[Group&Go 4 คนเดินทาง] ทัวร์ครอบครัวส่วนตัว ทัวร์อินโดนีเซีย มนต์เสน่ห์บาหลี 4 วัน 3 คืน

Garuda Indonesia

เดินทาง 4 คนขึ้นไป (ตั๋วเครื่องบินไปกลับ Garuda Indonesia น้ำหนักกระเป๋า 20 กก. + ที่พัก 3 คืน + มื้ออาหาร 8 มื้อ + ไกด์ท้องถิ่น + ฟรี! ซิมการ์ดพร้อมอินเทอร์เน็ต + ฟรี! สตาร์บัค + รถรับส่งนำเที่ยว)


Highlight

 • Group & Go เดินทาง 4 คนขึ้นไป มีไกด์ท้องถิ่นดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดการเดินทาง ไม่ต้องรอครบกรุ๊ป
 • เดินทางโดยสายการบินการูด้า (GA) ได้รับรางวัลสายการบินระดับ 5 ดาว และที่นั่งชั้นประหยัดที่ดีที่สุดในโลก
 • ชมความสวยงามที่ “วัดอูลูวาตู” วัดศักดิ์สิทธิ์ของชาวบาหลี ที่ตั้งอยู่ริมหน้าผาสูง
 • ช้อปปิ้งที่ “คูต้า เซ็นเตอร์” แหล่งยอดฮิตของนักท่องเที่ยวที่ใครต่างก็ต้องไปเยือน
 • ชมระบำบาร็อง แดนซ์ เรื่องราวการต่อสู้ระหว่างความชั่ว และความดี
 • ชิมอาหารทะเลสไตล์บาหลี กับบรรยากาศสุดโรแมนติกยามพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า ณ ชายหาดจิมบารัน
 • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองจุใจกันที่ ตลาดอุบูด พิเศษสุดๆ!! ฟรี สตาร์บัค ท่านละ 1 แก้ว
 • แจกฟรี ซิมการ์ด พร้อมอินเทอร์เน็ต ไว้ให้ท่านได้อัพเดพภาพเซลฟี่ ตลอดการเดินทาง
 • พิเศษ! หากเดินทางแบบส่วนตัว 4 ท่าน(มีไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาอังกฤษนำเที่ยว) ลดทันที 1,000 บาท
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292
ราคาเริ่มต้น

24,900

บาท/ท่าน
 • Detail

 • ประเทศ : อินโดนีเซีย
 • รวมมื้ออาหาร : 8 มื้อ
 • ระดับโรงแรม : หรือเทียบเท่า
 • ช่วงเวลาเดินทาง : ก.ค.- ต.ค.63
 • ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
 • สายการบิน : Garuda Indonesia
 • สนามบิน : สนามบินสุวรรณภูมิ
 • Group Size : 4 คน

รายละเอียดการเดินทาง

 • วันที่ 1

  สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ – จาการ์ต้า - เดนพาซาร์ (บาหลี)

  มื้ออาหาร : 

  - / - / เย็น

  โรงแรม : 

  FONTANA HOTEL//PARK REGIS HOTEL (หรือเทียบเท่า)

  สนามบินสุวรรณภูมิ

  ออกเดินทางสู่จาการ์ต้า และ ต่อเครื่องไปยังเดนพาซาร์

  การเดินทาง

  การเดินทาง
 • วันที่ 2

  บาร็อง แดนซ์ – ศูนย์ผ้าบาติก - หมู่บ้านคินตามานี ภูเขาไฟบาตูร์ (ภูเขาไฟคินตามานี) – วัดตัมปะก์ซีริง - ตลาดปราบเซียน – อูบุด

  มื้ออาหาร : 

  เช้า / กลางวัน / เย็น

  โรงแรม : 

  FONTANA HOTEL//PARK REGIS HOTEL (หรือเทียบเท่า)

  ชม บาร็อง ด๊านซ์

  ศิลปวัฒนธรรมของบาหลี เป็นเรื่องราวการต่อสู้ระหว่างความชั่วและความดี

  การเดินทาง

  ศูนย์ผ้าบาติก

  ชมศิลปหัตถกรรม ที่มาของผ้าบาติกสวยๆ หนึ่งในของขึ้นชื่อบาหลี

  การเดินทาง

  ภูเขาไฟกูนุงบาร์ตูร์

  ภูเขาไฟบาร์ตูร์ ซึ่งอยู่บริเวณหมู่บ้านคินตามานี ตั้งอยู่บนระดับความสูง 1,717 เมตร ภูเขาไฟกูนุงบาร์ตูร์ เป็นหุบเขาที่งดงาม มีหมอกปกคลุมอย่างสวยงาม บริเวณนี้จะมีอากาศเย็นตลอดทั้งปี ใกล้กับภูเขาไฟ คือ ทะเลสาบบาร์ตูร์

  การเดินทาง

  วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์

  วัดอันศักดิ์สิทธิ์ของคนที่นี่ ซึ่งมีนำใสสะอาดผุดขึ้นมาตลอดเวลา

  การเดินทาง

  ตลาดอูบุด

  ศูนย์กลางของงานศิลปะของบาหลีและของฝากราคาถูกมากมาย

  การเดินทาง

 • วันที่ 3

  วัดเม็งวี – เบดูกัลป์ – ทะเลสาบบราตัน –วัดอูลันดานู – วิหารตานะห์ ล็อต - คูต้า หาดจิมบารัน

  มื้ออาหาร : 

  เช้า / กลางวัน / เย็น

  โรงแรม : 

  FONTANA HOTEL//PARK REGIS HOTEL (หรือเทียบเท่า)

  วัดเม็งวี (วัด ตามัน อายุน)

  เคยเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรเรืองอำนาจ นับย้อนถึงสมัยราชวงศ์เกลเกล

  การเดินทาง

  ปุรา อูลัน ดานู บราตัน

  ตั้งอยู่บริเวณกลางน้ำริมทะเลสาบบราตัน มีฉากหลังเป็นภูเขาไฟสูงทะมึน บางช่วงถูกคั่นด้วยปุยเมฆสีขาว

  การเดินทาง

  วิหารตานะห์ ล็อต

  ชมวิวที่งดงามที่สุดของเกาะบาหลี วัดตั้งอยู่เหนือแท่นหินซึ่งเกิดจากการถูกคลื่นกัดเซาะ

  การเดินทาง

  ชายหาดจิมบารัน

  ทานอาหารทะเลเลิศรสพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด ท่ามกลางบรรยากาศยามพระอาทิตย์ตกดิน

  การเดินทาง

 • วันที่ 4

  เดนพาซาร์ บาหลี – สนามบินบาหลี – กรุงเทพฯ

  มื้ออาหาร : 

  เช้า / - / -

  โรงแรม : 

  -

  เดนพาซาร์

  ออกเดินทางสู่จาการ์ต้า และ ต่อเครื่องกลับสู่สนามบินสุวรรณภูมิ

  การเดินทาง

  การเดินทาง

  เดินทางกลับกรุงเทพ

  เดินทางจากเดนพาซาร์ โดยสายการบินการูด้า อินโดนีเซีย สู่กรุงเทพ

  การเดินทาง

  GARUDA INDONESIA

แพ็กเกจนี้รวมอะไรบ้าง ?


อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (ตั๋วเดี่ยว ราคาขึ้นอยู่กับวันที่เดินทาง) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ และค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท ของบริษัท MSIGประกันภัย (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ , ไกด์ท้องถิ่น มาตรฐานวันละ 5 USD.x 4 วัน = 20 USD

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!