 • สนุกสนานไปกับการเก็บองุ่น - ทานไม่อั้น 30นาที

ระยะเวลาทัวร์: 1 Day Trip
เริ่มเวลา: 08.20 น. (ตามเวลา)
ลักษณะทัวร์: เข้าร่วมทัวร์ (Join Tour)
ขั้นต่ำในการจอง: 1 ท่าน 
จำนวนคนเดินทาง: ขั้นต่ำ 15 ท่าน
*ทัวร์จะถูกยกเลิกเมื่อมีจำนวนผู้เข้าร่วมไม่ถึงขั้นต่ำตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง 4 วัน*

อัตราค่าบริการ

วันที่ออกเดินทาง ผู้ใหญ่ (อายุ 12 ปีขึ้นไป) เด็ก (อายุ 6 ถึง 11 ปี) เด็กเล็ก (อายุ 3 ถึง 5 ปี) 
เริ่มจาก: ชินจูกุ
16, 18, 21, 23, 25, 28, 30 ตุลาคม 60
01 พฤศจิกายน 60
3,270 บาท
(9,900 เยน)  
3,270 บาท
(9,900 เยน)
 

1,815 บาท
(5,500 เยน)

*หมายเหตุ*

- ราคาเด็กเล็ก รวมเฉพาะ รถบัส
- ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ณ วันที่ทำการชำระเงิน

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1

 • ออกเดินทางจาก โรงแรมเกรเซอรี่ชินจุกุ  โรงแรมวอชิงตันชินจุกุ (เวลา 08.20 น.)
 • <ทางด่วน> อิจิโคเอ็น (เก็บองุ่น ทานไม่อั้น 30 นาที)
 • <เส้นทางฟูจิซูบารุไลน์> Mt. Fuji 5th Station (เดินเล่น & รับประทานอาหารกลางวัน รวม 70-80 นาที)
 • Fuji Q Highland (เครื่องเล่น Fuji Airways Ride ประมาณ 20 นาที ※เนื่องจากใน 1รอบจำกัดผู้เล่นได้เพียง 20 ท่านเท่านั้น บริษัทจะแบ่งออกเป็น 2กลุ่ม)
 • ทะเลสาบคาวากุจิ (ชมต้นโคเคีย 40นาที)
 • 17.30 น. เดินทางกลับถึง ชินจูกุ (ตามเวลา)

*จุดรับและจุดส่งอาจไม่ใช่จุดเดียวกัน รบกวนสอบถามไกด์ที่ดูแลเส้นทาง*

top

จองทันที!

TIME TO AUTUMN IN TOKYO

ช่วงเวลาเดินทาง: ตุลาคม - ต้นเดือนพฤศจิกายน 60

ชมวิวภูเขาไฟฟูจิจากทะเลสาบคาวากุจิ • นั่งเครื่องเล่น Fuji Airways Ride ชมวิวฟูจิ •  Mt. Fuji 5th Station • เก็บองุ่น

Highlight

 • Fuji Airways Ride เครื่องเล่นที่จะให้ความรู้สึกเหมือนการนั่งเครื่องของจริง ชมภูเขาไฟฟูจิด้วยจอกรีนขนาดยักษ์ เป็นอีกหนึ่งเครื่องเล่นยอดนิยม ※เครื่องเล่นนี้จำกัดผู้เล่นที่มีอายุตั้งแต่ 4ปี และมีความสูงที่ 110 เซนติเมตรขึ้นไป
 • Mt. Fuji 5th Station จุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิที่ความสูง 2,400เมตร!
 • ชมทุ่งต้นโคเคีย ริมทะเลสาบคาวากุจิ และวิวภูเขาไฟฟูจิ
 • รับประทานอาหารกลางวันในชุด "เส้นโฮโตและผัก + ข้าว + เท็มปุระผัก" (รวม 4อย่าง) ※เมนูนี้ไม่มีเนื้อสัตว์
 • สนุกสนานไปกับการเก็บองุ่น - ทานไม่อั้น 30นาที

ระยะเวลาทัวร์: 1 Day Trip
เริ่มเวลา: 08.20 น. (ตามเวลา)
ลักษณะทัวร์: เข้าร่วมทัวร์ (Join Tour)
ขั้นต่ำในการจอง: 1 ท่าน 
จำนวนคนเดินทาง: ขั้นต่ำ 15 ท่าน
*ทัวร์จะถูกยกเลิกเมื่อมีจำนวนผู้เข้าร่วมไม่ถึงขั้นต่ำตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง 4 วัน*

อัตราค่าบริการ

วันที่ออกเดินทาง ผู้ใหญ่ (อายุ 12 ปีขึ้นไป) เด็ก (อายุ 6 ถึง 11 ปี) เด็กเล็ก (อายุ 3 ถึง 5 ปี) 
เริ่มจาก: ชินจูกุ
16, 18, 21, 23, 25, 28, 30 ตุลาคม 60
01 พฤศจิกายน 60
3,270 บาท
(9,900 เยน)  
3,270 บาท
(9,900 เยน)
 

1,815 บาท
(5,500 เยน)

*หมายเหตุ*

- ราคาเด็กเล็ก รวมเฉพาะ รถบัส
- ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ณ วันที่ทำการชำระเงิน

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1

 • ออกเดินทางจาก โรงแรมเกรเซอรี่ชินจุกุ  โรงแรมวอชิงตันชินจุกุ (เวลา 08.20 น.)
 • <ทางด่วน> อิจิโคเอ็น (เก็บองุ่น ทานไม่อั้น 30 นาที)
 • <เส้นทางฟูจิซูบารุไลน์> Mt. Fuji 5th Station (เดินเล่น & รับประทานอาหารกลางวัน รวม 70-80 นาที)
 • Fuji Q Highland (เครื่องเล่น Fuji Airways Ride ประมาณ 20 นาที ※เนื่องจากใน 1รอบจำกัดผู้เล่นได้เพียง 20 ท่านเท่านั้น บริษัทจะแบ่งออกเป็น 2กลุ่ม)
 • ทะเลสาบคาวากุจิ (ชมต้นโคเคีย 40นาที)
 • 17.30 น. เดินทางกลับถึง ชินจูกุ (ตามเวลา)

*จุดรับและจุดส่งอาจไม่ใช่จุดเดียวกัน รบกวนสอบถามไกด์ที่ดูแลเส้นทาง*


 อัตรานี้รวม

 ค่ารถนำเที่ยว
 อาหารกลางวัน 1 มื้อ
 ไกด์พูดภาษาอังกฤษ
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่อยู่ในโปรแกรมการเดินทาง
 ค่าที่พัก จำนวน 1 คืน

 อัตรานี้ไม่รวม

 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 อาหาร
 ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ นอกเหนือจากในโปรแกรมการเดินทาง
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และโปรแกรมทัวร์เสริมต่างๆ

** ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น ยกเว้นเมื่อทางบริษัทฯ ยกเลิกการท่องเที่ยวในสถานที่นั้นๆ **

 หมายเหตุ

 • ในกรณีที่สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย จะไม่สามารถท่องเที่ยวในบริเวณนี้ได้ โดยในกรณีนี้ บริษัทจะพาท่านเดินทางไปยังสถานที่อื่นในบริเวณภูเขาไฟฟูจิเพื่อรับประทานอาหาร และพาท่านเยี่ยมชม "The North Hall of Fujisan Heritage Center" โดยบริษัทจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงนี้ให้ทราบในเช้าวันออกเดินทาง โดยไม่การคืนเงินใดๆทั้งสิ้น
 • การเปลี่ยนสีของดอกไม้นั้นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ
 • ท่านอาจไม่สามารถชมวิวภูเขาไฟฟูจิได้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในวันนั้นๆ
 • [การแต่งการที่แนะนำในการเที่ยว Mt Fuji 5th Station] เนื่องจาก Mt Fuji 5th Station นี้มีความสูงในระดับ 2,305เมตร อุณภูมิ10-15องศาเซลเซียส กรุณาสวมเสื้อผ้าหนาๆ และรองเท้าที่สะดวกต่อการเดินทาง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากสภาพการจราจร, สภาพอากาศหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ,
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนือจากการควบคุมของบริษัทฯ

เงื่อนไขสินค้า

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขของสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

RELATED ARTICLES

5ศาลเจ้าแก้นก ! คนโสดควรไป ณ แดนปลาดิบ

ศาลเจ้าแก้นก จีบใครก็กินแห้ว มาตรงนี้เลยจ้า เชื่อว่าประชากรชาวไทยหลายๆคน คงอยู่ในสถานะ โสด กันเยอะ เที่ยวคนเดียวเหงาปะล๊าาา ? วันนี้แอดเลยจะพาทุกท่านไปพบกับ 5 ศาลเจ้าในญี่ปุ่นที่เชื่อกันว่าเมื่อไปขอพรด้านความรักแล้วไม่แห้วแน่นอน ส่วนจะศักดิ์สิทธิ์หรือขลังขนาดไหนไปชมกันเลยจ้า

10 ประสบการณ์การลิ้มรสอาหารที่ดีที่สุดในโลก โดย Lonely Planet

ประสบการณ์การลิ้มรสอาหารที่ดีที่สุดในโลก จัดอันดับโดย Lonely Planet และนี่ก็คือ 10 อันดับอาหารจานเด็ดจากทั่วโลก มีของไทยด้วย

ไปญี่ปุ่น ส่องรอบทิศ ชีวิตติดโอซาก้า

"ไปญี่ปุ่นทั้งที ต้องลงที่โอซาก้า" คำพูดนี่ยังใช้ได้อยู่เสมอ อีกหนึ่งเมืองญี่ปุ่นในดวงใจ ไปเที่ยวโอซาก้ากี่ครั้งก็ยังโดน ยังใช่เหมือนเดิม ด้วยว่าเป็นแหล่งช้อปปิ้ง ร้านอาหารที่มีปูตัวใหญ่ยักษ์เป็นโลโก้ ป้ายกูลิโกะที่มีอายุยาวนานเว่อร์

ชี้เป้า! 5 พิกัด แหล่งชมซากุระญี่ปุ่น

ช่วงนี้ที่ญี่ปุ่นเรียกได้ว่าซากุระเริ่มเตรียมตัวที่จะผลิบาน อวดโฉม บานสะพรั่งให้ทุกคนได้ชื่นชม แต่ละแห่งก็มีความสวยงามแตกต่างกันไป ซึ่งวันนี้จะพาไปดูกันว่าแต่ละแห่งมีความสวยงามแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหน ไปชมซากุระญี่ปุ่นกันเลยจ้า

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!