[ 2 คนเดินทาง ] แพคเกจบาหลีสวิง เล็มปูยัง นูซาเปนิดา สวรรค์ของคนชอบถ่ายรูป 4 วัน 3 คืน

ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

เดินทาง 2 คนขึ้นไปแบบส่วนตัว + ซิตี้ทัวร์พร้อมไกด์ท้องถิ่น + โรงแรมระดับ 4 ดาว + อาหารครบทุกมื้อ + รถนำเที่ยว


Highlight
 • เดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไปแบบส่วนตัว มีไกด์ท้องถิ่นชำนาญเส้นทางนำเที่ยว
 • ตื่นเต้นกับการโล้ชิงช้า(bali swing) พร้อมเก็บภาพความประทับใจกับวิวธรรมชาติที่สวยงาม
 • เก็บภาพประทับใจที่ ประตูสวรรค์ วัดเล็มปูยัง
 • ชมความสวยงามของธรรมชาติ ที่นูซาเปนิดา (Nusa Penida)
 • ชิมอาหารทะเลสไตล์บาหลี กับบรรยากาศสุดโรแมนติกยามพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า ณ ชายหาดจิมบารัน
 • พิเศษสุดๆ รับประทานอาหารเช้าแบบ FLOATING BREAKFAST ที่ SANTIMANDALA รีสอร์ทระดับ 5 ดาว
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292
ราคาเริ่มต้น

16,900

บาท/ท่าน
 • Detail

 • ประเทศ : อินโดนีเซีย
 • รวมมื้ออาหาร : 8 มื้อ
 • ระดับโรงแรม : หรือเทียบเท่า
 • ช่วงเวลาเดินทาง : ก.ค.63 - มี.ค.64
 • ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
 • สายการบิน : ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
 • สนามบิน : กรุณาเลือกสนามบิน
 • Group Size : 2 คน

รายละเอียดการเดินทาง

 • วันที่ 1

  กรุงเทพฯ – เดนปาซาร์ – วิหารอูลูวาตู - หาดจิมบารัน

  มื้ออาหาร : 

  - / - / เย็น

  โรงแรม : 

  AstonKutaHotel หรือเทียบเท่า (หรือเทียบเท่า)

  กรุงเทพฯ - บาหลี

  คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง หรือ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อออกเดินทางสู่ บาหลี

  การเดินทาง

  โดยสายการบินที่ท่านเลือก

  ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ ไร เกาะบาหลี

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ ไร เกาะบาหลี

  การเดินทาง

  โดยสายการบินที่ท่านเลือก

  TOYOTA AVANZA

  ไกด์ท้องถิ่นให้การตอนรับ คอยดูแลและบริการท่านตลอดทริป

  การเดินทาง

  รถยนต์ส่วนตัว

  AstonKutaHotel

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก AstonKutaHotel หรือเทียบเท่า

  การเดินทาง

  รถยนต์ส่วนตัว
 • วันที่ 2

  เกาะนูซา เปนิดา - Angel’s Billabong - Broken Beach - Kelingking Beach

  มื้ออาหาร : 

  เช้า / กลางวัน / เย็น

  โรงแรม : 

  AstonKutaHotel หรือเทียบเท่า (หรือเทียบเท่า)

  Broken Beach

  ชมแอ่งที่เกิดจากการกัดเซาะของน้ำทะเลจนเกิดเป็นวิวที่งดงามตระการตา

  การเดินทาง

  เรือสปีดโบ๊ท

  Kelingking Beach

  เป็นหน้าผารูปเหมือนไดโนเสาร์ T.Rex ยื่นออกไปในทะเล โดยจะมีบันไดไม้ไผ่ให้เดินลงไปถึงชายหาดข้างล่างได้

  การเดินทาง

  รถยนต์ส่วนตัว
 • วันที่ 3

  วัดเล็มปูยัง - ชิงช้าบาหลี

  มื้ออาหาร : 

  เช้า / กลางวัน / เย็น

  โรงแรม : 

  SANTIMANDALA RESORT HOTEL หรือเทียบเท่า (หรือเทียบเท่า)

  วัดเล็มปูยัง

  วัดเก่าแก่ที่สะท้อนศิลปวัฒนธรรมของชาวบาหลีตามคติความเชื่อของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู

  การเดินทาง

  รถยนต์ส่วนตัว

  Bali Swing

  ท้าความสูงและเสียวไปกับ BALI SWING หรือชิงช้าบาหลี

  การเดินทาง

  รถยนต์ส่วนตัว

  Bali Bird Nest

  ถ่ายภาพเซลฟี่สวยๆ กับมุมถ่ายรูปที่ให้ความรู้สึกเหมือนนอนอยู่ในรังนก

  การเดินทาง

  รถยนต์ส่วนตัว

  SANTIMANDALA RESORT HOTEL

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก SANTIMANDALA RESORT HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว (แบบสระส่วนตัว)

  การเดินทาง

  รถยนต์ส่วนตัว
 • วันที่ 4

  อิสระพักผ่อน - สนามบินเดนปาซาร์ – กรุงเทพฯ

  มื้ออาหาร : 

  เช้า / - / -

  โรงแรม : 

  -

  เดนพาซาร์ - กรุงเทพฯ

  ออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร เกาะบาหลี สู่กรุงเทพฯ

  การเดินทาง

  โดยสายการบินที่ท่านเลือก

  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

  เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

  การเดินทาง

  เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

แพ็กเกจนี้รวมอะไรบ้าง ?


อัตรานี้รวม

 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ และค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (ตั๋วเดี่ยว ราคาขึ้นอยู่กับวันที่เดินทาง) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ , ไกด์ท้องถิ่น มาตรฐานวันละ 5 USD. ( 5 USD. * 4 วัน = 20 USD. ต่อท่าน )

*หมายเหตุ: อัตราค่าบริการนี้ ยกเว้นช่วงเทศกาลและวันหยุดนักขัตฤกษ์

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!