[Group&Go 4 คนเดินทาง] ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวแบบส่วนตัว โตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ 4 วัน 3 คืน

ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

แพคเกจโรงแรม 3 คืน + มื้ออาหาร 5 มื้อ + นำเที่ยวพร้อมคนขับรถชำนาญเส้นทาง แบบส่วนตัว


Highlight

Group&Go เที่ยวแบบส่วนตัว โตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ 4 วัน 3 คืน

 • เที่ยวกันเองแบบเป็นกรุ๊ปส่วนตัว 4 คนก็เดินทางได้
 • สามารถกำหนดวันเดินทางเองได้ ไม่ต้องเสียเวลารอกรุ๊ปใหญ่
 • บริการด้วยรถยนต์ส่วนตัว พร้อมคนขับรถท้องถิ่นผู้ชำนาญเส้นทาง
 • ที่พัก 3 คืน พร้อมบริการอาหารเช้าที่โรงแรม
 • ผ่อนคลายกับการแช่ออนเซ็นเพื่อสุขภาพ
 • อิสระวันฟรีในโอซาก้า เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งย่านดัง

**หากเดินทางตรงกับวันเสาร์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม กรุณาเช็คกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292
ราคาเริ่มต้น

23,900

บาท/ท่าน
 • Detail

 • ประเทศ : ญี่ปุ่น
 • รวมมื้ออาหาร : 5 มื้อ + อิสระ 5 มื้อ
 • ระดับโรงแรม : หรือเทียบเท่า
 • ช่วงเวลาเดินทาง : วันนี้ - มีนาคม 2563
 • ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
 • สายการบิน : ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
 • สนามบิน : กรุณาเลือกสนามบิน
 • Group Size : 4 คน

รายละเอียดการเดินทาง

 • วันที่ 1

  กรุงเทพฯ - สนามบินนาริตะ – วนอุทยานฮาโกเน่ –หุบเขาโอวาคุดานิ –โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอาท์เลต – แช่ออนเซ็น – บุฟเฟ่ต์ขาปู

  มื้ออาหาร : 

  - / กลางวัน / เย็น

  โรงแรม : 

  FUJINOBOU KAEN HOTEL หรือเทียบเท่า (หรือเทียบเท่า)

  สนามบินนาริตะ

  นำท่านเดินทางสู่ วนอุทยานแห่งชาติ ฮาโกเน่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง)

  การเดินทาง

  รถตู้ส่วนตัว

  หุบเขาโอวาคุดานิ

  หุบเขาแร่กำมะถัน สถานที่ท่องเที่ยวแสนขึ้นชื่อของฮาโกเนะ อยู่บนความสูง 1,050 เมตรจากระดับน้ำทะเล ชมบ่อน้ำแร่กำมะถันที่สามารถต้มไข่ไห้สุกด้วยอุณหภูมิ 97 องศาเซลเซียส ชิมไข่ดำ ที่เชื่อกันว่าเมื่อกินไข่ดำ 1 ฟองจะทำให้มีอายุยืนยาวขึ้น 7 ปี

  การเดินทาง

  รถตู้ส่วนตัว

  โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต

  เป็นเอาท์เล็ตขนาดใหญ่ ภายในมีร้านค้า ให้ท่านได้ช้อปปิ้งอย่างจุใจกับสินค้าหลากหลายแบรนด์ดัง ทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ

  การเดินทาง

  รถตู้ส่วนตัว

  FUJINOBOU KAEN HOTEL หรือเทียบเท่า

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก FUJINOBOU KAEN HOTEL หรือเทียบเท่า

  การเดินทาง

  รถตู้ส่วนตัว
 • วันที่ 2

  หมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก – ลานสกี ฟูจิเท็น – กรุงโตเกียว – วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ

  มื้ออาหาร : 

  เช้า / - / -

  โรงแรม : 

  SHINJUKU GRANBELL HOTEL หรือเทียบเท่า (หรือเทียบเท่า)

  หมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก

  ) เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ใกล้ภูเขาไฟฟูจิ บริเวณทะเลสาบยามานากาโกะ คนไทยเราเรียกที่นี่ว่า "หมู่บ้านน้ำใส"

  การเดินทาง

  รถตู้ส่วนตัว

  ลานสกี ฟูจิเท็น

  นำท่านสนกุสนานกับกิจกรรมลานสกี ฟูจิเท็น (FUJITEN) (ราคาไม่รวมค่ากิจกรรมและชุดสกี)

  การเดินทาง

  รถตู้ส่วนตัว

  วัดอาซากุสะ

  หรือ วัดเซนโซจิ วัดเก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว ซึ่งเคยเป็นวัดที่เหล่าโชกุนและซามูไรให้ความเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างมากในอดีต

  การเดินทาง

  รถตู้ส่วนตัว

  ย่านชินจูกุ

  เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้าฟมากมายและ เครื่องใช้ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส์ หรือสินค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วยกระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้า แบรนด์เนม เสื้อผ้าแฟชั่นสำหรับวัยรุ่น เครื่องสำอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่น

  การเดินทาง

  รถตู้ส่วนตัว

  SHINJUKU GRANBELL HOTEL หรือเทียบเท่า

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก SHINJUKU GRANBELL HOTEL หรือเทียบเท่า

  การเดินทาง

  รถตู้ส่วนตัว
 • วันที่ 3

  อิสระท่องเที่ยวหรือช้อปปิ้งในกรุงโตเกียว (ไม่มีรถบริการ)

  มื้ออาหาร : 

  เช้า / - / -

  โรงแรม : 

  SHINJUKU GRANBELL HOTEL หรือเทียบเท่า (หรือเทียบเท่า)

  อิสระท่องเที่ยว กรุงโตเกียว

  ให้ท่านได้อิสระท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆใน กรุงโตเกียว โดยมีสถานที่แนะนำ อาทิ (ไม่มีรถบริการ) ย่านฮาราจูกุ ถนนทาเคชิตะ ย่านชิบูย่า

  การเดินทาง

  ไม่รถบริการ

  SHINJUKU GRANBELL HOTEL หรือเทียบเท่า

  ที่พัก SHINJUKU GRANBELL HOTEL หรือเทียบเท่า

  การเดินทาง

  รถตู้ส่วนตัว
 • วันที่ 4

  รถรับจากโรงแรม – เดินทางสู่สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ

  มื้ออาหาร : 

  เช้า / - / -

  โรงแรม : 

  -

  สนามบินนาริตะ

  เดินทางสู่ สนามบินนาริตะ เพื่อเช็คอินเตรียมตัวเดินทางกลับ ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ

  การเดินทาง

  รถตู้ส่วนตัว

  กรุงเทพฯ

  เดินทางถึง กรุงเทพฯ ตามไฟลท์บินและวันเวลาที่ท่านเลือก

  การเดินทาง

แพ็กเกจนี้รวมอะไรบ้าง ?


อัตรานี้รวม

 • ค่ารถตู้ปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 10 ช.ม. / วัน)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องจองและซื้อตั๋วล่วงหน้า)
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน)
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ อาหารเช้า 3 มื้อ อาหารกลางวัน 1 มื้อ อาหารเย็น 1 มื้อ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท ของบริษัท MSIG (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ค่าภาษีสนามบิน ค่าภาษีน้ำมัน และน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง
 • ค่าไกด์ท้องถิ่นหรือหัวหน้าทัวร์
 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ (ขึ้นอยู่กับความพึงพอในของท่าน)

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • สามารถเดินทางได้ตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป โดยขึ้นอยู่กับ ระดับราคาที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น (ไม่มีหัวหน้าทัวร์)
 • ราคาข้างต้นเป็นเพียงการเสนอราคาเท่านั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานะของห้องพักในแต่ละวัน หากเดินทางตรงกับช่วงงานแฟร์ หรือเทศกาลของประเทศนั้นๆ อาจส่งผลให้ห้องพักเต็ม ทางบริษัทฯ ขอเสนอโรงแรมอื่นที่อยู่ในระดับราคาเดียวกัน หรือหากไม่มีห้องพักจริง ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจัดแพคเกจ
 • เมื่อได้รับการยืนยันจากพนักงานขายแล้ว กรุณาชำระเงินภายใน 24 ชั่วโมง หรือขึ้นอยู่กับทางโรงแรมเป็นผู้กำหนด

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!