กลับด้านบน เพิ่มเพื่อนคลิก! @wonderfulpackage คลิกโทร 02-792-9292

Group&Go ทัวร์ครอบครัวส่วนตัว เที่ยวจีน กุ้ยหลิน 4 วัน 3 คืน

China Southern Airlines

เดินทาง 4 คนขึ้นไป (ตั๋วเครื่องบินไปกลับ China Southern Airlines+ ที่พักระดับ 4 ดาว 3 คืน + มื้ออาหาร 5 มื้อ + รถรับส่งพร้อม City Tour เดินทางโดยรถปรับอากาศนำเที่ยว + วีซ่าจีน)


Highlight

Group&Go ทัวร์ครอบครัวส่วนตัว เที่ยวจีน กุ้ยหลิน 4 วัน 3 คืน  

 • WonderfulPackage ชวนคุณบินลัดฟ้าสู่แดนมังกร ด้วยสายการบินคุณภาพ CHINA SOUTHERN
 • นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาเหยาซาน จุดสูงสุดแห่งกุ้ยหลิน เพลินตากับวิว 360 องศา
 • ชมความอลังการเจดีย์เงิน เจดีย์ทองที่ใหญ่ที่สุดในโลก กับบรรยากาศสบายๆ ริมทะเลสาบซานหู
 • ชมวังบาดาล หินงอกหินย้อยที่สวยที่สุดของถ้ำขลุ่ยอ้อ
 • ชมโชว์อันยิ่งใหญ่ DREAM LIGHT LIJIANG พร้อมแสงสีเสียงสุดอลังการ ที่ร้อยเรื่องราวชีวิตกับธรรมชาติที่
 • ผสมผสานกายกรรมจีนและบัลเลต์เอาไว้ได้อย่างลงตัว
 • ช้อปปิ้งสองสไตล์ หลากหลายอารมณ์ ชมสินค้าพื้นเมืองถนนฝรั่งหยังเหยินเจีย ย่านช้อปปิ้งแห่งใหม่ใจกลางเมือง
 • Group&Go เดินทางได้ตั้งuแต่ 4 คนขึ้นไป
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292
ราคาเริ่มต้น

17,900

บาท/ท่าน
 • Detail

 • ประเทศ : จีน
 • รวมมื้ออาหาร : 5 มื้อ
 • ระดับโรงแรม : หรือเทียบเท่า
 • ช่วงเวลาเดินทาง : ติดต่อสอบถาม
 • ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
 • สายการบิน : China Southern Airlines
 • สนามบิน : สนามบินสุวรรณภูมิ
 • Group Size : 4 คน

รายละเอียดการเดินทาง

 • วันที่ 1

  สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ - กุ้ยหลิน - เจดีย์เงิน เจดีย์ทอง

  มื้ออาหาร : 

  - / - / เย็น

  โรงแรม : 

  GUILIN PARK VIEW HOTEL (หรือเทียบเท่า)

  สุวรรณภูมิ

  11.30 น. เช็คอินท์ด้วยตนเองที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาเตอร์ U ประตู 9 สายการบิน ไชน่าเซาน์เทิร์นแอร์ไลน์

  การเดินทาง

  -

  เดินทางสู่กุ้ยหลิน

  13.25 น. เหินฟ้าสู่ เมืองกุ้ยหลิน โดยสายการบิน ไชน่าเซาน์เทิร์นแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ CZ 6100

  การเดินทาง

  China Southern Airlines

  GUILIN PARK HOTEL

  พักที่ GUILIN PARK HOTEL หรือเทียบเท่า 4****

  การเดินทาง

  รถยนต์
 • วันที่ 2

  ถ้ำขลุ่ยอ้อ - ร้านยาบัวหิมะ - เขาเชียงกง - ร้านหยก - โชว์ DREAM LIKE LIJIANG

  มื้ออาหาร : 

  เช้า / - / เย็น

  โรงแรม : 

  GUILIN PARK VIEW HOTEL (หรือเทียบเท่า)

  GUILIN PARK HOTEL

  เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

  การเดินทาง

  -

  ถ้ำขลุ่ยอ้อ

  ถ้าที่มีมีหินงอกหินย้อยงดงามตลอดทาง มีภาพเขียนสีโบราณสมัยราชวงศ์ถัง มีการทำทางเดินและประดับประดาไฟภายในถ้ำ เพื่อให้สามารถชมความงามของหินงอกหินย้อยภายในถ้ำ

  การเดินทาง

  รถยนต์

  เขาเซียงกง

  ชมวิวแม่น้ำหลีเจียง รายล้อมรอบด้วยเขาหลายๆ ลูก ตรงจุดนี้ถือเป็นจุดชมแม่น้ำหลีเจียงสวยที่สุด ถ้าอากาศเป็นใจ จะเห็นทะเลหมอกที่สวยงาม

  การเดินทาง

  รถยนต์

  DREAM LIKE LIJIANG

  ชม โชว์ DREAM LIKE LIJIANG เป็นการแสดง ที่มีการผสมผสานระหว่างบัลเลย์และกายกรรมอย่างลงตัว แม่น้ำหลีเจียงถูกนำมาเป็นตัวเชื่อมเพื่อเล่าเรื่อง ราวของสรรพสิ่งที่ผูกพันอยู่กับสายน้ำ

  การเดินทาง

  รถยนต์

  GUILIN PARK HOTEL

  พักที่ GUILIN PARK HOTEL หรือเทียบเท่า 4****

  การเดินทาง

  รถยนต์
 • วันที่ 3

  เขาเหยาซาน (นั่งกระเช้า) - ร้านยางพารา - เขางวงช้าง - ช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน

  มื้ออาหาร : 

  เช้า / - / -

  โรงแรม : 

  GUILIN PARK VIEW HOTEL (หรือเทียบเท่า)

  GUILIN PARK HOTEL

  เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

  การเดินทาง

  -

  ภูเขาเหยาซาน

  นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดที่สูงที่สุดในเมืองกุ้ยหลิน พร้อมชมทัศนียภาพโดยรอบ บริเวณโดยรอบจะมีต้นนกแขกเต้าออกดอกในฤดูใบไม้ร่วงและเหล่าหิมะขาวโพลนในฤดูหนาว เป็นภาพที่สวยงามมาก

  การเดินทาง

  นั่งกระเช้า

  สวนเขางวงช้าง

  อีกหนึ่งสถานที่สำคัญของกุ้ยหลินที่ไม่ควรพลาด เราจะเห็นรูปร่างของภูเขาหินที่คล้ายกับงวงของช้างที่กำลังโน้มลงเพื่อกินน้ำจากแม่น้ำหลีเจียงที่อยู่เบื้องล่าง

  การเดินทาง

  รถยนต์

  GUILIN PARK HOTEL

  พักที่ GUILIN PARK HOTEL หรือเทียบเท่า 4****

  การเดินทาง

  รถยนต์
 • วันที่ 4

  กุ้ยหลิน - กรุงเทพ

  มื้ออาหาร : 

  เช้า / - / -

  โรงแรม : 

  -

  GUILIN PARK HOTEL

  เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

  การเดินทาง

  -

  สนามบินที่กุ้ยหลิน

  08.40 น. กลับสู่กรุงเทพฯ ด้วยสายการบิน ไชน่าเซาเทิร์นแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ CZ 6099

  การเดินทาง

  China Southern Airlines

  สุวรรณภูมิ

  12.10 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

  การเดินทาง

  -

แพ็กเกจนี้รวมอะไรบ้าง ?


อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องจองและซื้อตั๋วล่วงหน้า)
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองของแต่ละประเทศ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
 • ค่าวีซ่าเข้าประเทศจีน เข้าออก 1 ครั้ง

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด ส่วนเกินกิโลกรัมละ 500 บาท (โดยประมาณ)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม กรณีให้ส่งขึ้นห้องพัก
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น, มาตรฐานวันละ 100 หยวน / กรุ๊ป / วัน

รีวิวท่องเที่ยว

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!