กลับด้านบน เพิ่มเพื่อนคลิก! @wonderfulpackage คลิกโทร 02-792-9292

Group&Go ทัวร์ครอบครัวส่วนตัว เที่ยวจีน นครหลวงคุนหมิง อุทยานป่าหิน ถ้ำจิ่วเซียง เขาซีซาน 4 วัน 3 คืน

ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

เดินทาง 4 คนขึ้นไป (ที่พักระดับ 4 ดาว 3 คืน + มื้ออาหาร 3 มื้อ + ซิตี้ทัวร์คุนหมิงด้วยรถส่วนตัว 2 วันเต็ม )


Highlight

Group&Go ทัวร์ครอบครัวส่วนตัว เที่ยวจีน นครหลวงคุนหมิง อุทยานป่าหิน ถ้ำจิ่วเซียง เขาซีซาน  4 วัน 3 คืน

 • ราคาเริ่มต้นนี้ สำหรับเดินทางเป็นกรุ๊ปส่วนตัว 4-8 ท่าน โดยสารการบินที่ลูกค้าสามารถเลือกเองได้
 • รถนำเที่ยวแบบส่วนตัว พร้อมไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาไทยดูแลตลอดในวันที่มีซิตีทัวร์
 • ซิตี้ทัวร์คุนหมิงด้วยรถส่วนตัว 2 วันเต็ม
 • บริการรถรับส่งไปกลับ ระหว่างสนามบินและที่พักแบบส่วนตัว
 • ที่พัก JINJIANG HOTEL(B) หรือเทียบเท่า 3 คืน พร้อมอาหารเช้า 
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292
ราคาเริ่มต้น

9,999

บาท/ท่าน
 • Detail

 • ประเทศ : จีน
 • รวมมื้ออาหาร : 3 มื้อ
 • ระดับโรงแรม : หรือเทียบเท่า
 • ช่วงเวลาเดินทาง : ติดต่อสอบถาม
 • ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
 • สายการบิน : ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
 • สนามบิน : กรุณาเลือกสนามบิน
 • Group Size : 4 คน

รายละเอียดการเดินทาง

 • วันที่ 1

  กรุงเทพฯ - คุนหมิง - เข้าสู่ที่พัก

  มื้ออาหาร : 

  - / - / -

  โรงแรม : 

  JINJIANG HAOTEL (B) (หรือเทียบเท่า)

  ท่าอากาศยานนานาชาติ ฉางสุ่ย เมืองคุนหมิง

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ ฉางสุ่ย เมืองคุนหมิง ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง คนขับรถยืนถือป้ายชื่อรอรับที่สนามบิน

  การเดินทาง

  (โดยสายการบินที่ท่านเลือก)

  JINJIANG HAOTEL (B)

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก เชิญท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

  การเดินทาง

  รถยนต์
 • วันที่ 2

  คุนหมิง - อุทยานป่าหิน - ถ้ำจิ่วเชียง

  มื้ออาหาร : 

  เช้า / - / -

  โรงแรม : 

  JINJIANG HAOTEL (B) (หรือเทียบเท่า)

  JINJIANG HAOTEL (B)

  รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม

  การเดินทาง

  อุทยานป่าหิน

  รถส่วนตัวพร้อมไกด์ รับท่านจากที่พักนำท่านเดินทางชมความงามและความมหัศจรรย์ของ อุทยานป่าหิน (ไม่รวมรถราง) ชมปฎิมากรรมตามธรรมชาติ ท่านตื่นตาตื่นใจกับหินหลากชนิดที่มีรูปทรงแปลกตา ซึ่งมีอาณาเขตกว้างขวางถึง 40,000 ไร่

  การเดินทาง

  รถยนต์

  ถ้ำจิ่วเชียง

  ชมความงามของ ถ้ำจิ่วเชียง เป็นถ้ำหินงอกหินย้อยที่สวยงามตระการตามาก เป็นถ้ำมหัศจรรย์ของจีนที่สวยงามมากและเป็น 1 ใน 10 สถานที่สำคัญทางธรรมชาติของมณฑลยูนาน

  การเดินทาง

  รถยนต์
 • วันที่ 3

  คุนหมิง - เขาซีซาน หรือ ประตูมังกร - ตำหนักทองหรือจินเตี้ยน - ถนนคนเดินหนานผิงคุนหมิง

  มื้ออาหาร : 

  เช้า / - / -

  โรงแรม : 

  JINJIANG HAOTEL (B) (หรือเทียบเท่า)

  เขาซีซาน หรือ ประตูมังก

  รถส่วนตัวพร้อมไกด์รับท่านจากที่พักนำเดินทางสู่ เขาซีซาน หรือ ประตูมังกร ห่างจากตัวเมือง 29 กิโลเมตร ประตูมังกรเป็นส่วนหนึ่งของวัดในลัทธิเต๋าสร้างในช่วง ค.ศ. 1718 – 1843

  การเดินทาง

  รถยนต์

  ประตูมังกรหลงเหมิน

  นำท่านลอดผ่าน ประตูมังกรหลงเหมิน ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง และเป็นที่เชื่อกันว่าเป็น “ประตูแห่งความสิริมงคล”

  การเดินทาง

  รถยนต์

  ถนนคนเดินหนานผิงคุนหมิง

  ช้อปปิ้งที่ ถนนคนเดินหนานผิงคุนหมิง ซึ่งเป็นแหล่งค้าขายที่ คึกคักที่สุดของคุนหมิง

  การเดินทาง

  รถยนต์
 • วันที่ 4

  เที่ยวตามอัธยาศัย - สนามบินคุนหมิง - กรุงเทพฯ

  มื้ออาหาร : 

  เช้า / - / -

  โรงแรม : 

  -

  ท่าอากาศยานนานาชาติ ฉางสุ่ย เมืองคุนหมิง

  เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ฉางสุ่ย เมืองคุนหมิง เช็คอินเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ

  การเดินทาง

  รถยนต์

  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

  เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

  การเดินทาง

  โดยสายการบินที่ท่านเลือก

แพ็กเกจนี้รวมอะไรบ้าง ?


อัตรานี้รวม

 • ค่าที่พัก 3 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า 3 มื้อ ที่ห้องอาหารของโรงแรม
 • รถรับส่งไปกลับสนามบินฉางสุ่ยคุนหมิง และ ที่พักแบบส่วนตัวสำหรับ 4 - 8 ท่าน
 • บริการซีตี้ทัวร์ แบบส่วนตัว 2 วัน ตามที่ระบุในโปรแกรม พร้อมค่าเข้าชมสถานที่
 • ค่าทางด่วน, ค่าจอดรถ,

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ /ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ/ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่าอาหารกลางวันและอาหารเย็น
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศจีน แบบปกติ 1,500 บาท (ใช้เวลาดำเนินการ 5-7 วันทำการ)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าทิป คนขับรถ 200 หยวน/วัน/กรุ๊ป
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!