แพคเกจอินเดีย พุทธคยา ราชคฤห์ 3 วัน 2 คืน


เดินทาง 6 คนขึ้นไป (ที่พัก 2 คืน + มื้ออาหาร 6 มื้อ + รถรับส่งพร้อม City Tour เดินทางโดยรถปรับอากาศนำเที่ยว + มัคคุเทศน์ท้องถิ่น)


Highlight
 • ออกเดินทาง 6 ท่าน ได้โดยไม่ต้องรอกรุ๊ป (ไม่มีหัวหน้าทัวร์)
 • เที่ยวเมืองพุทธคยาสถานที่เชื่อกันว่าเป็นที่ตรัสรู้ของพระพุธเจ้า
 • ชมสัตตมหาสถาน สถานที่พระพุทธเจ้าเสวยวิมุติสุขหลังจากตรัสรู้
 • ชมพระมหาโพธิ์เจดีย์ อนุสรณ์สถานแห่งการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
 • ชมสถูปและภาพสลักอดีตพระพุทธเจ้า ศิลปะสมัยปาละอายุราว ๑,๒๐๐ ปี 
 • ขึ้นเขาเขาคิชกูฏเพื่อนมัสการถ้พระมหาโมคคัลลานะและถ้ำสุกร
 • ชมวัดชีวกัมพวันโรงพยาบาลสงฆ์แห่งแรกของโลก
 • ชมมหาวิทยาลัยนาลันทามหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
 • ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292
ราคาเริ่มต้น

7,900

บาท/ท่าน
 • Detail

 • ประเทศ : อินเดีย
 • รวมมื้ออาหาร : 6 มื้อ
 • ระดับโรงแรม : หรือเทียบเท่า
 • ช่วงเวลาเดินทาง : ติดต่อสอบถาม
 • ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
 • สายการบิน :
 • สนามบิน : กรุณาเลือกสนามบิน
 • Group Size : 4 คน

รายละเอียดการเดินทาง

 • วันที่ 1

  สนามบิน – พุทธคยา – สถูปพุทธคยา – พระมหาโพธิ์เจดีย์

  มื้ออาหาร : 

  - / กลางวัน / เย็น

  โรงแรม : 

  JATAKA INN , BODHGAYA (หรือเทียบเท่า)

  กรุงเทพ - พุทธคยา

  เดินทางสู่ พุทธคยา โดยเที่ยวบินที่ท่านเลือก

  การเดินทาง

  สายการบินที่เลือก

  รถรับส่ง

  มีรถรับส่งเป็น รถนำเที่ยวแบบ Private เดินทาง 6 คนโดยรถ Tempo

  การเดินทาง

  รถตู้

  สถูปพุทธคยา

  ได้รับการบูรณะใหม่ภายในประดิษฐานพระพุทธรูป “พระพุทธเมตตา” ปางมารวิชัย

  การเดินทาง

  รถตู้

  ต้นศรีมหาโพธิ์

  เชื่อกันว่าเป็นจุดที่พระพุทธเจ้าประทับนั่งบำเพ็ญเพียรจนตรัสรู้สมโพธิญาณ

  การเดินทาง

  รถตู้

  สัตตมหาสถาน

  สถานที่พระพุทธเจ้าเสวยวิมุติสุขหลังจากตรัสรู้แล้วเจ็ดแห่ง

  การเดินทาง

  รถตู้

  พระมหาโพธิ์เจดีย์

  อนุสรณ์สถานแห่งการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

  การเดินทาง

  รถตู้

  เสาพระเจ้าอโศก

  สร้างเพื่อประกาศศาสนาและถวายเป็นพุทธบูชาแก่สังเวชนียสถาน

  การเดินทาง

  รถตู้

  ประตูโทรณะที่สลัก

  เรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติ

  การเดินทาง

  รถตู้

  JATAKA INN , BODHGAYA

  ที่พักโรงแรม JATAKA INN , BODHGAYA หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

  การเดินทาง

  รถตู้
 • วันที่ 2

  พุทธคยา – เมืองราชคฤห์ – เขาคิชกูฏ – ถ้ำสุกร – กุฎิพระอานนท์ – เมืองนาลันทา – หลวงพ่อดำแห่งนาลันทา

  มื้ออาหาร : 

  เช้า / กลางวัน / เย็น

  โรงแรม : 

  JATAKA INN , BODHGAYA (หรือเทียบเท่า)

  เมืองราชคฤห์

  ซึ่งมีความหมายว่าพระราชวัง เป็นสถานที่อีกแห่งหนึ่งที่มีความศักดิ์สิทธิ์และสำคัญต่อพุทธศาสนิกชน

  การเดินทาง

  รถตู้

  เขาคิชกูฏ

  เป็นหนึ่งใน ๕ เบญจคีรีนคร เพราะแคว้นมคธล้อมรอบด้วยเขา ๕ ลูก

  การเดินทาง

  รถตู้

  ถ้ำสุกร

  ที่พระสารีบุตรบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ และ กุฏิพระอานนท์

  การเดินทาง

  รถตู้

  วัดเวฬุวัน

  วัดแห่งแรกของพระพุทธศาสนา ที่สร้างถวายโดยพระเจ้าพิมพิสาร

  การเดินทาง

  รถตู้

  วัดชีวกัมพวัน

  โรงพยาบาลสงฆ์แห่งแรกของโลก “ชีวกัมพวัน” เป็นสวนป่ามะม่วง

  การเดินทาง

  รถตู้

  เมืองนาลันทา

  มีความหมายว่าเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยดอกบัว

  การเดินทาง

  รถตู้

  มหาวิทยาลัยนาลันทา

  นับเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกที่มีหนังสือมากถึง9 ล้านเล่ม

  การเดินทาง

  รถตู้

  หลวงพ่อดำแห่งนาลันทา

  ลักษณะพระเกตุทรงบัวตูม ปางนั่งขัดสมาธิ พระหัตถ์ชี้แม่พระธรณีเป็นพยาน แกะสลักด้วยหินดำ

  การเดินทาง

  รถตู้

  พุทธคยา เมืองคยา

  เมืองคยา (ประมาณ 3 ชั่วโมง)

  การเดินทาง

  รถตู้

  JATAKA INN , BODHGAYA

  ที่พักโรงแรม JATAKA INN , BODHGAYA หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

  การเดินทาง

  รถตู้
 • วันที่ 3

  พุทธคยา – สนามบินดอนเมือง

  มื้ออาหาร : 

  เช้า / - / -

  โรงแรม : 

  -

  พุทธคยา - กรุงเทพ

  เดินทางสู่ กรุงเทพ โดยเที่ยวบินที่ท่านเลือก

  การเดินทาง

  สายการบินที่เลือก

แพ็กเกจนี้รวมอะไรบ้าง ?


อัตรานี้รวม

 • ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
 • ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 • ค่าวีซ่าเข้าประเทศอินเดียแบบ E-Visa
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
 • ภาษีสนามบินทุกแห่ง ภาษีน้ำมัน 
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย
 • กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 20 กิโลกรัม/ท่าน ส่วนเกินน้ำหนักตามสายการบินกำหนด
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าทิปค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น 5USD /วัน/ต่อท่าน

รีวิวท่องเที่ยว

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!