กลับด้านบน เพิ่มเพื่อนคลิก! @wonderfulpackage คลิกโทร 02-792-9292

Group&Go ทัวร์ครอบครัวส่วนตัว เที่ยวบาหลี เช็คอินไฮไลท์เกาะสวรรค์ 3 วัน 2 คืน

ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

เดินทาง 4 คนขึ้นไป (ที่พัก 2 คืน + มื้ออาหาร 3 มื้อ + รถนำเที่ยวแบบส่วนตัว + ไกด์ท้องถิ่น ดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดการเดินทาง)


Highlight
 • Group&Go ทัวร์ครอบครัวส่วนตัว เดินทาง 4 คนขึ้นไป โดยรถ TOYOTA AVANZA มีไกด์ท้องถิ่นดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดการเดินทาง
 • ที่พัก 2 คืน พร้อมอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
 • ชมทัศนียภาพที่งดงามจับตายามอาทิตย์ลับขอบฟ้า ณ “วิหารทานาล็อต”
 • ชมวิวทิวทัศน์อันงดงามของภูเขาไฟบาร์ตูร์ ซึ่งอยู่บริเวณ "หมู่บ้านคินตามานี"
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292
ราคาเริ่มต้น

5,500

บาท/ท่าน
 • Detail

 • ประเทศ : อินโดนีเซีย
 • รวมมื้ออาหาร : 3 มื้อ
 • ระดับโรงแรม : หรือเทียบเท่า
 • ช่วงเวลาเดินทาง : วันนี้ - ก.ค.62
 • ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
 • สายการบิน : ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
 • สนามบิน : กรุณาเลือกสนามบิน
 • Group Size : 4 คน

รายละเอียดการเดินทาง

 • วันที่ 1

  กรุงเทพฯ – เดนพาซาร์(บาหลี ) – อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

  มื้ออาหาร : 

  - / - / -

  โรงแรม : 

  MAX ONE LEGIAN HOTEL (หรือเทียบเท่า)

  กรุงเทพฯ - บาหลี

  คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง หรือ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อออกเดินทางสู่ บากลี

  การเดินทาง

  โดยสายการบินที่ท่านเลือก

  ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ ไร เกาะบาหลี

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ ไร เกาะบาหลี

  การเดินทาง

  โดยสายการบินที่ท่านเลือก

  TOYOTA AVANZA

  ไกด์ท้องถิ่นให้การตอนรับ คอยดูแลและบริการท่านตลอดทริป

  การเดินทาง

  รถยนต์ส่วนตัว

  MAX ONE LEGIAN HOTEL

  เข้าสู่ที่พัก MAX ONE LEGIAN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย

  การเดินทาง

  รถยนต์ส่วนตัว
 • วันที่ 2

  ภูเขาไฟบาตูร์ (ภูเขาไฟคินตามานี) – วัดตัมปะซีริง – วิหารตานะห์ ล็อต

  มื้ออาหาร : 

  เช้า / กลางวัน / -

  โรงแรม : 

  MAX ONE LEGIAN HOTEL (หรือเทียบเท่า)

  MAX ONE LEGIAN HOTEL

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรมที่พัก

  การเดินทาง

  ภูเขาไฟกูนุงบาร์ตูร์

  เดินทางสู่ หมู่บ้านคินตามานี ที่มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี และเป็นจุดชมวิว ภูเขาไฟบาตูร์ เป็นหุบเขาที่งดงามที่สุด มีหมอกปกคลุมอย่างสวยงาม ใกล้กับภูเขาไฟคือ ทะเลสาบบาตูร์ เป็นทะเลสาบที่เกิดจากการยุบตัวของภูเขาไฟดาเนาบาตูร์ที่มีขนาดใหญ่และตั้งอยู่บนหลุมปล่องภูเขาไฟที่ยังคุกรุ่น

  การเดินทาง

  รถยนต์ส่วนตัว

  วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์

  วัดอันศักดิ์สิทธิ์ของคนที่นี่ ซึ่งมีนำใสสะอาดผุดขึ้นมาตลอดเวลา

  การเดินทาง

  รถยนต์ส่วนตัว

  วิหารตานะห์ ล็อต

  วัดแห่งนี้ตั้งอยู่เหนือผืนดินบนแท่นหินซึ่งเกิดจากการถูกคลื่นกัดเซาะ หอสีดำและเถาไม้เลื้อยเหนือหน้าผาของตานะห์ ล็อต ชวนให้ระลึกถึงภาพ วาดอันประณีตของจีน

  การเดินทาง

  รถยนต์ส่วนตัว

  MAX ONE LEGIAN HOTEL

  เข้าสู่ที่พัก MAX ONE LEGIAN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย

  การเดินทาง

  รถยนต์ส่วนตัว
 • วันที่ 3

  สนามบินเดนพาซาร์ (บาหลี) - กรุงเทพฯ

  มื้ออาหาร : 

  เช้า / - / -

  โรงแรม : 

  -

  MAX ONE LEGIAN HOTEL

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรมที่พัก

  การเดินทาง

  รถยนต์ส่วนตัว

  เดนพาซาร์ - กรุงเทพฯ

  ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเดนปาซาร์ เพื่อทำการเช็คอินเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ

  การเดินทาง

  โดยสายการบินที่ท่านเลือก

  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

  เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

  การเดินทาง

  โดยสายการบินที่ท่านเลือก

แพ็กเกจนี้รวมอะไรบ้าง ?


อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าที่พัก 2 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า 2 มื้อ ที่ห้องอาหารของโรงแรม
 • บริการทัวร์ แบบส่วนตัว โดยมีไกด์ท้องถิ่น (ภาษาอังกฤษ) คอยดูแลให้บริการตลอด 3วัน
 • บริการรถนำเที่ยวแบบส่วนฟรี Local ซิมการ์ด 1 ซิม ต่อ 1 ท่าน พร้อม INTERNET
 • ค่าเข้าชมสถานที่
 • ค่าอาหารตามระบุในรายการ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าตั๋วเครื่องบินทั้งบินระหว่างประเทศและภายในประเทศ
 • ค่าทิปไกด์ คนขับรถ วันละ 5 USD ต่อวันต่อคน

ข้อควรทราบ

 • กรุณาจดจำสถานที่และจุดนัดหมาย เพื่อป้องกันการคลาดเคลื่อนกับรถส่วนตัวของท่านและทีมฯ
 • ก่อนเดินทาง เราจะแจ้ง ชื่อไกด์ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ให้แก่ท่าน
 • วันแรกที่เดินทางไปถึงสนามบิน งูระห์ไรไกด์ท้องถิ่นจะถือป้ายชื่อของท่านเพื่อรอรับท่าน

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!