Hokkaido 1 Day Tour วันเดียวเที่ยวทั่วฮอกไกโด

 • พาเที่ยวทั่วฮอกไกโด 1 วันเต็ม กับ 3 แพ็กเกจให้เลือก
 • PACKAGE1: เพลิดเพลินไปกับการชมทุ่งฟุราโน่ ชิมไวน์ที่โรงกลั่นไวน์ฟุราโน่ บ่อน้ำสีฟ้า เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์เมล่อน
 • PACKAGE2: ตะลุยสวนเชอร์รี่ ชมดอกไม้ฟาร์มโทมิตะ
 • PACKAGE3: เก็บเชอร์รี่-ทานไม่อั้น & บุฟเฟ่ต์หอยนางรมย่าง & ชมโรงงานเบียร์อะซาฮิ
 • รวมค่ารถนำเที่ยว, อาหารกลางวัน 1 มื้อ, ไกด์พูดภาษาอังกฤษ, ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่อยู่ในโปรแกรมการเดินทาง

จองทันที!

วันเดียวเที่ยวทั่วฮอกไกโด

ช่วงเวลาเดินทาง: ก.ค. - ส.ค.60

PACKAGE1: เพลิดเพลินไปกับการชมทุ่งฟุราโน่ ชิมไวน์ที่โรงกลั่นไวน์ฟุราโน่ บ่อน้ำสีฟ้า เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์เมล่อน

Highlight

 • ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ที่ฟาร์มโทมิตะและร่วมค้นหาความลับของบ่อน้ำสีฟ้า 

 • ทานเมล่อนบุฟเฟ่ต์สดๆ จากฟาร์มโทมิตะ

ระยะเวลาทัวร์: 1 วัน
เริ่มเวลา: 07.50 – 19.30 น. (ตามเวลา)
ลักษณะทัวร์: เข้าร่วมทัวร์ (Join Tour)
ขั้นต่ำในการจอง: 1 ท่าน 
จำนวนคนเดินทาง: ขั้นต่ำ 25 ท่าน
*ทัวร์จะถูกยกเลิกเมื่อมีจำนวนผู้เข้าร่วมไม่ถึงขั้นต่ำตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง 4 วัน*

อัตราค่าบริการ

วันที่ออกเดินทาง ราคาสำหรับ ราคาต่อท่าน (บาท)

09, 15, 23, 22 กรกฎาคม 2017

05 สิงหาคม 2017

ผู้ใหญ่ (อายุ 12 ปีขึ้นไป) 2,965 บาท
(8,980 เยน)
เด็ก (อายุ 6 -11 ปี) 2,965 บาท
(8,980 เยน) 
เด็กเล็ก (อายุ 3 - 5 ปี)
*ราคารวมเฉพาะ รถบัส (ไม่รวมอาหาร)
990 บาท
(3,000 เยน) 
16, 29 กรกฎาคม 2017

ผู้ใหญ่ (อายุ 12 ปีขึ้นไป) 3,130 บาท
(9,480 เยน)
เด็ก (อายุ 6 -11 ปี) 3,130 บาท
(9,480 เยน) 
เด็กเล็ก (อายุ 3 - 5 ปี)
*ราคารวมเฉพาะ รถบัส (ไม่รวมอาหาร)
990 บาท
(3,000 เยน) 

โปรแกรมการเดินทาง

 • 07.50 น. พบกัน ณ สถานีรถไฟซัปโปโร ทางออกเหนือ
 • สู่ โรงกลั่นไวน์ฟุราโน่ (ในเวลา 20 นาที)
 • สู่ ฟาร์มโฮคุเซ ทานบุฟเฟ่ต์เมล่อน (ในเวลา 20 นาที)
 • สู่ ฟาร์มโทมิตะ ชมทุ่งลาเวนเดอร์ (ในเวลา 100 นาที)

 • เที่ยง อาหารเที่ยง แบบแซนวิช
 • สู่ บ่อน้ำสีฟ้า (ในเวลา 40 นาที)
 • สู่ โรงงานชีสฟุราโน่ (ในเวลา 20 นาที)
 • 19.30น. เดินทางกลับถึง สถานีรถไฟซัปโปโร ทางออกเหนือ
  *จุดรับและจุดส่งอาจไม่ใช่จุดเดียวกัน รบกวนสอบถามไกด์ที่ดูแลเส้นทาง*

 หมายเหตุ

 • การบานของดอกไม้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ
 • โปรแกรมทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากสภาพการจราจร, สภาพอากาศหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนือจากการควบคุมของบริษัทฯ

PACKAGE2: ตะลุยสวนเชอร์รี่ ชมดอกไม้ฟาร์มโทมิตะ

Highlight

 • ชมดอกไม้ที่ ฟาร์ม โทมิตะ เต็มอิ่ม 120 นาที 

 • พิเศษ! รับเชอร์รี่กลับบ้านทุกท่าน ท่านละ 200 กรัม

ระยะเวลาทัวร์: 1 วัน
เริ่มเวลา: 08.50 – 18.00 น. (ตามเวลา)
ลักษณะทัวร์: เข้าร่วมทัวร์ (Join Tour)
ขั้นต่ำในการจอง: 1 ท่าน 
จำนวนคนเดินทาง: ขั้นต่ำ 25 ท่าน 
*ทัวร์จะถูกยกเลิกเมื่อมีจำนวนผู้เข้าร่วมไม่ถึงขั้นต่ำตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง 4 วัน*

อัตราค่าบริการ

วันที่ออกเดินทาง ราคาสำหรับ ราคาต่อท่าน (บาท)

15, 22, 30 กรกฎาคม 2017

ผู้ใหญ่ (อายุ 12 ปีขึ้นไป) 2,965 บาท
(8,980 เยน)
เด็ก (อายุ 6 -11 ปี) 2,965 บาท
(8,980 เยน) 
เด็กเล็ก (อายุ 3 - 5 ปี)
*ราคารวมเฉพาะ รถบัส (ไม่รวมอาหาร)
990 บาท
(3,000 เยน) 

*หมายเหตุ ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ณ วันที่ทำการชำระเงิน

โปรแกรมการเดินทาง

 • 08.50 น. พบกัน ณ สถานีรถไฟซัปโปโร ทางออกเหนือ
 • สู่สวนเชอร์รี่โออาชิ เก็บ-ทานเชอร์รี่ไม่อั้น (ในเวลา 40 นาที)
 • สู่ ฟาร์มโทมิดะ ชมทุ่งลาเวนเดอร์ที่ฟุราโนะ (ในเวลา 120 นาที)
 • เที่ยง อาหารเที่ยง แบบข้าวกล่อง
 • สู่ ร้าน Furano Marche ศูนย์จำหน่ายสินค้าที่รวมสินค้าแบรนด์ต่างๆ ของฟุราโนะกว่า 2,000 ชนิด (ในเวลา 30 นาที)
 • 18.00น. เดินทางกลับถึง สถานีรถไฟซัปโปโร ทางออกเหนือ
  *จุดรับและจุดส่งอาจไม่ใช่จุดเดียวกัน รบกวนสอบถามไกด์ที่ดูแลเส้นทาง*

 หมายเหตุ

 • การบานของดอกไม้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ
 • หากไม่สามารถทำการเก็บผลไม้ได้อันเนื่องมาจากสภาพอากาศ ทางบริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ในการนำผลไม้ที่เก็บแล้วให้ท่านแทน,
 • โปรแกรมทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากสภาพการจราจร, สภาพอากาศหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ,
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนือจากการควบคุมของบริษัทฯ

PACKAGE3: เก็บเชอร์รี่-ทานไม่อั้น & บุฟเฟ่ต์หอยนางรมย่าง & ชมโรงงานเบียร์อะซาฮิ

Highlight

 • ตะลุยไร่เชอร์รี่ ที่ฟาร์มแห่งโจซังเค เก็บ-ทานไม่อั้น 30 นาที 

 • อิ่มอร่อยไปกับ "บุฟเฟ่ต์หอยนางรมย่าง" ที่ตลาดโจไกอิจิบะ นาน 60 นาที 

 • เยี่ยมชมโรงงานเบียร์ญี่ปุ่น "อะซาฮิ" พร้อมชิมเบียร์สดฟรี!

ระยะเวลาทัวร์: 1 วัน
เริ่มเวลา: 08.50 – 16.00 น. (ตามเวลา)
ลักษณะทัวร์: เข้าร่วมทัวร์ (Join Tour)
ขั้นต่ำในการจอง: 1 ท่าน 
จำนวนคนเดินทาง: ขั้นต่ำ 25 ท่าน 
*ทัวร์จะถูกยกเลิกเมื่อมีจำนวนผู้เข้าร่วมไม่ถึงขั้นต่ำตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง 4 วัน*

อัตราค่าบริการ

วันที่ออกเดินทาง ราคาสำหรับ ราคาต่อท่าน (บาท)

8, 16, 22, 29 กรกฎาคม 2560

ผู้ใหญ่ (อายุ 12 ปีขึ้นไป) 3,295 บาท
(9,980 เยน)
เด็ก (อายุ 6 -11 ปี) 3,295 บาท
(9,980 เยน)
เด็กเล็ก (อายุ 3 - 5 ปี)
*ราคารวมเฉพาะ รถบัส (ไม่รวมอาหาร)
990 บาท
(3,000 เยน) 

*หมายเหตุ ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ณ วันที่ทำการชำระเงิน

โปรแกรมการเดินทาง

 • 08.50 น. พบกัน ณ สถานีรถไฟซัปโปโร ทางออกเหนือ
 • สู่ ฟาร์มโจซังเค เก็บ-ทานเชอร์รี่ไม่อั้น (ในเวลา 30 นาที)
 • สู่ เมืองโจซังเค อิสระเดินเล่นชมเมือง (ในเวลา 40 นาที)
 • เที่ยง อาหารเที่ยง ณ ตลาดโจไกอิจิบะ บุฟเฟ่ต์หอยนางรมย่าง (ในเวลา 60 นาที)
 • สู่ โรงงานเบียร์อะซาฮิ พร้อมชิมเบียร์สด (ในเวลา 60 นาที)
 • 16.00น. เดินทางกลับถึง สถานีรถไฟซัปโปโร ทางออกเหนือ
  *จุดรับและจุดส่งอาจไม่ใช่จุดเดียวกัน รบกวนสอบถามไกด์ที่ดูแลเส้นทาง*

 หมายเหตุ

 • หากไม่สามารถทำการเก็บผลไม้ได้อันเนื่องมาจากสภาพอากาศ ทางบริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ในการนำผลไม้ที่เก็บแล้วให้ท่านแทน
 • โปรแกรมทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากสภาพการจราจร, สภาพอากาศหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนือจากการควบคุมของบริษัทฯ

แผนที่จุดนัดพบ “MEETING POINT”

ณ สถานีรถไฟซัปโปโร ทางออกเหนือ


 อัตรานี้รวม

 ค่ารถนำเที่ยว
 อาหารกลางวัน 1 มื้อ
 ไกด์พูดภาษาอังกฤษ
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่อยู่ในโปรแกรมการเดินทาง

 อัตรานี้ไม่รวม

 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 อาหาร
 ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ นอกเหนือจากในโปรแกรมการเดินทาง
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และโปรแกรมทัวร์เสริมต่างๆ

** ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น ยกเว้นเมื่อทางบริษัทฯ ยกเลิกการท่องเที่ยวในสถานที่นั้นๆ **

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่ารถนำเที่ยว
 • อาหารกลางวัน 1 มื้อ
 • ไกด์พูดภาษาอังกฤษ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่อยู่ในโปรแกรมการเดินทาง

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • อาหาร
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ นอกเหนือจากในโปรแกรมการเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และโปรแกรมทัวร์เสริมต่างๆ
  ** ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น ยกเว้นเมื่อทางบริษัทฯ ยกเลิกการท่องเที่ยวในสถานที่นั้นๆ **

RELATED ARTICLES

เค้าไปทำอะไรกันที่ฮอกไกโด? แพลนไปเที่ยวญี่ปุ่นฮอกไกโดกันเถอะ

ถ้าถามว่าไปฮอกไกโดจะเที่ยวไหนดี ก็คงจะรู้กันบ้างแล้วมีที่ไหนน่าสนใจบ้าง แต่ถามว่าไปที่นั่นแล้วทำอะไรกันบ้าง นั่นสิ เค้าทำอะไรกันที่ฮอกไกโด ต้องตามไปดู

ขนมของฝากจากฮอกไกโด 10 อย่างนี้ที่คนญี่ปุ่นแนะนำ

ถ้าจะพูดถึงขนมของฝากดังๆ ก็ดูธรรมดาไป เพราะใครๆ ก็ซื้อกันและคงรู้จักกันแล้ว เพราะว่าขนมของฮอกไกโดยังมีที่อร่อยๆ อีกเยอะ โดยเฉพาะ 10 อย่างนี้ แนะนำโดยคนญี่ปุ่น ว่าอร่อยไม่แพ้ของฝากเจ้าดังๆ เพราะฉะนั้น ไปฮอกไกโดคราวนี้ต้องช้อปปิ้งติดไม้ติดมือไปเป็นของฝากกันแล้วล่ะ

พยากรณ์ใบไม้เปลี่ยนสีที่ญี่ปุ่น...AUTUMN IN JAPAN 2017

พยากรณ์ใบไม้เปลี่ยนสีที่ญี่ปุ่น...AUTUMN IN JAPAN 2017 ใครที่กำลังตั้งตารอคอยไปชมช่วงที่มีแต่สีสันทั่วญี่ปุ่น มีข่าวมาฝาก พยากรณ์ใบไม้เปลี่ยนสีของญี่ปุ่นในปีนี้ ซึ่งแน่นอนว่าจะเริ่มเปลี่ยนสีจากเหนือสุด ลงไปใต้สุด ตั้งแต่ ฮอกไกโด > โทโฮคุ > คันโต > ชูบุ > ค้นไซ > ชูโงะกุ > ชิโกะกุ > คิวชู

เที่ยวเทศกาลใบไม้เปลี่ยนสีที่ซัปโปโร Sapporo Autumn Fest 2017

ไปเที่ยวญี่ปุ่นช่วงนี้คุ้มสองต่อ ได้ชมสีสันหลากสีของใบไม้ที่ค่อยเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีแดง ส้ม เหลือง จะหาสีสวยๆ แบบนี้ก็ต้องช่วงนี้แหละ ใครมีแพลนไปเที่ยวฮอกไกโดช่วงนี้พอดี ก็จะได้ชมงาน Sapporo Autumn Fest 2017

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!