Group&Go ทัวร์ครอบครัวส่วนตัว เที่ยวฮ่องกง เซินเจิ้น เที่ยวช้อปปิ้ง 2 เมืองใหญ่ 3 วัน 2 คืน


เที่ยว 2 เมืองจุใจ ฮ่องกง เซินเจิ้น เมืองที่เจริญรุ่งเรืองในทุกๆด้าน ชมโชว์ม่านน้ำ 3 มิติสุดอลังการ MANGROVE GROOVE ไหว้พระจัดเต็มสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในฮ่องกง เดินทาง 6 คนขึ้นไป (ที่พัก ระดับ 3 ดาว 2 คืน


Highlight
 • ออกเดินทาง 4 ท่าน แบบส่วนตัว ไม่ต้องรอกรุ๊ปใหญ่
 • ช้อปปิ้ง จุใจ ทั้งฮ่องกง เซินเจิ้น เป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรืองในทุกๆด้าน ที่คุณไม่ควรพลาด
 • พลาดไมได้! 3D WATER SHOW “โชว์ม่านน้ำ”เทคนิคสุดอลังการกว่า 600 ชนิด ที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดในโลก
 • ช้อปปิ้งสุดมันส์ ตลาดที่ใหญ่ที่สุดในเซินเจิ้น ณ ตลาดหลอหวู่ เซ็นเตอร์
 • นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำเกาะฮ่องกง วัดแชกุงหมิว วัดหวังต้าเซียน เพื่อเสริมสิริมงคลแก่ชีวิต
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292
ราคาเริ่มต้น

6,900

บาท/ท่าน
 • Detail

 • ประเทศ : ฮ่องกง
 • รวมมื้ออาหาร : 6 มื้อ + อิสระ 1 มื้อ
 • ระดับโรงแรม : หรือเทียบเท่า
 • ช่วงเวลาเดินทาง : วันนี้ - กันยายน 2563
 • ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
 • สายการบิน :
 • สนามบิน : กรุณาเลือกสนามบิน
 • Group Size : 4 คน

รายละเอียดการเดินทาง

 • วันที่ 1

  ฮ่องกง - รีพลัสเบย์ - จุดชมวิว วิคตอเรียพีค - SYMPHONY OF LIGHTS

  มื้ออาหาร : 

  - / - / เย็น

  โรงแรม : 

  M1 HOTEL , HOTEL MK (หรือเทียบเท่า)

  ฮ่องกง

  นำท่านเดินทางผ่านสะพานแขวนชิงหม่า ชมวิวทิวทัศน์ อันสวยงามของประเทศฮ่องกง

  การเดินทาง

  โดยรถส่วนตัว

  Bridal Tea House Hotel

  นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Bridal Tea House Hotel หรือเทียบเท่า

  การเดินทาง

  โดยรถส่วนตัว
 • วันที่ 2

  วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน – โรงงานจิวเวอรี่ – เซินเจิ้น (โดยรถไฟ) – ช้อปปิ้งหล่อหวู่ - ชมโชว์ม่านน้ำ 3 มิติ

  มื้ออาหาร : 

  เช้า / กลางวัน / เย็น

  โรงแรม : 

  FX Hotel , GUANGSHEN INTERNATIONAL HOTEL (หรือเทียบเท่า)

  วัดแชกงหมิว

  นำท่านสู่ วัดแชกงหมิว เป็นวัดที่ขึ้นชื่ออย่างมาก ที่เกาะฮ่องกงวัดแห่งนี้เรารู้จักกันดีในนามวัดกังหันวัดนี้มีกังหันทองแดงที่เชื่อกันว่าถ้าหมุน 3 รอบจะขับไล่สิ่งชั่วร้ายและนำแต่สิ่งดีๆ มาให้

  การเดินทาง

  โดยรถส่วนตัว

  วัดหวังต้าเซียน

  นำท่านสู่ วัดหวังต้าเซียน วัดแห่งนี้ขึ้นชื่อด้านอิทธิฤทธิ์ในการดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บจึงได้รับการนับถือเป็นพิเศษจากบรรดาคนป่วย

  การเดินทาง

  โดยรถส่วนตัว

  เซินเจิ้น(โดยรถไฟ)

  จากนั้น นำท่านเดินทางสู่เมืองเซินเจิ้น(โดยรถไฟ) เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน เดิมเป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมงธรรมดาอยู่ในมณฑลกวางตุ้ง ตัวเมืองเซินเจิ้นได้รับการวางระบบผังเมืองอย่างดีมีสภาพภูมิทัศน์ และสภาพแวดล้อมที่เป็นระเบียบสวยงาม

  การเดินทาง

  โดยรถไฟ

  ชมโชว์ม่านน้ำ 3 มิติ

  นำท่านชมโชว์ม่านน้ำ 3 มิติ ทั้งแสง สี เสียง สุดอลังการ

  การเดินทาง

  โดยรถส่วนตัว
 • วันที่ 3

  เซินเจิ้น – วัดกวนอู - สวนดอกไม้ฮอลแลนด์ - ร้านหยกจีน - ร้านสมุนไพรจีน - ร้านยางพารา - ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน - ฮ่องกง (โดยรถไฟ) - กรุงเทพ

  มื้ออาหาร : 

  เช้า / กลางวัน / -

  โรงแรม : 

  -

  ช้อปปิ้ง

  นำท่านเดินทางช้อปปิ้งที่ หลอหวู่ (Lowu) สินค้าราคาถูกแหล่งใหญ่ของเซินเจิ้น ซึ่งคนไทยรู้จักในนามมาบุญครองเมืองไทยมีสินค้ามากมายหลายหมวดหมู่ เช่น กระเป๋า รองเท้า นาฬิกา เสื้อผ้า ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝาก

  การเดินทาง

  โดยรถส่วนตัว

  ฮ่องกง(โดยรถไฟ)

  นำท่านกลับสู่ ฮ่องกง (โดยรถไฟ)

  การเดินทาง

  โดยรถไฟ

แพ็กเกจนี้รวมอะไรบ้าง ?


ราคานี้รวม

 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องจองและซื้อตั๋วล่วงหน้า)
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน)
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองของแต่ละประเทศ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท ของบริษัท ชับป์ประกันภัย (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าหัวหน้าทัวร์ คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทางจำนวน 1 ท่าน
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์ = 90 HKD / ทั้งทริป/ต่อท่าน

รีวิวท่องเที่ยว

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!