วันเดียวเที่ยวทั่วโตเกียว

PACKAGE1: พระราชวังอิมพีเรียล อะซากุสะ ตลาดทสึกิจิ โอไดบะ ล่องเรืออ่าวโตเกียว 

ช่วงเวลาเดินทาง: ก.ค. - ก.ย.60

Highlight

 • ล่องเรืออ่าวโตเกียว ชมเมือง

 • วัดอาซากุสะ เลือกซื้อสินค้าถนนนากามิเสะ

 • เดินตลาดปลาทสึกิจิ พร้อมทานข้าวหน้าปลามากุโร่

ระยะเวลาทัวร์: 1 วัน
เริ่มเวลา: 08.50 – 17.30 น. (ตามเวลา)
ลักษณะทัวร์: เข้าร่วมทัวร์ (Join Tour)
ขั้นต่ำในการจอง: 1 ท่าน 
จำนวนคนเดินทาง: ขั้นต่ำ 25 ท่าน
*ทัวร์จะถูกยกเลิกเมื่อมีจำนวนผู้เข้าร่วมไม่ถึงขั้นต่ำตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง 4 วัน*

อัตราค่าบริการ

วันที่ออกเดินทาง ราคาสำหรับ ราคาต่อท่าน (บาท)
05, 08, 12, 15, 19, 22, 26, 29 กรกฎาคม
2017
02, 05, 09, 12, 16, 19, 23, 26, 30 สิงหาคม 2017
06, 09, 13, 16, 20, 27, 30
กันยายน 2017
ผู้ใหญ่ (อายุ 12 ปีขึ้นไป) 2,607 บาท (7,900 เยน)
เด็ก (อายุ 6 ถึง 11 ปี) 2,607 บาท (7,900 เยน)
เด็กเล็ก (อายุ 3 ถึง 5 ปี)
*
ราคารวมเฉพาะ รถบัส, ค่าล่องเรือ
1,155 บาท (3,500 เยน)

*หมายเหตุ ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ณ วันที่ชำระเงิน

โปรแกรมการเดินทาง

 • 08.30 น. ณ โรงแรมเกรเซอรี่ชินจูกุ
 • สู่ พระราชวังอิมพีเรียลโตเกียว (ในเวลา 50 นาที)
 • แวะสักการะ วัดอะซะกุสะ (ในเวลา 60 นาที)
 • เที่ยง อาหารเที่ยง ณ ตลาดปลาทสึกิจิ (ข้าวหน้าปลามากุโร่)
 • สู่ ท่าเรือฮิโนะเดะวังบาชิ ล่องเรืออ่าวโตเกียว (ในเวลา 20 นาที)
 • ชม สวนโอไดบะมารีนพาร์ค เดินเล่นที่ โอไดบะ (ในเวลา 60 นาที)
 • 17.30น. เดินทางกลับถึง ชินจูกุ ทางตะวันตก
  *จุดรับและจุดส่งอาจไม่ใช่จุดเดียวกัน รบกวนสอบถามไกด์ที่ดูแลเส้นทาง*

จองทันที!

 หมายเหตุ

 • โปรแกรมทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากสภาพการจราจร, สภาพอากาศหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนือจากการควบคุมของบริษัทฯ

PACKAGE2: เก็บลูกแพร์ญี่ปุ่นไม่อั้น & ช้อปปิ้งที่อามิ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท
ชมดอกไม้ตามฤดูกาล ณ สวนฮิตาชิซีไซด์

ช่วงเวลาเดินทาง: ต.ค. 60

Highlight

 • ชมดอกไม้ที่สวนฮิตาชิ ซีไซด์ พาร์ค

 • เก็บลูกแพร์ไม่อั้น(30 นาที )เพลิดเพลินไปกับฤดูกาลของลูกแพร์!!

 • เต็มอิ่มกับอาหารบุฟเฟ่ต์เนื้อย่าง ซูชิ และขนมหวาน 60 นาที

ระยะเวลาทัวร์: 1 วัน
เริ่มเวลา: 08.50 – 18.00 น. (ตามเวลา)
ลักษณะทัวร์: เข้าร่วมทัวร์ (Join Tour)
ขั้นต่ำในการจอง: 1 ท่าน 
จำนวนคนเดินทาง: ขั้นต่ำ 25 ท่าน 
*ทัวร์จะถูกยกเลิกเมื่อมีจำนวนผู้เข้าร่วมไม่ถึงขั้นต่ำตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง 4 วัน*

อัตราค่าบริการ

วันที่ออกเดินทาง ราคาสำหรับ ราคาต่อท่าน (บาท)
02, 03, 05, 06, 09, 10, 12, 13, 14, 16 ตุลาคม 2017 ผู้ใหญ่ (อายุ 12 ปีขึ้นไป) 2,904 บาท (8,800 เยน)
เด็ก (อายุ 6 ถึง 11 ปี) 2,904 บาท (8,800 เยน)
เด็กเล็ก (อายุ 3 ถึง 5 ปี)
*
ราคารวมเฉพาะ รถบัส, อาหารกลางวัน, ทานลูกแพร์
1,650 บาท (5,000 เยน)

*หมายเหตุ ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ณ วันที่ทำการชำระเงิน

โปรแกรมการเดินทาง

 • 07.30 น. ณ โรงแรมเกรเซอรี่ชินจูกุ
 • สู่ สวนฮิตาชิซีไซด์ เดินชมดอกไม้ (ในเวลา 90 นาที)
 • เที่ยง ฮิตาชินากะ (ในเวลา 60 นาที)
 • สู่ ท่าเรือฮิโนะเดะวังบาชิ ล่องเรืออ่าวโตเกียว (ในเวลา 20 นาที)
 • ช้อปปิ้ง อามิ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท (ในเวลา 60-90 นาที)
 • 18.00น. เดินทางกลับถึง ชินจูกุ
  *จุดรับและจุดส่งอาจไม่ใช่จุดเดียวกัน รบกวนสอบถามไกด์ที่ดูแลเส้นทาง*

 หมายเหตุ

 • ในกรณีที่สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย อันเป็นเหตุให้ไม่สามารถเข้าไปในสวนผลไม้ได้ ทางบริษัทจะจัดเตรียมผลไม้ที่เก็บไว้แล้วมาให้รับประทานแบบบุฟเฟ่ต์แทน
 • การบานของดอกไม้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ
 • โปรแกรมทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากสภาพการจราจร, สภาพอากาศหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ,
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนือจากการควบคุมของบริษัทฯ

PACKAGE3: ล่องเรือชมทะเลสาบฮาโกเน่ อาหารกลางวัน "บุฟเฟ่ต์ปู"
ชมวิวฟูจิจาก MISHIMA SKYWALK

ช่วงเวลาเดินทาง: ก.ค. - พ.ย.60

Highlight

 • เดินสะพานที่ยาวที่สุดของประเทศ ชมวิวภูเขาไฟฟูจิ Mishima SKYWALK

 • ล่องเรือทัศนาจรทะเลสาบฮาโกเน่และชมวิวภูเขาไฟฟูจิ

 • รับประทานอาหารกลางวันบุฟเฟต์ปู (50 นาที)

 • เดินชมปราสาทโอดาวาระ

ระยะเวลาทัวร์: 1 วัน
เริ่มเวลา: 08.00 – 16.00 น. (ตามเวลา)
ลักษณะทัวร์: เข้าร่วมทัวร์ (Join Tour)
ขั้นต่ำในการจอง: 1 ท่าน 
จำนวนคนเดินทาง: ขั้นต่ำ 25 ท่าน 
*ทัวร์จะถูกยกเลิกเมื่อมีจำนวนผู้เข้าร่วมไม่ถึงขั้นต่ำตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง 4 วัน*

อัตราค่าบริการ

วันที่ออกเดินทาง ราคาสำหรับ ราคาต่อท่าน (บาท)
03, 06, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31 กรกฎาคม 2017
03, 07, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31
สิงหาคม 2017
04, 07, 11, 14, 18, 21, 25, 28 กันยายน 2017
02, 05, 09, 12, 16, 19, 23, 26, 30
ตุลาคม 2017
02
, 06, 09, 13, 16, 20, 23, 27, 30 พฤศจิกายน 2017
ผู้ใหญ่ (อายุ 12 ปีขึ้นไป) 2,937 บาท (8,900 เยน)
เด็ก (อายุ 6 ถึง 11 ปี) 2,607 บาท (7,900 เยน)
เด็กเล็ก (อายุ 3 ถึง 5 ปี)
*
ราคารวมเฉพาะ รถบัส, อาหารกลางวัน
1,320 บาท (4,000 เยน)

*หมายเหตุ ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ณ วันที่ทำการชำระเงิน

โปรแกรมการเดินทาง

 • 08.00 น. ณ โรงแรมเกรเซอรี่ชินจูกุ
 • สู่ ปราสาทโอดาวาระ เดินชม (ในเวลา 40-50 นาที)
 • เที่ยง มิโนะยา คิจิเบอิ บุฟเฟ่ต์ปู (ในเวลา 50 นาที)
 • ท่าเรือโมโตะฮาโกเน่ ล่องเรือทะเลสาบฮาโกเน่ (ในเวลา 30 นาที)
 • สู่ ท่าเรือโทเก็นได
 • เดิน สะพาน MISHIMA SKYWALK (ในเวลา 60 นาที)
 • 19.30น. เดินทางกลับถึง ชินจูกุ
  *จุดรับและจุดส่งอาจไม่ใช่จุดเดียวกัน รบกวนสอบถามไกด์ที่ดูแลเส้นทาง*

 หมายเหตุ

 • การบานของดอกไม้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ
 • โปรแกรมทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากสภาพการจราจร, สภาพอากาศหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ,
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนือจากการควบคุมของบริษัทฯ

แผนที่จุดนัดพบ “MEETING POINT”

ณ โรงแรม เกรเซอรี่ ชินจุกุ



 อัตรานี้รวม

 ค่ารถนำเที่ยว
 อาหารกลางวัน 1 มื้อ
 ไกด์พูดภาษาอังกฤษ
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่อยู่ในโปรแกรมการเดินทาง

 อัตรานี้ไม่รวม

 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 อาหาร
 ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ นอกเหนือจากในโปรแกรมการเดินทาง
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และโปรแกรมทัวร์เสริมต่างๆ

** ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น ยกเว้นเมื่อทางบริษัทฯ ยกเลิกการท่องเที่ยวในสถานที่นั้นๆ **

เงื่อนไขสินค้า

ราคารวม

 • ค่ารถนำเที่ยว, อาหารกลางวัน 1 มื้อ, ไกด์พูดภาษาอังกฤษ, ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่อยู่ในโปรแกรมการเดินทาง

ราคาไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง, อาหาร, ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ นอกเหนือจากในโปรแกรมการเดินทาง, ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และโปรแกรมทัวร์เสริมต่างๆ

** ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น ยกเว้นเมื่อทางบริษัทฯ ยกเลิกการท่องเที่ยวในสถานที่นั้นๆ **

RELATED ARTICLES

พยากรณ์ใบไม้เปลี่ยนสีที่ญี่ปุ่น...AUTUMN IN JAPAN 2017

พยากรณ์ใบไม้เปลี่ยนสีที่ญี่ปุ่น...AUTUMN IN JAPAN 2017 ใครที่กำลังตั้งตารอคอยไปชมช่วงที่มีแต่สีสันทั่วญี่ปุ่น มีข่าวมาฝาก พยากรณ์ใบไม้เปลี่ยนสีของญี่ปุ่นในปีนี้ ซึ่งแน่นอนว่าจะเริ่มเปลี่ยนสีจากเหนือสุด ลงไปใต้สุด ตั้งแต่ ฮอกไกโด > โทโฮคุ > คันโต > ชูบุ > ค้นไซ > ชูโงะกุ > ชิโกะกุ > คิวชู

เที่ยวเทศกาลใบไม้เปลี่ยนสีที่ซัปโปโร Sapporo Autumn Fest 2017

ไปเที่ยวญี่ปุ่นช่วงนี้คุ้มสองต่อ ได้ชมสีสันหลากสีของใบไม้ที่ค่อยเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีแดง ส้ม เหลือง จะหาสีสวยๆ แบบนี้ก็ต้องช่วงนี้แหละ ใครมีแพลนไปเที่ยวฮอกไกโดช่วงนี้พอดี ก็จะได้ชมงาน Sapporo Autumn Fest 2017

ขอลูกให้ได้ลูก คนมีลูกยากต้องไปขอวัดไหนดี

แต่งงานมาก็นานยังไม่มีลูกสักที ทำตามคำแนะนำโน่นนี่นั่นก็แล้ว หาหมอก็แล้ว ยังไม่เป็นผล คงต้องไปไหว้พระขอลูกกันบ้างแล้วล่ะ ใครพร้อมเป็นคุุณพ่อคุณแม่มือใหม่ ตามมาเลย

ซากุระ ไม่ได้มีแค่ญี่ปุ่น

ถ้าพูดถึงดอกซากุระ ก็ต้องนึกถึงญี่ปุ่นเป็นอันดับแรกใช่มั้ยล่ะ แต่จริงๆ แล้วยังมีซากุระสวยๆ ให้ชมอยู่หลายแห่งที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง ทั้ง เกาหลี จีน ไต้หวัน แต่ละแห่งสวยงามไม่แพ้กัน

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!