วันเดียวเที่ยวทั่วโตเกียว

PACKAGE1: พระราชวังอิมพีเรียล อะซากุสะ ตลาดทสึกิจิ โอไดบะ ล่องเรืออ่าวโตเกียว 

ช่วงเวลาเดินทาง: ก.ค. - ก.ย.60

Highlight

 • ล่องเรืออ่าวโตเกียว ชมเมือง

 • วัดอาซากุสะ เลือกซื้อสินค้าถนนนากามิเสะ

 • เดินตลาดปลาทสึกิจิ พร้อมทานข้าวหน้าปลามากุโร่

ระยะเวลาทัวร์: 1 วัน
เริ่มเวลา: 08.50 – 17.30 น. (ตามเวลา)
ลักษณะทัวร์: เข้าร่วมทัวร์ (Join Tour)
ขั้นต่ำในการจอง: 1 ท่าน 
จำนวนคนเดินทาง: ขั้นต่ำ 25 ท่าน
*ทัวร์จะถูกยกเลิกเมื่อมีจำนวนผู้เข้าร่วมไม่ถึงขั้นต่ำตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง 4 วัน*

อัตราค่าบริการ

วันที่ออกเดินทาง ราคาสำหรับ ราคาต่อท่าน (บาท)
05, 08, 12, 15, 19, 22, 26, 29 กรกฎาคม
2017
02, 05, 09, 12, 16, 19, 23, 26, 30 สิงหาคม 2017
06, 09, 13, 16, 20, 27, 30
กันยายน 2017
ผู้ใหญ่ (อายุ 12 ปีขึ้นไป) 2,607 บาท (7,900 เยน)
เด็ก (อายุ 6 ถึง 11 ปี) 2,607 บาท (7,900 เยน)
เด็กเล็ก (อายุ 3 ถึง 5 ปี)
*
ราคารวมเฉพาะ รถบัส, ค่าล่องเรือ
1,155 บาท (3,500 เยน)

*หมายเหตุ ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ณ วันที่ชำระเงิน

โปรแกรมการเดินทาง

 • 08.30 น. ณ โรงแรมเกรเซอรี่ชินจูกุ
 • สู่ พระราชวังอิมพีเรียลโตเกียว (ในเวลา 50 นาที)
 • แวะสักการะ วัดอะซะกุสะ (ในเวลา 60 นาที)
 • เที่ยง อาหารเที่ยง ณ ตลาดปลาทสึกิจิ (ข้าวหน้าปลามากุโร่)
 • สู่ ท่าเรือฮิโนะเดะวังบาชิ ล่องเรืออ่าวโตเกียว (ในเวลา 20 นาที)
 • ชม สวนโอไดบะมารีนพาร์ค เดินเล่นที่ โอไดบะ (ในเวลา 60 นาที)
 • 17.30น. เดินทางกลับถึง ชินจูกุ ทางตะวันตก
  *จุดรับและจุดส่งอาจไม่ใช่จุดเดียวกัน รบกวนสอบถามไกด์ที่ดูแลเส้นทาง*

top

จองทันที!

 หมายเหตุ

 • โปรแกรมทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากสภาพการจราจร, สภาพอากาศหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนือจากการควบคุมของบริษัทฯ

PACKAGE2: เก็บลูกแพร์ญี่ปุ่นไม่อั้น & ช้อปปิ้งที่อามิ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท
ชมดอกไม้ตามฤดูกาล ณ สวนฮิตาชิซีไซด์

ช่วงเวลาเดินทาง: ต.ค. 60

Highlight

 • ชมดอกไม้ที่สวนฮิตาชิ ซีไซด์ พาร์ค

 • เก็บลูกแพร์ไม่อั้น(30 นาที )เพลิดเพลินไปกับฤดูกาลของลูกแพร์!!

 • เต็มอิ่มกับอาหารบุฟเฟ่ต์เนื้อย่าง ซูชิ และขนมหวาน 60 นาที

ระยะเวลาทัวร์: 1 วัน
เริ่มเวลา: 08.50 – 18.00 น. (ตามเวลา)
ลักษณะทัวร์: เข้าร่วมทัวร์ (Join Tour)
ขั้นต่ำในการจอง: 1 ท่าน 
จำนวนคนเดินทาง: ขั้นต่ำ 25 ท่าน 
*ทัวร์จะถูกยกเลิกเมื่อมีจำนวนผู้เข้าร่วมไม่ถึงขั้นต่ำตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง 4 วัน*

อัตราค่าบริการ

วันที่ออกเดินทาง ราคาสำหรับ ราคาต่อท่าน (บาท)
02, 03, 05, 06, 09, 10, 12, 13, 14, 16 ตุลาคม 2017 ผู้ใหญ่ (อายุ 12 ปีขึ้นไป) 2,904 บาท (8,800 เยน)
เด็ก (อายุ 6 ถึง 11 ปี) 2,904 บาท (8,800 เยน)
เด็กเล็ก (อายุ 3 ถึง 5 ปี)
*
ราคารวมเฉพาะ รถบัส, อาหารกลางวัน, ทานลูกแพร์
1,650 บาท (5,000 เยน)

*หมายเหตุ ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ณ วันที่ทำการชำระเงิน

โปรแกรมการเดินทาง

 • 07.30 น. ณ โรงแรมเกรเซอรี่ชินจูกุ
 • สู่ สวนฮิตาชิซีไซด์ เดินชมดอกไม้ (ในเวลา 90 นาที)
 • เที่ยง ฮิตาชินากะ (ในเวลา 60 นาที)
 • สู่ ท่าเรือฮิโนะเดะวังบาชิ ล่องเรืออ่าวโตเกียว (ในเวลา 20 นาที)
 • ช้อปปิ้ง อามิ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท (ในเวลา 60-90 นาที)
 • 18.00น. เดินทางกลับถึง ชินจูกุ
  *จุดรับและจุดส่งอาจไม่ใช่จุดเดียวกัน รบกวนสอบถามไกด์ที่ดูแลเส้นทาง*

 หมายเหตุ

 • ในกรณีที่สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย อันเป็นเหตุให้ไม่สามารถเข้าไปในสวนผลไม้ได้ ทางบริษัทจะจัดเตรียมผลไม้ที่เก็บไว้แล้วมาให้รับประทานแบบบุฟเฟ่ต์แทน
 • การบานของดอกไม้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ
 • โปรแกรมทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากสภาพการจราจร, สภาพอากาศหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ,
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนือจากการควบคุมของบริษัทฯ

PACKAGE3: ล่องเรือชมทะเลสาบฮาโกเน่ อาหารกลางวัน "บุฟเฟ่ต์ปู"
ชมวิวฟูจิจาก MISHIMA SKYWALK

ช่วงเวลาเดินทาง: ก.ค. - พ.ย.60

Highlight

 • เดินสะพานที่ยาวที่สุดของประเทศ ชมวิวภูเขาไฟฟูจิ Mishima SKYWALK

 • ล่องเรือทัศนาจรทะเลสาบฮาโกเน่และชมวิวภูเขาไฟฟูจิ

 • รับประทานอาหารกลางวันบุฟเฟต์ปู (50 นาที)

 • เดินชมปราสาทโอดาวาระ

ระยะเวลาทัวร์: 1 วัน
เริ่มเวลา: 08.00 – 16.00 น. (ตามเวลา)
ลักษณะทัวร์: เข้าร่วมทัวร์ (Join Tour)
ขั้นต่ำในการจอง: 1 ท่าน 
จำนวนคนเดินทาง: ขั้นต่ำ 25 ท่าน 
*ทัวร์จะถูกยกเลิกเมื่อมีจำนวนผู้เข้าร่วมไม่ถึงขั้นต่ำตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง 4 วัน*

อัตราค่าบริการ

วันที่ออกเดินทาง ราคาสำหรับ ราคาต่อท่าน (บาท)
03, 06, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31 กรกฎาคม 2017
03, 07, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31
สิงหาคม 2017
04, 07, 11, 14, 18, 21, 25, 28 กันยายน 2017
02, 05, 09, 12, 16, 19, 23, 26, 30
ตุลาคม 2017
02
, 06, 09, 13, 16, 20, 23, 27, 30 พฤศจิกายน 2017
ผู้ใหญ่ (อายุ 12 ปีขึ้นไป) 2,937 บาท (8,900 เยน)
เด็ก (อายุ 6 ถึง 11 ปี) 2,607 บาท (7,900 เยน)
เด็กเล็ก (อายุ 3 ถึง 5 ปี)
*
ราคารวมเฉพาะ รถบัส, อาหารกลางวัน
1,320 บาท (4,000 เยน)

*หมายเหตุ ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ณ วันที่ทำการชำระเงิน

โปรแกรมการเดินทาง

 • 08.00 น. ณ โรงแรมเกรเซอรี่ชินจูกุ
 • สู่ ปราสาทโอดาวาระ เดินชม (ในเวลา 40-50 นาที)
 • เที่ยง มิโนะยา คิจิเบอิ บุฟเฟ่ต์ปู (ในเวลา 50 นาที)
 • ท่าเรือโมโตะฮาโกเน่ ล่องเรือทะเลสาบฮาโกเน่ (ในเวลา 30 นาที)
 • สู่ ท่าเรือโทเก็นได
 • เดิน สะพาน MISHIMA SKYWALK (ในเวลา 60 นาที)
 • 19.30น. เดินทางกลับถึง ชินจูกุ
  *จุดรับและจุดส่งอาจไม่ใช่จุดเดียวกัน รบกวนสอบถามไกด์ที่ดูแลเส้นทาง*

 หมายเหตุ

 • การบานของดอกไม้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ
 • โปรแกรมทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากสภาพการจราจร, สภาพอากาศหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ,
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนือจากการควบคุมของบริษัทฯ

แผนที่จุดนัดพบ “MEETING POINT”

ณ โรงแรม เกรเซอรี่ ชินจุกุ อัตรานี้รวม

 ค่ารถนำเที่ยว
 อาหารกลางวัน 1 มื้อ
 ไกด์พูดภาษาอังกฤษ
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่อยู่ในโปรแกรมการเดินทาง

 อัตรานี้ไม่รวม

 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 อาหาร
 ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ นอกเหนือจากในโปรแกรมการเดินทาง
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และโปรแกรมทัวร์เสริมต่างๆ

** ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น ยกเว้นเมื่อทางบริษัทฯ ยกเลิกการท่องเที่ยวในสถานที่นั้นๆ **

เงื่อนไขสินค้า

ราคารวม

 • ค่ารถนำเที่ยว, อาหารกลางวัน 1 มื้อ, ไกด์พูดภาษาอังกฤษ, ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่อยู่ในโปรแกรมการเดินทาง

ราคาไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง, อาหาร, ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ นอกเหนือจากในโปรแกรมการเดินทาง, ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และโปรแกรมทัวร์เสริมต่างๆ

** ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น ยกเว้นเมื่อทางบริษัทฯ ยกเลิกการท่องเที่ยวในสถานที่นั้นๆ **

RELATED ARTICLES

ทริปไต้หวัน - ญี่ปุ่น เที่ยวทีเดียวได้ 2 ประเทศ

เที่ยวทีเดียว 2 ประเทศ ไปไหนได้บ้าง? ก็นานๆ จะมีโอกาสได้เดินทางไปต่างประเทศสักที อยากจะไปให้คุ้มๆ หน่อย แบบว่าทริปเดียวได้ 2 ประเทศเลยจะมีมั้ยนะ แนะนำทริปนี้ Taipei - Hokkaido ไปทีเดียวได้ทั้งญี่ปุ่น และไต้หวัน ฟินกันไปเลยมั้ยล่ะ แล้วจะไปเที่ยวไหนได้บ้าง ตามมาค่ะ

หยุดเวลาไว้ที่ Little Kyoto ย่านเมืองเก่าซันมาชิซูจิ ญี่ปุ่น

หยุดเวลาไว้ที่ Little Kyoto เมืองเก่าซันมาชิซูจิ หมู่บ้านเก่าแก่สมัยเอโดะ ที่ทาคายาม่า ญี่ปุ่น เสน่ห์เมืองเก่าที่มีมาแต่โบราณกาล ยาวนานถึง 300 ปี บ้านไม้โบราณโทนสีน้ำตาลดำ เรียงรายไปตามทางเดิน มีคูน้ำอยู่รอบเมือง บรรยากาศดีมาก

โรแมนติกกันให้สุด เที่ยวทีเดียว 2 ประเทศ เกาหลี - ญี่ปุ่น

โรแมนติกกันให้สุด เที่ยวทีเดียว 2 ประเทศ เกาหลี - ญี่ปุ่น ไปญี่ปุ่นก็ว่าฟินแล้ว ได้ไปเกาหลีพ่วงเข้าไปอีก ฟินยกกำลังสองกันเลยทีเดียว บอกเลยว่าเป็นทริปที่คุ้มค่ามากจริงๆ

ชวนไปเที่ยวอาโอโมริ ตกหลุมรักเมืองเล็กๆ ในภูมิภาคโทโฮคุของญี่ปุ่น

อาโอโมริ เมืองที่คนไทยอาจจะไม่คุ้นหู เมืองเล็กๆ ในภูมิภาคโทโฮคุของญี่ปุ่น แต่เต็มไปด้วยความอบอุ่น มีเสน่ห์ให้ตกหลุมรักได้โดยไม่รู้ตัว เราจะตามไปทำความรู้จักกับอาโอโมริไปพร้อมๆ กันค่ะ

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!