Hokkaido 1 Day Tour วันเดียวเที่ยวทั่วฮอกไกโด

 • พาเที่ยวทั่วฮอกไกโด 1 วันเต็ม กับ 3 แพ็กเกจให้เลือก
 • PACKAGE1: เพลิดเพลินไปกับการชมทุ่งฟุราโน่ ชิมไวน์ที่โรงกลั่นไวน์ฟุราโน่ บ่อน้ำสีฟ้า เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์เมล่อน
 • PACKAGE2: ตะลุยสวนเชอร์รี่ ชมดอกไม้ฟาร์มโทมิตะ
 • PACKAGE3: เก็บเชอร์รี่-ทานไม่อั้น & บุฟเฟ่ต์หอยนางรมย่าง & ชมโรงงานเบียร์อะซาฮิ
 • รวมค่ารถนำเที่ยว, อาหารกลางวัน 1 มื้อ, ไกด์พูดภาษาอังกฤษ, ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่อยู่ในโปรแกรมการเดินทาง

จองทันที!

วันเดียวเที่ยวทั่วฮอกไกโด

ช่วงเวลาเดินทาง: ก.ค. - ส.ค.60

PACKAGE1: เพลิดเพลินไปกับการชมทุ่งฟุราโน่ ชิมไวน์ที่โรงกลั่นไวน์ฟุราโน่ บ่อน้ำสีฟ้า เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์เมล่อน

Highlight

 • ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ที่ฟาร์มโทมิตะและร่วมค้นหาความลับของบ่อน้ำสีฟ้า 

 • ทานเมล่อนบุฟเฟ่ต์สดๆ จากฟาร์มโทมิตะ

ระยะเวลาทัวร์: 1 วัน
เริ่มเวลา: 07.50 – 19.30 น. (ตามเวลา)
ลักษณะทัวร์: เข้าร่วมทัวร์ (Join Tour)
ขั้นต่ำในการจอง: 1 ท่าน 
จำนวนคนเดินทาง: ขั้นต่ำ 25 ท่าน
*ทัวร์จะถูกยกเลิกเมื่อมีจำนวนผู้เข้าร่วมไม่ถึงขั้นต่ำตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง 4 วัน*

อัตราค่าบริการ

วันที่ออกเดินทาง ราคาสำหรับ ราคาต่อท่าน (บาท)

09, 15, 23, 22 กรกฎาคม 2017

05 สิงหาคม 2017

ผู้ใหญ่ (อายุ 12 ปีขึ้นไป) 2,965 บาท
(8,980 เยน)
เด็ก (อายุ 6 -11 ปี) 2,965 บาท
(8,980 เยน) 
เด็กเล็ก (อายุ 3 - 5 ปี)
*ราคารวมเฉพาะ รถบัส (ไม่รวมอาหาร)
990 บาท
(3,000 เยน) 
16, 29 กรกฎาคม 2017

ผู้ใหญ่ (อายุ 12 ปีขึ้นไป) 3,130 บาท
(9,480 เยน)
เด็ก (อายุ 6 -11 ปี) 3,130 บาท
(9,480 เยน) 
เด็กเล็ก (อายุ 3 - 5 ปี)
*ราคารวมเฉพาะ รถบัส (ไม่รวมอาหาร)
990 บาท
(3,000 เยน) 

โปรแกรมการเดินทาง

 • 07.50 น. พบกัน ณ สถานีรถไฟซัปโปโร ทางออกเหนือ
 • สู่ โรงกลั่นไวน์ฟุราโน่ (ในเวลา 20 นาที)
 • สู่ ฟาร์มโฮคุเซ ทานบุฟเฟ่ต์เมล่อน (ในเวลา 20 นาที)
 • สู่ ฟาร์มโทมิตะ ชมทุ่งลาเวนเดอร์ (ในเวลา 100 นาที)

 • เที่ยง อาหารเที่ยง แบบแซนวิช
 • สู่ บ่อน้ำสีฟ้า (ในเวลา 40 นาที)
 • สู่ โรงงานชีสฟุราโน่ (ในเวลา 20 นาที)
 • 19.30น. เดินทางกลับถึง สถานีรถไฟซัปโปโร ทางออกเหนือ
  *จุดรับและจุดส่งอาจไม่ใช่จุดเดียวกัน รบกวนสอบถามไกด์ที่ดูแลเส้นทาง*

 หมายเหตุ

 • การบานของดอกไม้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ
 • โปรแกรมทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากสภาพการจราจร, สภาพอากาศหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนือจากการควบคุมของบริษัทฯ

PACKAGE2: ตะลุยสวนเชอร์รี่ ชมดอกไม้ฟาร์มโทมิตะ

Highlight

 • ชมดอกไม้ที่ ฟาร์ม โทมิตะ เต็มอิ่ม 120 นาที 

 • พิเศษ! รับเชอร์รี่กลับบ้านทุกท่าน ท่านละ 200 กรัม

ระยะเวลาทัวร์: 1 วัน
เริ่มเวลา: 08.50 – 18.00 น. (ตามเวลา)
ลักษณะทัวร์: เข้าร่วมทัวร์ (Join Tour)
ขั้นต่ำในการจอง: 1 ท่าน 
จำนวนคนเดินทาง: ขั้นต่ำ 25 ท่าน 
*ทัวร์จะถูกยกเลิกเมื่อมีจำนวนผู้เข้าร่วมไม่ถึงขั้นต่ำตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง 4 วัน*

อัตราค่าบริการ

วันที่ออกเดินทาง ราคาสำหรับ ราคาต่อท่าน (บาท)

15, 22, 30 กรกฎาคม 2017

ผู้ใหญ่ (อายุ 12 ปีขึ้นไป) 2,965 บาท
(8,980 เยน)
เด็ก (อายุ 6 -11 ปี) 2,965 บาท
(8,980 เยน) 
เด็กเล็ก (อายุ 3 - 5 ปี)
*ราคารวมเฉพาะ รถบัส (ไม่รวมอาหาร)
990 บาท
(3,000 เยน) 

*หมายเหตุ ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ณ วันที่ทำการชำระเงิน

โปรแกรมการเดินทาง

 • 08.50 น. พบกัน ณ สถานีรถไฟซัปโปโร ทางออกเหนือ
 • สู่สวนเชอร์รี่โออาชิ เก็บ-ทานเชอร์รี่ไม่อั้น (ในเวลา 40 นาที)
 • สู่ ฟาร์มโทมิดะ ชมทุ่งลาเวนเดอร์ที่ฟุราโนะ (ในเวลา 120 นาที)
 • เที่ยง อาหารเที่ยง แบบข้าวกล่อง
 • สู่ ร้าน Furano Marche ศูนย์จำหน่ายสินค้าที่รวมสินค้าแบรนด์ต่างๆ ของฟุราโนะกว่า 2,000 ชนิด (ในเวลา 30 นาที)
 • 18.00น. เดินทางกลับถึง สถานีรถไฟซัปโปโร ทางออกเหนือ
  *จุดรับและจุดส่งอาจไม่ใช่จุดเดียวกัน รบกวนสอบถามไกด์ที่ดูแลเส้นทาง*

 หมายเหตุ

 • การบานของดอกไม้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ
 • หากไม่สามารถทำการเก็บผลไม้ได้อันเนื่องมาจากสภาพอากาศ ทางบริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ในการนำผลไม้ที่เก็บแล้วให้ท่านแทน,
 • โปรแกรมทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากสภาพการจราจร, สภาพอากาศหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ,
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนือจากการควบคุมของบริษัทฯ

PACKAGE3: เก็บเชอร์รี่-ทานไม่อั้น & บุฟเฟ่ต์หอยนางรมย่าง & ชมโรงงานเบียร์อะซาฮิ

Highlight

 • ตะลุยไร่เชอร์รี่ ที่ฟาร์มแห่งโจซังเค เก็บ-ทานไม่อั้น 30 นาที 

 • อิ่มอร่อยไปกับ "บุฟเฟ่ต์หอยนางรมย่าง" ที่ตลาดโจไกอิจิบะ นาน 60 นาที 

 • เยี่ยมชมโรงงานเบียร์ญี่ปุ่น "อะซาฮิ" พร้อมชิมเบียร์สดฟรี!

ระยะเวลาทัวร์: 1 วัน
เริ่มเวลา: 08.50 – 16.00 น. (ตามเวลา)
ลักษณะทัวร์: เข้าร่วมทัวร์ (Join Tour)
ขั้นต่ำในการจอง: 1 ท่าน 
จำนวนคนเดินทาง: ขั้นต่ำ 25 ท่าน 
*ทัวร์จะถูกยกเลิกเมื่อมีจำนวนผู้เข้าร่วมไม่ถึงขั้นต่ำตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง 4 วัน*

อัตราค่าบริการ

วันที่ออกเดินทาง ราคาสำหรับ ราคาต่อท่าน (บาท)

8, 16, 22, 29 กรกฎาคม 2560

ผู้ใหญ่ (อายุ 12 ปีขึ้นไป) 3,295 บาท
(9,980 เยน)
เด็ก (อายุ 6 -11 ปี) 3,295 บาท
(9,980 เยน)
เด็กเล็ก (อายุ 3 - 5 ปี)
*ราคารวมเฉพาะ รถบัส (ไม่รวมอาหาร)
990 บาท
(3,000 เยน) 

*หมายเหตุ ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ณ วันที่ทำการชำระเงิน

โปรแกรมการเดินทาง

 • 08.50 น. พบกัน ณ สถานีรถไฟซัปโปโร ทางออกเหนือ
 • สู่ ฟาร์มโจซังเค เก็บ-ทานเชอร์รี่ไม่อั้น (ในเวลา 30 นาที)
 • สู่ เมืองโจซังเค อิสระเดินเล่นชมเมือง (ในเวลา 40 นาที)
 • เที่ยง อาหารเที่ยง ณ ตลาดโจไกอิจิบะ บุฟเฟ่ต์หอยนางรมย่าง (ในเวลา 60 นาที)
 • สู่ โรงงานเบียร์อะซาฮิ พร้อมชิมเบียร์สด (ในเวลา 60 นาที)
 • 16.00น. เดินทางกลับถึง สถานีรถไฟซัปโปโร ทางออกเหนือ
  *จุดรับและจุดส่งอาจไม่ใช่จุดเดียวกัน รบกวนสอบถามไกด์ที่ดูแลเส้นทาง*

 หมายเหตุ

 • หากไม่สามารถทำการเก็บผลไม้ได้อันเนื่องมาจากสภาพอากาศ ทางบริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ในการนำผลไม้ที่เก็บแล้วให้ท่านแทน
 • โปรแกรมทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากสภาพการจราจร, สภาพอากาศหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนือจากการควบคุมของบริษัทฯ

แผนที่จุดนัดพบ “MEETING POINT”

ณ สถานีรถไฟซัปโปโร ทางออกเหนือ


 อัตรานี้รวม

 ค่ารถนำเที่ยว
 อาหารกลางวัน 1 มื้อ
 ไกด์พูดภาษาอังกฤษ
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่อยู่ในโปรแกรมการเดินทาง

 อัตรานี้ไม่รวม

 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 อาหาร
 ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ นอกเหนือจากในโปรแกรมการเดินทาง
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และโปรแกรมทัวร์เสริมต่างๆ

** ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น ยกเว้นเมื่อทางบริษัทฯ ยกเลิกการท่องเที่ยวในสถานที่นั้นๆ **

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่ารถนำเที่ยว
 • อาหารกลางวัน 1 มื้อ
 • ไกด์พูดภาษาอังกฤษ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่อยู่ในโปรแกรมการเดินทาง

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • อาหาร
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ นอกเหนือจากในโปรแกรมการเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และโปรแกรมทัวร์เสริมต่างๆ
  ** ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น ยกเว้นเมื่อทางบริษัทฯ ยกเลิกการท่องเที่ยวในสถานที่นั้นๆ **

RELATED ARTICLES

พยากรณ์ใบไม้เปลี่ยนสีที่ญี่ปุ่น...AUTUMN IN JAPAN 2017

พยากรณ์ใบไม้เปลี่ยนสีที่ญี่ปุ่น...AUTUMN IN JAPAN 2017 ใครที่กำลังตั้งตารอคอยไปชมช่วงที่มีแต่สีสันทั่วญี่ปุ่น มีข่าวมาฝาก พยากรณ์ใบไม้เปลี่ยนสีของญี่ปุ่นในปีนี้ ซึ่งแน่นอนว่าจะเริ่มเปลี่ยนสีจากเหนือสุด ลงไปใต้สุด ตั้งแต่ ฮอกไกโด > โทโฮคุ > คันโต > ชูบุ > ค้นไซ > ชูโงะกุ > ชิโกะกุ > คิวชู

ขอลูกให้ได้ลูก คนมีลูกยากต้องไปขอวัดไหนดี

แต่งงานมาก็นานยังไม่มีลูกสักที ทำตามคำแนะนำโน่นนี่นั่นก็แล้ว หาหมอก็แล้ว ยังไม่เป็นผล คงต้องไปไหว้พระขอลูกกันบ้างแล้วล่ะ ใครพร้อมเป็นคุุณพ่อคุณแม่มือใหม่ ตามมาเลย

เที่ยวเทศกาลใบไม้เปลี่ยนสีที่ซัปโปโร Sapporo Autumn Fest 2017

ไปเที่ยวญี่ปุ่นช่วงนี้คุ้มสองต่อ ได้ชมสีสันหลากสีของใบไม้ที่ค่อยเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีแดง ส้ม เหลือง จะหาสีสวยๆ แบบนี้ก็ต้องช่วงนี้แหละ ใครมีแพลนไปเที่ยวฮอกไกโดช่วงนี้พอดี ก็จะได้ชมงาน Sapporo Autumn Fest 2017

ซากุระ ไม่ได้มีแค่ญี่ปุ่น

ถ้าพูดถึงดอกซากุระ ก็ต้องนึกถึงญี่ปุ่นเป็นอันดับแรกใช่มั้ยล่ะ แต่จริงๆ แล้วยังมีซากุระสวยๆ ให้ชมอยู่หลายแห่งที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง ทั้ง เกาหลี จีน ไต้หวัน แต่ละแห่งสวยงามไม่แพ้กัน

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!